Soli

DEFINICE

    Sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a zůstatku kyseliny.

PŘÍKLADY

 

Ba3(PO4)2

- fosforečnan barnatý

 

NaCl

- chlorid sodný

Sr(NO3)2

- dusičnan strontnatý

CaZnO2

- zinečnan vápenatý

ROZDĚLENÍ

   Soli můžeme rozdělit například takto:

 

SOLI

Rozpustné ve vodě

Nerozpustné ve vodě

 

Jednoduché soli

Hydrogen soli

Zásadité soli


   Věnovat se budeme pouze jednoduchým solím.

NÁZVOSLOVÍ

Soli bezkyslíkatých kyselin:

   Názvy jsou složeny z podstatného jména a přídavného jména. Podstatné jméno je zůstatek bezkyslíkaté kyseliny s koncovkou - id. Přídavném jménem je název kationtu s koncovkou, která odpovídá jeho oxidačnímu číslu (viz tabulku koncovek dole).

Příklad
. KCl
Cl-
- zůstatek kyseliny chlorovodíkové (HCl) - chlorid.
K+
- kationt draslíku s oxidačním číslem +1. Podle tabulky má koncovku -ný - draselný. Chlorid + draselný = chlorid draselný.

Soli kyslíkatých kyselin

    Názvy jsou složeny z podstatného jména a přídavného jména. Podstatné jméno je zůstatek kyslíkaté kyseliny se zakončením, odpovídajícím oxidačnímu číslu kyselinotvorného prvku podle níže uvedené tabulky. Přídavným jménem je název kationtu s koncovkou, která odpovídá jeho oxidačnímu číslu dle tabulky:

Tabulka koncovekaniontů a kationtů

Ox. č.

zakončení podstatného
jména soli (aniontu)

zakončení přídavného
jména soli (kationtu)

I

-nan

-ný

II

-natan

-natý

III

-tan

-itý

IV

-ičitan

-ičitý

V

-ičnan
-ečnan

-ičný
-ečný

VI

-an

-ový

VII

-istan

-istý

VIII

-ičelan

-ičelýPříklad. Zn(MnO4)2
MnO4-
- oxidační číslo manganu je +VII; podle tabulky použijeme pro název aniontu koncovku -istan, t. j. manganistan.
Zn
+2 - kationt zinku s oxidačním číslem +II. Podle tabulky má koncovku -natý, t. j. zinečnatý. Manganistan + zinečnatý = manganistan zinečnatý.

GRAFICKÉ VZORCE

    Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby mezi jednotlivými ionty. Pro napsání grafického vzorce soli budeme se řídit následujícími postupy a pravidly:

1. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly.

2. Ke každému iontu musí vést takové množství čár (vazeb), které odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu v b.1.

3. V solích bezkyslíka
tých kyselin kationt kovu se připojuje k kyselinotvornému prvku přímo.

4. V solích kyslíkatých kyselin kationt kovu se připojuje k kyselinotvornému prvku přes kyslík.

5. Mezi ionty se stejným znamínkem náboje nesmí být spojení (kromě některých sloučenin
například peroxidů).

Příklad 1.
Chlorid draselný - KCl
Grafický vzorec:
K-Cl

Příklad 2. Síran sodný - Na2SO4
Grafický vzorec:
Na-O\   //O
          S
Na-O/   \\O

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

    Soli reagují:

1) s kyselinami; vzniká nová sůl a nová kyselina:
    a) silná kyselina "vytlačuje" ze soli slabší kyselinu:
K
2SO3 +2HCl = 2KCl + H2SO3 - chlorid draselný + kyselina siřičitá

     b) kyselina po reakci je těkavější než před reakcí:
3KCN + H
3PO4 = 3HCN + K3PO4 - plynný kyanovodík + fosforečnan draselný

   c) vytvořená sůl je nerozpustná nejen ve vodě, ale i ve vytvořené kyselině:
Pb(NO
3)2 + H2S = 2HNO3 + PbS - kyselina dusičná + sulfid olovnatý (sraženina)

2) s louhy; vzniká hydroxid a nová sůl
   
Podmínka: původní sůl má být rozpustná ve vodě a vytvořený hydroxid nerozpustný ve vodě (viz tabulka rozpustnosti):
Mn(NO
3)2 + 2LiOH = Mn(OH)2 + 2LiNO3 - hydroxid manganatý (sraženina) + dusičnan lithný

3) se solemi; vznikají dvě nové soli
   
Podmínka: původní soli jsou rozpustné ve vodě a aspoň jedna ze dvou vytvořených soli má být nerozpustná ve vodě (viz tabulka rozpustnosti):
3BaCl
2 + Al2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2AlCl3 - chlorid barnatý (rozpustný ve vodě) + síran hlinitý (rozpustný ve vodě) = síran barnatý (nerozpustný ve vodě) + chlorid hlinitý (rozpustný ve vodě)

4) s kovy; vzniká nová sůl a nový kov
   
Podmínka: původní kov musí mít větší chemickou aktivitu než kov, který je kationtem v původní soli. Chemickou aktivitu kovů určujeme z následujícího pořadí:

POŘADÍ CHEMICKÉ AKTIVITY

Li

K

Ba

Ca

Na

Mg

Al

Be

Mn

Zn

Cr

Fe

Cd

Co

Ni

Sn

Pb

H2

Sb

Cu

Hg

Ag

Pt

Au

                      

Růst chemické aktivity


Každý kov je chemicky aktivnější než té kovy, které se nachází od něho zprava a méně aktivní než kovy zleva.
3CuSO
4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3Cu - síran hlinitý + měď
ZnCl
2 + Co = nereagují

5) některé soli reagují s vodou. Tento typ reakcí patří k zvláštnímu téma
"Hydrolýza solí" a zde není popsán.