Zpět na úvodní stránku SKT

 

SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN 2002 V ČESKÉ REPUBLICE
=== ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ===


V roce 2002 se Česká republika poprvé zapojila do celosvětové osvětové kampaně “WORLD SPACE WEEK” vyhlašované od roku 1999 Organizací spojených národů.

Hlavním organizátorem České účasti při Světovém kosmickém týdnu 2002 (SKT 2002, WSW 2002) byl ing. Jan Kolář z České kosmické kanceláře. Zapojení amatérských, poloprofesionálních i profesionálních složek a jednotlivců do kampaně organizoval a koordinoval Milan Halousek, vydavatel zpravodaje o kosmonautice KOSMOS-NEWS.

Rok 2002 byl z hlediska české účasti považován organizátory za rok zkušební. S nabídkou zapojit se do aktivit v rámci SKT 2002 bylo osloveno téměř 250 nejrůznějších organizací, klubů, kroužků i jednotlivců jejichž činnost je zaměřena na astronomii a kosmonautiku. Jednalo se především o profesionální i amatérské hvězdárny, Astrokroužky a Astrokluby, vydavatele tištěných i internetových zpravodajů a časopisů se zaměřením na výše uvedené obory. Kromě toho bylo osloveno velké množství převážně amatérských nadšenců zabývajících se astronomií a kosmonautikou. Všichni byly, písemně nebo e-malovou poštou, seznámeni s tím, co Světový kosmický týden je, jak a kdy probíhá a co je jeho primárním cílem.

Hvězdárna Ždánice

České zapojení do Světového kosmického týdne bylo propagováno na speciálně zřízených internetových stránkách (http://web.quick.cz/SKT) a následně i na řadě dalších webových stránek jednotlivců a organizací které se ke kampani připojily.

České verze základních tezí WSW 2002 byla zařazena i na oficiální stránky WORLD SPACE WEEK (http://www.spaceweek.org/index.html).

Svůj zájem připojit se k akcím pořádaným v rámci SKT 2002 v České republice vyjádřilo postupně více než 40 subjektů jejichž výčet bude uveřejněn dále. Řada dalších projevila svůj zájem zapojit se do akcí v roce následujícím s tím, že v roce 2002 již nestihnou vhodnou akci připravit. A to především z důvodu nedostatku kvalitních lektorů, kteří by byli schopni a ochotni provést přednášku s kosmickou tématikou v určeném čase. Dalším problémem, který se objevil ve velkém počtu, je nedostatek financí na propagaci kosmických aktivit v České republice a na přípravu a distribuci propagačních materiálů s tématikou Světového kosmického týdne.

Vedle subjektů z České republiky se k akcím konaným v rámci SKT 2002 připojilo i několik zájemců ze Slovenské republiky, kde v roce 2002 nebyla tato akce organizována.

V následujícím přehledu jsou uvedeni všichni, kdo se do propagace kosmonautiky a kosmických aktivit v rámci SKT 2002 zapojili a poslali o tom zprávu:

1/ Organizátor: Jan Kolář, Česká kosmická kancelář
Všeobecná propagace SKT 2002 na svých webových stránkách http://www.czechspace.cz a v tiskových materiálech.

2/ Organizátor: Milan Halousek, redaktor a vydavatel zpravodaje KOSMOS-NEWS
Propagace SKT 2002 na svých webových stránkách http://web.quick.cz/kosmos-news a v tištěném měsíčníku KOSMOS-NEWS. Vytvoření a správa zvláštních webových stránek o Světovém kosmickém týdnu http://web.quick.cz/SKT . Uspořádání přednášky o Americkém projektu APOLLO na Hvězdárně Karlovy Vary.

3/ Organizátor: Renata Křivková, Astronomická společnost Pardubice
Propagace SKT 2002 na svých webových stránkách http://web.redbox.cz/asp a na svých akcích pro veřejnost.

4/ Organizátor: Hvězdárna a planetárium Plzeň
Uspořádání dvou výstav v měsíci říjnu 2002 na téma "Země očima umělých družic" a "Pohledy do vesmíru - HST".

5/ Organizátor: Aleš Holub, redaktor internetového časopisu Malé encyklopedie kosmonautiky
Propagace SKT 2002 na webových stránkách Malé encyklopedie kosmonautiky http://www.mus.cz/~ales, diskusní fórum na téma propagace kosmonautiky

6/ Organizátor: Michal Václavík, redaktor internetových novin Space Scope
Propagace SKT 2002 na webových stránkách SPACE SCOPE http://www.mujweb.cz/veda/leemer a při programech vsetínské hvězdárny

7/ Organizátor: Tomáš Přibyl, kosmonautický komentátor
Propagace SKT 2002 a kosmonautiky v rozhlase při pravidelných relacích, přednáška na Hvězdárně M.Koperníka v Brně

8/ Organizátor: Petr Bartoš, redaktor časopisu Kosmické rozhledy
Článek o SKT 2002 do zářijového čísla časopisu Kosmické rozhledy (autor Milan Halousek)

9/ Organizátor: Astronomická společnost Hradec Králové
Propagace SKT 2002 na akcích pořádaných na Hvězdárně Hradec Králové a ve zpravodaji Povětroň

10/ Organizátor: Petr Balda, Miloš Drábek
Výstava papírových modelů kosmické techniky na Hvězdárně Hradec Králové (10.8.-30.10.2002)

11/ Organizátor: Vladimír Plachý, Pardubice
Uspořádání výstavy modelů kosmické techniky pro školní mládež

12/ Organizátor: Miroslav Spurný, Hvězdárna Karlovy Vary
Uspořádání podzimního přednáškového workshopu. Přednáška o americkém programu APOLLO (Milan Halousek). Propagace SKT 2002 v rámci Karlových Varů.

13/ Organizátor: internetový portál Space Portal
Propagace SKT 2002 na svých webových stránkách http://www.space-portal.net

14/ Organizátor: Josef Ryba, Amatérská astronomická observatoř E.Halleyho, Hrádek
Setkání zájemců o kosmonautiku spojené s výstavou poštovních známek s námětem KOSMOS a dobového tisku ze začátku kosmonautiky (5.10.2002)

15/ Organizátor: Ivan Mikoláš, internetové stránky http://www.mcc.cz
Propagace SKT 2002 na svých webových stránkách http://www.mcc.cz

16/ Organizátor: Pavel Suchan, Česká astronomická společnost
Tiskové prohlášení České astronomické společnosti ve spolupráci s tiskovým odborem Akademie věd ČR

17/ Organizátor: František Martínek, Hvězdárna Valašské Meziříčí
Přednáška "Kosmonautická kronika" (25.9.2002). Výstava "45 let od startu Sputniku" ve dnech 1.10.-30.11.2002, Výstava "Modely kosmické techniky" ve dnech 1.11. - 15.12.2002

18/ Organizátor: Daniela Rapavá, Hviezdareň Rimavská Sobota, Slovensko
Přednáška pro školy, putovní výstavka

19/ Organizátor: Hviezdáreň a planetárium v Prešove, Slovensko
Přednášky "Pozorovanie a pohyb umelých družíc" a "Čo dala kozmonautika astronómii" (8.10.2002). Promítání filmů "Vo vnútri kozmickej stanice" a "Exodus zo Země". Výstava plakátů a fotografií s kosmickou tématikou

20/ Organizátor: Hvězdárna Přerov (Patrik Pluhař)
Výstava kosmických modelů, autogramů astronautů, fotografií a materiálů NASA, ESA, NASDA (patrik Pluhař). Přednáška na téma "Kosmonautika - současnost a budoucnost", "ISS" a další. Propagace ve sdělovacích prostředcích

21/ Organizátor: Hvězdárna a planetárium České Budějovice (Štefan Méry)
Mezníky z dějin kosmonautiky - pásmo filmů ke Světovému kosmickému týdnu

22/ Organizátor: Jan Urban, Hvězdárna Vlašim
Přednáška a projekce videofilmu "Dobývání vesmíru" o dobývání Měsíce v rámci programu Apollo (5.10.2002, 20 návštěvníků)

23/ Organizátor: Hvězdárna a planetárium Hl.města Prahy (ing. Marcel Grűn)
Propagace SKT 2002 na vlastních webových stránkách, program Měsíční sen, reportáže v rozhlase a televizi, atd.

24/ Organizátor: Lidová hvězdárna Ždánice (Martin Netolický)
Přednáška "Sputnik 1 - 45 let" (Ivo MICKA) + prohlídka hvězdárny a pozorování (4.10.2002)
Pásmo her a soutěží se zaměřením na astronomii a kosmonautiku pro děti a mládež (5.10.2002)

Hvězdárna Ždánice

25/ Organizátor: Hvězdárna Vsetín (Michal Václavík)
Blok přednášek v rámci Světového kosmického týdne - Dálkový průzkum Země, meteorologické družice, kosmoturistika, kosmonautika v ČR a budoucnost kosmonautiky (4.10.2002, 21 účastníků)

26/ Organizátor: Hvězdárna Jindřichův Hradec (Jana Jirků)
Rozšíření pozorovacích dnů pro veřejnost, přednáška o kosmonautice, výstavní panel věnovaný kosmonautice, Dětské astronomické odpoledne + pozorování Měsíce (12.10.)

27/ Organizátor: Občanské sdružení Hvězdárna Olomouc (Eva Kovářová)
Propagace SKT 2002 na webových stránkách občanského sdružení "Hvězdárna Olomouc"

28/ Organizátor: MC Com, s.r.o. (Ivan Mikoláš)
Propagace SKT 2002 na svých webových stránkách

 

Jak vyplývá z předloženého seznamu většina akcí proběhla na profesionálních i amatérských hvězdárnách a planetáriích (celkem 17x). A i další přednášky nebo výstavy byly součástí programů hvězdáren.

Především tedy do této oblasti by bylo vhodné v dalším období zaměřit hlavní směr propagace kosmonautiky.

Další poměrně významnou skupinou je propagace v médiích, a to ať klasických – tištěných nebo internetových. Všechny významnější servery v ČR se zaměřením na kosmonautiku se k propagaci SKT 2002 připojily a informace o akci zveřejnily.

Celková návštěvnost akcí pořádaných v rámci Světového kosmického týdne 2002 v České republice není známá. Lze však předpokládat, že především výstavy ve velkých městech (Plzeň, Hradec Králové, Praha) navštívilo poměrně dost zájemců.

Hlavní přínos prvního ročníku Světového kosmického týdne v České republice je možné vidět hlavně v tom, že byly navázány nové kontakty především mezi Hvězdárnami a amatérskými propagátory kosmonautiky a že tyto kontakty budou využity nejenom při realizaci SKT 2003 ale i při propagaci kosmonautiky během celého roku.

V roce 2003 lze předpokládat, že se do programu Světového kosmického týdne zapojí mnohem více propagátorů – především, pokud budou o akci včas a dostatečně podrobně informováni a pokud budou vytvořeny odpovídající podmínky pro úspěšné provedení akce (propagační materiály, lektoři, zajištění výstav).

Vhodné by bylo i výrazné zvýšení propagace v hromadných sdělovacích prostředcích a odborných časopisech a zapojení veřejně známých osobností do kampaně.

Při přípravě Světového kosmického týdne 2003 v České republice by bylo potřebné připravit centrálně informační materiály které by byly distribuovány zájemcům z řad především hvězdáren, planetárií, astroklubů a astrokroužků. Především s jejich pomocí by bylo možné tyto informační materiály následně dostat tam, kam patří – k široké veřejnosti zajímající se o kosmonautiku a věci s ní spojené.

Program Světového kosmického týdne 2002 v České republice byl limitován dvěmi faktory – relativně krátkým časem na celou přípravu a faktem, že se jednalo o první akci tohoto druhu a nebyly k dispozici žádné zkušenosti. Přesto lze hodnotit výsledek jako dobrý. Široké veřejnosti byla nastíněna problematika výzkumu a využití kosmu, využití kosmických výzkumů pro běžný lidský život i směrování kosmonautiky do budoucna.

Hlavní význam SKT 2002 byl ale v tom, že se podařilo navázat řadu kontaktů mezi amatérskými i profesionálními propagátory kosmonautiky a že tyto kontakty budou jistě využity i v budoucnosti.

Milan Halousek
KOSMOS-NEWS
Pardubice

Závěrečná zpráva v anglickém překladu tak, jak je uvedena na oficiálních stránkách World Space Week

 

Zpět na úvodní stránku Světového kosmického týdne

Stránky World Space Week