Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Zápis č. 16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Police

konaného dne 20.12.2004 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Police

Přítomni : Květoslav Urbášek, Milan Horký, Milan Langer, Josef Polák, Lukáš Kopp

Omluven : Tříska Martin

Neomluven : Miroslav Gronych

Jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem ZO Police. Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO Police, jednání ZO Police je usnášeníschopné.

Program :
1) Úvod
2) Poplatky na rok 2005
3) Prodej pozemku
4) Soudní smír
5) Rozpočtové změny
6) Organizační záležitosti:
7) Různé
8) Závěr

Usnesení :
ZO Police schválilo program jednání 17 schůze.

Hlasování : 5 pro

ad 1)
Zapisovatelkou byla jmenována p. Lenka Seidenglanzová, ověřovateli byli navrženi p. Lukáš Kopp a p. Josef Polák.

Usnesení : ZO Police schválilo ověřovatele zápisu 17 schůze p. Lukáše Koppa a p. Josefa Poláka.

Hlasování : 5 pro

Byla provedena kontrola zápisu č. 16 z minulé schůze Zastupitelstva Obce Police. Zastupitele se zápisem seznámil místostarosta. K obsahu zápisu nebyly připomínky. ZO Police schválilo znění zápisu č. 15.

Usnesení : ZO Police schválilo znění zápisu č. 16.

Hlasování : 5 pro

Starosta obce seznámil zastupitele s činností OÚ od poslední schůze zastupitelstva obce Police:

- Informace o ukončení prací na skladu OÚ.
- Informace o ukončení pracovního poměru s pracovníky VPP ke dni 30.11.2004.
Zastupitelé byli seznámeni s výší průměrného platu osob , které pracovaly na VPP v letech 2001, 2002. Údaje porovnány s průměrným čistým výdělkem osob, které pracovaly na VPP v roce 2004.
- Informace o výkonu alternativního trestu 2 pracovníků při čištění lesa. Obec hradí pouze náklady na benzín a olej do motorové pily.
- Informace o výběrovém řízení na funkci správce KD. Přihlásily se 2 osoby. Byla vybrána p. Marie Milková.
- Informace o zápisu a usnesení z dílčí valné hromady šumperké části Svazku obcí Vodovod Pomoraví. Zastupitelé byli seznámeni se zněním dopisu, který zaslal starosta obce starostům obcí svazku Vodovod Pomoraví.
- Informace o způsobu vyřízení stížnosti p. Milana Štěpána. Protože se obě zúčastněné strany sporu nevyjádřili písemně ve stanoveném termínu byla p. Štěpánovi zaslána informace, aby se v této věci obrátil na MěÚ Mohelnice.
- Informace starosty obce o dopisu, který zaslal fondu rozvoje bydlení.

Příjmy za 11/04 činí 165 463,- Kč, Výdaje za 11/04 činí 396 595,- Kč, Zůstatek ke dni 30.11.2004 činí 216 784,- Kč, Zůstatek ke dni konání schůze 293 504,- Kč.
Došlá pošta poslední zápis 561/04, Odeslaná pošta 564/04.

Usnesení : ZO Police bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ.

ad 2)Poplatky na rok 2005
ZO Police projednalo výši poplatků na rok 2005. ZO Police rozhodlo poplatky neměnit.

Usnesení : ZO Police schválilo výši poplatků pro rok 2005. Zůstává v platnosti OZV č. 1/2004.

Hlasování : 5 pro

ZO Police schválilo jednorázový výběr poplatku za vodoměr ve výši 480,- Kč. Splatnost do konce února 2005.

Hlasování : 4 pro, 1 proti

ad 3)
Starosta obce navrhl schválit záměr obce prodat parcelu č. 188- orná půda o výměře 56 788 m2 za cenu 335 000,- Kč, dle zásad o prodeji obecního majetku. Důvod prodeje - zřízení rezervního fondu pro snadnější hospodaření s finančními prostředky obce.

Usnesení : ZO Police neschválilo záměr obce prodat p.č. 188.

Hlasování : 2 pro. 1 proti, 2 zdržel

ad 4)
ZO Police projednalo podmínky soudního smíru v kauze Obec Police – Ing. Vlček.

Usnesení : ZO Police schválilo soudní smír v navrženém znění, viz. příloha č. 1 zápisu.

Hlasování : 5 pro

ad 5)
Správce rozpočtu obce p. Seidenglanová seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami, rozpočtové změny byly vyvěšeny po dobu min. 15 dní před projednáním.

Usnesení : ZO Police schválilo rozpočtové změny č. 2 a 3, viz příloha č. 2 zápisu.

Hlasování : 5 pro

ad 6)
Organizační záležitosti :
-Starosta obce informoval o přidělení dotace ve výši 389 000,- Kč na realizaci akce revitalizace rybníka ve Džbánově. Starosta obce informoval o postupu prací.
Usnesení : ZO Police schválilo postup starosty při realizaci akce revitalizace rybníka ve Džbánově.
- ZO Police schválilo zúčtování vlastního dřeva z obecního lesa.

Hlasování : 5 pro

ad 7)
-ZO Police projednalo žádosti spol Úsovsko a.s. Klopina.

Usnesení : ZO Police schválilo dodatek nájemní smlouvy č. 1 ze dne 8.12.2004 ke smlouvě č. 1120 o podmínkách pronájmu pozemků.

Hlasování : 5 pro

- Starosta obce informoval zastupitele o zavedení elektronického podpisu na obecním úřadě.
- Starosta obce informoval zastupitele, že ke dni konání schůze splnilo podmínky připojení plynu 20 občanů.Ke splnění podmínek k přiznání dotace je nutné zajistit min. 2 odběrná místa.
- Starosta obce seznámil zastupitele se závěry dílčích valných hromad šumperké části Svazku obcí Vodovod Pomoraví.
- Starosta obce informoval zastupitele o podaných žádostech z POV, seznámil se zněním dopisu krajského úřadu a s dopisem, který zaslal starosta obce Krajskému zastupitelstvu.
- Starosta obce informoval zastupitele o stanovisku Krajského úřadu Ol. kraje ohledně svolávání zastupitelstva obce. Starosta obce uznal, že jednání ZO Police bylo svoláno o 4 dni později než je zákonná 3 měsíční lhůta. Starosta obce zdůvodnil, proč k tomu došlo, že byli všichni zastupitelé o posunutí termínu předem informování a žádný nevznesl námitku. Na vystoupení starosty obce reagoval p. Polák, který upozornil na znění zákona o obcích (lhůta je údajně 2 měsíce) a na znění jednacího řádu. Starosta obce upozornil, že znění dopisu Krajského úřadu je právoplatné.
- V rámci bodu různé požádal o vystoupení p. Bohumír Fajt ohledně odprodeje obecních pozemků.
- Starosta obce informoval o změně příkazu starosty ohledně inventarizace. Změna byla vyvolána stanoviskem p. Poláka. Inventuru na OÚ bude provádět nově ustavená komise ve složení : Milan Langer, Jarmila Hloušková, Milena Štěpánová. Inventuru materiálu PO zajistí komise ve složení : Milan Horký, Milan Langer, Karel Tříska. K otázce inventur proběhla bouřlivá diskuse, žádný účastník diskuse nenavrhl konkrétní znění usnesení.
- Starosta obce informoval zastupitele o převzetí kalendářů, které vydal svazek obcí TSP.

Usnesení : ZO Police rozhodlo rozdat kalendáře zdarma.

Hlasování : 4 pro

ad 8)
Protože byl vyčerpán program ZO Police, ukončil starosta obce zasedání v 21.30.

Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
e-mail:
obec_police@quick.cz

Made by Poly