Ordinace klinické psychologie, PhDr. Marie VidováTM

Budovatelů 2957, budova bývalých Báňských staveb, MOST

Nabídka služeb

Ordinace klinické psychologie, PhDr. Marie VidováTM je privátní psychologické pracoviště, které Vám nabízí služby, jejichž hodnotu si uvědomíte, teprve až je využijete a doporučíte i svým známým. Služby Ordinace klinické psychologie PhDr. Marie VidováTM jsou diskrétní, profesionální a hlavně efektivní. Pro jejich využití se můžete rozhodnout především podle svého vlastního přání. Dokážeme pomoci řešit Vaše problémy.

Služby, které poskytujeme jsou na nejvyšší profesionální úrovni.

Váš zájem bude opětován naší péčí.

Poznámka: Služby, které Vám nabízíme, můžete využít bez jakýchkoliv doporučení nebo konzultací s odbornými lékaři a to pouze na základě Vašeho uvážení a Vašeho rozhodnutí. Žijeme v době, která klade na každého, děti i dospělé, zaměstnance i podnikatele, jejich rodiny, mimořádné psychické nároky. Vyrovnat se s nimi je možné různě náročnými způsoby. Najít ale pro Vás ten nejefektivnější Vám pomůže pouze odborný psycholog. Služby, které může psycholog nabídnout Vám, Vašim blízkým či Vašim zaměstnancům jsou velice různorodé. Záleží jenom na Vás , zda a kdy se je rozhodnete využít. Diskrétní psychologické poradenství či psychoterapii, jen na základě Vašeho rozhodnutí, bez nutnosti lékařského doporučení , Vám nabízí zkušený psycholog a psychoterapeut s mnohaletou praxí.

Hledat pomoc a radu u psychologa je ve vyspělé společnosti zcela běžné.

Klientem hrazené služby (nevyžadující doporučení lékaře):

 

Vlohy Vašich dětí je potřebné již od mládí rozvíjet. Na základě analýzy jejich specifických schopností Vám pomůžeme najít jejich nejvhodnější uplatnění a zaměření jejich profesní orientace již od základní školy.

O volbě střední školy je taktéž užitečné poradit se s psychologem.
Náročnost vysokoškolského studia předpokládá rovněž včasnou a přiměřenou volbu jeho zaměření.

Psychologické vyšetření a poradenství poskytujeme:

 • na žádost rodičů při pochybnostech o správnosti přístupu a výchovy jejich dítěte již od jeho dvou let
 • na základě žádosti rodičů pro posouzení školní zralosti dítěte před nástupem do 1. třídy ZŠ. Pro školní úspěch dítěte je důležitým předpokladem jeho rozumová, citová a sociální zralost, správná výslovnost a schopnost delšího soustředění. Tyto a jiné parametry jsou výsledkem komplexního psychologického vyšetření. Doporučeno zejména při jakýchkoliv pochybách rodičů nebo učitelek v mateřských školách.
 • na žádost rodičů při zhoršeném prospěchu dítěte ve škole
 • při volbě vhodného zaměření základní školy, volbě typu učňovské, střední nebo vysoké školy
 • na žádost klienta nebo instituce
 • pro řidiče nákladní a dálkové přepravy
 • pro žadatele o zbrojní pas

  Co psychologické vyšetření obsahuje:

  Na základě různých postupů a technik psycholog získává podrobný obraz o struktuře Vaší osobnosti, způsobu vnímání a citového prožívání, zaměření a úrovni Vašich intelektových schopností. Vyšetření intelektových schopností rozhodně není intelektovou obdobou snahy o nejvyšší sportovní výkon. Cílem vyšetření je získat objektivní a věrohodné podklady pro odbornou analýzu a rozbor rozumových schopností klienta a v zájmu klienta.

  Ve vyšetření je zahrnuta i analýza struktury osobnosti! Máte tak možnost dozvědět se o sobě skutečnosti, které možná tušíte, možná o nich vůbec nevíte, ale v každém případě Vám jejich poznání pomůže. Pomůže lépe využívat silných stránek Vaší osobnosti a cíleně se chránit a vyhýbat nadměrnému působení vlivů, které jen obtížně zvládáte.


 • Rozhodnete-li se pořídit si zbraň, měli byste ve vlastním zájmu znát i ty nejtajnější zákoutí Vaší osobnosti.

  Jen tak najdete ubezpečení, že Vám Vaše zbraň může být užitečná.
  V jiných případech Vám může přinést více problémů než užitku.

  Požadujete-li psychologické vyšetření ze svého rozhodnutí, nebo na základě požadavku některé instituce, je pracoviště Ordinace klinické a poradenské psychologie - PhDr. Marie Vidová TM připraveno vyjít Vašemu požadavku vstříc.

  Co Vám poskytneme:

  Uznávaný doklad certifikovaného pracoviště, který můžete dle svého rozhodnutí uplatnit.

  Doklad Vám také poslouží dle Vašeho uvážení pro vlastní potřebu, v případě nutnosti pro Vašeho zaměstnavatele nebo pro školu, kterou navštěvuje Vaše dítě. Psychologické vyšetření Vám pomůže pochopit a objasnit Vaše jednání nebo chování Vašeho dítěte a najít cestu k nápravě. Napomůže k lepšímu poznání sebe sama a svých blízkých. Pomůže Vám správně usměrnit psychický vývoj Vašeho dítěte.

  Můžete tak předejít mnohým nedorozuměním ku prospěchu všech zúčastněných stran.

  Poznání svých schopností Vám pomůže pochopit svoje možnosti, možnosti svého sebezdokonalení, prosazování se, porozumět svému jednání i jednání ostatních, pomůže se domluvit.

  Postačí: Po telefonické domluvě věnovat cca 20 minut osobní návštěvě Ordinace klinické a poradenské psychologie, kde po vstupní registraci a úvodním pohovoru s psychologem bude s Vámi v případě potřeby sjednán termín Vaší další návštěvy. Telefonické objednávky klinických a poradenských sezení, bez vstupní registrace a úvodního pohovoru, nejsou možné!

  Ordinace klinické psychologie - PhDr. Marie VidováTM,
  Most, Budovatelů 2957, tel.: 476 706 933


  Dlouhodobě neudržitelnou situaci v partnerských vztazích, v manželství nebo na pracovišti je zapotřebí řešit dříve, než se neudržitelnou stane.
  Neodkládejte svoje rozhodnutí!
  Poraďte se s odborníkem!

  Poradenství a psychoterapie jsou poskytovány klientům na základě jejich přání a předchozího psychologického vyšetření:

 • v náročných životních situacích v rodině i na pracovišti
 • při manželských krizích
 • v konfliktních a stresových situacích
 • při problémech v partnerských vztazích

  Je mnoho situací, kdy je vhodné včas se poradit s psychologem. Problémy narůstají vždy z malicherných příčin a není proto radno odkládat jejich řešení až na dobu, kdy mohou nabýt rozměrů hrozivých. Některé tíživé životní situace však mohou nastat bez ohledu na Vaši vůli. I v těchto případech Vám ale zkušený odborník pomůže. Pokud se ovšem na něj obrátíte. Dobře míněné rady přátel a známých mohou účinnou pomoc oddálit nebo i úplně znemožnit.

  Může trvat léta, napravit to, co šlo napravit podstatně rychleji.

  Psychoterapeutický postup vychází z rozhovoru a odvíjí se z Vašeho přání. Podle povahy obtíží klienta a výsledků jeho psychologického vyšetření zvolí psycholog vhodné léčebné tempo. Důležitou roli může hrát osobní a rodinná psychoterapie, nácvik různých relaxačních technik (autogenní trenink, autosugesce, dýchací a relaxační cvičení, imaginární představy) a v případě potřeby aplikace hypnózy.

  Život každého člověka je cestou, na které se potkává s dobrým i zlým, někdy i s takovými situacemi (život v rodině alkoholika, člověka závislého na drogách, nepříjemné až traumatizující sexuální zážitky, znásilnění, nemoce, traumatizující situace v zaměstnání, náročné životní situace vůbec, atd.), které jej dlouhodobě velmi zraňují a pokud není včas poskytnutá odborná pomoc, zanechávají v člověku různé druhy obtíží.

  Jsme připraveni Vám pomoci.

  Postačí: Po telefonické domluvě věnovat cca 20 minut osobní návštěvě Ordinace klinické a poradenské psychologie, kde po vstupní registraci a úvodním pohovoru s psychologem bude s Vámi v případě potřeby sjednán termín Vaší další návštěvy. Telefonické objednávky klinických a poradenských sezení, bez vstupní registrace a úvodního pohovoru, nejsou možné!

  Ordinace klinické psychologie - PhDr. Marie VidováTM,
  Most, Budovatelů 2957, tel.: 476 706 933

 •  

  Služby hrazené ze zdravotního pojištění na základě lékařského doporučení:

   
  Ordinace klinické psychologie, PhDr. Marie Vidová TM poskytuje psychologické služby při zdravotní indikaci a v souladu ze zákonem č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, na základě lékařského doporučení v následující škále:

 • psychologická diagnostika (stanovení inteligenční úrovně, určení struktury a vlastností osobnosti, způsobu prožívání )
 • individuální, rodinná a skupinová psychoterapie
 • psychologické poradenství


 • Poruchy chování Vašeho dítěte mají i svoje příčiny, nejenom důsledky.

  Včas je objevit, Vám pomůže jen zkušený psycholog.
  Kroky k nápravě vedou rovněž jen přes znalosti a zkušenosti.

  U pacientů v dětském věku poskytujeme naše služby na základě lékařského doporučení při:

 • opoždění psychomotorického vývoje dítěte v útlém věku (kolem druhého roku )
 • opoždění vývoje řeči (kolem 3. roku)
 • poruchách vývoje řeči (zadrhávání v řeči, nesrozumitelná výslovnost, šišlání a pod.)
 • opoždění rozumového vývoje
 • poruchách chování dítěte (nezvladatelnost, vzdorovitost, nepozornost, nesoustředěnost a pod.)
 • diagnostice školní zralosti pro zaškolení dítěte (v 6 letech) při odkladu školní docházky
 • neprospěchu dítěte ve škole
 • problémech s učením a chováním dítěte
 • poruchách smyslových orgánů
 • podezření na poruchu centrálního nervového systému
 • dětských neurózách - tikové poruchy, úzkost, chorobný strach, pomočování
 • neorganických poruchách spánku - nespavost, náměsíčnost, noční děsy, úzkostné sny
 • poruchách chování, vztahů, učení v pubertě a dospívání
 • volbě vhodné školy, učebního poměru, zaměstnání při změněné pracovní schopnosti ze zdravotních důvodů
 • citových poruchách (tiky, smutek, deprese, šaškování dětí)
 • poruchách adaptace (potíže v mateřské, základní či střední škole a pod.)
 • zanedbávání dítěte, psychickém týrání a pod.
 • psychosomatických a jiných poruchách (nechutenství, bolesti bříška, hlavy a pod. bez klinických příčin)
 • psychologická intervence při chronických a závažných onemocněních

  Postačí: Po telefonické domluvě věnovat cca 20 minut osobní návštěvě Ordinace klinické a poradenské psychologie s lékařským doporučením a průkazkou zdravotní pojišťovny, kde po vstupní registraci a úvodním pohovoru s psychologem bude s Vámi v případě potřeby sjednán termín Vaší další návštěvy. Telefonické objednávky klinických a poradenských sezení, bez vstupní registrace a úvodního pohovoru, nejsou možné!

  Ordinace klinické psychologie - PhDr. Marie VidováTM,
  Most, Budovatelů 2957, tel.: 476 706 933


 • Každý se někdy dostane do obtížné životní situace . Vaše problémy Vám však nemusí přerůst přes hlavu.

  Záleží jenom na Vás, zda a kdy se rozhodnete hledat pomoc.
  Účinnou pomoc u zkušeného odborníka.

  U dospělých klientů poskytujeme naše služby na základě lékařského doporučení při:

 • neurotických poruchách (úzkost, plačtivost, nespavost, nechutenství)
 • pracovním přetížení, nadměrném psychickém vypětí, podrážděnosti
 • poruchách v adaptačním chování
 • poruchách spánku
 • psychosomatických poruchách zažívacího traktu, kardiovaskulárního systému, přetrvávajících bolestech, astmě
 • mentální anorexii, abulimii (nadměrném hubnutí nebo přejídání)
 • úzkostných stavech
 • poruchách a nespokojenosti v sexuálním životě nevyvolanými organickou poruchou nebo nemocí
 • nutnosti podpůrné psychoterapie při zbavování se různých návyků (např. alkoholismus, kouření a pod.)
 • potřebě psychologické intervence při zvládání náročných situací (životní a manželské krize, závažná onemocnění)
 • jiných problémech.

  Postačí: Po telefonické domluvě věnovat cca 20 minut osobní návštěvě Ordinace klinické a poradenské psychologie s lékařským doporučením a průkazkou zdravotní pojišťovny, kde po vstupní registraci a úvodním pohovoru s psychologem bude s Vámi v případě potřeby sjednán termín Vaší další návštěvy. Telefonické objednávky klinických a poradenských sezení, bez vstupní registrace a úvodního pohovoru, nejsou možné!

  Ordinace klinické psychologie - PhDr. Marie VidováTM,
  Most, Budovatelů 2957, tel.: 476 706 933


 • Terapeutické postupy jsou voleny individuálně na základě podrobné analýzy Vašeho komplexního psychologického vyšetření.
  Záleží jenom na Vás, zda a kdy se rozhodnete hledat pomoc.
  Účinnou pomoc u zkušeného odborníka.

  Co obnášejí psychoterapeutické postupy:

  Psychoterapeutický postup vychází z rozhovoru a odvíjí se z Vašeho přání. Podle povahy obtíží klienta a výsledků jeho psychologického vyšetření zvolí psycholog vhodné léčebné tempo. Důležitou roli může hrát osobní a rodinná psychoterapie, nácvik různých relaxačních technik (autogenní trenink, autosugesce, dýchací a relaxační cvičení, imaginární představy) a v případě potřeby aplikace hypnózy.

  Život každého člověka je cestou, na které se potkává s dobrým i zlým, někdy i s takovými situacemi (život v rodině alkoholika, člověka závislého na drogách, nepříjemné až traumatizující sexuální zážitky, znásilnění, nemoce, traumatizující situace v zaměstnání, náročné životní situace vůbec, atd.), které jej dlouhodobě velmi zraňují a pokud není včas poskytnutá odborná pomoc, zanechávají v člověku různé druhy obtíží.

   


  Jestliže zde postrádáte jakékoliv informace, které byste zde rádi viděli, pošlete nám prosím e-mail na adresu phdr.marie.vidova@volny.cz. Každým dobrým nápadem se budeme zabývat.

  Máte-li jakékoliv dotazy ohledně námi nabízených služeb, které můžeme zde zodpovědět, spojte se s námi telefonicky na čísle +420- 476 706 933, nebo pošlete e-mail na adresu phdr.marie.vidova@volny.cz. Máte-li problémy, které chcete s naší pomocí řešit, můžete nás navštívit osobně na adrese Most, Budovatelů 2957, nebo nám zavolat na telefonní číslo +420- 476 706 933.

  Psychologické konzultace elektronickou formou neposkytujeme, obraťte se na nás laskavě osobně.

  Ordinace klinické psychologie - PhDr. Marie VidováTM,
  Most, Budovatelů 2957, tel.: 476 706 933