Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Zápis č. 19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Police

konaného dne 16.3.2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Police

Přítomni :K. Urbášek, M. Horký, L. Kopp, M. Tříska, M. Gronych, J. Polák, M. Langer

Omluven :M. Langer

Neomluven :M. Gronych


Jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem ZO Police. Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO Police, jednání ZO Police je usnášeníschopné.

Program :
1) Úvod
2) Schválení rozpočtu na rok 2005
3) Schválení kupních smluv na odprodej obecních pozemků
4) Různé
5) Závěr

Usnesení :
ZO Police schválilo program jednání 19 schůze.

Hlasování : 4 pro

ad 1)
Zapisovatelkou byla jmenována p. L. Seidenglanzová. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Josef Polák a p. Martin Tříska.

Hlasování : 4 pro

Byla provedena kontrola zápisu č. 18. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení : ZO Police schválilo znění zápisu č. 18.

Hlasování : 4 pro

Starosta obce seznámil zastupitele s činností OÚ od poslední schůze ZO Police. Činnost obecního úřadu byla především zaměřena na zpracování rozpočtu a hledání vhodných dotačních titulů. Kromě toho jsme zajišťovali běžnou agendu, připomínky občanů jsou v bodě různé.

- K 1.3.2005 nastoupili 4 pracovníci na VPP. Jedná se o p. Bezu,p. Krestýna, p.Poštulkovou. Původně měla nastoupit p. Kopová, protože si zajistila práci byla přijata p. Krestýnová. Základní plat činí 7 185,- Kč, prémie 0-1000,- Kč. Tito pracovníci v současné době provádí úklid lesa.
- Nově byl vypočten nájem v obecních bytech k 1.7.2005 a to postupem obvyklým v Obci Police.
- Došlá pošta poslední zápis 132/05, odeslaná pošta 133/05.
- Příjmy za 2/2005 135 478,-, výdaje 2/2005 103 506,- Kč, zůstatek 129 463,- Kč.
- Zůstatek k 13.3.2005 120 978,- Kč.
- Smlouva s firmou Vlček - Annabela bude podepsána v příštím týdnu včetně zaplacení 50 000,- Kč.

ad 2) Schválení rozpočtu na rok 2005
ZO Police projednalo rozpočet na rok 2005. Rozpočet byl zpracován dle obvyklých zvyklostí v Obci Police, příjmy byly navýšeny o cca 5% dle skutečných příjmů roku 2004. Výdajová část rozpočtu zahrnuje všechny známé závazky Obce Police.

Usnesení : ZO Police schválilo rozpočet obce na rok 2005 ve výši 2 732 000,- Kč.

Hlasování : 4 pro

ad 3) Schválení kupních smluv na odprodej obecních pozemků
ZOZO Police projednalo postup přípravy kupních smluv na odprodej obecních pozemků. S ohledem na vývoj kauzy Vodovod Pomoraví byla zpracována pouze jedna smlouva. ZO Police rozhodlo vyvěsit kupní smlouvu o odprodeji obecního pozemku manželům Miloši a Haně Himmerovým. Kupní smlouva bude schválena na příštím zasedání ZO Police

ad 4) Různé
- ZO Police projednalo zprávu o činnosti místní knihovny v Polici za rok 2004.

Usnesení : ZO Police schválilo dodatek č. 8 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb ve výši 5 500,- Kč.

Hlasování : 4 pro

- ZO Police projednalo informace o zřízení přípojky plynu na KD

Usnesení : ZO Police schválilo smlouvu č. 82144 o připojení k distribuční soustavě mezi SMP Ostrava a Obcí Police.

Hlasování : 4 pro

- ZO Police projednalo text dohody o pronájmu obecní parcely Ministerstvu obrany ČR.

Usnesení : ZO Police schválilo dohodu o bezplatném užívání obecního pozemku, uzavřenou mezi OÚ Police a Ministerstvem obrany ČR.

Hlasování : 4 pro

- ZO Police projednalo dohodu o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost veřejnou linkovou autobusovou dopravou v okrese Šumperk pro rok 2005.

Usnesení : ZO Police schválilo dohodu o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost ve výši 40 656,- Kč.

Hlasování : 4 pro

- ZO Police projednalo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů školy Prahy 8 (Veroniky a Jakuba Veselých) ve výši 24 680,- Kč.
Zastupitel p. Polák doporučil prověřit možnost zrušení trvalého pobytu.

Usnesení : ZO Police neschválilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů ZŠ Praha 8, odročilo projednání na příští schůzi.


Informace :
- Starosta obce informoval zastupitele o zvýšení ceny vody o 0,50 Kč/m3.
- Starosta obce informoval zastupitele o zprávě Policie ČR, obvodní oddělení Mohelnice o stavu veřejného pořádku v Obci Police.
- Starosta obce informoval zastupitele o dopise předsedy představenstva SD Jednota Zábřeh. Budovu i s hostincem koupil p. Michal Dušek.
- Starosta obce informoval zastupitele o jednání s Ing. Kocourkem a s Ing. Babničem ohledně řešení dopravních závad v Obci Police. V letošním roce bude zpracován projekt na úpravu levé strany křižovatky ve směru na Dubicko a předán projekt úpravy opěrné zdi u Fajtů.
- Starosta obce informoval o dotacích na řešení problematiky údržby obec. majetku.
Usnesení : ZO Police schválilo žádost o dotaci na statické zajištění nástavby KD

Hlasování : 4 pro

ZO Police schválilo žádost o dotaci na generální opravu střechy OÚ.

Hlasování : 4 pro

ZO Police schválilo žádost o dotaci na pořádání výstavy.

Hlasování : 4 pro


- Starosta obce informoval o iniciativě občanů, kteří navrhli zajistit zprovoznění hodin na kostele. Starosta prověří cenové a technické možnosti.
- Starosta obce informoval zastupitele o vzhledu obecního praporu. Prapor se neuchytil je vzhledově nezajímavý, starosta se pokusí vypracovat nový návrh praporu.
- Starosta obce informoval zastupitele o postupu soudního sporu se Svazkem Vodovod Pomoraví.
Usnesení :
1) ZO Police bere na vědomí výpověď plné moci od Mgr. Hamplové.
2) ZO Police schválilo udělení plné moci p. Mgr. Kamilu Andréému z Olomouce pro zastupování Obce Police ve věci projednání odvolání žaloby Vodovodu Pomoraví SPZN 12Co969/2004 k jednání u Krajského soudu Ostrava pobočka Olomouc.

Hlasování : 4 pro

- ZO Police bylo seznámeno s dopisem p. Jany Novákové ohledně zvýšení nájmu. ZO Police rozhodlo, že na dopis odpoví starosta obce.

Hlasování : 5 pro

- ZO Police bylo informováno o postupu řešení stížnosti p. Štěpána. Probíhá výměna stanovisek mezi OÚ Police, Městským úřadem Mohelnice a Krajským úřadem Olomouc. Stavební odbor MěÚ Mohelnice vyhledá stavební povolení, kolaudační rozhodnutí budovy p.č. 143. Okresní archiv Šumperk vyhledá nabývací tituly vlastnických práv.
- Starosta obce informoval zastupitele o nabídkách firmy Fortex a Ekozis na výstavbu nájemních bytů a možnosti přestavby školy na obecní byty.
- ZO Police projednalo žádost p. Libora Motlíčka o vyčištění části lesa za jejich domem od náletových dřevin.
Usnesení : ZO Police schválilo vyčištění části lesa za domem p. V. Motlíčka v šíři 6 m. a to bezplatně.

Hlasování : 5 pro

- ZO Police projednalo žádost p. Michala Duška o odprodej parcel č.82/4,5,6. Žádost bude zveřejněna na úřední desce OÚ.
Starosta obce žádá zastupitele, aby se seznámili s umístěním parcel a připravili se na rozhodnutí případně směnu, nebo odprodej.
Diskuse :
- Zastupitel p. Lukáš Kopp vznesl dotaz ohledně postupu oprav komunikací po plynofikaci. Starosta obce vysvětlil, že na základě dohody se Správou silnic OK bude na jaře roku 2005 provedena oprava překopu u OÚ a další práce viz. seznam nedodělků. Náklady na opravu jsou zahrnuty do rozpočtu. Konečná úprava povrchu vozovek bude provedena v roce 2009. po provedení navazujících úprav. ( odvedení vody a obrubníky na levé straně křižovatky, odvedení vody od bytovky na návsi včetně úpravy povrchů, oprava kanalizace a zhotovení chodníku okolo KD, oprava ohradní zdi).

ad 5) Závěr
Protože byl vyčerpán program ZO Police, ukončil starosta obce zasedání v 19.30.

Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
e-mail:
obec_police@quick.cz

Made by Poly