Teplofikace obce- Velký Karlov


Investor:
Obec Velký Karlov


Obecní úřad Velký Karlov
671 28 Jaroslavice
Česká Republika
Zpracovatel:
Neuwirth


Újezda 579
687 08 Buchlovice
Česká Republika


  Cíle projektu
  Stručný popis projektu
  Technologie
  Plán projektu
  Kvalita
  Rozpočet
  Závěr
Cíle:

 • Dodání cenově přijatelné tepelné energie zákazníkům.
 • Zlepšení životního prostředí obce.
 • Výstavba environmentálně šetrného nového systému zásobování energie v obci Velký Karlov využívající obnovitelné zdroje energie.
 • Zlepšení místních ekologických podmínek se snížení ročních emisí škodlivých látek.
 • Zlepšení globální ekologie snížením emisí skleníkového plynu.Stručný popis projektu:

Původní stav:

V obci je trvale obydleno 125 rodinných domků se 4 objekty občanské vybavenosti. Územní plán obce předpokládá rozšíření zástavby o 10 až 15 rodinných domků. Malá část (5%) využívala k vytápění elektrickou energii. Převážná většina používala el.energii pro ohřev TUV mimo topnou sezónu. Tepelná energie pro vytápění byla zajištěna spalováním tuhých paliv (převážně hnědého uhlí) v lokálních ústředních či etážových topeních.


Projektovaný stav: Návrh ekologického vytápění byl založen na předpokladu, že všechny budovy a domy na trase rozvodů budou mít možnost se připojit k centrálnímu vytápění. Projekt využívá centrální tepelný zdroj s využitím obilní či řepkové slámy jako paliva a olejového kotle jako náhradního zdroje a na vyrovnání tepelných špiček. Rozvody z před-izolovaných trubek jsou bezkanálové a přípojky z plastických, taktéž před-izolovaných trubek. Moderní regulační technika zaručuje optimální provoz s minimalizací provozních nákladů. Měřiče spotřeby tepla jsou nainstalovány do každého připojeného objektu.

Výhody: Obec byla vybudována v padesátých létech dvacátého století a její ucelená zástavba na rovinatém terénu nevyžadovala složitou distribuční síť rozvodů.

Nevýhody: S výjimkou čtyř přípojek občanské vybavenosti, odběr tepla je závislý na odběru tepla v rodinných domcích. Odběr tepla a počet připojení značně ovlivňuje rizikovost projektu.


Technologie:

Použitá technologie

Centrální tepelný zdroj – stavební část
Pro výstavbu centrálního tepelného zdroje byla vybrána tělocvična a přilehlé prostory dvojtřídní základní školy, která je uzavřena. Druhá část budovy je využívána jako obchod. Objekt původní základní školy, nového centrálního tepelného zdroje, je umístěn na kraji obce, ale v poloze velmi výhodné pro vedení rozvodů tepla. Tělocvična a přilehlé prostory jsou patřičně stavebně upraveny k potřebám provozu centrálního zdroje. Ke kotelně CTZ je přistaven provozní sklad paliva ocelové konstrukce. Za kotelnou je 18 m tří-složkový komín se dvěma průduchy a akumulační nádrž.

Centrální tepelný zdroj – technologická část
Kotelna:
Centrální tepelný zdroj o celkovém výkonu 1,44 MW je doplněn 80 m3 akumulační nádrží. Vlastní zdroj je složen ze dvou kotlů:
 • Hlavní zdroj je teplovodní kotel na spalování slámy o výkonu 980 kW.
 • Pomocný a záložní zdroj na spalování ekologického lehkého topného oleje o výkonu 460 kW.

  Provoz zdrojů tepla je řízen automaticky, včetně dopravy paliva do kotlů a nabíjení akumulační nádrže. Strojovna kotelny je vybavena frekvenčně řízenými oběhovými čerpadly, která vhání topnou vodu do systému primárních rozvodů tepla. Spaliny jsou vedeny kouřovodem do komína.

  Sklad paliva:
  Sklad paliva je rozdělen do dvou částí:
 • Zásobní sklad paliva
 • Provozní sklad paliva se zásobou paliva na 16 hodin provozu kotelny při plném zatížení.

  Provozní sklad je vybaven rozdružovadlem slámy s podávacím zařízením do kotle přes ohnivzdornou stěnu a hasící zařízení v případě zpětného vznícení slámy. Olej je skladován v upravené místnosti přilehlé ke kotelně, ve dvouplášťových plastických nádržích o celkovém objemu 6 m3.

  Kanalizace:
  Zastaralá stávající kanalizace byla upravena na provoz kotelny.

  Vodovod:
  Z bezpečnostních důvodů bylo třeba zařídit novou vodovodní přípojku napojenou na hlavní řád a zvýšit její tlak na požadovaný proti-požární předpis.

  Elektro-přípojka:
  Pro zajištění předpokládané spotřeby elektrické energie a instalované spotřebiče (oběhové čerpadla, osvětlení, spalinový ventilátor, rozdružovadlo slámy atd.) bylo nutné navýšit příkon na 80 kW.

  Telefon:
  Pro provoz kotelny musela být vybudována telefonní přípojka. • Tepelné rozvody
  Hlavní řád tepelných rozvodů je z před-izolovaných ocelových svařovaných trubek a přípojky jsou taktéž před-izolované, ale plastové. Před-izolované potrubí je vedeno tak, aby krytí bylo min. 0,6 m při vedení v chodnících a předzahrádkách, při vedení v místních komunikacích min. 0,7 m. Pod státní silnicí III.třídy potrubí vedeno nebylo. Při souběhu či křížení s inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace, telefon, elektrické silové rozvody) byla dodržena prostorová norma ČSN73 6005, eventuálně doporučení a požadavky správců sítí byly respektovány.

  Přípojky, napojení objektů, měření spotřeby tepla
  Přípojky jsou z před-izolovaných trubek plastových. Topné soustavy objektů jsou napojeny přes deskové výměníky tepla, takže soustavy jsou tlakově nezávislé. Tento systém byl zvolen vzhledem ke stáří topných soustav v jednotlivých napojených objektech. Vzhledem k výškové konfiguraci by nezávislost systémů nebyla nutná. Spotřeba tepla v jednotlivých objektech je měřena v absolutních hodnotách elektronickými měřiči tepla. Instalace na objektové straně předávací stanice, tedy sekundárního okruhu, je záležitostí odběratele tepla.


  Plán projektu:

  Kvalita:

  Tempo přípravy projektu
  Příprava dokumentace je z velké části závislá na vypracování dokumentace přijatelné státními organizacemi, bez jejichž podpory by tento finančně náročný projekt nebylo možné realizovat. Na státní podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky a České energetické agentury přímo navazuje zahraniční výpomoc z Rakouského Kommunalkreditu. Zařazení do jejich programů je časově náročné a tudíž je nutné počítat s určitými prodlevami. Totéž platí pro uspokojení výběrových řízení, které podléhají stanoveným zákonům.

  Dodávky
  Důsledná kontrola větší části projektové dokumentace zamezila vzniku závažných technických problémů. Výjimkou setrvávají problémy s dopravou paliva a kotlem. Projektová dokumentace nebyla v tomto případě úplná zejména v řízení a procesu spalování (tak zvané výrobní tajemství). Pravidelné kontrolní dny a návštěvy výrobců zařízení eliminovaly vznik závažných technických problémů a problémů plnění plánu.  Rozpočet:

                                                 Investice

  Vlastní zdroje 5 723 494 Kč € 190 783,13
  OÚ Znojmo 1 000 000 Kč € 33 333,33
  KK Rakousko 2 806154 Kč € 93 548,47
  ČEA 1 200 000 Kč € 40 000,00
  SFŽP- dotace 11 376 205 Kč € 379 206,83
  SFŽP- půjčka 8 487 000 Kč € 282 900,00
  Celkem 30 592 853 Kč € 1 019 761,77


                                                 Provozní náklady

  Palivo- sláma a eLTO 360 000 Kč € 12 000,00
  Elektrické energie 75 000 Kč € 2 500,00
  Osobní náklady 235 000 Kč € 7 833,33
  Ostatní režie 45 000 Kč € 1500,00
  Údržba 20 000 Kč € 666,67
  Pojištění 15 000 Kč € 500,00
  Celkem 750 000 Kč € 25 000,00  Závěr:

  Úspěchy: Neúspěchy:
  © Karel Nový-Neuwirth 2003
  Optimální rozlišení 800x600