Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb

~~~

Kurzy a výcviky

ISZ Praha

~~~

Supervize a koučování

 

 

 

Vzdělávací a tréninkový institut SPAS Praha

 

nabízí výcvikové programy pro pomáhající profesionály a instituce

vycházející z principů systemického přístupu a komunikační psychoterapie M. H. Ericksona


MUDr. František MATUŠKA

&

lektorský tým

Mgr. Václav MATUŠKA - Bc. Jana POMAJZLOVÁ


V nabídce najdete tyto programy:

 


Podrobné informace o jednotlivých programech:

vzdělávací a tréninkový program - rekvalifikační kurz

"PRACOVNÍK PRO RESOCIALIZACI OSOB DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH, TĚLESNĚ, SMYSLOVĚ A MENTÁLNĚ HANDICAPOVANÝCH (NEZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK)"

Kurz je akreditován jako rekvalifikační program, akreditace MŠMT udělena dne 25. 10. 2001 pod č. 27742/2001/25/411 podle vyhl. č. 21/1991 Sb., ve znění vyhl. č. 324/1992 Sb. Držitelem akreditace pro realizaci programu a vydávání příslušného osvědčení o rekvalifikaci je odborný garant a lektor kurzu – MUDr. František MATUŠKA.  

Charakteristika programu

Komplexní vzdělávací a tréninkový program v rozsahu 100 hodin, poskytující ucelené vzdělání a trénink pro střední kádry v oblasti psychosociálních služeb. Statut profese resocializačního pracovníka je postaven v souladu s pojetím Evropské unie Occupational Therapists.

Cílem tohoto komplexního vzdělávacího, tréninkového a zážitkového programu je nabídnout profesionálům, kteří pracují s nezdravotními (tj. psychosociálními) problémy duševně nemocných či jinak dlouhodobě handicapovaných osob, široké spektrum informací o dané problematice (rehabilitace a resocializace dlouhodobě postižených) i o problematice oblastí souvisejících, a to nejen formou přednášek a společných diskusí, ale též formou aktivního - zážitkového - učení se a tréninku dovedností nezbytných pro přímou práci s klienty, zejména vedení rozhovoru zaměřeného na řešení problémů, dojednávání a kontraktování spolupráce a pomoci, vytváření individuálních plánů rozvoje apod. Součástí programu je též práce s konkrétními případy (kasuistikami z praxe frekventantů) a reflexe jejich profesionálního rozvoje v období trvání kurzu se zaměřením na praktické využívání v kurzu získaných poznatků a dovedností a na rozvoj dovedností reflexe a sebereflexe v procesu pomáhání.

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit pracovníky v oboru resocializace a sociální a pracovní rehabilitace a rozšířit tak řadu pomáhajících profesionálů o pracovníky kvalifikované, tj. pracovníky disponující potřebnými základními vědomostmi, dovednostmi a novými poznatky z oblasti psychosociální práce a přístupu ke klientům a posílit tak váhu resocializačních profesí jejich vědomostním a dovednostním vybavením.

Kurz je určen uchazečům o zaměstnání v oblasti pomáhajících profesí či pracovníkům psychosociálních služeb nekvalifikovaným dosud pro resocializační práci s klienty (např. zdravotní sestry se zájmem o práci v nezdravotnických službách, rehabilitační pracovníci, pracovní terapeuti, pracovníci chráněných a podporovaných forem bydlení, psychoterapeuti, pracovníci psychiatrických léčeben, domovů pro seniory, ústavů sociální péče, azylových domů, pracovníci agentur domácí ošetřovatelské péče (home-care) či komunitních týmů a jiných služeb, určených pro duševně nemocné či jinak handicapované občany). Kurz je otevřen i všem dalším zájemcům o danou problematiku.

Kritéria pro výběr účastníků: Střední vzdělání, věk 18 let a více, přijímací pohovor s účastníkem a/nebo doporuční jeho zaměstnavatele, motivace k výkonu povolání, čestné prohlášení, že zájemce o absolvování rekvalifikačního kurzu nebyl v minulosti stíhán v oblasti trestného práva.

Profil absolventa rekvalifikačního kurzu – "resocializačního pracovníka"

Absolvent rekvalifikačního kurzu na bazální úrovni:

 • rozumí činnostem používaným v rámci resocializace občanů s dlouhodobým, zejm. duševním postižením (v řemesle, či domácnosti a možnostem adaptace)

 • je schopen komunikovat a jednat s lidmi, vést rozhovor s klienty i s participujícími profesionály

 • umí odlišovat své potřeby a potřeby klienta

 • orientuje se psychiatrii a základech psychoterapie

 • orientuje se v sociálně právní politice, umí klientovi zprostředkovat potřebné informace, případně služby

 • orientuje se v krizové situaci, v případě potřeby dokáže zprostředkovat další odbornou pomoc

 • umí plánovat klientovu sociální nebo pracovní rehabilitaci podle jeho individuálních potřeb (individuální rehabilitační plán)

 • umí pracovat se skupinou klientů (vést malý tým)

 • zná zdravotní a sociální síť v regionu, kde působí, má přehled o dalších službách

 • umí vysvětlit otázky kolem sociální a pracovní rehabilitace a resocializace svých klientů dalším osobám

 • je schopen týmové práce, komunikace s odborníky - vysokoškoláky (lékař, psycholog apod.), předávat informace a konzultovat s nimi průběh rehabilitace a resocializace

 

 • Resocializační pracovník není střední zdravotnický pracovník.

 • Resocializační pracovník úzce spolupracuje s odborníky- vysokoškoláky, je součástí týmu, který zajišťuje resocializaci klienta.

 • Resocializační pracovník by měl být během své práce zajištěn podporou vysokoškoláka, balintovskou skupinou či jinou formou supervizní podpory.

 • Resocializační pracovník by měl dále pracovat na sobě formou psychosociálních výcviků a jiných forem sebevzdělání.

Kde resocializační pracovník působí:

 • služby sociální a pracovní rehabilitace

 • chráněná bydlení

 • denní centra

 • chráněné dílny

 • domovy a ubytovny pro bezdomovce

 • v domácnostech (domácí péče, návštěvní služba)

 • v psychiatrických léčebnách, ústavech sociální péče aj. - funkce JOP-terapeut

 • krizová centra

 • svépomocné skupiny a další instituce

Klientela resocializačních pracovníků:

 • handicapovaní a dlouhodobě nemocní

 • duševně postižení

 • mentálně retardovaní

 • mládež s problémy výchovy

 • osoby závislé na drogách, alkoholu a pod.

 • osoby v aktuální psychické krizi

 • bezdomovci

 • osoby sociálně nepřizpůsobené skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy aj.

Lektorský tým a odborný garant programu

MUDr. František MATUŠKA – odborný garant programu, Mgr. Václav MATUŠKA a Bc. Jana POMAJZLOVÁ

Lektoři jsou profesionálové s bohatým multidisciplinárním záběrem (psychiatrie, psychologie, psychoterapie, sociální práce, poradenství v oblasti osobního a profesionálního rozvoje, pracovní a sociální rehabilitace, vzdělávání a trénink dospělých, rozvoj systémů péče o dlouhodobě nemocné a handicapované, supervize aj.), díky němuž nabízí široký pohled na problematiku podepřený především praktickými zkušenostmi ve všech presentovaných oblastech.  

Rozsah a základní harmonogram programu, počet účastníků v 1 výcvikové skupině

Kurz zahrnuje celkem 100 výukových hodin (teorie, metodiky, praktický trénink, řešení modelových situací a práce s kasuistikami pod odborným vedením lektorů kurzu), dělených do 5 dvoudenních výcvikových setkání po 20 vyučovacích hodinách, realizovaných v harmonogramu:

 • Čtvrtek     10.00 – 18.00 hodin (10 vyučovacích hodin)

 • Pátek        09.00 – 17.00 hodin (10 vyučovacích hodin)

Počet účastníků v programu je 10 – 20 osob, optimální pak 16 - 18 osob v jednom výcvikovém běhu.

Další podrobné informace o plánovaných bězích programu

 • termíny a místa konání

 • kurzovné a způsob jeho úhrady

 • přihlášky a další informace o realizaci konkrétního běhu kurzu

získáte u organizátorů jednotlivých běhů rekvalifikačního kurzu:

 • XII. běh 2005: místo konání: Praha; organizátor: V&T institut SPAS Praha; kontaktní osoba: MUDr. František Matuška, tel.: 603 223 510, e-mail: fr.matuska@quick.cz 

  1.        setkání: 21. – 22. dubna 2005

  2.        setkání: 5. – 6. května 2005

  3.        setkání: 19. – 20. května 2005

  4.        setkání: 2. – 3. června 2005

  5.        setkání: 16. – 17. června 2005

Zpět na přehled programů


vzdělávací a tréninkový program

"CESTA K PROFESIONÁLNÍMU POMÁHÁNÍ"

Charakteristika programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů. Intenzivní trénink a diskuse v malé skupině umožňují vysoce efektivní způsob učení. Výcvik tím vytváří optimální prostředí zejm.:

 • pro posílení vlastního vědomí profesionální identity (role),

 • pro získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického rozhovoru (rozhovoru orientovaného na hledání a rozvíjení řešení problému klienta s maximálním využitím jeho přirozených osobních zdrojů)

 • a pro rozvoj dovedností reflektování procesu pomáhání a své pozice v něm.

Program je členěn do 3 částí, jejichž obsahy se vzájemně prolínají. Základní tematizace jednotlivých bloků je:

 • 1. část: “PROFESIONÁLNÍ IDENTITA"

  • Dvoudenní seminář nabízí účastníkům pomoc a podporu směřující k vyjasnění jejich profesionální role (jejich možností a limitů), jejich místa v instituci, ve které pracují, a v širší (např. regionální) síti pomáhajících služeb. Umožní frekventantům, aby si jasněji definovali co, jak a pro koho mohou v rámci své profese nabídnout. Absolvování semináře profesionálům napomůže rozvinout jejich profesionální sebejistotu a pocit, že jsou "lidmi na svých místech".

 • 2. část: “ROZHOVOREM K ŘEŠENÍ"

  • Dvoudenní pracovní seminář věnovaný rozvoji dovedností efektivní komunikace s klientem (teorie a praxe vedení rozhovoru zaměřeného na řešení problému).

 • 3. část: “REFLEXE A SEBEREFLEXE"

  • Dvoudenní seminář rozvíjející dovednosti získané v předchozích dvou blocích je navíc zaměřen na rozvoj schopnosti a dovedností uvědomovat si (reflektovat) sám sebe, své chování (jeho účinnost a užitečnost) v procesu pomáhání.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychologové, psychoterapeuti, poradci, sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů aj.), případně studentům těchto oborů.

Lektor a odborný garant programu

MUDr. František MATUŠKA

Rozsah a harmonogram programu

60 hodin vzdělávání a praktického výcviku, dělených do 3 dvoudenních výcvikových setkání po 20 vyučovacích hodinách, realizovaných v harmonogramu:

Čtvrtek 10.00 – 18.00 hodin + Pátek 09.00 – 17.00 hodin (každý den vždy 10 vyučovacích hodin s polední pauzou)

Termíny výcvikových setkání

1. setkání: 10. – 11. února 2005, 2. setkání: 10. – 11. března 2005, 3. setkání: 31. března – 1. dubna 2005

Místo konání programu

SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Počet účastníků v programu

Optimální počet účastníků je 6 – 12 osob, max. pak 16 osob v jednom výcvikovém běhu.

Cena a způsob platby kurzovného

Základní cena za program je 90,- Kč / výukovou hodinu a osobu, tj. 5.400,- Kč / osobu (při jednorázové platbě), kurzovné je též možné hradit formou tří postupných splátek za jednotlivá setkání v platbách realizovaných vždy před příslušným setkáním v ceně 3 x 1.900,- Kč / osobu (výsledná cena programu v této "splátkové variantě" je tedy 5.700,- Kč).

Kurzovné je možné hradit buď přímou platbou při zahájení programu nebo bankovním převodem platby na účet vedený u České spořitelny pod číslem 7945349 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo u samoplátců, př. číslo faktury u plátců – institucí (vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování Vašich pracovníků na program).

Přihlášky

Zájemci o program se mohou přihlásit buď písemně na adrese: MUDr. František MATUŠKA, SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo emailem: fr.matuska@quick.cz (přihlášky, prosím, formou běžného dopisu s udáním jména a příjmení, příp. titulu, účastníka, jeho data narození, instituce, pro niž pracuje, zvolený způsob platby, tj. též příp. vyžádání faktury – pak uveďte také IČO a adresu sídla instituce).

Zpět na přehled programů


vzdělávací a tréninkový program

"ROZHOVOR - NÁSTROJ POMOCI"

Charakteristika vzdělávacího a tréninkového programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů, zejm.:

 • na posílení vlastního vědomí profesionální identity (role),

 • na získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického rozhovoru (rozhovoru orientovaného na hledání a rozvíjení řešení problému klienta s maximálním využitím jeho přirozených osobních zdrojů)

 • a na rozvoj dovedností reflektování procesu pomáhání a své pozice v něm.

V průběhu tohoto dvoudenního kurzu (dříve uváděném pod názvem "Rozhovorem k řešení") se účastníci naučí základy teorie efektivní komunikace s klientem (základní principy ve­dení rozhovoru zaměřeného na řešení) vycházející z partnerského modelu vztahu profesionál – klient, v němž se oba (všichni) zúčastnění komplementárně doplňují při rozvíjení dialogu a spolupráce na řešení klientových potíží. V praktických komunikačních cvičeních a v modelových situacích si frekventanti ověří použitelnost, účinnost a užitečnost tohoto způsobu práce. Získané vědomosti a praktický trénink rozvíjející profesionální dovednosti nezbytné pro práci (vedení rozhovorů) s klienty umožní účastníkům účinněji provázet a podporovat klienty při hledání a uskutečňování řešení jejich problémů.

14. běh úspěšného a osvědčeného výukového a tréninkového programu.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, psychoterapeuti, poradci, sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, též studenti těchto oborů).

Lektor a odborný garant programu

MUDr. František MATUŠKA

Rozsah a harmonogram programu

20 vyučovacích hodin vzdělávání a praktického výcviku, realizovaných v harmonogramu: čtvrtek 10.00 – 18.00 hodin + pátek 09.00 – 17.00 hodin (každý den vždy 10 vyučovacích hodin s polední pauzou)

Termín setkání

27. – 28. ledna 2005

Místo konání programu

SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Počet účastníků v programu

Optimální počet účastníků je 6 – 12 osob, max. pak 16 osob v jednom výcvikovém běhu.

Cena a způsob platby kurzovného

Cena za program je 2.000,- Kč / osobu.

Kurzovné je možné hradit buď přímou platbou při zahájení programu (po předchozí dohodě s lektorem) nebo bankovním převodem platby na účet vedený u České spořitelny pod číslem 7945349 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo u samoplátců, př. číslo faktury u plátců – institucí (vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program).

Přihlášky

Zájemci o program se mohou přihlásit buď písemně na adrese: MUDr. František MATUŠKA, V&T institut SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo emailem: fr.matuska@quick.cz (přihlášky, prosím, formou běžného dopisu s udáním jména a příjmení, příp. titulu, účastníka, jeho data narození, instituce, pro niž pracuje, zvolený způsob platby, tj. též příp. vyžádání faktury – pak uveďte také IČO a adresu sídla instituce).

Zpět na přehled programů


výcvikový program

"HYPNOTICKÁ A NEHYPNOTICKÁ PSYCHOTERAPIE

MILTONA H. ERICKSONA"

Charakteristika vzdělávacího a tréninkového programu

Milton H. Erickson (1901 - 1980), americký psychiatr a psychoterapeut, svým netradičním a inovativním terapeutickým myšlením výrazně ovlivnil vývoj světové psychoterapie ve druhé polovině 2O. století. Jeho terapeutické postupy se tak staly zdrojem inspirace nejen pro řadu jeho přímých žáků a (později) spolupracovníků (Haley, Zeig, Rossi, manželé Langtonovi aj.), ale ovlivnily významně celou řadu dalších psychoterapeutů. Erickson při své práci vycházel z přesvědčení, že, chce-li se terapeut skutečně potkat se svým klientem a chce-li skutečně účinně intervenovat v jeho zájmu, nesmí se držet žádné obecné teorie, nýbrž, že je třeba v průběhu terapie nalézt, rozvíjet a používat "teorii" vycházející z osobitosti příběhu každého klienta. Měl rozvinutou schopnost citlivého pozorování, kterého dovedl využívat v sugestivní komunikaci, a velmi pozitivní vztah k životu.

Erickson sám tedy ani teorii ani systematickou metodiku svého úspěšného postupu nepropracoval. Lze ji pouze vyvozovat z jeho četných kasuistik, jež  publikoval sám či jež byly publikovány jeho spolupracovníky, a z jeho komentářů k nim. Za čtyři významné prvky jeho přístupu lze považovat: 1. roli hypnózy, 2. individualizaci a pozitivní orientaci, 3. roli podvědomí a 4. nepřímé sugesce a neobvyklé příkazy.

Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie v současnosti rozvíjí principy vycházející z praxe M. H. Ericksona a - díky jeho následovníkům - i z jimi zformulované teorie.

Výcvik nabízí účastníkům jak seznámení se s touto teorií a osvojení si základních ericksonovských principů, vč. postupů a technik z nich vycházejících, tak i vlastní sebezkušenost s jejich působením v procesu psychoterapeutického pomáhání.

Obsahový rámec výcviku

Teorie

Metodika

Praxe

Konstruktivistické versus objektivistické pojetí v terapii

Teorie systémů

Teorie komunikace

Vznik, udržování a řešení problému v komunikaci

Teorie dvojné vazby (paradox)

Tradiční a ericksonovská hypnologie

Uspořádání terapeutické situace a terapeutický kontrakt

Zásady vedení rozhovoru orientovaného na řešení

Přímé a nepřímé sugesce

Terapeutická dvojná vazba, paradoxy Metafory a příběhy a jejich využití v terapie

Reflexe a sebereflexe

Modelování terapeutického (na hledání a rozvíjení řešení orientovaného) rozhovoru

Trénink vytváření individualizovaných hypnotických indukčních postupů

Rozbory videozáznamů

Vlastní sebezkušenost v roli "terapeuta" i v roli "klienta"

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí – psychoterapeutům (psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, psychoterapeuti, poradci, sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci, též studenti těchto oborů).

Lektor a odborný garant programu

MUDr. František MATUŠKA psychoterapeut, psychiatr a supervizor, ředitel a vedoucí lékař Střediska psychoterapeutických ambulantních služeb Praha, 11 let psychiatrické a psychoterapeutické praxe (PL Dobřany, DPS "Ondřejov" Praha, FOKUS Praha, RIAPS Praha, Centrum HERMÉS Praha, SPAS Praha, I-KOS Praha). Výcviky: výcvik v ericksonovské komunikační hypnotické a nehypnotické psychoterapii (500 hodin, Institut M. H. Ericksona v Brně), výcvik v psychoanalytické psychoterapii (700 hodin, ČSPAP v Praze), výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“ (750 hodin, ISZ Praha), výcvik v systemické supervizi (200 hodin, ISZ Praha) a výcvik na pozici lektora a supervizora rozvoje systému komunitních služeb pro duševně nemocné (250 hodin, projekt LIEN/Phare, FOKUS Praha). Lektorská praxe (1500 hodin): lektor akreditovaného psychoterapeutického výcviku v systemické terapii „Umění terapie“ (750 hodin, ISZ Praha), lektor výcviku „Systemická supervize a koučování“ (200 hodin, I-KOS Praha), lektor řady dalších vzdělávacích a tréninkových programů pro pomáhající profesionály (Vzdělávací a tréninkový institut SPAS Praha). Supervizní praxe (800 hodin): (SPAS Praha, ISZ Praha, POHODA Praha, DUHA Praha, FOKUS Praha, FOKUS Ústí nad Labem, TRIANGL Praha, DROP IN Praha a další instituce).

Rozsah a harmonogram programu

200 vyučovacích hodin vzdělávání a praktického výcviku, realizovaných v 10-ti výcvikových setkáních, probíhajících v intervalech cca 4 – 6 týdnů v harmonogramu: čtvrtek 10.00 – 18.00 hodin + pátek 09.00 – 17.00 hodin.

Místo konání programu

  SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Počet účastníků v programu

Optimální počet účastníků je 6 – 12 osob, max. pak 16 osob v jednom výcvikovém běhu.

Termíny setkání

1. setkání: 14. – 15. dubna 2005 (čtvrtek a pátek)

2. setkání: 12. – 13. května 2005 (čtvrtek a pátek)

3. setkání: 9. – 10. června 2005 (čtvrtek a pátek)

4. + 5. setkání: 11. – 14. srpna 2005 (čtvrtek až neděle – čtyřdenní soustředění)

6. setkání: 22. – 23. září 2005 (čtvrtek a pátek)

7. setkání: 3. – 4. listopadu 2005 (čtvrtek a pátek)

8. setkání: 15. – 16. prosince 2005 (čtvrtek a pátek)

9. setkání: leden 2006 (čtvrtek a pátek)

10. setkání: únor 2006 (čtvrtek a pátek)

Cena a způsob platby kurzovného

Základní cena za celý kurz:

20.000,- Kč / osobu (tj. 100,- Kč / hodinu)

Způsoby platby:

jednorázově za celý kurz:

19.000,- Kč (bonifikováno 5 % slevou)

ve splátkách:

1. splátková platba: 10.000,- Kč, splatná před zahájením výcviku

2. splátková platba: 6.000,- Kč, splatná na 4. výcvikovém setkání

3. splátková platba: 4.000,- Kč, splatná na 6. výcvikovém setkání

Kurzovné je možné hradit buď přímou platbou nebo bankovním převodem platby na účet vedený u České spořitelny pod číslem 7945349 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo u samoplátců, př. číslo faktury u plátců – institucí.

Přihlášky

Zájemci o program se mohou přihlásit buď písemně na adrese: MUDr. František MATUŠKA, V&T institut SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo emailem: fr.matuska@quick.cz (přihlášky, prosím, formou běžného dopisu s udáním jména a příjmení, příp. titulu, účastníka, jeho data narození, instituce, pro niž pracuje, zvolený způsob platby).

                Zařazení do kurzu

Uchazeč bude na základě své přihlášky přizván k osobnímu rozhovoru s lektorem, na jehož základě bude zařazen do výcvikové skupiny. Bude seznámen s podmínkami "Smlouvy o účasti" obsahující podrobné informace o kurzu a o podmínkách jeho absolvování.

Podmínkou pro zařazení účastníka do kurzu je podepsaná smlouva a zaplacení min. 1. splátky kurzovného (min. 10.000,- Kč), a to nejpozději do 28. února 2005.

Podmínky absolvování kurzu

80 % účast (tj. absolvování min. 160 hodin) na výcvikových setkáních.

Závěrečná obhajoba písemně zpracované kasuistiky (5 - 10 stran formátu A4), ilustrující způsob využití prvků ericksonovského přístupu v terapeutické práci frekventanta, doložená videozáznamem 1 terapeutického sezení s klientem.

Osvědčení o absolvování kurzu

Absolventi kurzu obdrží osvědčení, jehož příloha obsahuje úhrnný popis absolvovaného programu (40 hodin teorie, 40 hodin metodiky, 80 hodin sebezkušenosti a 40 hodin supervize).

Zpět na přehled programů


Pracovníci V&T institutu SPAS Praha

 • MUDr. František MATUŠKA

  • Výkonný ředitel a odborný garant SPAS Praha, manažer a odborný garant V&T institutu SPAS Praha

  • Psychoterapeut a psychiatr, lektor a supervizor

  • Výcviky: ericksonovská psychoterapie (IMHE Brno), psychoanalytická psychoterapie (ČSPAP Praha), systemický přístup (ISZ Praha) a výcvik lektorů a supervizorů rozvoje komunitních služeb (LIEN/Phare a FOKUS Praha). Je držitelem osvědčení o specializaci v oboru systematická psychoterapie.

  • Lektorská (2500 hodin) a supervizní praxe (1000 hodin).
 • Lektorský tým

  • Mgr. Václav MATUŠKA

  • Bc. Jana POMAJZLOVÁ

  Lektoři jsou profesionálové s bohatým multidisciplinárním záběrem (psychiatrie, psychologie, psychoterapie, sociální práce, poradenství v oblasti osobního a profesionálního rozvoje, pracovní a sociální rehabilitace, vzdělávání a trénink dospělých, rozvoj systémů péče o dlouhodobě nemocné a handicapované, supervize aj.), díky němuž nabízí široký pohled na problematiku podepřený především praktickými zkušenostmi ve všech presentovaných oblastech.  


Kontakty na V&T institut SPAS Praha

 • Kontaktní adresa: V&T institut SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

 • Telefon a e-mail:

MUDr. František MATUŠKA 603 223 510 fr.matuska@quick.cz

home