Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Zápis č. 21 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Police

konaného dne 29.6.2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Police

Přítomni :Květoslav Urbášek, Milan Horký, Lukáš Kopp, Miroslav Gronych, Josef Polák, Martin Tříska, Milan Langer


Jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem ZO Police. Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO Police, jednání ZO Police je usnášeníschopné.

Program :
1) Úvod
2) Schválení závěrečného účtu hospodaření za rok 2004
3) Schválení kupních smluv
4) Výstavba bytů
5) Různé
6) Závěr

Usnesení :
ZO Police schválilo program jednání 21. schůze.

Hlasování : 6 pro

ad 1)
Zapisovatelem byl jmenován Milan Horký, ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Lukáš Kopp a p. Martin Tříska.

Hlasování : 6 pro

Byla provedena kontrola zápisu č. 20.

Usnesení : ZO Police schválilo znění zápisu č. 20.

Hlasování : 6 pro

Starosta obce seznámil zastupitele s činností OÚ od poslední schůze zastupitelstva obce.

- Starosta obce informoval o zaměstnávání pracovníků VPP. Vysvětlil důvody propuštění p. Romana Bezy. Podal informace o dalších zaměstnancích.
- Starosta obce informoval o postupu prací ve skladu OÚ.
- Starosta obce informoval o připravenosti hřiště a akci, kterou obecní úřad pořádá ve spolupráci s MS Police - Bezděkov.
- Starosta obce informoval o zásadách POV na rok 2006 a doporučil, aby do POV byla zařazena akce oprava střech.
- Starosta obce informoval o postupu prací na rybníce ve Džbánově, o výstavbě polního mostku, úpravě požeráku a přípravě kolaudace rybníka.
- Starosta obce informoval zastupitele o dopise, který byl zaslán Ministrovi pro místní rozvoj ve věci stížnosti p. Spěváčkové.
- Starosta obce informoval zastupitele o dopise, který zaslal valné hromadě Svazku obcí Vodovod Pomoraví.
- Starosta obce informoval zastupitele o závěrečné vyhodnocení plynu firmou Irea Šumperk a vysvětlil, jak budou vráceny peníze za plyn do konce roku.
- Starosta obce informoval zastupitele o nabídce firmy Český projekt.
- Starosta obce informoval zastupitele o řešení stížnosti p. Štěpána ve věci využití obecní cesty k přístupu na pilnici p. Fajta.
- Starosta obce informoval zastupitele o řešení žádosti p. Duška o odprodeji obecních parcel. K tomuto bodu vystoupil p. Dušek a členové zastupitelstva v diskusi s tím, že nedošlo k dořešení problému.
- Příjmy 5/2005 211.296,- Kč, Výdaje 5/2005 214.430,- Kč, Zůstatek 5/2005 93.535,-
- Stav na účtu ke dni 20.6.2005 83.203,- Kč.
- Došlá pošta - posl. zápis 265/05, Odeslaná pošta - posl. zápis 257/05.
Usnesení : ZO Police bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ.

Hlasování : 7 pro

ad 2)
Starosta obce předložil zprávu o závěrečném účtu Obce Police za rok 2004, o výsledku hospodaření, výsledku inventur a auditu hospodaření za rok 2004.

Usnesení : ZO Police projednalo a schválilo závěrečný účet obce Police s výhradou.

Hlasování : 7 pro

ad 3)
Výstavba bytů.
Starosta obce informoval zastupitele o návštěvě vedoucí projekčního střediska firmy Fortex. Projektantka doporučila záměr obce na výstavbu 12 malometrážních bytů v tomto prostoru včetně navrženého architektonického řešení. Do 15.7. 2005 by měl být vypracován návrh řešení. Zastupitel p. Milan Langer navrhl prověřit finanční výši nájemného u srovnatelných bytů v Mohelnici (např. p. Zbranka). Starosta obce informoval zastupitele o stanovisku projektanta k možnosti přestavby školy na 8 bytů.
Projektantka prověřila statiku objektu - bez připomínek. Navrhla provést izolaci protizemní vlhkosti, doporučila záměr výstavby 8 bytů rozšířit o 2 garsoniéry pod střechou. ZO Police se dohodlo, že konečné rozhodnutí provede na zasedání ZO Police dne 22.7.2005.

ad 4)
ZO Police bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí TSP za rok 2004. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení : ZZO Police schválilo závěrečný účet svazku obcí TSP na rok 2004.

Hlasování : 6 pro

ZO Police bylo seznámeno s organizačním řádem OÚ Police.

Usnesení : ZO Police schválilo organizační řád OÚ Police.

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel

ZO Police bylo seznámeno se zněním zápisu č. 1 z provedené finanční kontroly ze dne 12.5.2005.
ZO Police bylo seznámeno s návrhem rozpočtových změn. K návrhu proběhla diskuse, která nevyústila v rozhodnutí. V rámci tohoto bodu byla projednána stabilizace příjmů obce. Starosta obce navrhl snížit cenu za prodej akcií SMP Ostrava na částku 2 000,- za akcii a navrhl odprodat p.č. 188 - orná půda o výměře cca 6 ha. Tato část programu bude projednána na další schůzi ZO Police.

Diskuse :
p. Langer vznesl dotaz ohledně opravy hřbitovní zdi. Starosta obce vysvětlil, že bude podána oficiální žádost na MěÚ Mohelnice ohledně schválení záměru opravy, neboť se jedná o památkově chráněnou nemovitost.
p. Poláková vznesla dotaz, jak budou vráceny poskytnuté bezúročné půjčky na plynofikaci. V Diskusi nepadl návrh na usnesení a proto bude tato záležitost projednána na příštím zasedání ZO Police. Starosta obce informoval zastupitele, že hodnocení splnění podmínek pro vrácení peněz musí být shodné s podklady závěrečného vyhodnocení akce Plynofikace obcí TSP. Předběžně se počítá, že peníze se vrátí z finanční prostředků (70 000,-), které obec obdrží ze SFŽP a to do konce roku.

ad 5)
Protože byl vyčerpán program schůze ukončil starosta obce její jednání ve 20.15 hodin.

Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
color="#0000FF" size="3" face="Times New Roman CE">obec_police@quick.cz

Made by Poly