Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Zápis č. 23 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Police

konaného dne 19.9.2005 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Police

Přítomni :Květoslav Urbášek, Milan Horký, Milan Langer, Martin Tříska, Lukáš Kopp, Miroslav Gronych, Josef Polák.


Jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem ZO Police. Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO Police, jednání ZO Police je usnášeníschopné.

Program :
1) Úvod
2) Přestavba školy na byty
3) Různé
4) Závěr

Usnesení : ZO Police schválilo program jednání 23. schůze.

Hlasování : 6 pro

ad 1)
Zapisovatelkou byla jmenována p. Lenka Seidenglanzová, ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Lukáš Kopp a p. Martin Tříska.

Hlasování : 6 pro

Byla provedena kontrola zápisu č. 22.

Usnesení : ZO Police schválilo znění zápisu č. 22 bez připomínek.

Hlasování : 6 pro

Starosta obce seznámil zastupitele s činností OÚ od poslední schůze ZO Police.

- Starosta obce informoval zastupitele o termínu soudního sporu s firmou Annabela.
- Starosta obce informoval o kontrole z FÚ Šumperk na dotace VPP a dotace KD.
- Starosta obce informoval o potížích se stavbou hráze rybníka ve Džbánově, praskla hráz, hráz opravila firma Ekozis, podruhé rybník vytekl z neznámého důvodu.
- Starosta obce informoval o VPP, nyní zaměstnáváme 5 pracovníků, jedno místo neobsazené.

ad 2)
ZO Police projednalo investiční záměr na rekonstrukci mateřské školy na bytový dům.
Záměr vypracovala firma Fortex a.s. Šumperk. Na základě diskuse došlo k hlasování.

Výsledek hlasování:

pro rekonstrukci: .... Urbášek, Horký, Tříska
proti ...................... Polák
zdržel .................... Gronych, Kopp

p. Langer odešel ze zasedání v 18.30 hodin a nehlasoval.

Usnesení : ZO Police neschválilo záměr obce - rekonstrukce MŠ na bytový dům.

ad 3)
- ZO Police projednalo žádost manželů M. a I. Junghansových o odprodej části parcely 455/8 viz snímek katastrální mapy.

Usnesení : ZO Police schválilo odprodej části p.č. 455/8 manželům Miloslavu a Ivetě Junghansovým, bytem Police č. 58.

Záměr obce odprodat parcelu byl vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu zákonné lhůty. Osoby dotčené byly upozorněny dopisem.

Hlasování : 6 pro

- Starosta obce přednesl návrh na přihlášení Obce Police k provedení komplexních pozemkových úprav. Vysvětlil důvody proč je v zájmu obce Police a občanů obce zaslat žádost na pozemkový úřad Šumperk.

Usnesení : ZO Police schválilo odeslání žádosti na PÚ Šumperk na provedení komplexních pozemkových úprav.

Hlasování : 6 pro

- Místostarosta Obce Police seznámil zastupitele se stížností manželů Novákových - neuvedení pozemku po plynofikaci do původního stavu. Starosta obce vysvětlil zastupitelům podstatné skutečnosti. P.č. 53/10 není v majetku Obce Police, vlastnické právo má ČR, právo hospodaření s majetkem státu má MNV Police. Druh pozemku - Vodní plocha, využití pozemku - zamokřená plocha. Tvrzení manželů Novákových není pravdivé, nejedná se o chodník, povrch nebyl při plynofikaci vybagrován. Manželé Novákovi nebyli schopni prokázat, kdo a kdy zhotovil na kamenné dlažbě pozemku tenkou asfaltovou vrstvu. Vybagrovaný výkop byl zasypán, zhutněn a na původní místo položeny betonové příkopáče. Navíc tato část pozemku je dle Silničního zákona ve správě SSOK. Obec Police již v roce 1997 řešila výstavbu kanálu k odvedení povrchových vod ze silnice kopce pod kostelem a to na základě žádosti manželů Novákových. Starosta Obce Police zahájí jednání s Ing. Hlobilovou ze SSOK , v zájmu dořešení této stížnosti. V žádném případě však nesouhlasí s tím, že potíže manželů Novákových způsobila Obec Police.

- p. Seidenglanzová upozornila zastupitele na výsledek kontroly FÚ Šumperk. ZO Police přijalo opatření k přezkoumání hospodaření za rok 2004 : na základě platebního výměru z FÚ Šumperk vrátit částku 3 600,- Kč na konto finančního úřadu.

Hlasování : 5 pro, 1 proti

Připomínky občanů :
p. Dušek vznesl požadavek, aby kontejner u školky byl vrácen na původní místo, zajistí p. Seidenglanzová.

p. Nováková vznesla dotaz, kdy bude vráceno 5 000,- Kč.
- doposud nepřišli finanční prostředky státního fondu, které jsou určeny na vrácení půjček.
- na základě stanoviska ČIŽP je třeba doložit, že stavebník do 1 roku od dokončení stavby zajistil změnu vytápění z tuhých paliv na plyn, roční spotřebu plynu dle projektu a dle vyúčtování nákladů (faktura). Dále je třeba, aby zastupitelé rozhodli o platnosti dvou druhů smluv.

ad 4)
Protože byl vyčerpán program schůze ukončil starosta obce její jednání ve 20.30 hodin.

Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
color="#0000FF" size="3" face="Times New Roman CE">obec_police@quick.cz

Made by Poly