Zásobování teplem závodu - Javorník-CZ-Plus


Investor:
Javorník-CZ-Plus, s.r.o


Javorník-CZ-Plus, s.r.o.
763 33 Štítná nad Vláří
Česká Republika
Zpracovatel:
Neuwirth


Újezda 579
687 08 Buchlovice
Česká Republika


  Cíle projektu
  Stručný popis projektu
  Technologie
  Plán projektu
  Kvalita
  Rozpočet
  Závěr

Cíle:

  • Demontáž zastaralé kotelny na spalování koksu.
  • Úprava topného topného systému administrativní budovy.
  • Výstavba environmentálně šetrného nového systému na spalování dřevní štěpky.
  • Napojení jednotlivých provozů jako je sušička dřeva a ovoce, dílny opravárenské i provozní, jídelnu, ubytovny a pekárnu do systému teplovodního ohřevu.
  • Zlepšení místních ekologických podmínek se snížení ročních emisí škodlivých látek.
  • Zlepšení globální ekologie snížením emisí skleníkového plynu.

Stručný popis projektu:

Původní stav:

V areálu firmy, který zahrnuje několik budov, je také umístěna pila, která produkuje dřevní odpad ve formě pilin a kusového dřevního odpadu. Dřevozpracující provoz také produkuje dřevní odpad ve formě pilin, hoblovaček a drobného kusového odpadu. Celkové množství odpadu činí 860 tun za rok. Areál firmy byl vytápěn jednak z centrální kotelny na hnědé uhlí – 507 tun za rok, dále pak pro vytápění části dílen kotlem na LTO – 12 tun za rok a tepelná energie pro sušení dřeva byla nakupována od jiné firmy (vyrobena v plynové kotelně – 86 000 m3 za rok). Celková spotřeba tepelné energie byla 6 131 GJ za rok.

Projektovaný stav: Nahrazení třípalivové soustavy jedním druhem paliva z jednoho místa. Pro vytápění všech objektů použít ekvitermní regulaci (kromě sušáren). Zastaralá kotelna na hnědé uhlí je nahrazena teplovodní kotelnou , kde je spalován dřevní odpad. Kotelna slouží také pro ohřev TUV. Celková roční spotřeba paliva v novém zdroji je 860 tun dřevního odpadu, doplněna 30 tunami slámy. Cena paliva je odražena pouze v jeho dopravě.

Výhody: Výhodné využití stávajících prostor závodu a kotelny.

Nevýhody: Vybudování nových skladovacích prostor na sklad a štěpkování dřevní hmoty a řezanky slámy. K tomuto účelu je využita zastaralá silážní jáma.


Technologie:

Použitá technologie

Centrální tepelný zdroj - stavební část
Pro rekonstrukci tepelného zdroje byla využita stávající kotelna a přilehlý sklad paliva. Rozdílná výšková úroveň mezi skladem paliva a kotelnou zjednodušila stavební úpravy pro podávání paliva do kotle. Úprava podlahy skladu pro kruhový pružinový dopravník, základy pro sušičku dřeva a bezkanálové rozvody s předizolovaných trubek tvořily největší podíl stavebních úprav.

Centrální tepelný zdroj – technologická část
Kotelna:
Kotelna na ohřev teplé vody pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody o celkovém výkonu 750 kW využívá dvou kotlů na spalování dřevních paliv ve formě pilin a štěpků o rozměrech 30x30x80 mm s maximální vlhkostí 50%. Konstrukce kotlů umožňuje bez problematické spalování příměsí i spékavých materiálů, jako je kůra i některé druhy slámy. Kotle mají automatické podávání paliva ze skladu paliva a jsou opatřeny automatickou regulací celého procesu spalování, automatickým zapalováním a odpopelňováním. Dokonalá regulace vyžaduje pouze občasný dozor kotelny. Kotle jsou konstruovány s podávacími šneky paliva, hořáky, dohořívajícími komorami, odtahovými ventilátory, samočisticími výměníky a odpopelňovací zařízení tvoří součástí kotlů. Příslušenstvím je elektrický rozvaděč. Celý proces spalování je řízen regulací, jejíž komfort lze uzpůsobit dle přání zákazníka. Palivo je do hořáku podáváno šnekem, který má protipožární ochranu proti proniknutí ohně do skladu paliva. V hořáku je palivo posunováno podavačem. Odpopelňování je automatické do připraveného kontejneru.

Sklad paliva:
Sklad paliva je vybaven kruhovou jímkou s rotační pružinou shrnujících palivo rovnoměrně do šnekových dopravníků a následně do turniketů. Podávací šneky dopraví palivo do hořáků kotlů.

Topný systém:
Kotle jsou připojeny na nový rozdělovač a sběrač. Celý topný systém je rozdělen do několika topných větví s automatickou ekvitermí regulací nezávislou pro každou větev, mimo sušiček . Pro vytápění administrativní budovy, jídelny, rehabilitace a ohřev TUV je samostatná větev s tlakově nezávislým výměníkem tepla.

Regulace:
Regulace výkonu kotlů je prováděna automaticky, v závislosti na teplotě topné vody. Toto je dosaženo pomocí směšovacích ventilů a oběhových čerpadel.
Plán projektu:

Kvalita:

Tempo přípravy projektu
Příprava dokumentace je z velké části závislá na vypracování dokumentace přijatelné státními organizacemi. Z důvodů potřebnosti rekonstrukce, jednak z nutnosti výměny zastaralého zařízení tak i z ekonomických důvodů provozu, investor pokračoval v projektu rekonstrukce bez konečného vyjádření o přídělu státní dotace.

Dodávky
Důsledná kontrola větší části projektové dokumentace zamezila vzniku závažných technických problémů. Pravidelné návštěvy staveniště při montáži zařízení eliminovaly vznik závažných technických problémů a problémů plnění plánu.Rozpočet:

                                               Investiční náklady

Kotel a zařízení 3 130 000 Kč € 104 333,33
Regulace a kontrola 300 000 Kč € 10 000,00
Rozvody 260 000 Kč € 17 200,00
Úpravy prozovu 1 500 000 Kč € 50 000,00
Stavební úpravy 1 250 000 Kč € 41 666,67
Elektroinstalace 345 000 Kč € 11 500,00
Inženýrská činnost 321 500 Kč € 10 716,67
Celkem 7 362 500 Kč € 245 416,67


                       Provozní náklady

Původní Nové
Palivo - uhlí 912 000 Kč € 30 400,00 0 Kč € 0
Palivo - LTO 126 000 Kč € 4 200,00 0 Kč € 0
Palivo - Zemní plyn 675 000 Kč € 22 500,00 0 Kč € 0
Palivo - biomasa 0 Kč € 0 11 200 Kč € 373,33
Elektrické energie 67 000 Kč € 2 233,33 133 000 Kč € 4 433,33
Osobní náklady 162 000 Kč € 5 400,00 162 000 Kč € 5 400,00
Údržba 25 000 Kč € 833,33 70 000 Kč € 2 333,33
Celkem 1 967 000 Kč € 65 566,67 376 200 Kč € 12 540,00Závěr:

Úspěchy: Neúspěchy:
© Karel Nový-Neuwirth 2003
Optimální rozlišení 800x600