Rekonstrukce mostu v letech 1996-97

Ve 20. století před generální opravou v letech 1996-97 proběhly dvě větší opravy mostu. První mezi roky 1941 až 1943, kdy byly postupně opraveny jednotlivé pilíře a zabezpečeny jejich základy. Pilíře byly před touto opravou v havarijním stavu, jejich poškození bylo největší měrou způsobeno použitím trhaviny při lámání ledových ker nakupených mezi oblouky mostu při povodni v březnu roku 1940.

Druhá oprava byla plánována na rok 1953 a měla především zajistit, aby most mohl sloužit zvýšené dopravě bez jakéhokoliv omezení. Projekt předpokládal velké zásahy do konstrukce mostu, například zesílení stávajících kleneb vloženými železobetonovými klenbami či přezdění čelních a parapetních zdí z důvodů jejich vyrovnání. Naštěstí, jak odhalil pozdější průzkum, se většina plánovaných prací neuskutečnila. Konstrukce mostu byla zesílena železobetonovými deskami uloženými ve vozovce, podhledové části kleneb byly opatřeny cementovým potahem. Současně byl rekonstruován odvodňovací systém mostu, který se však později ukázal jako nefunkční. Co přesně bylo dále při opravách v roce 1953 realizováno není známo, neboť se nedochovala žádná dokumentace průběhu stavby ani kolaudační protokol.

•  •  •

V roce 1994 byly zahájeny přípravy na generální opravu mostu. Firma Rekom provedla průzkumové práce a zpracovala podrobnou projektovou dokumentaci rekonstrukce mostu.

Po stavebně technickém průzkumu byly započaty v červnu roku 1996 vlastní práce. Trvaly do prosince 1997 a zahrnovaly práce pod úrovní hladiny řeky (oprava dlažby dna mezi pilíři a oprava základového zdiva pilířů - prováděno v jímkách), přikotvení pilířů mostu do skalního podloží tyčovými kotvami, opravy vnitřního zdiva pilířů a plášťového zdiva mostu, opravy spár a lícních ploch zdiva mostu, rekonstrukci vozovky a vodorovných izolací, odstranění zkorodovaných nefunkčních kramlí, výměnu dřevěných částí ledolamů a rekonstrukci osvětlení.

Celou rekonstrukci realizovala firma Rekom, která se stala vítězem veřejné soutěže na zhotovitele díla vyhlášené Městským úřadem v Písku. Rekonstrukce si vyžádala celkové náklady ve výši přes 15 a půl milionu korun, přičemž příspěvek Ministerstva kultury ČR činil 4,3 milionu korun.

Během rekonstrukce byla bedlivě sledována kvalita práce, která měla zaručit, aby alespoň příštích padesát let nepotřeboval most větší opravu. V té době nikdo netušil, že necelých pět let po dokončení prací ničivá povodeň smete žulové kvádry zábradlí mostu do koryta Otavy a stejně si poradí s fóliovou izolací a dlážděním mostovky. Ovšem samotné těleso mostu přívalům vody odolalo, na čemž jistě měla svoji zásluhu i pečlivě připravená a provedená rekonstrukce.

•  •  •

V souvislosti s generální rekonstrukcí mostu došlo též k restaurování jeho sochařské výzdoby. V roce 1995 byly sejmuty všechny sochy a odvezeny do dílen restaurátorů. Restaurátorské práce si vyžádaly částku téměř půl milionu korun, přičemž státní příspěvek činil 240 tisíc korun.

Restaurované originály se již na most nevrátily, protože znečistěné ovzduší a vandalové by brzy znehodnotili práci restaurátorů a byli by rizikem pro samotnou existenci soch. Proto bylo rozhodnuto nahradit sochy jejich kopiemi a originály v budoucnosti vystavit v připravovaném lapidáriu.

Kopie soch byly zhotoveny v letech 1996 až 1997. Kromě sochy sv. Anny jsou všechny ostatní kopie kamenné, vytesané z boháněckého pískovce. Pro kopii sochy sv. Anny byl zvolen výdusek, protože u nás není k dispozici původní materiál - mušlový vápenec, ze kterého byl originál zhotoven.

Celkové náklady na zhotovení kopií soch činily téměř 2 a půl milionu korun a byly plně hrazeny z městského rozpočtu. Kopie soch byly umístěny na opravený most v prosinci roku 1997.

•  •  •

A tak se mohl most po rekonstrukci zaskvět Písečákům i návštěvníkům města opět v plné kráse a důstojnosti: