Typografie - slovníček

 

ascii znak  bříško písmene  číslice  čtverčík  druh písma  dřík písmene  duktus  font  gamut  glyfy  imprimatur  iniciála  italika  kapitálky  kerning  klasifikace písem  korektura  kurzíva  kuželka  ligatura  litera  majuskule  marginálie  minuskule  minusky  odstavec  parchant  piktogram  písmo  písmová rodina  písmová osnova  prostrkání  řádkový proklad  řeka  řez písma  sazba  serif  sirotek  slitek  typ písma  účaří  vdova  verzálky  zarovnání  znaky

 

písmo písmena + číslice + interpunkční znaménka a znaky Abc + 123 + ˇ,:
^
font písmo na počítači;
přípona truetype-fontů od Microsoft je .ttf,
postscript-fontů od Adobe je .pfb nebo .pfm (jeden font je složen ze dvou souborů),
další formou je opentype-font
kombinovat max. 3 fonty v jednom dokumentu!
Georgia (georgia.ttf)
^
litera

jeden písmový znak (může se skládat i z více písmen)

Ǽ

^
číslice

znaky vyjadřující počet (rozlišujeme arabské nebo římské, přičemž arabské mohou být verzálkové nebo minuskové)

- verzálkové arabské číslice: 1 2 3

- minuskové arabské číslice: 1 2 3

- římské číslice: I V X

^
znaky písmo je tvořeno ze znaků A b 3 7 / ! , * @ $
^
ascii znak [asky] všechny znaky, které můžeme zapsat do počítače (zadáváme ascii kódem: Alt + čísla kódu na numerické klávesnici) Alt + 0128 -›
^
glyfy více druhů jednoho písmena (znaku) u jednoho stylu písma

Aa

^
ligatura (slitek) dva znaky slité (spojené) do jednoho, sazí se tedy jako jeden znak ( jen vybrané páry) Slitek
^
kuželka určuje se podle ní stupeň písma (celá velikost kuželky i s mezerami nad a pod znakem)
písmeno "M" – od něj čtverčík (opsané písmeno M nám dá čtverčík)
 
 
^
čtverčík odpovídá stupni velikosti daného písma (znaky v písmu nemají stejnou velikost, je to písmo proporciální, proto nelze slova od sebe oddělovat na stejnou šířku mezerami, ale tabulátorem nebo tabulkou)
čtvrtčtverčík – spočítáme podle písmena "M" (rozdělíme jej na 18 dílků)
 
 
^
piktogram

zjednodušená kresba, která dává smysl i bez znalosti jazyka

☼☺
^
iniciála

úvodní písmeno kapitoly sázené o několik stupňů větší než základní text

 
^
verzálky velká písmena a čísla ABC 12369
^
minusky malá písmena a čísla abc 12369
^
majuskule velké písmeno abecedy A
^
minuskule malé písmeno abecedy a
^
kapitálky velká písmena (verzálky) psaná velikostí malých písmen (minusek), počáteční písmeno velké; používají se k vyznačování Kapitálky
^
kurzíva

vyznačovací písmo s kresbou skloněnou doprava (verze základního písma); kresbou se od základního písma liší (poznáme podle malého písmena "a")

Kurzíva (Kurzíva)
^
italika

nakloněné písmo; kresbou se od základního písma neliší

 
^
řez písma modifikace písma Normální, tučné, kurzíva, podtržené, Regular, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold, Bold Italic
^
písmová rodina

seskupení všech řezů, které v daném písmu existují, plus kapitálky, v libovolné velikosti; jedna rodina písma obsahuje různé řezy písma

Regular + Italic + Semibold + Semibold Italic + Bold + Bold Italic + Kapitálky
^
druh písma např. bezpatková, patková, ozdobná, … Druh písma
^
typ písma konkrétní písmo Typ písma
^
serif patka Patky
^
bříško písmene oválný, oblý, kulatý tah písmene B
^
dřík písmene hlavní svislý, popř. šikmý, nikoli však oblý tah písmene T
^
duktus tah znaku, jeho tloušťka (ovlivňuje tvar a tmavost textu) – ukázka pojmenování Duktus
^
klasifikace písem každý stát má vlastní, u nás: Solperova klasifikace písem – patková, bezpatková, scripty, ostatní (ozdobná, obrázková, lomená, …)
^
písmová osnova

osnova, do níž jsou vepsána jednotlivá písmena (účaří – základní linie, dolní dotažnice – spodní linie, střední dotažnice – označuje výšku minusek, verzálková dotažnice – označuje výšku verzálek, horní dotažnice – označuje horní hranici, akcentová dotažnice – linie akcentů, příp. ještě horní a dolní indexové účaří)

Písmová osnova
^
účaří místo, na které umisťujeme písmena, např. v sešitě je to linka Účaří
^
řádkový proklad počítá se od jednoho účaří k druhému, zjišťuje se podle kuželky; je to mezera mezi řádky, která by měla činit 122 % velikosti písma (např. písmo 15 -› proklad 18,3), pravidlo pro jeho zmenšení/zvětšení: spodní dotažnice vrchního řádku se nesmí dotýkat akcentové dotažnice spodního řádku, aby text zůstal soudružný Řádkový proklad
^
prostrkání vložení stejné mezery mezi všechny znaky označeného textu, nesmí se kombinovat různá prostrkání u sloupců, v celém článku/knize by mělo být prostrkání stejné
^
kerning vyrovnání páru, tj. přizpůsobení mezery mezi dvěma znaky (kerningovým párem); negativní kerning (přiblížení dvou konkrétních znaků) či pozitivní kerning (odsazení dvou konkrétních znaků); min. 560 párů, ostatní lze měnit; používá se např. u velkých nadpisů, mezi číslicemi To, VA, LT (negativní kerning)
^
sazba umisťování textu a obrázků na stránku (sázecí program např. Adobe InDesign) Sázecí program Adobe InDesign
^
odstavec část textu oddělená z obou stran Enter (X ukončení řádku: Shift + Enter);
oddělení odstavců: odsazení / předsazení (max. 3 čtverčíky), neodsazení, vynechání řádku;
použití: knižní sazba, časopisy
Odstavec
^
zarovnání 1) do bloku – zarovnává mezislovními mezerami (mezi 80–130); použití v časopisech, novinách a knižní sazbě
2) na praporek (na levý okraj / pravý okraj / střed)
Zarovnání
^
marginálie poznámky k textu na okraji listů, můžou být mimo sazební obrazec Marginálie
^
parchant chybná sazba začínající či končící stránky krátkou řádkou (sirotek, vdova)
^
vdova (widow) první řádek odstavce, který stojí na konci stránky/sloupce (jeden řádek z odstavce zůstane na konci stránky/sloupce, ostatní řádky jsou na nové stránce/sloupci) Vdova
^
sirotek (orphan) neúplný východový řádek odstavce, který se stal prvním řádkem stránky nebo sloupce (jeden řádek z odstavce vyjde na novou stránku/sloupec, ostatní řádky zůstávají na konci první stránky/sloupce) Sirotek
^
řeka

mezera mezi slovy v řádcích nad sebou

^
gamut

rozsah barev daného modelu (tj. modelu RGB, CMYK, Stupně šedi nebo Černobílý)

 
^
korektura

- pokud bud dělat korekturu:
1) sehnat normu korekturních značek
2) nechat si od  někoho text napsat na počítači
3) korektura v několika fázích (pravopis, znaménka, typografické prvky…)
4) podpis + datum na každou stránku
5) autorská korektura
6) revize (+ čas), imprimatur – při větší korektuře

 
^
imprimatur

písemný souhlas k tisku daný autorem nebo redakcí na poslední korekturu nebo náhled (= "ať je vytištěno")

 
Domů

 

 

/vytvořeno r. 2006 na základě lekcí na střední škole/