JUDr. Milan Hulík, advokát a publicista

Datum narození : 22.3.1946

Místo narození : Kolín

Bytem : Jugoslávských partyzánů 29, 160 00 Praha 6

Pracoviště : advokátní kancelář Bolzanova 1, Praha 1, 115 03

Spojení : kancelář tel/fax 24210449, 

E-mail : hulik@mbox.vol.cz

 

Ranná léta

Narozen v rodině drobného podnikatele a úřednice, spolu s o dva roky mladším bratrem strávil dětství v Kolíně, tam navštěvoval i základní školu a v mimoškolní činnosti se věnoval různým sportům. Dětství a dospívání ovlivněno desetiletým vězněním otce v 50. a 60. letech. V důsledku toho ztížená cesta ke vzdělání. Po vyučení v oboru zedník přijat ke studiu na stavební průmyslovce v Praze – obor dopravní stavby, maturita v roce 1966. Od roku 1961 přechodný pobyt pobyt v Praze za účelem studia a s využitím tehdejšího politického uvolňování a tzv. “pražského předjaří” intenzivní kulturní zájmy, návštěvy divadel, výstav (Divadlo Na zábradlí, Semafor, Komorní divadlo, Divadlo ABC, Vinohradské divadlo atd.) a první literární pokusy. V té době i činnost šéfredaktora školního časopisu Akt- revue.

Po maturitě absolvování dvouleté vojenské služby a od roku 1968 studium na právnické fakultě University Karlovy. Promoce v roce 1973. Mladší bratr Jan po vyučení zámečníkem vystudoval večerní gymnázium a střední zdravotnickou školu (obor rentgenový laborant) a odešel v roce 1969 do exilu, kde v BRD vystudoval medicínu. V současné době žije v Tuttlingen, kde má vlastní zubní ordinaci.

 

Rodinné poměry

Od roku 1972 do roku 1979 ženatý, otec dcery Veroniky narozené 1977. V roce 1975 se přestěhoval z Kolína do Prahy. Od roku 1979 rozvedený. Otec Josef Hulík zemřel v roce 1972, matka Drahoslava Hulíková, důchodkyně, žije v Praze. Bratr Jan, ženatý, otec tří dětí, žije s manželkou Češkou a dětmi v BRD.

 

Profesionální kariéra

V letech 1974 až 1976 zaměstnán jako podnikový právník ve Stavbách silnic a

železnic n.p. Od roku 1976 koncipient Městského sdružení advokátů v Praze a po složení advokátních zkoušek přijat v roce 1979 za člena Městského sdružení advokátů. V témže roce po složení rigorózních zkoušek získal titul JUDr. Advokátní činnost vykonával v tehdejší advokátní poradně č. 9 v Bolzanově 1, Praha 1.

Ještě před složením advokátních zkoušek poskytována právní pomoc disidentům a po zapsání do seznamu advokátů obhajoby řady disidentů (proces s Plastic People of the Universe, obhajoby Jarmily Bělíkové, Petra Cibulky, Petra Pospíchala, Petra Uhla, Františka Stárka, Jana Prince, Pavla Büchlera, Karla Soukupa a dalších, včetně dalších signatářů

Charty 77, Prohlášení Několika vět a demonstrantů z Václavského náměstí).

S výjimkou práva sociálního zabezpečení a důchodů poskytována právní pomoc ve všech oblastech práva se specializací na trestní právo, oblast lidských práv a civilní právo včetně práva autorského.

V 80 letech tajná spolupráce s radiem Svobodná Evropa v Mnichově. Styky s tehdejším zástupcem ředitele a ředitelem Karlem Kašpárkem.

Signatář prohlášení “Několik vět”.

 

StB

V roce 1974 zavedla StB v Kolíně na prověřovanou osobu Milana Hulíka svazek s názvem “Čtenář”, z důvodu kontaktů s bratrem v kapitalistické cizině a kontroly vzájemné korespondence, reg.č. 231179, který byl v roce 1978 archivován pod a.č.668753. Tento svazek byl obnoven 2.odd. 1b odb.StB Praha a rozpracován ve svazku SPO “Advokát” reg.č. 41629. Dále M.Hulík veden ve svazku “Osoby z prostředí čsl.advokacie” a dále podchycen ve svazku OBS “Poradci” s reg.č.30327 a předán na 2.odd. II. odboru téže správy. Osoba M.H. vedena dále ve svazku OBS “Legalita” s reg.č. 16461, který byl zaveden v problematice “Exponenti pravice z řad bývalých pracovníků justice a prokuratury”. Všude veden jako nepřátelská osoba.

Po roce 1989 několikráte negativně lustrován v souvislosti s výkonem funkcí ve státní správě, policii, bezpečnostních složkách a justici.

 

Činnost po roce 1989

Po převratu v listopadu 1989 přerušena činnost v advokacii a výkon funkce ředitele odboru inspekce v nově založeném Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, později přejmenovaném na Bezpečnostní a informační službu (BIS). V téže době vykonávaná z titulu člena VONSu a předchozí angažovanosti jako obhájce v politických procesech i funkce předsedy prověrkové komise ve Sboru nápravné výchovy SNV (dnes Vězeňská služba).

Poté výkon funkce prvního náměstka generálního ředitele SNV. Dále vykonávána funkce poradce náměstkyně ministra vnitra Petrušky Šustrové. Konečně od roku 1993 do 1994 výkon funkce tiskového mluvčího generální prokuratury ČR a poradce generálního prokurátora ČR. Od roku 1995 opět výkon soukromé advokacie. Poskytována právní pomoc v oblasti civilního práva, trestního práva, restitucí, zastupování u Evropského soudu pro lidská práva ve Strasburgu, správního práva, restitucí, rodinného práva a pracovního práva, obchodního a živnostenského práva.

 

Odborné a další vzdělání

Během 90.let absolvovány advokátní a universitní dlouhodobější stáže ve Švýcarsku, BRD a Rakousku za účelem zdokonalení se v německém jazyce a ovládnutí příslušné právní terminologie s rozdíly v jednotlivých německy mluvících zemích. Ve Švýcarsku stáže mimo advokacii i ve vězeňství.

V anglofonní oblasti absolvovány obdobné stáže v Kanadě a USA včetně studia angličtiny v ICA (International Cultural Assotiation) ve Viktorii v provincii Britská Kolumbie.

Zatím poslední desetiměsíční stáž absolvována ve Francii v Cabinet d‘ avocats v Nanterre (Paříž) v roce 1999.

V současné době navštěvovány kursy evropského práva v rámci školení Advokátní komory v Praze.

V roce 1997 navštěvoval kurs politologie na universitě v Guelphu (Ontario,Kanada)

Aktivní jazykové znalosti: němčina, ruština, angličtina, francouzština.

 

Členství v organizacích

Za totalitního režimu členem ROH a v době studia členem SSM bez jakékoliv funkce, z SSM vystoupil v roce 1981.

V roce 1989 přijat za člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)

Spolupracovník francouzské organizace ACAT (Action de Chrétien pour Abolition de la Torture). Jde o organizaci křesťanů usilujících o odstranění mučení a věznění politických vězňů – obdoba organizace Amnesty International. Člen současného českého přípravného výboru zakládajícího pobočku této organizace v ČR.

V letech 1991-1993 členem KAN, poté spoluzakladatel strany DEU, ze které odešel v r.1994. Od té doby bez stranické příslušnosti, byť pravicově orientován.

Členem Českého svazu novinářů.

 

Zájmy

Sportovní střelba, literatura, jazyky, historie, videokamera, fotografování, cestování a publicistika.

 

Publicistika

Od roku 1991 publikoval politicko-právní články ve všech tehdejších pravicově orientovaných periodicích. V Českém deníku, později Českém týdeníku, v Telegrafu, v Práci, Noviny, Respektu a dalších, které vycházely třeba jen omezenou dobu.

Právní odborné články publikovány v časopisu Všehrd a Právník.

Spolupracovník a dopisovatel řady exilových periodik, např. švýcarského časopisu “Polygon”, torontského “Nového domova”, v USA “Amerických listů”, na Novém Zélandě “Střípků”, ve Franci L‘amitie franco-tchéco-slovaque”, v Holandsku “Nizozemských listů”, v Australii “Australských listů”.

Články s historickou tematikou otiskovány ve dvouměsíčníku “Přísně tajné”.

Právní, politické články a cestopisné reportáže otiskovány v česko-anglickém časopise “Český dialog” a ve francouzsko-českém “L‘ amitie franco-tcheque-slovaque” také v angličtině a francouzštině.

Zvláštní záliba v psaní cestopisných reportáží a esejí, z Francie souborně shrnuty v připravované knize “Bonjour Francie”.

Občasná vystoupení v TV, pravidelná vystoupení v Českém rozhlase a radiu Regina.

 

Přednášky

Přednesl řadu přednášek na téma právo, právní řád v ČR a jeho transformace, problematika restitucí, polistopadový právní a politický vývoj atd. na pozvání různých exilových organizací , např. “Společnosti pro vědy a umění” v USA, Kanadě, Australii, Novém Zélandě, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Holandsku a Francii.

14.2.2001

JUDr. Milan Hulík

 

Kandidáta na člena Rady ČT navrhuje Ing. Mgr. Kristina Vlachová, Mgr. Martin Vadas, člen VV FITESu, výkonný výbor a Valná hromada Fitesu. Milan Hulík vyjádřil souhlas s kandidaturou na člena Rady ČT.