Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Zápis č. 22 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Police

konaného dne 29.8.2005 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Police

Přítomni :Květoslav Urbášek, Milan Horký, Milan Langer, Josef Polák, Martin Tříska, Lukáš Kopp, Miroslav Gronych


Jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem ZO Police. Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO Police, jednání ZO Police je usnášeníschopné.

Program :
1) Úvod
2) Rozpočtové změny
3) Rekonstrukce školy na nájemní bytyv
4) Akce POV
5) Žádost o dotaci z POV na rok 2006
6) Schválení zakoupení budovy a pozemku Kupkovo
7) Prodej obecní parcely č. 188
8) Různé
9) Závěr

Usnesení :
ZO Police schválilo program jednání 22. schůze.

Hlasování : 7 pro

ad 1)
Zapisovatelkou byla jmenována p. Lenka Seidenglanzová. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Milan Langer a p. Miroslav Gronych.

Hlasování : 7 pro

Byla provedena kontrola zápisu č. 21.

Usnesení : ZO Police schválilo znění zápisu č. 21 bez připomínek.

Hlasování : 7 pro

Starosta obce seznámil zastupitele s činností OÚ od poslední schůze zastupitelstva obce.

- Starosta obce informoval zastupitele o zaměstnání pracovníků VPP. Kromě běžné údržby obce dokončovali omítky na skladě, opravovali komíny. P. Marie Krejčí byla převedena na pracoviště do Třeštiny v rámci výpomoci obcí svazku. Za bezpečnost práce a plnění pracovních úkolů odpovídá starosta obce Třeština.
- Bylo provedeno zpevnění krovu nad bytem obecního úřadu.
- Proběhlo jednání s Mgr. Černou z Agentury ochrany přírody a krajiny, proběhla kolaudace rybníka ve Džbánově.
- Obecní úřad připravoval žádosti o dotace viz. níže.
- Příjmy za 7/2005 331 988,- Kč, Výdaje za 7/2005 231 013,- Kč Zůstatek za 7/2005 272 917,- Kč.
- Zůstatek ke dni 21.8.2005 217 869,- Kč.
- Došlá pošta 317/05, Odeslaná pošta 314/05.

Usnesení : ZO Police bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ Police.

Starosta obce informoval zastupitele o řešení majetkoprávních záležitostí souvisejících s výstavbou rybníka ve Džbánově.

Usnesení : ZO Police schválilo směnu parcel číslo 114/8, 114/10,114/11,114/9 za obecní parcelu 74/4 a 118/6 s finančních vyrovnáním ve výši 1071,- Kč pro p. Ludmilu Smrčkovou.

Hlasování : 7 pro

ad 2)
S rozpočtovými změnami seznámila zastupitele p. Seidenglanzová.

Usnesení : ZO Police schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2005.

Hlasování : 7 pro

ad 3)
Na jednání ZO Police byla projednána rekonstrukce školy na nájemní byty. ZO Police se dohodlo přesunout konečné rozhodnutí na další zasedání ZO.

Usnesení : ZO Police rozhodlo, že bod 3) se přesouvá na schůzi ZO Police, která se uskuteční dne 19.9.2005.

Hlasování : 7 pro

ad 4)
ZO Police projednalo aktualizaci Přehledu investičních a neinvestičních akcí POV na období let 2004 - 2012. Do seznamu, který byl schválen na zasedání ZO Police dne 5.3.2001 a upřesněn 3.2.2003, byly zařazeny akce odstraňování povodňových škod a protierozní opatření obce.

Usnesení : ZO Police schválilo přehled investičních a neinvestičních akcí POV na období 2004-2012.

Hlasování : 7 pro

ad 5)
ZO Police bylo seznámeno s návrhem žádostí o dotaci z POV na rok 2006.

Usnesení : ZO Police schválilo žádost o dotaci z POV na rok 2006. Oprava střech a nástavby KD - celkový náklad akce 650 000,- Kč, z toho dotace 390 000,- Kč, podíl obce 260 000,- Kč.

Hlasování : 7 pro

ZO Police projednalo žádost o dotaci z POV svazku TSP na dovybyvení dětských hřišť.

Usnesení : ZO Police schválilo podíl obce Police na dotaci Svazku TSP ve výši 60 000,- Kč.

Dotace ve výši 90 000,-Kč, celkový podíl nákladů akce v Obci Police 150 000,- Kč. ZO Police schválilo vytvoření pracovní skupiny pro výběr jednotlivých herních prvků ve složení : M. Langer, L. Seidenglanzová, K. Urbášek, J. Hloušková.

Hlasování : 7 pro

ad 6)
Bod č. 6 programu byl odložen do doby vyřešení bodu 3.

Usnesení : ZO Police pověřilo starostu obce k jednání s p. JUDr. Špičkovou ohledně odkladu zakoupení budovy a pozemků Kupkovo do konce roku 2005.

Hlasování : 7 pro

ad 7)
Starosta Obce Police seznámil zastupitele s důvody, proč navrhuje prodej p.č. 188 ( tzv. průhon) výměra cca 6 ha, prodejní cena 336 000,- Kč.

Usnesení : ZO Police neschválilo prodej parcely č. 188.

Hlasování : 3 pro, 3 proti, 1 zdržel

ad 8)

- Starosta obce informoval zastupitele o vývoji soudního sporu se Svazkem obcí Vodovod Pomoraví a seznámil je se zněním změny stanov. S ohledem na vývoj soudního sporu ZO Police o změnách stanov nehlasovalo.
- Starosta obce informoval zastupitele o spolupráci s firmou Český projekt. Starosta obce informoval zastupitele o návrhu žádosti o dotaci na vytvoření 6 pracovních míst v rámci svazku. V rámci svazku by se vytvořilo 6 pracovních míst na dobu 2 roků, z toho 3 pracovníci - pomocné práce, 2 pracovníci - zedník, 1 pracovník - údržbář (zámečník)

Usnesení : ZO Police schválilo podíl Obce Police na žádosti Svazku TSP o dotaci ve výši 3 080 000,- Kč s podílem obce 10%.

Hlasování : 6 pro, 1 proti

- Žádost p. Naďi Junghansové o řešení odvedení vody z uličky u Parmů. Starosta žádost vyřešil pohovorem s p. Parmou. 1 okap zaústěn do kanalizace, 2 prozatím ne. Po zjištění množství vody bude rozhodnuto o dalším postupu.
- Žádost M. Junghanse a I. Junghansové o odkoupení pč.. 455/8.

Usnesení : ZO Police schválilo záměr obce prodat p.č. 455/8.

Hlasování : 7 pro

- Starosta obce informoval zastupitele o výsledku geom. zaměření parku u školy. Protože chodník se nachází na cizím pozemku navrhl starosta toto usnesení :

Usnesení : ZO Police schválilo žádost Obce Police adresovanou Olomouckému kraji o bezúplatný převod p.č. 545/2.

Hlasování : 7 pro

- Starosta obce informoval zastupitele o nesrovnalostech mapových podkladů intravilánu obce. Navrhl zastupitelům požádat o bezplatnou aktualizaci mapových podkladů.

Usnesení : ZO Police schválilo žádost Obce Police na KÚ Šumperk o bezplatnou aktualizaci mapových podkladů.

Hlasování : 7 pro

- Starosta obce informoval zastupitele o platebním rozkazu Vodovodu Pomoraví na částku 215 000,- Kč. ZO Police po projednání rozhodlo takto :

Usnesení : ZO Police schválilo udělení plné moci p. Mgr. Adréému k podání odporu proti platebnímu rozkazu na částku 215 000,- Kč.

Hlasování : 7 pro

- Starosta obce informoval zastupitele o zájmu některých občanů obce o bezdrátový přístup k internetu. ZO Police uložilo starostovi obce provést průzkum zájmu o bezdrátový internet.

Usnesení : ZO Police rozhodlo provést průzkum zájmu na bezdrátový přístup k internetu mezi občany.

Hlasování : 7 pro

Diskuse :
Zastupitel p. M. Gronych vznesl dotaz, do kdy budou sepsány smlouvy o prodeji obecních pozemků. Starosta obce vysvětlil, že smlouvy jsou zpracovány a po opravě znění zákona o obcích budou předány kupujícím k podpisu.

Zastupitel Lukáš Kopp upozornil, že nefunguje řádně veřejné osvětlení. Starosta obce upozornil zastupitele, že odborná firma provedla opravu a s ohledem na závady bude provedena reklamace.

ad 9)
Protože byl vyčerpán program schůze ukončil starosta obce její jednání ve 21.00 hodin.

Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
color="#0000FF" size="3" face="Times New Roman CE">obec_police@quick.cz

Made by Poly