Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Zápis č. 18 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Police

konaného dne 16.2.2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Police

Přítomni :K. Urbášek, M. Horký, L. Kopp, M. Tříska, M. Gronych, J. Polák, M. Langer (od 19.00 hodin)


Jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem ZO Police. Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO Police, jednání ZO Police je usnášeníschopné.

Program :
1) Úvod
2) Projednání inventur
3) Rozpočet na rok 2005
4) Dotace
5) Rozvoj obce
6) Schválení smíru s firmou Annabella
7) Různé
8) Závěr

Usnesení :
ZO Police schválilo program jednání 18 schůze.

Hlasování : 6 pro

ad 1)
Zapisovatelkou byla jmenována p. L. Seidenglanzová. S ohledem na závažnost zápisu budou ověřovateli všichni členové ZO Police.

Byla provedena kontrola zápisu č. 17. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení : ZO Police schválilo znění zápisu č. 17.

Hlasování : 6 pro

Starosta obce seznámil zastupitele s činností OÚ od poslední schůze ZO Police. Činnost OÚ byla zaměřena na účetní ukončení roku, zpracování účetní závěrky, zpracování inventur, přípravu akcí na rok 2005, přípravu podkladů rozpočtu a vyhledávání vhodných dotačních titulů pro Obec Police. Kromě toho jsme zajišťovali běžnou agendu OÚ. Připomínky občanů jsou v bodu různé.

Došlá pošta poslední zápis 91/05, odeslaná pošta poslední zápis 77/05.
Příjmy 1/05 120 043,- . Výdaje 1/05 148 120,-. Zůstatek k 31.1.2005 97 490,-
Zůstatek ke dni 13.2.2005 150 960,- . Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení : ZO Police bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ.

Hlasování : 6 pro

ad 2) Projednání inventur
S výsledky inventur seznámila zastupitele p. Seidenglanzová.

Usnesení : ZO Police schválilo závěrečnou zprávu o provedení inventarizace obecního majetku.

Hlasování : 6 pro

ad 3) Rozpočet na rok 2005
ZO Police bylo seznámeno s postupem přípravy rozpočtu na rok 2005. Rozpočet bude po zpracování dodán všem členům ZO.

ad 4) Dotace
- ZO Police bylo informováno o podané žádosti na MMR o přiznání dotace - odstraňování povodňových škod.
- ZO Police bylo informováno o podání žádosti na Krajský úřad Ol. kraje o finanční výpomoc z přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši 600 000,- Kč na opravu střechy OÚ a výměnu střechy - nástavba KD.
- ZO Police bylo seznámeno s možností požádat o dotaci na revitalizaci zeleně.
- ZO Police bylo seznámeno s tím, že Obec Police podá žádost o dotaci na MMR o 600 000,- Kč stejně jako odst. 2.
- ZO Police bylo seznámeno s možností požádat o dotaci na výstavbu malometrážních bytů. Podrobnosti budou sděleny na příští schůzi.

ad 5) Rozvoj obce
Starosta obce informoval zastupitele o poklesu obyvatel obce. V současné době má obec cca 240 obyvatel. Starosta obce navrhl stabilizovat počet obyvatel tím, že obec Police bude :
- Vyhledávat vhodná stavební místa pro výstavbu rodinných domů.
- Obec Police prověří možnost výstavby bytů a malometrážních bytů.
- Obec Police bude urgovat přiznání půjčky na rekonstrukci a opravy domů a bytů z Fondu rozvoje bydlení.

ad 6) Schválení smíru s firmou Annabella
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem jednání, které se uskutečnilo dne 27.1.2005 v advokátní kanceláři JUDr. Miloše Slabého v Mohelnici. Advokátní kancelář navrhla řešit spor s Ing. Vlčkem uzavřením smíru. Na základě jednání vypracovala advokátní kancelář Mgr. Jany Hamplové Dohodu o narovnání. Zastupitelé Obce Police byli seznámeni s obsahem dohody o narovnání.
Usnesení : ZO Police schválilo dohodu o narovnání, mezi Obcí Police, zastoupenou starostou p. Květoslavem Urbáškem a Ing. Milanem Vlčkem, podnikajícím pod názvem Ing. Milan Vlček - Annabella - občanské a bytové stavby.

Hlasování : 6 pro

ad 7)
- Starosta obce informoval zastupitele o žádosti, kterou zaslal na MěÚ Mohelnice ve věci zahájení správního řízení stížnosti p. Štěpána, stížnosti p. Václahovského a řešení dalších stavebních věcí. Protože MěÚ Mohelnice nepostupoval v souladu se zákonem proběhne dne 21.2.2005 jednání se zástupci Krajského úřadu.
- Starosta obce informoval zastupitele o podané žádosti na ÚP Šumperk ohledně zřízení 7 pracovních míst na VPP, za podmínek : základní hrubá mzda 7 185,- Kč, prémie 0-1000,- Kč. Usnesení : ZO Police schválilo dohodu o zřízení pracovních míst VPP mezi Obcí Police a ÚP Šumperk.
Usnesení : ZO Police schválilo dodatek nájemní smlouvy č. 1 ze dne 8.12.2004 ke smlouvě č. 1120 o podmínkách pronájmu pozemků.

Hlasování : 6 pro; 1 zdržel

Místostarosta obce seznámil zastupitele se zněním Smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů mezi Městem Úsov a Obcí Police.

Usnesení : ZO Police schválilo Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů uzavřenou mezi Městem Úsov a Obcí Police.

Hlasování : 7 pro

Zastupitelstvo Obce Police bylo seznámeno se zněním Smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů mezi Obcí Rohle a Obcí Police.

Usnesení : ZO Police schválilo Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů uzavřenou mezi Obcí Rohle a Obcí Police.

Hlasování : 7 pro


ZO Police bylo seznámeno s výší neinvestičních nákladů na žáka v ZŠ Dubicko.

Usnesení : ZO Police schválilo úhradu částky 4 293,- Kč na jednoho žáka, který navštěvuje ZŠ Dubicko.

Hlasování : 7 pro

- Úhrada neinvestičních nákladů pro ZŠ v Praze 3 bude dále řešena.
- ZO Police bylo informováno o způsobu řešení zatopení sklepa p. Sluky. Havárie vznikla jako důsledek výstavby plynu v obci. Protože běží záruční lhůta, byla reklamace postoupena vedení Svazku TSP a dále firmě M.S. stavby.
- Zastupitelé obce Police byli seznámeni se zápisem 13. Valné hromady Svazku obcí TSP.
- ZO Police bylo seznámeno s dohodou ohledně zajišťování probírky břehových porostů v kú. Police v korytě a na březích vodního toku Rohelnice. Tyto práce bude provádět Obec Police ve spolupráci s majiteli přilehlých pozemků, s občany a s pracovníky VPP v zájmu řešení protipovodňové ochrany Obce Police.
- ZO Police bylo seznámeno s žádostí Charity Zábřeh a s odpovědí starosty obce.
- Starosta obce informoval zastupitele o důvodech proč byly v roce 2001 tak vysoké mzdy u pracovníků na VPP (p. Jany Novákové, Z. Novákové). Starosta obce v té době zvýšil základní plat.
- ZO Police bylo seznámeno s podmínkami pronájmu školy. Zastupitelé seznámeni se zněním bodu 10 zápisu č. 19 ze dne 27.7.2001 a se zněním smlouvy o pronájmu ze dne 2.1.2002.

Usnesení : ZO Police schválilo úpravu nájemného v bytě na škole od 1.7.2005 na úroveň bytů II. kategorie.

Hlasování : 4 pro; 3 zdrželi

- ZO Police bylo seznámeno se zápisem ze 12. Valné hromady Svazku obcí Vodovod Pomoraví ze dne 16.12.2004.
- ZO Police projednalo žádost Mysliveckého sdružení Skalka Police - Bezděkov ze dne 15.2.2005.

Usnesení : ZO Police schválilo prominutí nájmu za pronájem malého sálu v KD z důvodu rekonstrukce malého sálu.

Hlasování : 7 pro

- Žádost p. Smrčka o povolení kácení stromu. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že stromy se nachází na soukromé parcele p. Smrčka. Povolení kácení vyřízeno v rámci pravomoci OÚ.
- ZO Police bylo seznámeno s dopisem p. Josefa Poláka ze dne 5.2.2005. Dopis přečetl místostarosta p. M. Horký. Starosta obce vysvětlil všechny body dopisu.
- ZO Police bylo seznámeno s dopisem p. Milana Štěpána ml. ze dne 30.12.2004. Dopis bude podkladem jednání s Krajským úřadem.
- ZO Police projednalo rozpočet kulturní komise. Starosta obce informoval zastupitele, že Obec Police obdržela od Honebního společenstva Police - Bezděkov dar ve výši cca 6000,- Kč na zajištění Mikulášských besídek dětí obce Police a Bezděkov. Tyto prostředky nejsou součástí rozpočtu kulturní komise.

Usnesení : ZO Police schválilo rozpočet kulturní komise ve výši 25 000,- Kč.

Hlasování : 7 pro

V rámci diskuse vystoupili zastupitelé obce s dotazy na starostu. Dotazy zodpovězeny okamžitě. Žádný zastupitel nepožádal o zaprotokolování do zápisu a žádný zastupitel nepožadoval písemnou odpověď.

ad 8)
Protože byl vyčerpán program ZO Police, ukončil starosta obce zasedání v 20.30.

Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
e-mail:
obec_police@quick.cz

Made by Poly