VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

                                                     dle sbírky zákonů č. 159/1999 a § 852

 

                                  Všeobecné podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb

                                         zahrnutých do cen cestovní kanceláře BLAHUTA CZ

 

          Následující podmínky platí pro všechny zájezdy a pobyty pořádané cestovní kanceláří

BLAHUTA CZ. Podmínky nabývají účinnosti podpisem zákazníka cestovní smlouvy k zájezdu - pobytu. Zákazník je povinen seznámit se s informacemi, které cestovní kancelář BLAHUTA CZ k danému typu zájezdu - pobytu poskytuje.

 

I.   Přihlášky

 

       Při přihlašování na zájezd - pobyt, pořádaný cestovní kanceláří BLAHUTA CZ (dále jen cestovní kanceláří), obdrží zákazník cestovní smlouvu k zájezdu - pobytu, kterou po podpisu předá nebo zašle do cestovní kanceláře. Zákazník je povinen seznámit se s všeobecnými podmínkami prodeje, účastí, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen cestovní kanceláře BLAHUTA CZ (dále jen všeobecné podmínky) a s programem zájezdu - pobytu. Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář. Jedno vyhotovení cestovní smlouvy je po jejím uzavření cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní smlouvou je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou. Písemný doklad k zájezdu - pobytu se stává po podpisu zákazníka na straně jedné a cestovní kanceláře na straně druhé, smlouvou.

 

II.   Placení, ceny

 

         Zákazník zaplatí dle typu zájezdu - pobytu buď zálohu 50% z ceny nebo plnou cenu při závazném přihlášení k zájezdu - pobytu. Doplatek 50% musí zákazník uhradit nejpozději 22 dnů před termínem odjezdu zájezdu nebo začátku pobytu. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy cestovní kancelář obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet cestovní kanceláře připsána požadovaná částka. Při doplatku je zákazník povinen uhradit částku, která s ním byla sjednána v den podpisu cestovní smlouvy. Případné slevy, vyhlášené cestovní kanceláří po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. Změna objednávky dle přání zákazníka, která má za následek „překnihování termínu nebo ubytování“, je posuzována jako storno původní objednávky a zákazník je povinen zaplatit stornopoplatky dle bodu IV. Rušení zájezdu, stornopoplatky.

Za změnu jména osoby v přihlášce (rezervačním čísle) provedenou:

- 28 a více dnů před odjezdem je zákazník povinen zaplatit 300,- Kč za překnihovanou   osobu včetně dětí.

- 27 a méně dnů před odjezdem je zákazník povinen zaplatit 500,- Kč za překnihovanou osobu včetně dětí.

     Za těchto podmínek může být provedena pouze změna jedné osoby v přihlášce (rezervačním čísle). Případné další změny jmen v přihlášce (rezervačním čísle) jsou posuzovány jako storno původní objednávky a zákazník je povinen zaplatit stornopoplatky dle bodu IV. Rušení zájezdu, stornopoplatky.

       V případě storna (zrušení účasti) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. V opačném případě tato osoba nesplňuje podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu - voucheru a nemohou jí být poskytnuty služby.

      Bez zaplacení celé částky v termínu, uvedeném v závazné přihlášce, nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu - pobytu a čerpat služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb VOUCHER bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny. Poplatky za překnihování a zrušení objednaného zájezdu - pobytu jsou splatné ihned. Cestovní kancelář má právo na zvýšení ceny do data uskutečnění zájezdu - pobytu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu cestovní kanceláře došlo ke zvýšení cen za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo cen spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo změně kurzů Kč vůči EUR o více než 10% proti kalkulovaným kurzům nebo devalvaci Kč o více než 10% přičemž toto nebylo před uzavřením smlouvy známo a toto zvýšení cen přímo ovlivnilo konečnou cenu zájezdu - pobytu.

         V tomto smyslu upravené ceny zájezdů - pobytů dle § 852c jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal, a které jsou obsahem ceny, pokud k této změně dojde do 21 dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

Klientům, kteří uhradí celou částku za objednaný zájezd - pobyt do data případného zvýšení cen z důvodu kurzového poklesu Kč, garantuje cestovní kancelář, že cena jejich zájezdu - pobytu již nebude měněna.

               Náklady na vedlejší služby ve lhůtách kratších než 14 dnů před požadovaným

termínem, jako např. knihování, telefonické nebo telefaxové rezervace a dotazy hradí zákazník a budou zvlášť uvedeny ve vyúčtování. Ceny jsou cenami smluvníma mezi cestovní kanceláří na straně jedné a jednotlivci nebo organizací na straně druhé. Ceny obsahují DPH.

Cestovní kancelář je dle § 852d povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jim známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán.

 

III.  Zvláštní služby

 

         Zvláštními službami jsou ty služby, které nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník vždy zvlášť (jednolůžkový pokoj, zvláštní strava apod.). Zákazník musí své požadavky a zvláštní služby uvést při podání přihlášky a tyto musí zaplatit současně při úhradě zálohy nebo celé částky. O zajištění zvláštní služby v průběhu cesty nebo pobytu může zákazník požádat v mimořádných případech průvodce (delegáta, vedoucího zájezdu), který se pokusí tyto zvláštní služby zprostředkovat. Úhradu v takových případech provede zákazník přímo dodavateli služby v příslušné měně. Za zajištění této služby je cestovní kancelář oprávněna účtovat přirážku 10% z ceny služeb v přepočtu na Kč. Cestovní kancelář neručí za sníženou úroveň cizích služeb u takových akcí, které si zákazník objednává na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

 

IV.  Rušení zájezdu, stornopoplatky

 

        Zrušení smlouvy (storno požadavek):  zákazník je povinen učinit písemně. V tomto případě má cestovní kancelář právo účtovat storno poplatky, jejichž výše je odvislá od doby, ve které podal zákazník svůj storno požadavek, a to:

 

- 40 a více dnů před odjezdem - 400,- Kč/osobu

- 39 až 30 dnů před odjezdem  - 10% z ceny zájezdu - pobytu,

- 29 až 15 dnů před odjezdem  - 25% z ceny zájezdu - pobytu,

- 14 až   7 dnů před odjezdem  - 50% z ceny zájezdu - pobytu,

- 6 až 3 dny před odjezdem      - 80% z ceny zájezdu - pobytu,

- 2 dny a méně před odjezdem - 100% z ceny zájezdu - pobytu.

 

        V případě, že se zákazník nedostaví k zájezdu - pobytu, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. Po odečtení storno poplatku obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky.  Tato platba se provádí přes účtárnu cestovní kanceláře poštovní poukázkou dekádně. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu - pobytu na základě svého přání zruší část zájezdu - pobytu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

        Stornuje-li zákazník účast na zájezdu - pobytu před jeho zahájením, může uplatnit u pojišťovny nárok na úhradu stornopoplatku účtovaného cestovní kanceláří zákazníkovi. Tento nárok může uplatnit u pojišťovny ve smyslu podmínek pojišťovny pro pojištění storna. Podmínky pro pojištění storna zákazník obdrží na vyžádání u cestovní kanceláře.

 

V.    Pojištění

 

        Cestovní kancelář Blahuta cz sjednává pro všechny účastníky cestovní zdravotní připojištění při pobytu v cizině u Všeobecné zdravotní pojišťovny a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu u  České podnikatelské pojišťovny. Podrobné informace o rozsahu pojištění jsou uvedeny v podmínkách pojištění, které obdržíte společně s těmito pokyny na cestu.

 

VI.   Cestovní doklady

 

        Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům - pobytům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu - pobytu. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu - pobytu zúčastnit, postupuje cestovní kancelář stejně jako by zákazník zájezd - pobyt zrušil, tedy dle bodu IV. Účastníci zájezdů - pobytů, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.).

 

VII.  Dodržování celních, devizových a ostatních předpisů

        Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země.

    

        Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu - pobytu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu - pobytu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

 

VIII. Změny služeb, změny programu, odstoupení od smlouvy a rušení zájezdu - pobytu

 

         Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit. Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.

        Odstoupil-li zákazník od cestovní smlouvy podle § 852e odst. 2 nebo odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout. Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Cestovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za škodu  nebo má povinnost zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

        Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem nebo odstoupí-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné ve výši stanovené podle smlouvy. Cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.

        Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinností cestovní kanceláří stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

        Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

        Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

     Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří, je lhůta zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře.

Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od cestovní smlouvy zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla  zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

        Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu. Pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

        V případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázaná, umožnuje omezení výše náhrady škody vzniklé z porušení závazku z cestovní smlouvy a toto omezení je uvedeno v cestovní smlouvě v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené v cestovní smlouvě.

 

IX.   Reklamace

 

        Cestovní kancelář přijímá jen písemné reklamace, a to do 15 dnů po ukončení zájezdu - pobytu. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny cestovní kanceláře, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb mimo případů uvedených v článku VIII. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí proveden zápis o předmětu reklamace, v případě Chorvatska zápis do knihy přání a stížností. Tento zápis musí být ze strany recepce vždy písemně potvrzen.

Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat do všech dílů voucheru. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci u cestovní kanceláře.

 

 

X.    Zdravotní náležitosti

 

      Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.

          Jestliže po zahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne zákazníkovi služby

cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu cestovní smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené v cestovní smlouvě, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

         Jestliže zákazník nepřijme opatření, musí CK bez zbytečného odkladu vrátit

zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jíné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle cestovní smlouvy, je cestovní kancelář v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, povinna vrátit rozdíl v ceně, nebo doprava je uskutečněna za vyšší náklady, povinna rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.

 

XI.  Zavazadla

 

        Převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu v dopravních prostředcích zajišťovaných cestovní kanceláří je zdarma. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. Cestovní kancelář nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Potvrzení od místních orgánů (na příslušném formuláři) a příslušné zápisy pak zákazník zasílá sám na pojišťovnu. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně, dopravci nebo ubytovacímu zařízení.

 

XII.  Ztráta dokladů

 

        V případě, že cestující v průběhu zájezdu - pobytu ztratí nebo jsou mu odcizeny

doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nově (náhradní) doklady sám a na své vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu.

 

XIII. Škody

 

        Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním

prostředku a v ubytovacím zařízení.

 

XIV. Stravování

 

        Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera.

 

XV.  Ostatní

 

         Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje cestovní

kancelář více než je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu.

       V případě nejasností před podpisem cestovní smlouvy k zájezdu - pobytu se obraťte na pracovníky prodeje BLAHUTA CZ, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení.

 

 

                                                                                                                                               Zdeněk Blahuta

                                                                                                                                                     majitel CK