Zásadotvormé oxidy

DEFINICE

    Zásadotvorné oxidy jsou oxidy, jejichž sloučeniny s vodou jsou zásady.

PŘÍKLADY

Li2O

- oxid litný

Na2O

- oxid sodný

CaO

- oxid vápenatý

MnO

- oxid manganatý

ROZDĚLENÍ

    Zásadotvorné oxidy můžeme rozdělit například takto:

ZÁSADOTVORNÉ OXIDY

  rozpustné ve vodě
  Li
2O, BaO

  nerozpustné ve vodě
  MgO, FeO


NÁZVOSLOVÍ

    Názvosloví zásadotvorných oxidů záleží na oxidačním čísle (náboji) oxidotvorného prvku. Ze vzorce K2O vidíme, že molekula oxidu obsahuje dva atomy draslíku a jeden atom kyslíku. Oxidační číslo draslíku je +I. Kyslík má oxidační číslo -II. Název vytvoříme pomocí slova "oxid" a názvu oxidotvorného prvku (v tomto případě draslíku) + koncovky odpovídající oxidačnímu číslu oxidotvorného prvku: oxid + draslík + -ný = oxid draselný. Koncovky oxidotvorných prvků s různými oxidačními čísly jsou v níže uvedené tabulce.

Tabulka koncovek oxidů (všech)

Ox. č.

Koncovka

Příklad

Vzorec

I

- ný

oxid drasel

K2+IO-II

II

- natý

oxid vápenatý

Ca+IIO-II

III

- itý

oxid železitý

Fe2+IIIO3-II

IV

- ičitý

oxid křemičitý

Si+IVO2-II

V

- ečný
- ičný

oxid chlorečný
oxid dus
ičný

Cl2+VO5-II
N2+VO5-II

VI

- ový

oxid selenový

Se+VIO3-II

VII

- istý

oxid manganistý

Mn2+VIIO7-II

VIII

- ičelý

oxid rutheničelý

Ru+VIIIO4-II


GRAFICKÉ VZORCE

    Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby mezi jednotlivými ionty. Pro napsání grafického vzorce zásadotvorného oxidu budeme se řídit následujícími postupy a pravidly:

1. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly.

2. Ke každému iontu mu
sí vést takové množství čár (vazeb), které odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu v b.1.

3. Mezi ionty se stejným znamínkem náboje nesmí být spojení (kromě některých sloučenin například peroxidů).

Příklad 1.
Oxid rubidný - Rb2O
Grafický vzorec:
Rb\
    O
Rb/

Příklad 2. Oxid barnatý - BaO
Grafický vzorec:
Ba=O

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

    Zásadotvorné oxidy reagují:

1) s vodou (jen rozpustné ve vodě); vznikají ve vodě rozpustné hydroxidy - louhy :
K
2O + H2O = 2KOH - hydroxid draselný

2) s kyselinotvornými ox
idy; vzniká sůl kyseliny, která odpovídá kyselinotvornému oxidu:
SrO + N
2O5 = Sr(NO3)2 - dusičnan strontnatý

3) s amfoterními oxidy; vzniká sůl kyseliny, která odpovídá amfoternímu oxidu:
CaO + ZnO = CaZnO
2 - zinečnatan vápenatý

4) s kyselinami; vzníká sůl a voda:
CrO + H
2SO4 = CrSO4 + H2O - síran chromnatý + voda

5) s amfoterními hydroxidy, kde amfoterní hydroxidy se chovají jako kyseliny; vzniká sůl a voda:
3Na
2O + 2Cr(OH)3 = 2Na3CrO3 + 3H2O - chromitan sodný + voda
nebo
3Na2O + 2H3CrO3 = 2Na3CrO3 + 3H2O - chromitan sodný + voda

   
Poznámka. Názvosloví hydroxidů, kyselin a soli najdete v odpovídajících kapitolách.