Rekonstrukce kotelny a topného systému - Nemocnice Milosrdných Bratří Vizovice


Investor:
Nemocnice Milosrdných Bratří


Nemocnice Milosrdných Bratří
Zlínska 451
763 12 Vizovice
Česká Republika
Zpracovatel:
Neuwirth


Újezda 579
687 08 Buchlovice
Česká Republika


  Cíle projektu
  Stručný popis projektu
  Technologie
  Plán projektu
  Kvalita
  Rozpočet
  Závěr

Cíle:

  • Demontáž zastaralé kotelny na spalování koksu a celého topného systému nemocnice.
  • Výstavba environmentálně šetrného nového systému na spalováním plynu a dřevní hmoty.
  • Dosažení větší účinnosti kotelny a celého topného systému za účelem získání úspor na provozních nákladech.
  • Snížení provozních nákladů o 1/3 současných nákladů.
  • Zlepšení životního prostředí okolí nemocnice.

Stručný popis projektu:

Původní stav:

Nemocnice nebyla plynofikována a tedy i technologické zařízení kuchyně nemocnice bylo přizpůsobeno na propan-butan. Kotelna byla sestavena ze dvou kotlů VSB IV, každý o výkonu 250 kW, bez jakékoliv regulace. Z kotelny byla vedena jedna topná větev pro vytápění celé nemocniční budovy a jedna větev pro vytápění ležatých ohřívačů vody. Jištění systému bylo řešeno beztlakovou expanzní nádrží, umístěnou na půdě objektu. Topná tělesa, na kraji jejich životnosti, byla propojena silně zanesenými ocelovými trubkami.

Projektovaný stav: Plynofikace nemocnice včetně přetryskování kuchyňských spotřebičů. Instalace nového technologického zařízení kotelny na ekologické spalování plynu a dřevní hmoty. Využití moderní regulační techniky zaručující optimální provoz s minimalizací provozních nákladů. Výměna celého topného systému.

Výhody: Projektováním a instalací celého topného systému lze zaručit předpokládané provozní úspory.

Nevýhody: Již historická budova nemocnice Milosrdných bratří vyžadovala složité plánování a instalaci jak ve stísněných prostorách kotelny, tak i ve vedení teplovodních rozvodů.


Technologie:

Použitá technologie

Plynofikace
Plynofikace nemocnice je napojena na středotlaký plynovod přípojkou vedenou pod vozovkou státní silnice. Přípojka je ukončena dvěma regulátory a plynoměrem za vjezdovou branou na hranici pozemku nemocnice. Od plynoměru je veden plynovod na fasádě budovy ke kuchyni a kotelně. Před vstupem do kotelny je instalován hlavní uzávěr plynu. Kuchyňské spotřebiče byly přetryskovány na zemní plyn.

Centrální tepelný zdroj – technologická část
Kotelna:
Stávající kotle byly nahrazeny plynovým kotlem o výkonu 225 kW s vlastní ekvitermní regulací a kotlem na spalování kusového dřeva. Oba kotle jsou paralerně propojeny rozdělovačem a sběračem. Plynový kotel je zajištěn pojistným ventilem, kotel na dřevo a topný systém je jištěn dvěma tlakovými expansními nádržemi a pojistnými ventily. Komínové průduchy jsou nově vyvložkovány. Přisávání vzduchu pro spalování a pro výměnu vzduchu v kotelně přirozeným způsobem je využita šachta popelového výtahu s upraveným víkem.

Regulace:
Regulace výkonu kotle je prováděna automaticky, v závislosti na teplotě topné vody. Toto je dosaženo pomocí směšovacího ventilu a oběhových čerpadel.

Topná soustava:
Kotel je připojen na nový rozdělovač a sběrač. Celý topný systém je rozdělen do topných větví s automatickou ekvitermí regulací nezávislou pro každou větev. Pro ohřev TUV je samostatná větev s termostatickým ovládáním.
Plán projektu:

Kvalita:

Tempo přípravy projektu
Příprava dokumentace je z velké části závislá na vypracování dokumentace přijatelné státními organizacemi. V tomto případě jejich podpora zjednodušila přípravu potřebné dokumentace a uvedení díla do provozu.

Dodávky
Důsledná kontrola dodavatelů a zpracovatelů projektu zamezila vzniku závažných technických problémů. Pravidelné kontrolní dny a návštěvy v průběhu instalace eliminovaly vznik závažných technických problémů a problémů plnění plánu.Rozpočet:

                                               Investiční náklady

Plynofikace 168 000 Kč € 5 600,00
Kotelna 605 000 Kč € 20 166,67
Regulace 260 000 Kč € 8 666,67
Topná soustava 832 000 Kč € 27 733,33
Zkoušky a revize 16 000 Kč € 533,33
Inženýrská činnost 15 000 Kč € 500,00
Celkem 1 896 000 Kč € 63 200,00


                          Provozní náklady

Původní Nové
Palivo 721 000 Kč € 24 033,33 326 200 Kč € 10 873,33
Elektrické energie 108 500 Kč € 3 616,67 64 800 Kč € 2 160,00
Osobní náklady 243 000 Kč € 8 100,00 75 000 Kč € 2 500,00
Údržba 20 000 Kč € 666,67 20 000 Kč € 666,67
Celkem 1 092 500 Kč € 36 416,67 486 000 Kč € 16 200,00Závěr:

Úspěchy: Neúspěchy:
© Karel Nový-Neuwirth 2003
Optimální rozlišení 800x600