Římskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Úvodní stránka Historie Kostely Pracovníci farnosti Svátosti Pravidelně Aktuality Sváteční slovo Odkazy

Slovo na neděli

(Bartík 02.07.2006)

Ježíš však ukazuje svoji moc nad smrtí. Představený synagogy jej prosí, aby přišel a uzdravil jeho nemocnou dceru. Dříve než Ježíš vstoupil do domu, přichází zpráva: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ (Mk 5,35). Ježíš bere dívku za ruku a říká: „Talitha kumi“ což znamená: „Dívko, říkám ti, vstaň!“ (Mk 5,41)....(celý text)

 


Milí návštěvníci webových stránek!

Chtěl bych Vám krátce představit naši farnost. Farnost při katedrále svatého Bartoloměje je největší farností plzeňské diecéze a má mnoho zvláštností. Jednou z nich je, že se na jejím území nalézá sídlo plzeňského biskupství. Proto se v roce 1993 stal farní kostel svatého Bartoloměje sídelním kostelem – katedrálou – plzeňského biskupa. Na území naší farnosti jsou další kostely, v nichž konáme pravidelné bohoslužby: kromě již zmíněné katedrály svatého Bartoloměje je to kostel Nanebevzetí Panny Marie u bývalého františkánského kostela a kostel svatého Jana Nepomuckého, který až do roku 1950 spravovali kněží a bratři kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristé. Kromě toho bych rád připomněl kostel svatého Mikuláše, který převzala do své správy církev řeckokatolická, která zde každou neděli koná bohoslužby starobylým obřadem byzantského ritu. Duchovní správu zajišťují dva kněží a jeden bratr bazilián. Do farnosti patří též Meditační zahrada v Doudlevcích s kaplí svatého Maxmiliána Kolbeho. 31.12.2004 byly do naší farnosti přičleněny farnosti Chotíkov (s kostelem Povýšení Svatého Kříže z roku 1834) a Malesice (kostel Svatého Jiří z roku 1597).  Kromě toho jsou v naší farnosti sociální zařízení spravovaná církví: Domov svatého Františka pro bezdomovce, Domov svatého Josefa na půl cesty a Domov svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni.

Každý týden vydáváme informační list Bartík, v němž jsou lidé pravidelně informováni především o bohoslužbách ve farnosti a každý týden je oslovím svátečním slovem.

Když bylo založeno plzeňské biskupství, stala se starobylá budova arciděkanství na náměstí Republiky č. 35 sídlem biskupa, a proto byl farní úřad – arciděkanství – přestěhován do postupně rekonstruovaného františkánského kláštera u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zde jsou kanceláře farního úřadu (zde nás najdete), velký sál, v němž se konají slavnostní shromáždění, katecheze a zkouší zde plzeňské scholy. Kromě toho jsou zde byty pro duchovní a jiné prostory potřebné pro dobrý chod duchovní správy.

Duchovní správu zajišťuje farář za pomoci farního vikáře P. Miroslava Martiše CM, který má také na starosti Slovenské katolické centrum. U kostela svatého Jana Nepomuckého působí Mons. Antonín Hýža, dále ve farnosti působí P. RNDr. Robert Falkenauer, biskupský vikář pro školství, vzdělávání a styky se zahraničím. Ve farnosti též působí P. Ludolf Josef Kazda O.Praem, který je biskupským vikářem pro diakonii.

Z tohoto stručného výčtu vyplývá, že je v farnosti opravdu čilý duchovní život. Jsem vděčný všem spolupracovníkům, kteří se snaží o duchovní rozkvět farnosti při katedrále sv. Bartoloměje.

P. Emil Soukup


Adresa farního úřadu: Římskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje, Františkánská 11, 301 12 Plzeň
Telefon / fax: 377 226 098; 377 221 623
E-mail: farnostsvbart@razdva.cz
Bankovní spojení: 109566884/0300 ČSOB; divize IPB; pobočka Plzeň

Pravidelný pořad bohoslužeb Příležitosti ke svátosti smíření
Program farnosti na týden Nedělní čtení

Copyright © 2004 Dušan Váňa