Občanské sdružení Hezké Jižní Město
Stříbrského 683/14
149 00 Praha 11

 IČ 266 75 170


 

k rukám:

Ing. Světlana Kubíková
ředitelka Sekce Útvar rozvoje města
Magistrát hl. m. Prahy
Hradčanské nám. 8
118 54 Praha 1

V Praze 11. října 2004

 

Věc: Protest sdružení Hezké Jižní Město k číslu usnesení 489/19/R/2004 z 29.6.2004 Rady městské Praha 11 k následujícímu souhlasu s:

·         úpravou kódu míry využití území OC čistě obytné, jižně od ulic Stříbrského a Novomeského v k. ú. Háje, která by umožnila výstavbu obytného souboru o velikosti 1068 bytových jednotek, v jižní části z B9 na C9 a v severní části z C9 na D9

·         urbanistickou studií bytové výstavby JM I. Milíčov, kterou vypracoval architektonický ateliér 4A architekti, s.r.o., v květnu 2004

 

Vážená paní ředitelko,

jménem Občanského sdružení Hezké Jižní Město nesouhlasíme s úpravou kódu míry využití území OC, která je pouhým navýšením využití území z B9 na C9 a v severní části z C9 na D9 a naopak žádáme snížení využití kódu míry. Souhlas Rady považujeme za skandální. Nebral v úvahu odborné připomínky útvarů MČ Praha 11 a vzhledem k tomu, že předem nebyli informováni občané přilehlých oblastí, nemohli se dle svého ústavního práva vyjádřit k tomuto souhlasu majícím zásadní vliv na životní prostředí. Situace by se měla změnit v měsíci listopadu, protože paní starostka Šorfová slibuje informovat občany v listopadovém čísle Klíče, časopis MČ Praha 11. Navíc naše Sdružení žádá zastupitele Prahy 11, aby se vyjádřili k tomuto zásadnímu rozhodnutí Rady.

 

Naše zásadní výhrady lze dnes shrnout do těchto základních bodů:

 

- navýšení kódu míry využití území

·         návrh navýšení kódu míry využití území povede jak k dalšímu zahušťování již tak husté zástavby na Jižním Městě tak ke zhoršení životního prostředí. To znamená, budeme zhoršovat ty parametry, které jsou již dneska jak odbornou tak laickou veřejností kritizovány a jsou symbolem megalomanského stavebnictví s extenzivními rysy

·         přestože je veřejně deklarována nutnost zvýšit nutnost veřejné vybavenosti, nová výstavba tento problém vůbec neřeší a přenáší zatížení na občanskou vybavenost do jiných dnes již zatížených oblastí Jižního Města

·         nová tisícovka aut výrazně zhorší životní prostředí jak tím, že se každý den bude přemisťovat ven a do Jižního Města tak tím, že bude parkovat před domy. Již dnes je parkování na Jižním Městě katastrofou, stávající obyvatelé se nevejdou na vyhrazená parkovací místa. V nové zástavbě se počítá s jedním autem na rodinu, ale tato norma je dnes již zastaralá, protože u moderních rodin lze očekávat v průměru dvě auta

 

- urbanistická studie

·         dispozice výstavby je objemná, pravidelné uspořádání objektů diktované maximálním využitím místa dává dojem, že jsou stavěna nová kasárna a ne obytné objekty. My se domníváme, že pokud by mělo něco v těchto místech vyrůst, tak by to měly být objekty odlehčené, postupně se snižující k Milíčovskému lesu, které by opticky naopak snížily stávající dojem objemu ze stávající zástavby. My navrhujeme doplnění  objekty veřejné vybavenosti a parkem.

·         jsme přesvědčeni, že není možno z úsporných důvodů stavět objekty do jedné linie před vedení velmi vysokého napětí a že je naopak zapotřebí tuto linii rozbít, aby Jižní Město nedělalo dojem betonové obranné linie Prahy

·         řešení parkování aut v nové zástavbě na ulici považujeme za neestetické a za řešení, které neodpovídá moderním trendům. Domníváme se, že je nutné vyžadovat podzemní garáže.

 

 

Vážená paní ředitelko, doufám, že naše argumenty budou pro Vás dostatečně silné, aby bylo navýšení míry využití v prvním kroku Vaším úřadem zamítnuto. My v Občanském sdružení Hezké Jižní Město, teď zahajujeme petiční a dotazníkovou akci, jejíž cílem je zjistit, jak současní obyvatelé vidí rozvoj svého území. Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo do diskusí vtáhnut i naše přední odborníky, kterým není osud Jižního Města lhostejný. Těšíme se na to, že Vás budeme moci o výsledcích našich aktivit informovat. Vaše rozhodnutí je velmi odpovědné, bude mít dlouhodobé důsledky pro celou oblast a v konečném důsledku bude měřítkem kvality práce, prestiže vašeho úřadu u odborné a laické veřejnosti.

 

 

                                                           Jménem Občanského sdružení Hezké Jižní Město

                                                                       Mgr. Zděnek Kvítek, Ph.D,   Ing. Petr Kosina,

                                                           Ing. Josef Bedáň,       Jiří  Barek

 

 

 

 

-