O knize


    objednat

Klimatické změny – minulé i budoucí.

Klimatické výkyvy a vývoj civilizace.

Co se dá nalézt v archívech ?

Počasí rozhodovalo o vítězstvích i prohrách v bitvách.

Počasí a zrod nových ideologií, ale i vynálezů.

Co se dá vyčíst z ledovců a oceánů, jezer i sedimentů ?

Jak probíhají klimatické výkyvy a změny ?

Jaký je současný vývoj ?

Čeká nás opět doba ledová, nebo roztání polárních ledovců ?

Může za „globální oteplování“ pouze člověk ?

Globální oteplování jako předzvěst další doby ledové ?

  Přední, uznávaný český klimatolog

další www odkazy

Odpovědi jsou v této knize.

Svoboda, Jiří

Rok vydání: květen/2002

Utajené dějiny podnebí

Tvrdé zimy v Evropě za uplynulé tisíciletí

 

 

 

Jiří Svoboda

 

 

zdroj: SVOBODA, J. (1994): Klima v Čechách v "malé době ledové“. Sborník ze semináře "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí", díl 3, str.: 150-163. Hvězdárna Úpice.

 

Extrémně dlouhá zima r. 95/96 vyvolala u celé řady našich spoluobčanů oprávněné otázky, zda-li se tento fenomén nebude ještě někdy v budoucnosti opakovat. To mne vedlo k tomu, abych analyzoval všechny dostupné prameny a informace o zimách, které se za poslední tisíciletí objevily. Na tomto semináři padla již několikrát zmínka o existenci klimatologické databáze (Svoboda, 1993, 1994), která vznikla z potřeby shromáždit co nejvíce historických informací o průběhu klimatu v preinstrumentálním období. Dlouhodobým průzkumem kronik, farních matrik, městských knih a dalších archivních dokumentů vznikl ojedinělý soubor dat a zpráv, týkající se všech faktorů, které s průběhem klimatu tak či onak souvisí. Zpracováním tohoto bohatého materiálu standartními statistickými metodami se dosáhlo toho, že datové informace bylo možno vyjádřit i grafickou cestou.

Z bohatého materiálu se podařilo bez větších problémů vyčlenit všechny silné a tvrdé zimy a to pro období od roku 800 až 1799. Vzhledem k povaze materiálu, kdy je nutno počítat s tím, že v databázi bude i jistý počet opakování (vliv různých pramenů), vstupuje do databáze i určitý subjektivní prvek. Přesto byla možná jeho částečná eliminace. Hlavním vodítkem byl především popis zimy a to bez ohledu na geografickou oblast z níž pocházel. Je proto logické, že za silnou zimu je nutno považovat takovou, která se objeví ve více pramenech a váže se pouze k jednomu roku. Jisté chyby se ovšem dopouštěli i samotní kronikáři, neboť někdy neuváděli o kterou zimní sezonu vlastně jde. Například zima 1513/1514. Jeden kronikář informuje, že zima roku 1513 byla studená a sněžívá, jiný píše o téže zimě, že byla v roce 1514. Pokud není k dispozici více podkladů stojí badatel skutečně před problémem, zda-li jde o jednu zimu 1513/1514, nebo o zimu 1512/1513, či dokonce o zimu 1514/1515. Toto kronikářské opomenutí je poměrně běžným jevem a nutí badatele nejen ke kompromisům, ale především k dalšímu pátrání v dobových dokumentech. Nalezne-li potom informaci, že sníh ležel ještě v březnu 1514, má vyhráno, protože ví naprosto bezpečně, že se jedná o zimu 1513/1514. Další z úskalí, kterým musí badatel projít, je realita kronikářské informace. Je pochopitelné, že jinak bude hodnotit zimu kronikář řekněme z Itálie a jinak kronikář například z Polska. Zatímco jeden bude v téže zimě vidět naprosto nezajímavou a fatální záležitost, druhý bude líčit strašlivou zimu, hraničící s klimatickou katastrofou. Proto byly do databáze zařazeny všechny dostupné informace, aby bylo možno podobné případy eliminovat.

Hlavním kritériem drsnosti zimy byly informace z přímořských oblastí. Zpráva o zamrznutí mořského pobřeží bude zcela jistě přijímána jako doklad o velmi tvrdé a silné zimě, i když se bude pro daný rok vyskytovat pouze jedenkrát. Jiným problémem bylo stanovení kritérií pro dlouhé zimy. Tyto případy byly sledovány obzvláště pečlivě. Databáze umožňuje totiž vybrat i takové případy, kdy je známo více údajů o délce. Považujeme za normálně dlouhou zimu takovou, která je dána délkou zimního období, tedy omezením na přibližně 90 dní (prosinec - únor). Pokud je tato délka překročena a zároveň doplněna popisem, že trvalo zamrznutí toků, dá se již uvažovat o dlouhé zimě. Do dlouhých zim byly tedy započítány i takové, které tento 90-denní limit výrazně překročily. Obvykle se jednalo o zimy, které začínaly již počátkem listopadu a trvaly prakticky bez přerušeni až do konce března nebo dubna.

Je lidsky pochopitelné, že středověký anglista v mnoha případech většinu přírodních událostí zveličoval a jeho popis realitě příliš neodpovídal, nicméně jiné údaje k dispozici nejsou, takže je musíme použít ať chceme či nechceme. S tímto hodnocením jsem také ke všem pramenům přistupoval.

 

 

VYHODNOCENÍ

 

Jak již bylo uvedeno, výsledkem bylo grafické zobrazení shromážděných dat, které představují křivky na grafech č. 1 - 2 kde osa X představuje rozdíl v letech, kdy docházelo k opakovaným vpádům drsných a dlouhých zim a osa x_ je normální časová škála. Jinak řečeno, čím jde křivka na grafu výše, tím je frekvence tvrdých zim menší a představuje tak relativně teplejší zimní sezóny a naopak, čím více se blíží křivka k nule, tím je výskyt tvrdých zim větší a zimní sezóny jsou citelně studenější. Je samozřejmé, že nejnižší možná hodnota je 1, neboť jde o nejmenší možnou vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími zimami. Při použití přímých dat bychom ovšem získali silně rozkmitanou křivku, kde vysledování jakýchkoliv trendů by bylo značně obtížné. Takovou křivku bylo nutno zhladit, což bylo provedeno metodou postupných patnáctiletých klouzavých průměrů.

Již z prvního pohledu na grafy č. 1. - 2. je dobře patrné střídání maxim a minim nástupů drsných zim. Při prvním hrubém přiblížení je možně tyto úseky identifikovat takto.

 

 940 – 1000  Postupné přibývání vpádů tvrdých zim. 1000 - 1030 Teplé období bez větších zim.

1030 - 1060 Razantní ochlazováni zimního období. prakticky bez většího teplejšího výkyvu.

1060 - 1100 Postupné oteplování.

1100 - 1130 Rychlé ochlazováni zimních měsíců.

1130 - 1180 Silné oteplování zimních měsíců.

1180 - 1210 Ochlazení zimních měsíců.

1210 - 1240 Velmi teplý výkyv na větvi stabilního ochlazování zim v období 1180 ­1260.

1240 - 1260 Razantní ochlazeni.

1260 - 1290 Teplejší výkyv v jinak studené periodě.

1290 - 1310 Studený výkyv zimních, měsíců se vpády několika velmi drsných zim.

1310 - 1400 Pozvolné oteplování zimního období s několika studenějšími výkyvy v letech 1320-1330 a 1350-1360.

1400 - 1430 Masivní ochlazování zimních měsíců.

1430 - 1540 Postupný oteplovací proces s krátkodobou studenou regresí v letech 1490-1505.

1540 - 1590 Razantní ochlazovací perioda s teplejším výkyvem v období 1570-1580.

1590 - 1630 Kratší oteplení v jinak studeném výkyvu.

1630 - 1660 Ochlazení v porovnání s předešlým obdobím. 1660 - 1690 Postupné oteplování zim.

1690 - 1770 Studená regrese se vpády drsných zim s krátkodobým oteplením v letech 1730 - 1760.

1770 - 1800 Postupné oteplování zim.

 

 

Všechna tato období jsou dobře dokumentována kronikářskými zprávami a to již od nejranějších období. Tak již v prvním studeném období v letech 940 - 1000 je možno zaregistrovat několik zvláště silných a dlouhých zim, které se převalily Evropou. Z období předcházející této periodě je zpráva z roku 829, která nás informuje, že zamrzl Nil a že v tu dobu ležel v Evropě sníh po dobu 6 měsíců.

 

Studené období 940 - 1000.

Zima 927/28 řeka Temže zamrzlá po dobu 3 měsíců. 974/75 Neobyčejně dlouhá zima. Začala 1.XI- 1 I.III. 990/91 Dlouhá zima od XI-V. Ještě v červnu byla zima.

Zima 993/94 Temže zamrzlá po dobu 4 týdnů. Zima trvala od 14.X.-13.V. 1010/11 V Bosporu a rovněž i na Nilu se objevil led.

 

Teplejší zimy v letech 1000 - 1030

Nedostatek zpráv o drsných zimách potvrzuje tuto teplou periodu.

 

Studený výkyv v letech 1030 - 1060

1032 Dlouhá zima při níž pomrzlo velké množství lidí

1048 Od začátku ledna až do konce března neustálé sněhové vánice po celé západní Anglii.

1059/60 Na Dunaji napadl sníh již 14.IX. a ležel až do poloviny února.

1067/68 Silná zima, která postihla zejména středoevropskou oblast.

 

Teplé období 1060 - 1100.

Velmi podobná situace jako v období let 1000 - 1030.

 

Ochlazení v letech 1100 - 1130

V tomto krátkodobém podružném minimu se objevují rovněž silné a tvrdé zimy

Zima 1125/26 Zamrzlá řeka Pád.

        1132/33 Opětovné zamrznutí řeky Pád.

        1142/43 Řeka Temže zamrzlá po dobu 3 týdnů.

 

Silné oteplování v letech 1130 - 1180.

V tomto velmi masivním oteplování bylo rovněž několik vpádů drsných zim, ale jejich výskyt nebyl příliš citelný.

 

Ochlazování v letech 1180 - 1310

V tomto období došlo ke kratšímu teplejšímu výkyvu v letech 1210 - 1240 a 1260 - 1290, což je dobře dokumentováno i absencí větších zim.

Zima 1209/10 Zamrznutí pobřežních oblastí Černého moře.

         1210/11 Zamrzlo pobřeží Jaderského moře a zamrzla rovněž i řeka Pád.

U těchto dvou jmenovaných zim jsem ovšem na pochybách, zda-li se nejedná o jednu a tu samou zimu, neboť všechny aspekty tomu nasvědčují. Bohužel dostatečné množství informací, které by tuto hypotézu potvrdilo chybí, takže je k dispozici názorný příklad toho, jaké obtíže způsobuje špatná kronikářská chronologie.

Zima 1233/34 Zamrznutí severní části Jaderského moře, kdy se jezdilo s těžkými nákladními vozy po zamrzlém moři až do Benátek.

 

Další malý studený výkyv byl v letech 1230-1260. Musel být zřejmě dosti drsný, neboť je k dispozici celá řada zpráv o zámrzech přímořských oblastí, především v severních částech Evropy.

Zima 1263/64 Řeka Temže byla zamrzlá po dobu 4 týdnů

1269/70 Zamrzlá Temže. Úžina Kattegat a Skagerak mezi Dánskem a Norskem zamrzlá. Zamrzlé rovněž i Baltské moře a od Gotlandu se až do Švédska dalo přejít pěšky, nebo přejet na koni. Silně bylo postiženo i Švýcarsko, kde zamrzlo celé Bodamské jezero.

1290/91 Zamrzla úžina Kattegat, přes kterou jezdily nákladní vozy obchodníků.

1293/94 Zamrzlá úžina Kattegat. Z Norska se do Jutska chodilo pěšky a jezdilo na koni.

           1295/96 Zamrzlé celé Baltské moře. 1306/07 Zamrzlé celé Dánské moře.

 

Znatelné oteplování v letech 1310- 1400

Zdá se, že v této teplejší epizodě se objevily drsné zimy, které se přesunuly poněkud na jih nebol v zimě 1317/18 opětovně zamrzla řeka Pád po níž jezdily naložené vozy. Po té se drsné zimy vrátily zpět do severnějších oblastí. Nasvědčuje tomu zima 1322/23, kdy se v okolí ostrova Gotlandu mohlo chodit po ledu a rovněž se i bruslilo. Stejně tak nás informují kronikářské zprávy o tom, že bylo zamrzlé Jaderské moře.

Tyto dvě posledně jmenované zimy velice přesně zapadají do vymezeného schématu, nebol dobře potvrzují studené výkyvy v letech 1315-1330 a 1340-1350. Mimo tyto zimy se však objevilo několik drsných zim, které jakoby naznačovaly budoucí ochlazení. Tato série drsných zim byla zvláště výrazná především v severnějších oblastech Evropy. Je pochopitelné, že těmito zimami byly postiženy i Čechy.

Zima 1362/63 Po všech tocích v Německu se až do března jezdilo s těžkými nákladními vozy.

1380/81 Z města Liibeck chodili lidé s nákladem pěšky po moři až do Pruska. Moře okolo ostrova Gotlandu bylo celé zamrzlé.

1390/91 Zamrzla úžina Sund mezi Německem a Dánskem a lidé chodili po ledu pěšky. Pěšky se dalo chodit rovněž i přes kanál LaManche.

 

Silné ochlazení v letech 1400 - 1440

Zima 1404 Zamrzlo celé Bodamské jezero.

1406/07 Velmi drsná a dlouhá zima. Zamrzla celá úžina Skkagerak a mezi Dánskem a Norskem přebíhali po ledu vlci.

1420 Zamrzlo pobřeží Černého moře.

1423 Zamrzlo Baltské moře a lidé z města Liibecku chodili po ledu až do města Gdaňsk.

1434/35 Nepřestávající zima od 26.XII-I.III. Ve Švýcarsku zamrzla všechna jezera.

 

Oteplení v letech 1440 - 1540.

V tomto poměrně dlouhém úseku pozvolného oteplování se objevil i jeden krátkodobý ochlazovací cyklus v letech 1490-1510, nicméně spodní křivka nám ukazuje několik studených výkyvů v jinak postupném snižování vpádů studených zim. Je ovšem významná ta okolnost, že tyto zimy se soustřeďovaly spíše do severních oblastí Evropy

Zima 1455/56 Mezi Gdaňskem a poloostrovem Hel zamrzl Balt a jezdilo se přes něj těžkými nákladními vozy.

1459/60 Zamrzlý Dunaj. Zamrzl celý Balt. Po ledu se dalo chodit ještě 17.III. Jezdilo a chodilo se rovněž mezi přístavními městy Dánska a Německa (Liibeck, Stralsund, Hamburk). Z Gdaňska se jezdilo s naloženými vozy až do Švédska.

       1464/65 Zamrzlo celé Bodamské jezero. 1468/69 Zamrzlo celé Zurišské jezero.

         1476/77 Dlouhá a sněžívá zima. Sníh ležel do 24.IV. Zamrzlé celé Bodamské jezero.

         1485/86 Zima trvala až do 23.III.

         1491/92 Dlouhá a studená zima. Moře u Benátek celé zamrzlé a do města se dalo chodit po ledě pěšky.

         1520 Dlouhá zima s ostrými mrazy, které trvaly od ledna až do 1.V. Zdá se, že poslední uvedená zima spadá ještě do krátkodobého ochlazení v letech 1490-1510.

 

Ochlazení v letech 1540 - 1590

V tomto úseku lze skutečně potvrdit krátkodobé oteplení zimních měsíců v letech 1570-1580 úplnou absencí zpráv o větších zimách.

Zima 1556/57 Ostrá a dlouhá zima od 22.XI-28.III.

         1585/86 Dlouhá zima od 25.XI-27.III.

         1586/87 Dlouhá zima od 6.XII-30.IV.

         1588/89 Od ledna až do 1.IV ostrá zima.

         1589/90 Dlouhá a vytrvalá zima od I I.XI-12.III.

         1594/95 Dlouhá zima od XI-III.

Zdá se, že tato téměř nepřetržitá série dlouhých zim koncem století, jakoby ohlašovala nástup studeného a extrémního klimatického období pro roky 1620 - 1740, která se v literatuře objevuje pod názvem "malá doba ledová".

 

Oteplení v letech 1590 - 1630

Přestávka v tomto oteplovacím procesu je způsobena vpádem náhlé drsné zimy v roce 1607/08, která je potvrzena dobovými informacemi. Tato zima bývá pokládána za nejstudenější zimu celého XVII. století. Trvala od 21.XII až do začátku května. Zamrzla při ní řeka Temže a ve Švýcarsku Bodamské jezero. Citelně bylo postiženo i Španělsko silnými sněhovými závějemi. Docházelo k útokům vlčích smeček na lidi následkem silných mrazů.

 

Ochlazování v letech 1630 - 1660.

Toto období je potvrzeno již celou řadou zpráv.

Zima 1620/21 V lednu zamrzlé moře v okolí Benátek.

1622 V lednu zamrzlé moře po celém pobřeží Holandska.

1635 Ostrá zima. V Praze popraskaly mrazem zvony.

1647/48 Strašlivá a dlouhá zima.

1652/53 Zima trvající od XII-IV.

1654/55 Zámrz Baltu. V Praze velmi silné mrazy.

1657/58 Dlouhá zima od XII. - V. Prý ještě v červnu panovala chladna. Zamrzl celý Oresund.

 

Oteplení v letech 1660 - 1690.

I přesto, že jde o znatelný oteplovací mechanismus, je možno zaznamenat jednu silnější zimu v roce 1670, o které se píše, že trvala od ledna až do května. Jinak je celá tato perioda viditelně teplejší.

 

Masivní ochlazování v letech 1690 - 1770.

Tento úsek je již velmi dobře dokumentován množstvím zpráv a informací.

Zima 1690/91 Ostrá zima s mrazy od XII-III.

1694/95 Dlouhá a ostrá zima (X.-IV.) Zamrzlo celé Baltské moře. Ještě koncem února se jezdilo po ledu z Hamburku do Dánska. Zamrzlé celé Bodamské jezero. Zima zasáhla citelně i Španělsko.

1708/09 Zima trvající od XII-IV. Zamrzlé pobřeží Jaderského moře. Na řece Temží se objevil led o tloušťce 5 loktů.

          1715/16 Zima od I-IV.

          1725/26 Zima od 1.XII-23.IV.

1728/29 Dlouhá a sněžívá zima, trvající od 25.XI-1.IV.

1737 Velmi ostrá zima. V Laponsku naměřeno -37 C.

1739/40 Pravděpodobně jedna z nejdelších a vůbec nejstudenějších zim z posledních tisíciletí. Začala 1.XI a končila 4.V. Pro její neobvyklou drsnost délku se jí říkalo sibiřská, laponská a gronská zima. Zamrzla při ní všechna Švýcarská jezera. Zamrzla úžina Sund, zamrzla Temže. V létě 1740 nedostatek obili, neboť ozimy neměly možnost vyrůst. Na podzim ovšem hojnost ovoce.

1740/41 Neobvykle ostrá a mrazivá zima v Americe.

1741/42 Dlouhá zima. V Sýrii mrazy.

 

 

Krátkodobé oteplení v letech 1740 - 1760

Po předcházejícím studeném zimním období se tento úsek jeví skutečně jako teplý.

 

Silné ochlazení v letech 1760 - 1770

Zima 1765/66 Mrazivá zima od XII-III.

         1766/67 Velmi dlouhá zima, trvající od 25.XII-10.V. Sníh padal ještě 10.V. Silné mrazy okolo -30 C.

         1771 Dne 19.III. napadlo množství sněhu, který ležel po dobu 14 dní.

         To mělo za následek vyhynutí ozimů a pozdější hladomor v celých Čechách.

         1783/84 Dlouhá a mrazivá zima, trvající od XI-30.V.

             Byla způsobena pravděpodobně erupcí islandské lávové trhliny  Laki a následným rozptylem prachových částic do atmosféry. Průměrná teplota zimní sezóny -5.46 C.

         1788/89 Velmi dlouhá zima od 25.XI-3.III. Průměrná teplota zimní sezóny -4.34 C.

         1798/99 Opakovaně dlouhá a sněžívá zima, která trvala od 1.XI-28.IV. Teploty poklesávaly až na -30 C.

                       Průměrná teplota zimní sezóny -6.0 C.

 

 

ZPRACOVÁNÍ

 

Díky počítačovému zpracování bylo možno uvedená data detailně analyzovat a vyhodnotit. Jednotlivé úseky maxim a minim se daly dobře odečítat, takže výsledkem uvedené analýzy je následující tabulka se zpracovanými rozdíly mezí jednotlivými epizodami a současně i s časovým gradientem, ukazující na rychlost nástupu jednotlivých teplotních fází zim. Křivky obou grafů ovšem vykazují zřetelné trendy, které jsou přerušovány kratšími úseky bud teplejších nebo studenějších epizod. Je potom skutečně dosti těžké rozhodnout, jak takovou křivku interpretovat. Proto předkládám dvě varianty v následující tabulkách.

V tabulce č. 1 (dlouhá varianta) jsou vyhodnoceny všechny zjištěné výkyvy a v tabulce č. 2 (krátká varianta) jsou vyhodnoceny pouze zřetelné trendy. V sumárním přehledu představuje kladné znaménko oteplovací procesy a záporné znaménko pak pochody ochlazovací.

 

Tabulka č. 1. (dlouhá varianta)

 

Období

délka amplitudy

Rozdíl roků

Rozdíl amplitudy

Grad.

 

 

 

 

 

941 - 1009

4,38

68

-4,33

-0,06

1010 - 1020

4,55

10

0,17

0,02

1021 - 1067

2,56

46

-1,99

-0,04

1068 - 1098

3,87

30

1,31

0,04

1099 - 1125

2,25

26

-1,62

-0,06

1126 - 1177

4,78

S l

2,53

0,05

1178 - 1212

3,22

33

-1,56

-0,05

1213 - 1236

3,95

24

0,73

0,03

1237 - 1261

1,78

24

-2,17

-0,09

1262 - 1292

2,69

30

0,91

0,03

1293 - 1315

1,71

22

-0,98

-0,04

1316 - 1392

3,8

76

2,09

0,03

1393 - 1436

1,78

43

-2,02

-0,05

1437 - 1490

3,07

53

1,29

0,02

1491 - 1511

2,76

20

-0,31

-0,02

1512 - 1539

3,53

27

0,77

0,03

1540 - 1561

2,2

21

-1,33

-0,06

1562 - 1581

2,45

19

0,25

O,OI

1582 - 1594

1,89

12

-0,56

-0,05

1595 - 1637

2,75

42

0,86

0,02

1638 - (659

1,62

21

-1,13

-0,05

1660 - 1694

3,02

34

1,4

0,04

1695 - 1769

- 1,16

74

-1,86

-0,03

1770 - 1799

1,9

29

0,74

0,03

Průměr +

53,5 Roků

 

 

 

Průměr -

51,9 Roků

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2. (krátká varianta)

       Období

délka amplituda.

Rozdíl roků

Rozdíl   amplituda.  

Grad.

 

            

 

 

 

941 - 1009

4,38

68

-4,33

-0,06

1010 - 1020

4,55

10

0,17

0.02

1021 - 1067

2,56

46

-1,99

-0,04

1068- 1098

3,87

30

1,31

0,04

1099- 1125

2,25

26

-1,62

-0,06

1126 - 1177

4,78

51

2,53

0,05

1178- 1261

1,78

83

-3

-0,04

1262 - 1392

3,8

130

2,02

0,02

1393 - 1436

1,78

43

-2,02

-0,05

1437 - 1539

3,53

102

1.75

0,02

1540 - 1594

I .89

54

-1,64

-0,03

1595 - 1637

2,75

42

O,86

0,02

1638- 1659

1,62

21

-1,13

-0,05

1660- 1694

3,02

34

1,4

0,04

1695 - 1769

1,16

74

- I ,86

-0,03

1770 - 1799

1,9

29

0,74

0,03

Průměr +

53,5 Roků

 

 

 

Průměr -

51,9 Roků

 

 

 

 

 

Z obou uvedených tabulek lze zjistit, že průměrná délka období ochlazování, tedy nástupy drsných a studených zim se pohybuje mezi 35 - 50 roky (průměr 43.1 let). Na druhou stranu průměrná délka období oteplování, kdy silné a dlouhé zimy zřetelně ustupují je rovněž kolem 40 let (průměr 44.5 let). Celková délka celého cyklu je pak asi 80 - 90 let. To je velmi překvapivé zjištění, neboť jde o zcela identickou délku "sekulárního" slunečního cyklu, která kolísá rovněž mezi 80 - 90 lety. Tento fakt velmi dobře koreluje s teplotní křivkou instrumentálních měření z Prahy-Klementina, kde se amplituda maxim a minim pohybuje rovněž mezi 90 - 100 lety.

 

ZÁVĚR

 

            Dá se tedy s velkou pravděpodobností předpokládat, že v současné době končí přibližně asi 40-letý cyklus oteplení (viz graf č.3 a 4), kdy od roku 1968 je pozorovatelné rapidní zvýšení zimních teplot a kdy průměrné teploty neklesly pod bod mrazu. Tomuto oteplovacímu cyklu předcházelo přibližně 50-leté, víceméně chladnější období v postupném oteplovacím procesu, jehož počátek se pohybuje kolem roku 1895.

      Z toho co tedy víme, můžeme předpokládat, že v současné době nastupuje opět další, pravděpodobně 40-leté období, kdy lze očekávat náhlé vpády drsných a studených zim. Zdá se, že zima 1995/96 je toho prvním dokladem.

 

Bohatý dokumentační materiál umožnil stanovit i vzájemný poměr mezi počtem dlouhých zim k drsným zimám jako celku. Na tomto materiálu se dobře projevil vliv opakovaných zápisů některých zim, které svojí drsností zaujaly více letopisců. Bylo proto nutno tento materiál analyzovat a výsledkem je následující tabulka.

Zkratka ZIMY-DBF znamená, že jde o celkový počet zim uložený v databázi,

zkratka ZIMY-SK je počet zim redukovaných o duplicitní zápisy 

zkratka ZIMY-DL je počet všech dlouhých zim, které se podařilo identifikovat podle výše uvedeného kritéria. Prakticky všechny dlouhé zimy byly uvedeny v demonstračním seznamu dokumentující studené vstupy drsných zim.

 

 

Tabulka č. 3.

 

Období

A

B

C

 

Pořadí

 

ZIMY-DBF

ZIMY-SK

ZIMY-DL

B/C

B/C

800 - 899

23

18

9

2,0

1,

900- 999

21

IS

4

3,8

5,

1000 - 1099

43

27

10

2,7

2,

1100 - 1199

36

27

5

5,4

8,

1200 - 1299

59

39

7

5,6.

9,

1300 - 1399

55

37

4

9,3

10.

1400 - 1499

73

44

10

4,4

6,

1500 - 1599

69

39

11

3,5

3,

1600 - 1699

64

42

12

3,5

3,

1700- 1799

141

57

13

4,4

6,

         Suma

584

              345

85

44,6

 

Průměr

58,4

34,5

8,5

4,5

 

Odchylka

32,5

12,1

3,3

1,9

 

 

 

Z této tabulky lze usuzovat na to, že výraznější kontinentální klima (studené a sněživé zimy a horká léta) se projevovalo v IX., X., XI. a XVII. století. (pořadí 2. - 3.) 

V tomto poměrně dlouhém úseku mezi XII. a XVII. stoletím, kdy vpády dlouhých zim byly méně intenzívní, lze snad vidět i projev 400-letého cyklu kolísáni oblačnosti. Ten byl zjištěn na základě počtu objevených komet v minulých staletích F.Linkem (Link, 1956). Jeho existenci potvrzuje také Dvořák a Křivský (Dvořák, Křivský, 1989, str.: 171 a n.) Podle Linkovy analýzy by měla perioda nižší oblačnosti a vyšších teplot končit na rozhraní 20. a 21. století a to nástupem zvýšené oblačnosti, která by byla doprovázena velmi pravděpodobně i poklesem teplot. Je proto velmi pravděpodobné, že lidstvo se v současné době nachází v etapě zlomu několika cyklů, které budou mít zcela nepochybně zásadní vliv na další vývoj celé planety. Zatím vůbec nehodlám komentovat vliv antropogenní činnosti na klimatické změny, neboť se ukazuje, že jejich vliv je pravděpodobně mnohem komplikovanější a významnější nežli se dosud předpokládalo.

 

 

Literatura:

 

/1/ DVOŘÁK, J. KŘIVSKÝ, L. (1989): Slunce náš život. Panorama, Praha.

/2/ LINK, F. (1956): Změny klimatu a sluneční činnosti v posledních čtyřech tisíciletích.

Rozpravy ČSAV, r. 66, řada MPV, sešit 2.

/3/ SVOBODA, J. (1993): Klimatologická databáze.

Sborník ze semináře "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí", díl 2, str.: 103-110. Úpice.

/4/ SVOBODA, J. (1994): Klima v Čechách v "malé době ledové. Sborník ze semináře "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí", díl 3, str.: 150-163. Úpice.

 

 

přílohy – 4 grafy

 

[CNW:Counter]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další zajímavé odkazy na materiály pojednávající o klimatu v minulosti, především v českých zemích.

 

Počasí se podle představ lidí podařilo jen málokdy

 

Dějiny a podnebí

 

      DĚJINY JINAK: Slunce, planety a osud národů (1) (Jiří Svoboda)
DĚJINY JINAK: Slunce, planety a osud národů (2) (Jiří Svoboda)
DĚJINY JINAK: Slunce, planety a osud národů (3) (Jiří Svoboda)
DĚJINY JINAK: Slunce, planety a osud národů (4) (Jiří Svoboda)
DĚJINY JINAK: Slunce, planety a osud národů (5) (Jiří Svoboda)
DĚJINY JINAK: Slunce, planety a osud národů (6) (Jiří Svoboda)

 

 

 

 

 

 

 


                                       

 

 

 

Dokument graficky zpracoval a www vytvořil …

 e-mail – karel.krpata@seznam.cz

 

dle materiálu uvedeného v záhlaví, bez obsahových úprav, v plném znění.