Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Zápis č. 20 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Police

konaného dne 11.5.2005 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Police

Přítomni :Květoslav Urbášek, Milan Horký, Milan Langer, Martin Tříska, Josef Polák, Miroslav Gronych

Omluven :Lukáš Kopp


Jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem ZO Police. Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO Police, jednání ZO Police je usnášeníschopné.

Program :
1) Úvod
2) Schválení instrukce k prodeji nemovitostí
3) Schválení kupních smluv
4) Výstavba obecních bytů
5) Nájemné škola
6) Různé
7) Závěr

Usnesení :
ZO Police schválilo program jednání 20. schůze.

Hlasování : 6 pro

ad 1)
Zapisovatelkou byla jmenována p. Lenka Seidenglanzová. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Milan Langer a p. Miroslav Gronych.

Hlasování : 6 pro

Byla provedena kontrola zápisu č. 19. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení : ZO Police schválilo znění zápisu č. 19.

Hlasování : 6 pro

Starosta obce seznámil zastupitele s činností OÚ od poslední schůze ZO Police. Činnost OÚ byla především zaměřena na dokončení rybníka ve Džbánově. Kromě toho jsme zajišťovali běžnou agendu viz. podbody.

- Informace o dokončení rybníka ve Džbánově.
- Informace o zaměstnání pracovníků VPP.
- Informace o dotaci na opravu obecních cest.
- Informace o vyřízení stížností ohledně využití parkoviště a těžby v lese.
- Došlá pošta posl. zápis 207/2005, Odeslaná pošta posl. zápis. 179/2005.
- Příjmy 4/2005 172.698,- Kč. Výdaje 4/2005 200.194,- Kč, Zůstatek 4/2005 95.669,- Kč.
- Zůstatek k 8.5.2005 123.661,- Kč.
Usnesení : ZO Police bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ.

Hlasování : 6 pro

ad 2)
Starosta obce předložil k schválení obecně závaznou instrukci na odprodej obecních pozemků. Důvodem vydání instrukce je zjednodušení a urychlení postupu při dodržení zákona.

Usnesení : ZO Police schválilo obecně závaznou instrukci na odprodej obecních pozemků. viz. příloha č. 1. k zápisu.

Hlasování : 6 pro

ad 3)
a) Kupní smlouvu na odprodej schválených pozemků p. Josefu Gronichovi, bytem Police č. 14, viz. přiložená kopie smlouvy.

Hlasování : 6 pro

b) Kupní smlouvu na odprodej schválených pozemků manželům Himmerovým, bytem Olomouc, Letců 878/21, viz. přiložená kopie smlouvy.

Hlasování : 6 pro

c) Kupní smlouvu na odprodej schválených pozemků manželům Molíkovým, bytem Police č. 23, viz přiložená kopie smlouvy.

Hlasování : 6 pro

d) Kupní smlouvu na odprodej schválených pozemků p. Petře Dostálíkové, bytem Olomouc, Slavonín - Jižní 149, viz přiložená kopie smlouvy.

Hlasování : 5 pro, 1 proti

ad 4)
Starosta obce předložil ZO Police návrh záměru zakoupit pozemky a budovu tzv. Kupkovo za účelem výstavby 12 malometrážních bytů (na půli cesty) a návrh záměru postavit na tzv. Trávníku 12 řadových domků pro mladé manžele.

Usnesení : ZO Police rozhodlo, že do konce května bude svoláno pracovní zasedání k dalšímu řešení bodu 4) výstavba obecních bytů.

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel

ad 5)
Starosta obce seznámil zastupitele s postupem řešení nájemného na škole. Starosta obce předloží zastupitelům doklad o tom, kdy byla schválena sazba nájmu u obecních bytů.

Usnesení :
a) S p. Janou Novákovou budou dohodnuty prostory, které pronajímá.
b) Jiné prostory budou uzamčeny. Nájemné bude upraveno dle skutečně užívaných prostor.

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel

ad 6)
- Starosta obce informoval zastupitele o možnosti objednat kontejnery na směsný papír, směsný plastový odpad.
- Starosta obce informoval zastupitele o problematice odprodeje 75 ks akcií SM Plynárenská. Schválená cena 2 500,- Kč, nabídnutá cena 2 000,- Kč.
- Starosta obce informoval zastupitele o vývoji kauzy Obec x p. Ing. Vlček.

Usnesení :
a) ZO Police rozhodlo odstoupit od dohody o mimosoudním vyrovnání.
b) ZO Police rozhodlo pokračovat v soudním sporu dle znění původní žaloby.
c) ZO Police rozhodlo neměnit právní zastoupení.

Hlasování : 6 pro

- ZO Police projednalo žádost p. Michala Duška o odkoupení parcel viz. žádost.

Usnesení : ZO Police rozhodlo, že žádost bude projednána po vyjasnění vlastnických vtahů k prodávaným parcelám.

- ZO Police bylo seznámeno se zněním protokolu o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR (plynofikace).
- ZO Police bylo podrobně seznámeno s lesní hospodářskou osnovou obecního lesa, se zásahy do porostů a s výsadbou nových stromků. Starosta obce vyjasní kdo je určený lesní hospodář. Zastupitelé byli seznámeni se stížností na hospodaření v lese. Stížnost byla řešena p. Ing. Švédou, který neshledal žádné závady. Naopak označil další stromy určené na kácení. Těžba bude provedena v listopadu 2005.
- Starosta obce informoval zastupitele o připravenosti akcí :
a) vodovodní přípojka hřiště
b) přípojka plynu do bytu na KD
c) stavební úpravy spodní čelní strany obecního úřadu.
d) řešení příkopy u p. Spěváčkové a u p. Motlíčka. Obec požádala o přidělení dotace. V tomto bodě vystoupil zastupitel p. Polák, jeho ústní dotazy byly zodpovězeny a vysvětleny. Cesta pč. 271/6 není v majetku obce.

ad 7)
Protože byl vyčerpán program schůze ukončil starosta obce její jednání v 21.45 hodin.

Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
color="#0000FF" size="3" face="Times New Roman CE">obec_police@quick.cz

Made by Poly