Sdružení Hezké Jižní Město
Stříbrského 683/14
149 00 Praha 11

10. října 2004

Určeno předsedům stran nebo klubů politických stran v zastupitelstvu Prahy 11, jmenovitě:

·           Jiřímu Janečkovi za ODS,

·           Martinu Sedekovi za ED,

·           Petru Jiravovi za SNK

·           Luďku Vařbuchtovi za KSČM

·           Vítězslavu Bílkovi za ČSSD

Věc: Žádost o:

·          poskytnutí stanoviska politického klubu v zastupitelstvu Praha 11, k souhlasu rady městské části Praha 11 (usnesení číslo 489/19/R/2004) ohledně zvýšení kódu míry stavebního využití území OC jižně od ulic Stříbrského a Novomeského,

·          přezkoumání souhlasného stanoviska rady městské části k číslu usnesení 489/19/R/2004 zastupitelstvem Praha 11.

Vážení páni předsedové,

rada městské části Praha 11 ve složení:

souhlasila s:

·          novou urbanistickou studií bytové výstavby na lokalitě jižně od ulic Stříbrského a Novomeského.

Důsledkem souhlasu bude  výrazné navýšení hustoty obyvatel v této oblasti, která je již dnes jedna z nejvyšších v České republice a je předmětem odborné i laické kritiky.

Jako reakce na snahy navyšovat hustotu zástavby vzniklo naše Občanské sdružení Hezké Jižní Město, jehož cílem je hájit zájmy obyvatel přilehlých oblastí.

Rozhodnutí rady MČ Praha 11 z 29. 6. 2004 nebylo předem s občany této oblasti Jižního Města I konzultováno, přestože se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů nové výstavby pro téměř 3 000 obyvatel. V Klíči byla tato informace zveřejněna až v září 2004. Jsme moc rádi, že paní starostka vyjadřuje v říjnovém vydání Klíče radost nad naším zájmem o tuto lokalitu a slibuje více informací v listopadovém vydání Klíče. S politováním musíme konstatovat, že konečné rozhodnutí o zvýšení míry využití území je přijímáno v sekci Útvaru rozvoje města  Magistrátu hl. m. Prahy již v těchto říjnových dnech, takže veřejný příslib informovat v listopadu neumožňuje obyvatelům Jižního Města aktivně využít informace již v době běžícího schvalovacího procesu.

Nás jako voliče a členy Sdružení zajímají vaše odpovědi na následující otázky:

Na závěr chceme vyjádřit naši vděčnost všem těm politikům, kteří chápou svoji činnost jako službu občanům. Díky vám a zájmu obyvatel se mnohé na Jižním Městě podařilo. Občané investovali a investují do zvelebení panelových domů obrovské částky, probíhá privatizace bytů. Jižní Město má velkou šanci, že se nestane ghettem, ale moderním městem. Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí ze strany MČ Praha 11 podporovat investice zvyšující kvalitu života na Jižním Městě I a ne tuto kvalitu snižovat typem výstavby extrapolující původní extenzivní strategii výstavby, která již před 25 lety byla předmětem odborné i laické kritiky. Přejeme si, aby:

Pevně věříme, že si najdete i v této hektické době předvolebních kampaní čas na odpověď na náš otevřený dopis upozorňující na tento konkrétní problém obyvatel Jižního Města I. Kopii tohoto otevřeného dopisu zasíláme sdělovacím prostředkům a českým zástupcům v EU, protože chceme vyvolat veřejnou diskusi o tématu a zároveň se poučit ze zkušeností v EU. To, že námi popsaný problém je významný, ukazují pozitivní ohlasy na námi organizovanou petiční a dotazníkovou akci. Očekáváme, že vaše odpovědi využijeme i jako voliči pro naši orientaci při volbách, abychom příště volili jen zástupce, kteří nám budou naslouchat a snažit se hájit naše zájmy.

         Zdraví    Za výbor sdružení:     Mgr. Zděnek Kvítek, Ph.D,   Ing. Petr Kosina,

                                                           Ing. Josef Bedáň,                   Jiří  Barek

_____________________________________________________________________________

 

Vážení čtenáři,
na dopis Občanského sdružení Hezké Jižní Město předsedům politických klubů zastupitelstva v MČ Praha 11  z 10. října odpověděli do 16. listopadu 2004 předsedové klubů SNK a KSČ.
 
Na náš dopis neodpověděli předsedové klubů stran ODS, ČSSD a ED, to znamená těch stran, které v koalici jmenovali Radu MČ Praha 11, která nese zodpovědnost za zahušťování na Jižním Městě. Ani jsme nebyli jako sdružení informováni, zda našemu sdružení někdy v budoucnu odpoví. Nevím proč nám neodpověděli, pro jejich počínání mám dvě vysvětlení:
V Praze 16. 11. 2004                    člen výboru Občanského sdružení Hezké Jižní Město
                                                            Dr. Zděnek Kvítek

________________________________________________________________________________

STANOVISKO  KLUBU  SNK  SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH

 

k usnesení Rady MČ Praha 11 č. 489/19/R/2004

 

 

Vážení členové výboru Sdružení Hezké Jižní Město,

 

            jistě dobře víte, že pokud jsme vedli Radu MČ Praha 11 my, nikdy jsme nesouhlasili s žádným navýšením koeficientů míry využití území ležícího jižně od ulic Novomeského a Stříbrského. Naše tehdejší stanovisko jsme pochopitelně nezměnili a několikrát jsme je během roku 2004 opakovali na jednáních výboru pro územní rozvoj (lze dohledat v zápisech). Přesto současná rada zcela nepochopitelně vyslovila s navýšením koeficientů souhlas.

 

            Klub zastupitelů SNK sdružení nezávislých zásadně nesouhlasí s tímto rozhodnutím našich radních, jak ostatně mnozí z nás jasně prezentovali na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11, které proběhlo 21.10.2004. Nelíbí se nám zvýšení budov, z toho vyplývající výrazné navýšení počtu bytů a naprosto nevyhovující dopravní infrastruktura.

 

            Pevně věříme, že se 18.11. na dalším jednání našeho zastupitelstva najde dostatek rozumných a podaří se zvrátit nesmyslné rozhodnutí stávající rady, které by ve svém důsledku nejen velmi zhoršilo životní prostředí všech, kteří bydlí v blízkosti inkriminované lokality, ale zároveň by zhoršilo kvalitu bydlení budoucích obyvatel.

 

 

 

                                                                                                       Ing. Petr Jirava

                                                                                  předseda klubu SNK sdružení nezávislých

V Praze, 15.11.2004                         

_____________________________________________________________________________