Most jako symbol a dominanta města

Kamenný most v Písku tvoří spolu s hradem Zvíkovem, „králem českých hradů”, dvojici národních kulturních památek na píseckém okrese.

Oba objekty mají mnoho společného. Most i hrad
leží na kdysi zlatonosné řece Otavě, přirozené ose někdejšího Prácheňského kraje, v centru středověké těžby zlata na českém jihu.

Oba byly vybudovány královskou stavební hutí v létech vlády Přemysla Otakara II. ve třetí čtvrtině 13. století a historicky i architektonicky představují mimořádně vzácná raně gotická stavební díla našich předků.

Písecký kamenný most navíc, jako jeden z mála zachovalých a dodnes sloužících středověkých mostů, nejen v našem státě, ale i ve střední Evropě, je zcela unikátní památkou tohoto druhu.


Uveďme své vyprávění slovy našeho historika Augusta Sedláčka, čestného občana města, autora Dějin královského krajského města Písku nad Otavou z let 1911 až 1913:

„Kamenný most pokládán byl od předkův za přední klenot města a to vším právem, protože svou hmotou i úpravou je menší bratr Karlova mostu, jejž dnes vybudovati ctilo by každého stavitele.”
•  •  •

Písecký kamenný most byl vždy chloubou města a těšil se pozornosti i péči jeho obyvatel. Představuje mimořádnou kulturně historickou hodnotu a že překonal staletí ctí nejen jeho budovatele, ale i další generace Písečanů v čele se správou města od 13. století po naše časy.

Po píseckém mostě šla jeho dávná i novodobá historie. Přijížděli po něm čeští králové, nejčastěji jeho budovatel Přemysl Otakar II., jenž tu postavil nejen královský hrad, ale i most, druhý v českém království. Hostil účastníky sjezdů husitských měst i jejich hejtmany a bojovníky, procházeli jím vojevůdcové a vojska třicetileté války, císařští, Bavoři i Francouzi za válek o habsburské dědictví i osvoboditelé města v květnu roku pětačtyřicátého.

Ne nadarmo bývá Písek nazýván jihočeskými Athénami, městem škol, kultury a umění a nemálo k tomu přispěly jako inspirace jeho kamenný most a řeka Otava. Připomeňme jen básníky a spisovatele Adolfa Heyduka, Fráňu Šrámka, Ladislava Stehlíka, či Josefa Rybáka nebo Václava Kršku a jeho písecké filmy, hudební skladatele Otakara Jeremiáše a Jiřího Srnku, malíře Mikoláše Alše, Vincence Beneše, Josefa Velenovského či Františka R. Dragouna, nebo sochaře Jana Jiříkovského a další.

V neoddělitelném spojení s kdysi zlatonosnou řekou Otavou tvoří písecký most symbol i dominantu Prácheňského kraje. Most a řeka jsou spjaty se životem, dějinami i kulturou města a jeho obyvatel.


Návrat na začátek stránky