Klávesnice pro alternativní komunikaci

 ACKeyboard, verze 2.0

Autor: Jan Šaroun

Odborná spolupráce: Jana Šarounová, Lucie Laudová

Copyright 1998-2000 Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci, s.r.o Tyršova 13, 120 00 Praha 2, E-mail: caak@braillnet.cz


Stručně o programu

Klávesnice pro alternativní komunikaci je program umožňující tvorbu aktivních komunikačních tabulek a jejich využití při komunikaci pomocí osobního počítače. Program umožňuje:


Jak začít

Spuštění programu

Program spustíte poklepáním na ikonu programu nebo volbou programu z nabídky "Start" ve Windows. Po spuštění programu se aktivuje hlasový syntezátor (je-li nainstalován) a otevře se hlavní okno s tabulkou. Program si pamatuje poslední nastavení a otevře tabulku, která byla aktivní v okamžiku posledního zavření programu. Pokud chcete použít jinou tabulku, přepněte do režimu Nastavení (F8), otevřete příslušný soubor pomocí nabídky "Soubor/Otevřít..." a přepněte zpět do režimu Start.

Ovládání klávesnice

Klávesnice pracuje ve dvou základních režimech - Nastavení a Start. Mezi těmito režimy se přepíná pomocí klávesy F8 nebo tlačítka na panelu pod textovým oknem. Při vlastní komunikaci musí program běžet v režimu Start. V tomto režimu je skryta horní nabídka a kurzor (rámeček kolem políček) automaticky přeskakuje z jednoho řádku na druhý. Při stisku klávesy či spínače se kurzor zastaví na daném řádku a jiný rámeček vybírá postupně políčka na tomto řádku. Při dalším stisku klávesy či spínače se aktivuje políčko, na němž se kurzor právě nachází, a celý cyklus se opakuje. Při aktivaci políčka se zapíše text z políčka do textového okna nebo se vyvolá jiná speciální funkce. Kromě tohoto nejjednoduššího způsobu program nabízí i jiné alternativy skenování (viz kapitola Přizpůsobení klávesnice).

Použití spínače

Program je nastaven tak, aby jej bylo možno ovládat pomocí stisku jednoho až dvou kláves na klávesnici nebo přídavných spínačů, které emulují stisk těchto kláves. Program umožňuje rozlišit krátký a dlouhý stisk, takže místo použití dvou spínačů je možno použít pouze jeden s tímto časovým rozlišením. V základním nastavení program reaguje na stisk kláves <SPACE> (mezerník) jako spínač 1 a <ENTER> jako spínač 2. Toto přiřazení můžete změnit v dialogu pro nastavení mřížky. Dlouhý stisk první klávesy má přitom vždy stejnou funkci jako jakýkoliv stisk druhé klávesy.

Hlasový výstup

Pro využití možnosti hlasového výstupu musíte mít na počítači nainstalovánu zvukovou kartu s připojenými reproduktory a program pro syntézu řeči (CS-VOICE, verze 2.0 a vyšší). V tom případě program čte text vytvořený v textovém okně automaticky nebo na příkaz pomocí speciální funkce políčka <VOICE>.


Přizpůsobení klávesnice

Vzhled a funkce klávesnice můžete přizpůsobit potřebám a schopnostem uživatele v režimu Nastavení (přepínač F8).

Vzhled mřížky a kurzoru

Otevřete dialog pro nastavení mřížky volbou "Nastavení / Kurzor, mřížka...". V levé horní části můžete změnit počet řádek a sloupců tabulky a barvu či tloušťku čáry pro vlastní mřížku, kurzor (rámeček označující řádek či sloupec) a zvýraznění (rámeček označující vybrané políčko).

Způsob skenování

Způsob skenování lze zvolit v dialogu pro nastavení mřížky pomocí pěti zaškrtávacích políček:

X-kurzor
Kurzor označuje vybraný řádek i sloupec (normálně jen řádek).
Zastavování
Pohyb kurzoru se před změnou směru zastaví. V tomto okamžiku je možno aktivovat políčko dlouhým stiskem 1. spínače nebo stiskem 2. spínače. Teprve po krátkém stisku 1. spínače se kurzor opět rozběhne.
Zůstávat na řádku
Kurzor zůstane po aktivaci klávesy na tomtéž řádku (skenuje stále vodorovně). Přepnutí směru skenování je možné pomocí 2. spínače nebo dlouhého stisku.
Zůstávat na sloupci
Podobně jako v předchozím případě - kurzor zůstává na sloupci (skenuje svisle), dokud nezměníte směr pomocí 2. spínače nebo dlouhého stisku.
Ukazovat myší
Ukazatel myši se při každém pohybu kurzoru přesune na vybrané políčko.

Tyto volby lze libovolně kombinovat, samozřejmě  ne všechny kombinace jsou však použitelné. Pro usnadnění volby jsou přednastaveny čtyři způsoby skenování:

Jednoduchý
K ovládání postačí jeden signál (krátký stisk 1. spínače). Ukazatel řádku vybírá jeden řádek po druhém. Po stisku spínače se zastaví na právě vybraném řádku a jiný rámeček vybírá postupně jednotlivá políčka na tomto řádku. Dalším stiskem se aktivuje právě vybrané políčko a cyklus se opakuje. Nevýhodou je, že při přepnutí z vodorovného na svislé skenování se vybrané políčko aktivuje vždy. Aktivace se však neprovede, pokud místo krátkého stisku použijete dlouhý stisk nebo 2. spínač.
Pokročilý
Režim je podobný jako v předchozím případě, ale po aktivaci políčka kurzor pokračuje ve skenování na daném řádku. Teprve dlouhým stiskem nebo 2. spínačem přepnete na opětovné skenování po řádcích. Tento režim umožňuje rychlejší práci.
X kurzor (bez zastavování)
Je vždy zobrazen rámeček jak pro vybraný řádek i sloupec tak i pro vybrané políčko. Skenování probíhá svisle nebo vodorovně, přičemž směr se přepíná pomocí dlouhého stisku nebo 2. spínače. Vybranou klávesu je možno kdykoliv aktivovat krátkým stiskem 1. spínače. Tento režim umožňuje nejrychlejší práci s tabulkou, sledování kurzoru je ovšem poněkud obtížnější.
X kurzor (se zastavováním)
Je vždy zobrazen rámeček jak pro vybraný řádek a sloupec tak i pro vybrané políčko. Po stisku spínače se kurzor zastaví. Tehdy můžete aktivovat políčko dlouhým stiskem nebo 2. spínačem. Po dalším stisku 1. spínače se přepne směr skenování a kurzor se opět rozběhne. Ovládání klávesnice v tomto režimu je pracnější (vyžaduje více stisků spínače), ale bezpečnější (po zastavení kurzoru je možné si rozmyslet, zda chci vybrané políčko opravdu aktivovat).

Můžete nastavit vlastní režim volbou "Vlastní" a zaškrtnutím příslušných políček.

Přiřazení kláves spínači

Jako spínač může fungovat libovolná klávesa na klávesnici počítače, případně jakýkoliv spínač, který stisk této klávesy emuluje. V dialogu pro nastavení mřížky můžete zvolit, která klávesa bude pokládána programem za 1. a 2. spínač. Kromě kláves na seznamu můžete též použít tzv. funkční klávesy označované jako F1 .. F12 tak, že napíšete např. "F12" do příslušného políčka.

Časování

V dialogu pro nastavení mřížky se nastavují dva časové intervaly (v milisekundách):

Interval
Určuje čas mezi přeskočením kurzoru z jedné pozice na druhou.
Dlouhý stisk
Určuje, co je dlouhý či krátký stisk. Trvá-li stisk déle než nastavená hodnota, je stisk programem interpretován jako dlouhý.


Jak vytvořit vlastní tabulku

Chcete-li vytvořit vlastní tabulku, můžete začít od začátku volbou z nabídky "Soubor / Nová tabulka", nebo upravit již existující tabulku. Novou tabulku uložte pod novým jménem ("Soubor / Uložit...") do některého podadresáře, v němž se nacházejí ostatní tabulky používané programem (obvykle C:\Program files \ SAAK \ ACKeyboard \ Tabulky \ ...).

Přidat nebo ubrat klávesu

V nabídce programu zvolte "Klávesy/ Přidat". V prvním volném políčku tabulky se vytvoří nová klávesa s nápisem "ACKey". Obsah a funkce klávesy pak můžete měnit způsobem popsaným v náseldujícím odstavci. Pokud již není v tabulce voné políčko, je třeba nejprve nějaké uvolnit odstraněním jiné klávesy nebo přidáním sloupce či řádku. Chcete-li klávesu z políčka odstranit, musíte ji nejprve označit. Potom zvolte v nabídce "Klávesy/ Odstranit".

Označení kláves

Pro některé úpravy  (odstranění nebo přesunutí či úpravu více kláves najednou) je nutno nejprve klávesy označit. Označení provedete tak, že podržíte klávesu <CTRL> na klávesnici počítače a kliknete myší na vybranou klávesu tabulky. Podobně můžete označit více kláves najednou. Označené klávesy jsou zvýrazněny modrým rámečkem. Chcete-li zrušit označení, klikněte myší na volnou část tabulky (mimo klávesy).

Změna funkce a vzhledu klávesy

Funkci a vzhled klávesy lze upravit v dialogu pro úpravu klávesy, který vyvoláte z nabídky "Klávesy/ Upravit...", nebo z místní nabídky (objeví se po stisku pravého tlačítka myši nad příslušnou klávesou) volbou "Upravit...". Dialog obsahuje několik panelů:

Rozměry a text

Zde můžete nastavit rozměry klávesy. To má ovšem smysl pouze v případě, že pracujete s tabulkou bez mřížky. Jinak se rozměry kláves automaticky nastaví podle velikosti políček tabulky.

V položce "okraje" lze nastavit velikost mezery mezi okrajem klávesy a textem či symbolem.

V položce "text" uveďte text, který se zobrazí v dolní, případně horní polovině klávesy. Horní text se zobrazí pouze v případě, že klávesa neobsahuje symbol či nemá jinou speciální funkci (políčko "Speciální klávesa" je zaškrtnuto). V tom případě se text z klávesy při aktivaci přenáší přímo do textového okna programu.

Vlastnosti písma lze nastavit po kliknutí na tlačítko "Písmo...".

Klávesa může mít i jiné funkce, pokud zaškrtnete políčko "Speciální klávesa". V nabídce pak vyberte funkci klávesy. Můžete vybrat buď některou z funkcí pro úpravy textu které se normálně nacházejí na klávesnici počítače.(např. "Enter", "Delete", "Space", šipky "Up", "Down", "Left", "Right" atd.). Kromě toho jsou v nabídce i volby:

"Clear"     ... Vymaže obsah textového okna.

"ClearLn" ... Smaže aktuální řádek.

"Talk"      ... Vyvolá syntezátor řeči (je-li nainstalován), který přečte obsah textového okna.

"Print"      ... Vytiskne obsah textového okna pomocí výchozí tiskárny systému.

"Sound"   ... Přehraje zvukový soubor zvolený na panelu "Jiné nastavení".

"Other"    ... Vyvolá jinou tabulku zvolenou na panelu "Jiné nastavení".

Funkce "Shift" a "Caps Lock" mají stejný význam jako na klávesnici počítače (jsou-li stisknuty, přenáší se buď horní text je-li uveden, nebo dolní text převedený do velkých písmen). Jejich stav se zobrazí na indikátoru pod textovým oknem rozsvícením příslušné kontrolky.

Symbol

Na tomto panelu můžete přidat na klávesu obrazový symbol nahráním ze souboru (formát Bitmap, WMF nebo JPEG). Pokud zaškrtnete políčko "Zachovat rozměry", zachová se při zobrazení původní poměr výšky a šířku obrázku. Tento poměr můžete případně sami zadat jako desetinné číslo v příslušném políčku dialogu. Jinak obrázek vždy vyplní celý prostor který je na klávese k dispozici.

Symbol můžete také na klávesu přenést z jiného programu. Stačí obrázek zkopírovat do schránky (obvykle kombinací kláves <CTRL>+C) a pak vložit na klávesu pomocí místní nabídky (pravé tlačítko myši) volbou "Vložit".

Barvy

Normální
Pozadí klávesy s normální funkcí.
Speciální
Pozadí klávesy označené na prvním panelu jako "Speciální".
Pozadí textu
"no comment"
Vybraná
Barva rámečku označených kláves (po stisku <CTRL> + kliknutí myši).
Aktivní
Barva rámečku, který označuje aktivní klávesu při práci s tabulkou bez mřížky.
3D-effect
Zaškrtněte, pokud chcete aby klávesa vypadala "plasticky".

Jiná nastavení

Panel "Jiná nastavení" se zobrazí, pokud klávese přiřadíte funkci "Sound" nebo "Other". Na panelu můžete uvést jméno zvukového souboru, případně jméno souboru s jinou tabulkou. Pokud je cesta souboru uvedena relativně (bez označení disku, např. "Písmena\ABC.aak"), pak se soubor hledá pod adresářem nastaveným v nabídce "Soubor/Adresáře".

Rozmístění kláves v tabulce

Klávesy můžete v tabulce přemisťovat obvyklou metodou "drag & drop", při níž držíte klávesu "Shift" a současně přetahujete objekt myší. Je-li označeno více kláves současně, přesunují se všechny najednou.

Vzájemné propojení tabulek

Při návrhu tabulek je vhodné pamatovat na to, aby uživatel mohl volit tabulky podle potřeby bez nutnosti přechodu do režimu "Nastavení". Proto by měly tabulky tvořit jednotný systém, v němž existuje jedna hlavní tabulka jako index, která obsahuje odkazy (t.j. klávesy s funkcí "Other") na další tabulky roztříděné podle témat. Tyto tabulky mohou obsahovat samozřejmě jiné odkazy na podtémata nebo koncové tabulky. Nezapomeňte na každou tabulku umístit klávesu s odkazem na hlavní tabulku, aby se uživatel neocitl ve "slepé uličce" bez možnosti návratu. Pro přehlednost můžete samozřejmě roztřídit soubory s tabulkami do různých podadresářů. Doporučujeme soubory s tabulkami pravidelně zálohovat na diskety nebo jiný pevný disk.

Umístění souborů s tabulkami

V nabídce "Soubor/Adresáře" se nastavuje cesta k adresářům, které obsahují všechny tabulky, zvukové soubory, a obrázky. Do těchto adresářů byste měli ukládat i nově vytvořené tabulky. Cesta k souboru s tabulkou se pak uloží relativně. To znamená, že pak můžete přestěhovat všechny tabulky na jiné místo jednoduše tak, že přemístíte celý adresář. Pokud nové umístění zadáte v nabídce "Soubor/Adresáře", bude program pracovat s tabulkami v tomto novém adresáři. Je tudíž možné vytvořit více systémů tabulek v různých adresářích a přepínat mezi nimi zadáním cesty k příslušnému adresáři.

Tabulky bez skenovací mřížky

Program ACKeyboard umožňuje vytvářet i tabulky pro práci bez skenovací mřížky. Do tohoto režimu můžete tabulku přepnout  pomocí nabídky "Nastavení/Skenování".  Pokud položka "Skenování" není zaškrtnuta, příslušný indikátor na panelu zhasne a zároveň zmizí mřížka s kurzorem. V tom případě pak lze klávesnici ovládat spínačem 1, který přesunuje ukazatel (rámeček kolem klávesy) z jedné klávesy na druhou. Klávesu pak můžete aktivovat stiskem spínače 2 nebo dlouhým stiskem spínače 1. V tomto režimu mohou mít klávesy libovolné rozměry a mohou být libovolně rozmístěny na klávesnici. Na druhou stranu je práce v tomto režimu zdlouhavější.