Amfoterní oxidy

DEFINICE

    Amfoterní oxidy jsou oxidy, jejichž sloučeniny s vodou mají vlastnosti i hydroxidů i kyselin.

PŘÍKLADY

ZnO

- oxid zinečnatý

SnO

- oxid cínatý

PbO

- oxid olovnatý

Al2O3

- oxid hlinitý

Cr2O3

- oxid chromitý

NÁZVOSLOVÍ

    Názvosloví amfoterních oxidů záleží na oxidačním čísle (náboji) oxidotvorného prvku. Podíváme se na vzorec Al2O3. Z něj vidíme, že oxidační číslo hliníku je +III. Název vytvoříme pomocí slova "oxid" a názvu oxidotvorného prvku (v tomto případě hliníku) + koncovky odpovídající oxidačnímu číslu oxidotvorného prvku: oxid + hliník + -itý = oxid hlinitý. Koncovky oxidotvorných prvků s různými oxidačnými čísly jsou v níže uvedené tabulce.

Tabulka koncovek oxidů

 Ox. č.

Koncovka

Příklad

Vzorec

II

- natý

oxid zinečnatý

Zn+IIO-II

III

- itý

oxid hlinitý

Al2+IIIO3-II

IV

- ičitý

oxid manganičitý  

Mn+IVO2-II

GRAFICKÉ VZORCE

    Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby mezi jednotlivými ionty. Pro napsání grafického vzorce amfoterního oxidu se budeme řídit následujícími postupy a pravidly:

1. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly.

2. Ke každému iontu musí vést takové množství čár (vazeb), které odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu v b.1.

3. Mezi ion
ty se stejným znamínkem náboje nesmí být spojení (kromě některých sloučenin například peroxidů.

Příklad 1. Oxid zinečnatý - ZnO
Grafický vzorec:
Zn=O

Příklad 2.
Oxid hlinitý
Grafický vzorec:
    //O
Al \
     O     nebo    O=Al-O-Al=O
Al /
    \\O

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

    Amfoterní oxidy reagují:

1) se zásadotvornými oxidy (projevují vlastnosti kyselinotvorných oxidů); vzniká sůl kyseliny, která odpovídá amfoternímu oxidu:
SnO + MgO = MgSnO
2 - cínatan hořečnatý

2) s kyselinotvornými oxidy (projevují vlastnosti zásadotvorných oxidů); vzniká sůl:
PbO + N
2O5 = Pb(NO3)2 - dusičnan olovnatý

3) s louhy (projevují vlastnosti kyselinotvorných oxidů); vzniká sůl kyseliny, která odpovídá amfoternímu oxidu + voda:
ZnO + 2NaOH = Na
2ZnO2 + H2O - zinečnatan sodný + voda

4) s kyselinami (projevují vlastnosti zásadotvorných oxidů); vzniká sůl a voda:
2Al
2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O - síran hlinitý + voda

    Poznámka. Názvosloví hydroxidů, kyselin a soli najdete v odpovídajících kapitolách.