Část mikroekonomie

Literatura: Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurs. 2003, ISBN 80-86175-38-3

Další literatura dle akreditace

1. Chování spotřebitele a formování poptávky

Užitek a jeho měření. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Optimum  spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu neměřitelnosti užitku.. Faktory, které ovlivňují poptávku. Cenová elasticita poptávky. 

2.Produkční a nákladová funkce  v krátkém období

Charakteristika krátkého období. Produkční funkce v krátkém období. Celkový, mezní a průměrný produkt. Náklady firmy v krátkém období. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v krátkém období.

3.Produkční a nákladová funkce  v dlouhém období

Charakteristika dlouhého období. Izokvanta, mapa izokvant = zobrazení dlouhodobé produkční funkce. Izokosta. Nákladové optimum firmy. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v dlouhém období.

4. Příjmy, zisk a optimum firmy

Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách dokonalé konkurence. Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence. Náklady explicitní a implicitní. Zisk účetní a zisk ekonomický. Optimální výše výstupu firmy – zlaté pravidlo maximalizace zisku.

5. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, rovnováha dokonale konkurenčního trhu

Charakteristika dokonalé konkurence. Nabídka firmy v krátkém období. Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Elasticita nabídky. Tržní nabídka. Efektivnost dokonalé konkurence.Tržní rovnováha a její podmínky. Rovnováha a efektivnost. Výhody ze směny. Rovnováha z hlediska délky období. Rovnováha a současná změna nabídky a poptávky. Teorém pavučiny.

6. Obecné rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb

Příčiny existence nedokonalé konkurence. Společné a rozdílné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence. Typy firem v tržní ekonomice. Alternativní cíle firmy. Srovnání chování firmy, která maximalizuje zisk a firmy, která maximalizuje obrat (tržby, celkový příjem).

7. Specifické rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb

Formy nedokonalé konkurence. Monopol. Oligopol (smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou). Monopolistická konkurence - rozlišení krátkodobé a dlouhodobé situace.

8. Obecný model tvorby cen výrobních faktorů

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Formy cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování na bázi teorie mezní  produktivity. Skladba důchodů domácností. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností.

9. Trh práce

Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce (příčiny a důsledky nedokonalostí, problematika působení odborů a monopsonu na trhu práce).

10. Trh kapitálu. Trh půdy

Základní pojmy teorie kapitálu (pojetí a členění kapitálu). Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Trh kapitálových statků. Specifika trhu s půdou. Ekonomická renta.

11. Tržní selhání  a působení státu

Formy tržních selhání. Monopolní síla. Externality. Externality ¨ve výrobě. Externality  ve spotřebě. Kladné externality a neefektivnost. Záporné externality a neefektivnost. Veřejné statky. Vlastnosti veřejných statků. Optimální množství veřejného statku. Asymetrické informace.Morální hazard. Nepříznivý výběr. Působení státu na mikroekonomické subjekty.

12. Teorie celkové ekonomické rovnováhy

Pojem rovnováha. Typy rovnováhy (dílčí, celková). Alokační efektivnost – vymezení. Celková rovnováha a efektivnost ve výrobě. Celková rovnováha a efektivnost ve směně. Celková efektivnost.  Efektivnost a spravedlnost.

Část mAkroekonomie

Literatura: Rusmichová, L., Soukup, J. a kol.: Makroekonomie – základní kurs, 2002, ISBN 80-86175-24-3

další literatura dle akreditace

1. Domácí produkt
Hrubý a čistý produkt. Nominální a reálný produkt. Metody měření HDP. Rozdělování produktu. Agregátní výdaje a jejich složky. Makroekonomický koloběh (toky mezi makroekonomickými sektory).

2. Rovnovážný produkt
Spotřeba, investice (plánované a neplánované). Model rovnovážného produktu (45° model): Důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt).

3. Peníze
Vznik a formy peněz. Peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích. Bankovní soustava. Banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů). Peněžní zásoba a peněžní agregáty. Trh peněz a jeho rovnováha.

4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Agregátní poptávka. Agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období. Potenciální produkt. Makroekonomická rovnováha. Změny agregátní poptávky a agregátní nabídky.

5. Hospodářský cyklus
Fáze a příčiny hospodářských cyklů. Mechanismus hospodářského cyklu. Důsledky cyklických výkyvů.

6. Hospodářský růst
Zdroje hospodářského růstu. Bariéry hospodářského růstu. Hospodářský růst a politika.

7. Trh práce a nezaměstnanost
Příčiny a druhy nezaměstnanosti. Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst).

8. Inflace
Měření inflace. Důsledky inflace. Příčiny a formy inflace. Phillipsova křivka (přirozená míra nezaměstnanosti, krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka).

9. Vnější ekonomická rovnováha
Měnový kurz. Nominální a reálný kurz. Teorie parity kupní síly. Mezinárodní měnový systém. Platební bilance a její složky. Rovnováha platební bilance a její dosahování. Zahraniční zadluženost

10. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika
Veřejné rozpočty. Státní rozpočet a jeho struktura. Daně a daňová politika. Schodek státního rozpočtu (cyklický a strukturální schodek). Financování rozpočtového schodku. Účinky státních výdajů (důchodotvorný účinek a efekt vytěsňování). Veřejný a státní dluh.

11. Měnová politika
Nástroje a cíle měnové politiky. Expanzivní a restriktivní politika. Bariéry účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období). Protiinflační politika

12. Mezinárodní obchod a zahraničně-ekonomická politika
Mezinárodní obchod (absolutní a komparativní výhody). Přínosy z mezinárodního obchodu. Ochranářství v mezinárodním obchodě a jeho důsledky (dovozní cla, dovozní kvóty). Systém pevných měnových kursů a zahraničně ekonomická politika. Systém pružných měnových kursů a zahraničně ekonomická politika.