ZEMĚ SE NEPOHYBUJE!

(jednostránkové resumé)

FAKTA:

THERE IS NO PROOF THAT THE EARTH ROTATES ON A "AXIS" DAILY AND ORBITS THE SUN ANNUALLY. NONE.

Neexistuje žádný důkaz, že Země rotuje okolo své „osy“ denním pohybem, a že obíhá okolo Slunce ročním pohybem. Žádný.

 

ALL CALCULATIONS FOR ECLIPSES, THE SPACE PROGRAM, NAVIGATION, SATELLITE MOVEMENTS--ANYTHING THAT DEMANDS PRECISION AND ACCURACY--ARE BASED ON A NON-MOVING EARTH. BOILED DOWN, HELIOCENTRIC MATH IS THE SAME AS GEOCENTRIC MATH. MATHEMATICS HAS BEEN INVENTED SPECIFICALLY TO UPHOLD COPERNICANISM. (EINSTEIN CALLED MATH AN "ART FORM" AND SO IT IS!)

Všechny výpočty pro zatmění, vesmírný program, navigaci, pohyby satelitů – vše co vyžaduje přesnost a správnost – jsou založeny na nepohybující se Zemi. Zjednodušeně řečeno, heliocentrická matematika je stejná jako geocentrická matematika. Matematici vynalezli vlastně, jak podpořit kopernikanismus. (Einstein nazýval matematiku „umělým útvarem“ a tak to je!)

 

NO EXPERIMENT HAS SHOWN THE EARTH TO BE MOVING (MUCH LESS AT 30 TIMES RIFLE BULLET SPEED IN SOLAR ORBIT AND 250 TIMES RBS AROUND A GALAXY!) ONE WOULD THINK SUCH SPEEDS WOULD FLAP ONE’S COLLAR A LITTLE EVEN IF THE "SCIENCE" ESTABLISHMENT SAYS NO....

Žádný experiment neukázal, že by se Země pohybovala (o mnoho méně než 30x rychlostí vystřelené kulky z pušky na oběžné dráze kolem Slunce a 250x rychlostí kulky okolo galaxie!) Člověk by si pomyslel, že taková rychlost by mohla někomu zdvihat trochu límeček a „VĚDECKÝ“ establišment říká že nikoli…

 

MULTIPLE EXPERIMENTS HAVE SHOWN THE EARTH TO BE STATIONARY.

Mnohonásobné experimenty ukazují, že Země je nehybná.

 

REVISIONIST HISTORY REVEALS THE ROLES THAT COPERNICUS, KEPLER, GALILEO, NEWTON, EINSTEIN, SAGAN ET AL HAVE PLAYED IN FOISTING THIS LIE ON MANKIND.

Prověříme-li dějiny zjistíme, že Koperník, Keller, Galileo, Newton, Einstein, Sagan uvalili lež na lidstvo.

 

THE LOGIC AGAINST A MOVING EARTH IS OVERPOWERING.

Logika proti pohybu Země je zdrcující.

 

WORLD-CLASS ASTRONOMER SIR FRED HOYLE SAID TAKE YOUR PICK BETWEEN THE TWO MODELS....

Světově známý astronom Sir Fred Hoyle řekl: vyberte si mezi těmito dvěma modely…

 

COPERNICANISM PAVED THE WAY FOR DARWINISM (WHICH SPAWNED MARXISM, FREUDIANISM, EINSTEINISM, SAGANISM)

Kopernikánství vydláždilo cestu k darwinismu (který zplodil marxismus, freudismus, einsteinismus, saganismus)

 

STAR SPEEDS ARE NOT A PROBLEM WHEN THE THICKNESS OF THE UNIVERSE IS SEEN TO BE WHAT IT REALLY IS, THAT IS, LESS THAN 1/2 LIGHT DAY THICK.  BEGIN HERE... <http://www.fixedearth.com/Size and Structure Part I.htm>

Rychlosti hvězd nejsou problémem, když tloušťka vesmíru je viděna jaká ve skutečnosti je, tj. méně než polovina tloušťky světelného dne. (Pozn.: jde o rozměr, ekvivalent světelného roku, tedy vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden den)

 

NASA’S SPACE PROGRAM IS LABELED "ORIGINS RESEARCH" AND COSTS TAXPAYERS MEGA-BUCKS. COMPUTERIZED TELESCOPES ARE PROGRAMMED TO SEND BACK "SYNTHESIZED IMAGES". THE "IMAGE WARPER" PERMITS "GEOMENTRIC TRANSFORMATIONS" WHILE "ORIGINS TECHNOLOGY... CONFIGURES THE MULTIPLE SMALL MIRRORS..." IN THESE TELESCOPES. TALK ABOUT A CON JOB!

Vesmírný program NASA je označen „Výzkumy původu“ a stojí poplatníky daní obrovské sumy. Komputerizované teleskopy jsou naprogramovány, aby dávaly „syntetizované snímky“. „Skládač obrázku (theimage warper“) dovoluje „geometrickou transformaci“ zatímco „původní technologie…konfiguruje mnohonásobná malá zrcadla…“ v těchto teleskopech. A řekněte něco o tom, že je to podvodná činnost!

 

THE BIBLE SAYS THE EARTH IS NOT MOVING AND CANNOT BE MOVED. WHAT’L IT BE FOLKS? FALSE SCIENCE AS THE SOURCE OF ABSOLUTE TRUTH...OR GOD’S WORD??

 

Bible říká, že se Země nepohybuje a není možno s ní pohnout. Jak tomu tedy bude, lidé?

Falešná věda jako zdroj absolutní pravdy…

anebo Slovo Boží??

 

 

 

 

VIZ: http://www.fixedearth.com/