Služby  -  část 1. 2

Po spuštění programu se objeví úvodní obrazovka s nabídkou základních funkcí programu: 2

ad 2a) Stanovení nákladů SV+ TUV + TO + Rozvrhový klíč. 2

Změna ceny studené vody. 3

Změna ceny teplé vody. 3

Změna ceny tepla. 3

Změna toho, co se bude vyúčtovávat 3

Úprava textů ostatních položek vyúčtování + úprava textů rozvrhových klíčů použitých ve výpočtech vyúčtování - tvar textu  pro tiskové sestavy. 3

Vyřazení členů pro tento výpočet 4

Způsob výpočtu SV, TV, TO na dům- sekci 4

Vlastní provádění vyúčtování 6

Stanovení nákladů. 6

Stanovení nákladů při změně ceny. 7

Rozvrhový klíč. 7

M - nahrát data. 8

Manuální zadávání počtů osob pro výpočty do vyúčtování 8

Co potřebujeme vědět před výpočtem ceny vody podle m3. 8

M - Nahraj data. 9

Ztráty v rozvodech studené a teplé vody. 9

Účtování spotřeby studené vody v prádelně – poměrným dílem do všech bytů: 10

Manuální zadávání spotřeby vody v prádelně do jednotlivých  bytů: 10

Zadávání odečtů patních vodoměrů dle vyúčtovávaných období změny ceny vody. 11

Sankce. 11

Paušál u studené vody - (nezjištěný náměr). 12

Povýšení paušální spotřeby studené vody o sankční odečet  procentem: 12

Další způsoby stanovení paušální spotřeby studené vody: 12

Počítat paušál na SV - studenou vodu dle osoboměsíců. 12

Počítat paušál na SV – (Stejně jako TV dle vyhl. 245/95 Sb.) -  studenou vodu dle průměru m3 na byt 12

Jak se projeví převody členských práv ve vyúčtování služeb ?. 12

Sankce za neumožnění odečtu teplé vody. 13

Nyní vlastní výpočet sankce za neumožnění odečtu TUV.. 13

Odečty dílků při změně ceny tepla v průběhu zúčtovávaného období 14

Sankce za neumožnění provedení odečtu ve vyúčtování tepla. 14

Vlastní výpočet paušálních částek (nezjištěný náměr) - neprovedený odečet nezaviněný uživatelem.. 14

Sankční odečet - neprovedený odečet z viny nájemníka. 14

Výpočty. 14

Ad a) Výpočet pro studenou vodu. 14

Ad b) Výpočet ceny tepla. 15

Výpočet ceny tepla a převody bytů. 15

Vlastní provedení výpočtu ceny tepla: 15

U domů, kde nemáme instalována měřidla, uvedeme do počtu dílků 0%. 15

Výpočet ceny tepla při změně ceny tepla v průběhu vyúčtovávaného období 15

ad c) Výpočet pro teplou vodu. 16

Vlastní výpočet TUV dle vyhl.245/95 Sb.: 16

Výpočet TUV pouze dle odečtů vodoměrů. 16

Výpočet ceny teplé vody pro domy bez instalovaných bytových vodoměrů (dle osoboměsíců). 16

Počítat TUV dle osoboměsíců a plochy: 16

Počítat teplou vodu pouze podle osoboměsíců (počtu osob). 16

Výpočet změny ceny teplé vody po obdobích. 17

ad d) Výpočet GJ pro teplo. 17

ad e) Výpočet GJ pro teplou vodu. 17

ad f) Vyřazení členů pro výpočty. 17

Další funkce v úloze "Základní výpočty +rozvrhový klíč" 17

ad 2b) Stanovení nákladů - ostatní položky. 19

POKRAČOVAT  VE   VÝPOČTU.. 19

ROZDĚLIT NA SEKCE PRO VÝPOĆET A TISK.. 24

Ad 2c) Stanovení záloh + hospodářský výsledek. 25

Hospodářský výsledek. 25

Z Á L O H Y.. 26

Nahrát zálohy v normálním zúčtovacím období: 27

Nastavit zálohy na 0. 27

Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období: 27

Ad 2d) Zůstatky služeb + saldo nájemného + služby minulých let 28

Ad 2e) Ruční nasazení nebo oprava záloh na dům.. 29

Záloha na byt - SV,TV,TO.. 30

Záloha na byt - ostatní položky. 30

Ad 2f)  Porovnání záloh – nákladů  SV, TUV, TO.. 30

Ad 2g) Porovnání záloh - nákladů pro ostatní položky vyúčtování 30

Ad 2h) Hromadné nahrání záloh (předpis nájemného). 30

Nahrát zálohy v normálním vyúčtovacím období 31

Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období: 31

Ad 2ch) Hromadné nahrání salda nájemného + služby minulých let 31

Ad 2i) Kontrolní sestava s nulovými zálohami (kontrola po nahrání záloh). 31

Ad 2 j) Nahrání všech položek předpisu - (NAK_CLEN.TOTAL_PRED). 31

Doporučený postup provádění vyúčtování služeb. 32

 

Služby  -  část 1

 

Po spuštění programu se objeví úvodní obrazovka s nabídkou základních funkcí programu:

 

1. Prohlížet bydlící                                                                                                ……  část 2

2. Výpočet vyúčtování služeb

3. Začlenění předpisu služeb                                                                                 ……  část 2

4. Účtování nedoplatků - přeplatků služeb + počáteční zůstatky                           ……  část 2

5. Účtování plateb a předpisu penále                                                                    ……  část 2

6. Převod Nájem >Služby a Služby > Nájem                                                         ……  část 2

7. Převod služeb minulých let do aktuálního období                                            ……  část 2

8. Tvoření tisků                                                                                                    ……  část 2

9. Prohlídka sestav                                                                                               ……  část 2

10. Indexace souborů                                                                                           ……  část 2

11. Ukončení ročního období + údržba                                                                ……  část 2

12. Nastavení základních hodnot pro vyúčtování služeb                                      ……  část 2

13. Servis - výstupní disketa                                                                                 ……  část 2

 

ad 2a) Stanovení nákladů SV+ TUV + TO + Rozvrhový klíč

Ještě těsně před zahájením výpočtů na každý konkrétní dům, můžeme si v následujících úlohách po zvolení střediska nastavit konkrétní podmínky výpočtů pro zvolený dům odlišné od společných podmínek zadaných v úloze Nastavení základních hodnot pro vyúčtování služeb - viz popis ad 12 a,b,c).

 

Pokud budeme chtít změnit pouze jednu hodnotu z nabízených řádků, tj. např. Změna toho, co se bude vyúčtovávat nebo Úprava textů ostatních položek vyúčtování, vyplníme pouze tyto řádky podle potřeb tohoto konkrétního střediska a pomocí šipek se přesuneme na řádek

 

            Pokračovat ve výpočtu ****. Potvrdíme ENTER a  dál postupujeme ve výpočtech.

               - Pokračovat ve výpočtu

            - Změna ceny studené vody

            - Změna ceny teplé vody

            - Změna ceny tepla

            - Změna toho, co se bude vyúčtovávat

            - Úprava textů ostatních položek vyúčtování

            - Vyřazení členů pro tento výpočet

                   - Způsob výpočtu SV - studená voda na dům            DŮM - SEKCE

                   - Způsob výpočtu TUV - teplá voda na dům            DŮM - SEKCE

                   - Způsob výpočtu TO - teplo na dům                    DŮM - SEKCE

 

Změna ceny studené vody

Potvrdíme-li tuto nabídku, počítač nám ohlásí: Pozor na posloupnost logických datumů - nedodržení může vše pokazit a nabídne nám až 12 možností změn ceny vody v jednom vyúčtování. Tato alternativa zřejmě nepřichází v úvahu, ale jestliže se nám v průběhu roku zvýšila cena vody a my chceme, aby se nám tato změna promítla do vyúčtování pro jednotlivce (Ve vyúčtování by nám měla cena za lm3 vody vycházet tak, jak byla fakturována v jednotlivých obdobích), uvedeme změnu ceny dle období v nabízené tabulce ve tvaru např: 01.01.1999 do 30.08.1999, pak stiskem klávesy F2 přidáme řádek a uvedeme 01.09.1999 do 31.12.1999. Zápis nijak nepotvrzujeme, pouze odejdeme ESC.  Smazat řádek můžeme stiskem klávesy F8. S mazáním začínáme zdola tzn. i když se zmýlíme na prvním řádku tabulky, musíme smazat všechny řádky ze spodu nahoru, dokud nebudeme moci přepsat ten první špatný řádek.

 

Změna ceny teplé vody

Vyplňujeme stejně, jako studenou vodu.

 

Změna ceny tepla

Vyplňujeme rovněž stejně, jako studenou vodu.

 

V případě, že žádnou změnu ceny v roce nemáme, opustíme nabízenou tabulku "Změna ceny" ihned, jakmile se nám nabídne např. termín na prvním řádku od 01.01.1999 do 31.12.1999 stiskem klávesy ESC. Pokud jsme ale uvedli alespoň 1 změnu ceny vody, spustíme úlohu:ad 10) - údržba po změně datumů - indexace souborů. Viz popis k bodu 10

 

Změna ceny studené vody, změna ceny teplé vody či změna ceny tepla vždy platí pro celý dům. Nelze změnit cenu vody pouze pro polovinu domu !

 

Změna toho, co se bude vyúčtovávat

V této úloze  určíme, jak velký rozsah položek budeme vyúčtovávat. Na položky SV+TUV+TO se počítač neptá, tyto položky se budou ve vyúčtování objevovat stále. Program nyní umožňuje vyúčtovat prakticky každý dům jiným způsobem nejen z hlediska množství vyúčtovávaných položek, ale i  z hlediska změny ceny studené vody, tepla i teplé vody. Přímo v domě můžeme počet vyúčtovávaných položek pouze snižovat. Rozšiřovat v této fázi již nelze ! Proto v nastavení základních hodnot ad bod 12 a,b,c) zadáváme vždy maximální počet vyúčtovávaných položek v družstvu.

 

Potvrdíme ENTER a pokud nechceme vyúčtovávat některou z nabízených položek smažeme příznak vyúčtovávání „A“ a ponecháme sloupec bez označení. Tato neoznačená položka vyúčtování se nebude na tomto středisku vyúčtovávat.

 

Úprava textů ostatních položek vyúčtování + úprava textů rozvrhových klíčů použitých ve výpočtech vyúčtování - tvar textu  pro tiskové sestavy

Než začneme upravovat názvy sloupců vyúčtování musíme počítat s tím, že ke každému řádku jsou v programu Předpis připojeny zálohy, takže nemůžeme přehazovat zálohy na různé služby mezi sebou, ale texty nákladů v programu Služby musí patřit k  zálohám v programu Předpis. Znamená to tedy, že sloupce v Předpisu, ve kterých máme již nevyúčtované zálohy se musí jmenovat tak, na co uživatel zálohy platí a stejně se musí jmenovat  i výpočtový sloupec ve vyúčtování služeb.(Takový název můžeme zde pouze upravovat z hlediska pravopisu atp.) Chceme-li použít prázdný řádek z předpisu (ve kterém není účtována žádná záloha)  pro novou službu, můžeme jeho název v této úloze úplně změnit a můžeme zde stejně nastavit text pro sloupec ve vyúčtování.

 

V prvním sloupci tabulky máme uveden text, pod kterým jsou zálohy uvedeny v předpisu. Tento text nemusíme pro provádění vyúčtování měnit.

 

Název každého sloupce vyúčtování  upravujeme  ve sloupci Název položky. Tento text se nám bude zobrazovat ve vyúčtování pro každého člověka. V tiskové sestavě pro družstvo na dům  se nám rovněž změní  označení nákladového druhu v úvodní  části sestavy a v závorce pak bude uveden dosavadní název sloupce.

 

Úprava textů rozvrhových klíčů použitých ve výpočtech vyúčtování - tvar textu  pro tiskové sestavy

Ve stejné úloze ve sloupci Text vyúčtovacího klíče uvedeme rozvrhový klíč, který pro každou vyúčtovávanou položku v družstvu užíváme. Tento text se bude objevovat přímo na vyúčtování pro jednotlivce, aby si mohl každý uživatel sám přepočítat částku, která je mu v jednotlivých nákladech účtována. Uvádíme zkrácený text maximálně na 13 znaků - ve tvaru např. m2 podl. pl, přep. už. pl., počet komínů, poč. radiátorů, počet měřidel, osoby, na byt,m3, KW atp. Texty uvádíme pouze u služeb, u kterých budeme provádět vyúčtování.

 

 

Vyřazení členů pro tento výpočet

V souvislosti s převody bytů do vlastnictví se nám množí případy, kdy si uživatel  - vlastník - nechá  uzavřít (zablindovat) přívod teplé vody  nebo změní způsob vytápění svého bytu a pak odmítá platit za dodávku tepla či teplé vody. Pokud tak učiní se souhlasem družstva, nechá si příkladně odpojit dálkový zdroj vytápění a pořídí si plynový kotel, je možné ho v této úloze z výpočtu vynechat a rozpočítávat náklad na teplo pouze na všechny ostatní byty.

 

Pokud odpojí přívod TUV, záleží na postoji družstva. Dle vyhl. 85/97 lze tomuto uživateli naúčtovat alespoň podíl nákladu na teplou vodu dle m2 podlahové plochy. V tom případě ho v této úloze nevyřazujeme, ale ponecháme ho v normálním výpočtu, poněvadž bude mít odečet vody 0 m3 a částka na m2 se mu napočítá. Pokud bychom ho ale chtěli z výpočtu vyřadit úplně, označíme ho v tomto vyřazení.

 

            Spustíme úlohu Vyřazení členů pro tento výpočet a program nám nabídne tabulku, kde jsou sloupce:

Číslo střediska, číslo sekce, číslo bytu, jméno uživatele, Vynech SV, Vynech TV, Vynech TO,  procenta TO.

Označíme * člena, kterého chceme vyřadit např. z výpočtu tepla ve sloupci Vynech TO a odejdeme z úlohy ESC. Následně pak spustíme úlohu výpočet vyúčtování služeb, stanovení nákladů SV+TV+TO + Rozvrhový klíč, zvolíme středisko a po stisku V - výpočty  zvolíme výpočet ceny tepla, potvrdíme ENTER a program  nám znovu ukáže tabulku, kde bude označen bydlící, kterého chceme z výpočtu vyloučit. Souhlasíme-li, odvoláme tabulku ESC a počítač provede výpočet, jakoby tento uživatel v daném výpočtu vůbec  neexistoval. Výjimku tvoří pouze poslední sloupec, kdy můžeme uživateli, který bydlí v domě, kde se účtuje teplo pouze na m2 a měl po celou zimu "Zastavené" radiátory stanovit, že uhradí z nákladu na teplo pouze 20%. Takového uživatele označíme * ve sloupci Vynech TO a do sloupce procenta TO uvedeme 20.

 

Pozor! Nesmíme vynechávat ty bydlící, kterým v průběhu vyúčtování skončilo užívání, aniž bychom pak vynechali jejich nástupce v bytě. Buď vynecháme všechny uživatele v daném bytě za dané období, nebo žádného. (Týká se převodů bytů přes družstvo).

 

 

Způsob výpočtu SV, TV, TO na dům- sekci

Dále při prvním spuštění této úlohy v novém vyúčtování si nastavíme způsob výpočtu z hlediska počtu současně vyúčtovávaných vchodů - sekcí v domě. To znamená, že pokud chceme účtovat v souladu se společným "Nastavením základních hodnot" a výpočty provádět všechny společně pro celý dům, můžeme potvrdit první úlohu "Pokračovat ve výpočtu" a spustí se nám základní výpočtová tabulka společná pro výpočty SV, TUV a TO celého domu. Hodláme-li ale některou z těchto vyjmenovaných služeb počítat po vchodech, musíme si nejprve provést nastavení způsobu těchto výpočtů (čísla sekcí, které se mají počítat společně) a program nám ho bude pak v následujících krocích sám nabízet.

 

Evidence způsobů výpočtů  studené vody, tepla a teplé vody na dům - sekci

V řadě domů nejsou patní vodoměry na studenou vodu v každém vchodě, ale napojení vchodů je různě kombinováno. Stejná situace je i u patních vodoměrů na teplou vodu a měřidla na teplo rovněž nejsou instalována vždy buď na patě domu nebo v každém vchodě, ale vyskytují se i případy, kdy jeden vchod má měřidlo pouze pro sebe, další vedlejší tři vchody mají jedno měřidlo a další 2 vchody stejného domu mají společné l měřidlo. Dodavatel tedy fakturuje každé měřidlo samostatnou fakturou a výpočet vyúčtování by měl odpovídat způsobu fakturace, abychom po provedení vyúčtování dosáhli stejné jednotkové ceny u dodávaných služeb, jaká je nám fakturována od dodavatele. Pokud bychom prováděli vyúčtování pro takový dům pro všechny vchody současně, neodpovídala by účtovaná cena jednotlivci např. za 1 GJ tepla částce ve faktuře za vchod, rovněž náklad na ohřev 1m3 vody ani celkový náklad na vchod by neodpovídal faktuře za samostatný vchod.. Následující tři úlohy jsou určeny pro zápis zvoleného způsobu výpočtu:

 

·        Způsob výpočtu SV – studená voda po sekcích

·        Způsob výpočtu TV – teplá voda po sekcích

·        Způsob výpočtu TO – teplo po sekcích.

Potvrdíme-li kteroukoliv z těchto úloh, objeví se nám tabulka Poučení ***pro studenou vodu***.

 

V krátkosti se dá říci, že:

Tam, kde je v domě pouze jedno patní měřidlo na studenou vodu, jedno patní měřidlo na teplou vodu a jedno patní měřidlo na teplo, nemusíme zadávat nic, poněvadž program je nastaven tak, jako-by měly být všechny výpočty prováděny "NA DŮM":

 

Tam, kde dům má pouze patní měřidlo společné pro všechny vchody – je uvedeno  N a na volném řádku je *.

Pokud má dům v každém vchodě měřidlo ………………… uvedeme "A" a počítač sám vypíše všechny sekce tak, jak jdou za sebou. Potvrdíme ENTER a tím je zápis proveden.

 

Dům má měřidlo v prvním vchodě, pak jedno společné pro

vchody 2+3 a další pro poslední dva vchody 4+5…………               uvedeme "A" a na volný řádek zapíšeme:1,2+3,4+5,

 

Dům má měřidlo v prvním vchodě, ve druhém vchodě,

třetí a čtvrtý vchod mají společné měřidlo a pátý vchod má

samostatné měřidlo…………………………………………               uvedeme "A" a na volný řádek zapíšeme: 1,2,3+4,5,

 

Nelze dělit a slučovat vchody v domě v průběhu vyúčtovávání jednoho roku !  Po každé změně způsobu výpočtu je nutné výpočet znovu provést pro celý dům – jinak by byly výpočty chybné !

 

Zápis nijak nezapisujeme, potvrdíme ENTER !!(Odejdeme-li ESC, změna se nezapíše !!)  Na řádku Změna SV se nám objeví – studená voda po sekcích – SEKCE nebo studená voda na dům – DŮM, podle toho, jak jsme se rozhodli, že budeme vodu vyúčtovávat. Takto označíme i teplou vodu a teplo. Jakmile jsme rozdělili všechny 3 řádky, potvrdíme klávesu "Pokračovat  ve výpočtu" a v případě, že jsme se rozhodli u některého z výpočtů počítat po sekcích, objeví se nová tabulka "Výběr výpočtu a číslo střediska".

 

Na jednotlivých řádcích bude zvolený způsob rozúčtování:

·        Výpočet na - Studená voda po sekcích,

·        Výpočet na  -Teplá voda po sekcích,

·        Výpočet na  -Teplo na dům,

·        Prohlídka celého domu bez výpočtů. Jedná se o kontrolní úlohu, kterou si můžeme spustit kdykoliv v průběhu výpočtů, abychom zjistili stav vyúčtování – zda jsme vyúčtovali všechny sekce.

 

 

Potvrdíme-li Výpočet na  -Studená voda po sekcích, objeví se nám výběr sekcí tak, jak jsme si je v úloze Změna SV označili. Nemůže se nám tedy stát, že bychom pro výpočty omylem použili jiné sekce, než jsme si určili. Pro názornost uvádíme současně

 

               Příklad:

 

Náš dům má 5 vchodů. Pro studenou vodu jsme si ho rozdělili na 1+2,3,4+5. Na obrazovce se nám tedy objeví výpočet pro:

1+2 – adresa vyúčtovávaných sekcí,

3 – adresa vyúčtovávané sekce,

4+5 – adresa vyúčtovávaných sekcí.

Potvrdíme tedy první dvě sekce tj. 1+2, nahrajeme odečty bytových vodoměrů SV a pod klávesou F8 doplníme odečet  patního měřidla SV. Odečet patního měřidla TV zatím nevyplňujeme, ani nerozdělujeme ztráty v rozvodech,  poněvadž TUV v první sekci se počítá samostatně.  Zadáme do nákladů náklady studené vody  pouze pro tyto 2 sekce a provedeme výpočet. Nyní se vrátíme ESC, znovu potvrdíme úlohu pokračovat ve výpočtu a stejným způsobem, jako první dvě sekce provedeme výpočet pro třetí sekci a pak znovu samostatně vypočítáme 4.a 5. sekci. Kdybychom nyní spustili úlohu Prohlídka celého domu bez výpočtů, objevily by se nám sice všechny náklady na jednotlivé byty  v domě, ale nezobrazily by se nám m3 studené vody, které sloužily pro výpočet. U každého uživatele by bylo uvedeno pouze číslo 12, což je základní hodnota pro výpočet osoboměsíců. Vzhledem k tomu, že jsme počítali SV  po sekcích a nyní chceme prohlížet celý dům, musíme programu  sdělit, že chceme prohlížet celý  dům  včetně odečtů vody. Vrátíme se tedy  na úlohu pokračovat ve výpočtu a zvolíme úlohu výpočet na TO – teplo na dům. Potvrdíme a po stisku klávesy K –rozvrhový klíč a potvrdíme studená i teplá voda dle měřidel. Potom se znovu vrátíme ESC na úlohu pokračovat ve výpočtu, potvrdíme ENTER a můžeme spustit úlohu Prohlídka celého domu bez výpočtů.  V horní části obrazovky se nám objeví text "Máte k dispozici celý dům číslo ….". Abychom viděli náklady pod touto tabulkou, potvrdíme ENTER a tabulka zmizí. Nyní můžeme provést kontrolu, zda jsme vyúčtovali celkové náklady na studenou vodu na dům. Odvoláme-li, vrátí se nám obrazovka na Stanovení nákladů SV+TV+TO+rozvrhový klíč. Potvrdíme a zvolíme znovu dům, pokračovat ve výpočtu a potvrdíme

 

Výpočet na – teplá voda po sekcích. Potvrdíme ENTER.  Pokračujeme v příkladu:

Pro teplou vodu jsme si náš dům rozdělili na 1,2+3,4+5.

 

Na obrazovce se nám tedy objeví:

1 – adresa vchodu,

2+3 – adresa vyúčtovávaných sekcí,

4+5 – adresa vyúčtovávaných sekcí.

Zvolíme tedy  sekci 1 a nahrajeme odečty bytových vodoměrů, stiskneme klávesu F8, zvolíme zobrazit pouze TV, znovu stiskneme F8 a doplníme  odečet patního měřidla TUV vchodu 1 a na otázku, zda má rozpočítat patní vodoměr SV na jednotlivce již odpovídáme NE, poněvadž jsme ho již rozpočítali při výpočtu SV. Na otázku, zda má rozpočítat patní vodoměr na TUV odpovíme ANO,  a vrátíme se ESC na základní výpočty + rozvrhový klíč. Nyní zadáme náklad na TUV pro vchod číslo l – Celkem Ohřev +nosič, potvrdíme a spustíme výpočet TUV, zvolíme  započitatelnou podlahovou plochu, doplníme náklad na ohřev pro první vchod, doplníme % rozdělení nákladu na ohřev a nosič a potvrdíme výpočet. Zkontrolujeme, zda částka v nákladu na vchod na TUV odpovídá nákladu celkem v jednotlivých bytech a odejdeme ESC. Znovu se vrátíme na úlohu Pokračovat ve výpočtu a stejně provedeme výpočet pro sekce 2+3 a nakonec pro sekce 4+5. Protože jsme si pro náš příklad zvolili záměrně kombinaci napojení měřidel, které  není nikde u SV a TUV stejné, bude stále během výpočtů blikat na obrazovce rozdíl nákladů. Když budeme počítat TUV pro vchod 2+3 – neuvidíme náklad na SV pro vchod 2, poněvadž se nám zobrazoval při výpočtu vchodů 1+2. Rozdíl nákladů přestane blikat teprve po dokončení posledního výpočtu SV+TO+TUV posledního vchodu daného domu. Nyní můžeme znovu provést kontrolu celého domu bez výpočtů.

 

               Konec příkladu

 

 

Jak dosáhnout stejné jednotkové ceny TUV a tepla ve všech vchodech v domě, máme-li v domě osazena patní měřidla TUV a teplo je měřeno poměrovými měřidly na radiátorech ?

Spolu s platností vyhlášky 245/95 Sb. začalo v praxi docházet k situaci, že pracovnice provádějící vyúčtování služeb  nejprve vypočítala studenou vodu po sekcích a pak chtěla provádět výpočet ceny tepla a teplé vody rovněž po sekcích tak, že si na papír rozpočítala částky připadající na vchody a nemohla se dopočítat stejné jednotkové ceny teplé vody a tepla v jednotlivých vchodech v domě, i když bylo do domu dodáváno z jednoho zdroje. Je to způsobeno systémem výpočtu TO a TUV. Použití procentní části nákladu na plochu bytu a % na dílky či m3 při rozdělování nákladu  na vchody tento dosavadní způsob znemožňuje. Proto je pro výpočet tepla a teplé vody vhodné použít výpočet pro celý dům. Do nákladu za dům pak uvádíme celkový náklad na teplo či TUV a přímo ve výpočtu pak rozdělíme jednotlivé složky nákladu tj. počet dílků či m3 po vchodech a náklad zúčtovávaný na m2 zadáváme jednou částkou na dům. (Teplo dle plochy, TUV – Ohřev + Nosič) Pokud jsme počítali správně, měla by nám vycházet stejná jednotková cena za 1 m3 TUV i náklad na teplo na 1m2 základní složky.

 

U domů, kde budeme účtovat náklady na SV+TV+TO  pouze "NA DUM", se žádná nová tabulka neobjeví a všechny tři výpočty lze provádět z obrazovky "Základní výpočty + rozvrhový klíč"!!

 

 

 

 

Vlastní provádění vyúčtování

Pro snadnější pochopení  provedeme vyúčtování pro celý dům současně.

 

Výpočet vyúčtování služeb - Stanovení nákladů SV+TUV+TO + rozvrhový klíč - zadáme číslo střediska - Pokračovat ve výpočtu a objeví se nám obrazovka "Základní výpočty + rozvrhový klíč". V horní části obrazovky bude nápis: Máte k dispozici celý dům číslo..., všechny sekce. "**"

 

 

 

Stanovení nákladů

stiskneme klávesu:

N - náklady na dům a objeví se nám prosvětlené okno s textem: Zadej celkové náklady na dům !

 

Studená voda                 Kč,

Teplo                               Kč,

Teplá voda                      Kč,

Počet GJ TV                                 Cena za 1 GJ                      

Počet GJ TO                                Cena za l  GJ                       Kč.

 

Doplníme částku celkového ročního nákladu na studenou vodu z UCE do prosvětleného okna a potvrdíme ji ENTER, program se přesune na Teplo. Doplníme celkový roční náklad (součet fakturované ceny tepla + vedlejší náklady, jako jsou mzda topiče, náklad na elektřinu pro čerpadla v kotelně atp.), potvrdíme a do okna Teplá voda zadáme součet nákladu na ohřev TUV + nosič (studená voda, která je dodávána jako teplá).  Počet GJ TV a počet GJ TO zatím nevyplňujeme a program nám je ani zatím nenabízí, bude je žádat v následujících úlohách.

 

Cena za 1 GJ tepla pro topení či dodávku TUV by měla odpovídat ceně fakturované dodavatelem tepla.

Opíšeme z faktury dodavatele tepla cenu za l GJ TUV a na následující řádek cenu za l GJ TO. Tak je to u dálkových zdrojů, pokud dodavatel zajišťuje veškeré práce související s dodávkou tepla.

 

Pokud nám ale do ceny tepla vstupují i vedlejší náklady, jako je mzda obsluhy kotelny, spotřeba elektrického proudu v kotelně atd., musíme o tyto náklady povýšit cenu za 1 GJ pro konečného spotřebitele, (konečná cena za 1GJ je ve skutečnosti vyšší, než cena fakturovaná dodavatelem tepla), jinak bychom při vyúčtování zkreslovali počet dodaných GJ do každého bytu. (Zadáním nižší ceny za 1GJ by počet dodaných GJ narůstal proti faktuře dodavatele). Vydělíme tedy celkový náklad na teplo celkovým počtem GJ fakturovaným za teplo za dané období a takto povýšenou cenu za l Gj. zadáváme do programu. Pokud bychom cenu 1GJ nepovýšili o vedlejší náklady, překročil by počet dodaných GJ ve vyúčtování přípustnou normu spotřeby tepla dle vyhl. 85/98 Sb. a mohli bychom mít od roku 2000 potíže při vymáhání dluhu za vyúčtování služeb u soudu.

 

Do okna Záloha na dům uvedeme celkovou zálohu na všechny služby za zúčtovávané období z UCE - zřejmě zůstatek k 31.12. daného roku za zvolený dům. Celková záloha zde v tomto okně slouží pak následně pro kontrolu správnosti po nahrání záloh z programu NAJ k jednotlivým uživatelům v úloze "Základní výpočty + rozvrhový klíč", kde program  případně vyčíslí rozdíl v pravém horním rohu obrazovky na řádku "Rozdíl záloh". 

 

Odejdeme z úlohy ESC a program nám ohlásí: Rozdíl nákladů: a vyčíslí blikající částku. Částka bude blikat tak dlouho, dokud ji beze zbytku nevyúčtujeme tzn. dokud neprovedeme všechny výpočty k ní patřící.

 

Stanovení nákladů při změně ceny

studené vody, tepla a teplé vody v průběhu vyúčtovávaného topného období. Pokud jsme zadali změnu ceny jedné, dvou nebo všech těchto vyjmenovaných služeb, nabídne nám program po stisku klávesy N - Náklady tolik řádků pro náklady, kolik období vzhledem ke stanovené rozdílné ceně jsme vytvořili, ať už v "Nastavení základních hodnost  pro VYU" viz ad 12a) nebo přímo před vlastním vyúčtováním konkrétního domu v úlohách Změna ceny SV, TV a TO. Na první řádek Studená voda od 01.01.1999 do např. 31.08.1999 uvedeme částku nákladu v korunách a přesuneme se pomocí šipky dolů na období např. období 01.09.1999 do 31.12.1999 a zadáme druhou část ročního nákladu. Pokud bychom měli v roce např. tři změny ceny studené vody, vytvořil by počítač tři řádky pro zadání nákladu na vodu. Potom se přesuneme znovu pomocí šipek dolů na náklad na teplo a můžeme doplnit částky nejprve do období např. 01.01.1999 do 30.06.1999 a dále od 01.07.1999 do 31.12.1999. Pro změny ceny TUV můžeme mít opět jiné období tj. např. od 01.01.1999 do 28.02.1999 a od 01.03.1999 do 31.12.1999. Opět doplníme do obou řádků pro TUV náklady patřící ke každému z nich a při odchodu z této úlohy ESC nás program požádá o celkový počet dodaných GJ za každé ze zvolených období pro dodávku tepla a cenu za l GJ v každém z těchto období. Doplníme pouze cenu za l GJ, celkový počet GJ si později program vypočítá sám. Stejně pak u změny ceny TUV žádá program celkový počet dodaných GJ a cenu za l GJ v každém ze zvolených období. I zde zadáme pouze cenu za l GJ v každém ze zvolených období. Odejdeme ESC a doplníme zálohu na dům celkem, jak výše uvedeno.

 

 

Rozvrhový klíč

znamená zvolení způsobu vyúčtování studené a teplé vody. Po stisku klávesy K -Rozvrhový klíč máme tyto možnosti:

 

- 1. Studená i teplá voda dle osoboměsíců,

- 2. Studená i teplá voda dle měřidel,

- 3. Studená voda dle osoboměsíců, teplá voda dle měřidel,

- 4. Studená voda dle m3 spotřeby, teplá voda dle osoboměsíců,

- 5. Poměrový díl.

Najedeme si pomocí šipek na zvolený způsob vyúčtování a potvrdíme ENTER. Podle naší volby se nám přestaví tabulka výpočtů na osoboměsíce nebo m3 spotřeby.

Rozvrhového klíče použijeme rovněž pro vyúčtování ostatních položek dle osoboměsíců tzn. např. výtah, elektřina, odvoz popela atp. Proto,  pokud již máme všude vodoměry,  neznamená to, že nemůžeme potřebovat počty osoboměsíců v jednotlivých bytech – např. při výpočtu ostatních položek, jako je výtah, elektřina společných prostor atp.. Pokud máme zadány počty osob v programu Předpis firmy Popovský, najedeme si v této úloze na 3. možnost tj. Studená voda dle osoboměsíců, teplá dle měřidel, potvrdíme ENTER a počítač vytvoří sloupec pro osoboměsíce v obrazovce Základní výpočty + rozvrhový klíč. Text zvoleného rozvrhového klíče napíše na řádek do spodní části této obrazovky. Sloupec pro osoboměsíce naplníme stiskem klávesy

 

 M - nahrát data.

Objeví se nám pracovní okno v tomto rozsahu:

 

Odečet vodoměru studené vody

Odečet vodoměru teplé vody

Nastavit m3 studené vody na 0

Natavit m3 teplé vody na 0

Nahrát POČTY OSOB (Usch_pre)

Od 01.01.1999 do 31.12.1999 = Období prováděného vyúčtování.

Uzávěrka NAJ např. 31.12.1999 = Poslední provedená uzávěrka v programu Nájem.

Období pro nahrání vodoměrů

Od 20.12.1998 do 20.12.1999 = období zadané do "Nastavení základních hodnot" dle bodu 12.

 

Přesuneme se pomocí šipek na Nahrát počty osob (usch_pre), potvrdíme ENTER, počítač se zeptá, zda má pokračovat. Najedeme pomocí šipek na prosvětlené okno ANO, potvrdíme ENTER a počítač doplní sloupec počty osoboměsíců. Pak můžeme změnit rozvrhový klíč pro výpočet spotřeby studené vody a teplé vody dle m3 spotřeby a počítač si již bude pamatovat počty osoboměsíců pro výpočet ostatních položek. Ve výpočtové tabulce sice nebudou bez vyvolání vidět, ale ve výsledné sestavě a ve vyúčtování pro jednotlivce budou uvedeny. Výpočty podle osoboměsíců nelze počítat po obdobích. (Samo pojetí osoboměsíců, tzn. 1 osoba je 12 měsíců,  již vyjadřuje určitou část z ročního nákladu dle měsíců.   Pokud se tedy změní cena vody v průběhu roku a v domě nejsou zatím instalována měřidla, nemusíme zadávat období do Změna ceny vody, do nákladů uvádíme součet fakturovaných částek za vodu na dům a ve vyúčtování nám pak vyjde jedna cena za zadaný počet osoboměsíců za celý rok.

 

Manuální zadávání počtů osob pro výpočty do vyúčtování

Nemáme-li počty osob v předpisu, ale pouze v hlášení od vedoucích samosprávy, zvolíme Stanovení nákladů pro SV+TV+TO + rozvrhový klíč a po zvolení střediska, pokračovat ve výpočtu, v úloze Základní výpočty + rozvrhový klíč, stiskneme K – rozvrhový klíč a z nabízených možností zvolíme 3. – Studená voda dle osoboměsíců, teplá voda dle m3 spotřeby. Potvrdíme ENTER a program okamžitě v obrazovce Základní výpočty + rozvrhový klíč zobrazí v prvním sloupci dvě místa pro osoboměsíce a ve druhém sloupci vytvoří prostor na nahrávání odečtů m3 TUV. Stiskneme-li nyní klávesu ENTER,  program nám prosvítí první řádek vyúčtování domu. Do prvního sloupce doplníme počet osoboměsíců např. 48 a ostatní okna potvrdíme ENTER. Kurzor se pohybuje vodorovně po řádku vyúčtování, poněvadž tato úloha byla původně určena i k manuální opravě všech ostatních sloupců vyúčtování,  zobrazených v této obrazovce. Jakmile prosvětlený řádek zhasne, přesuneme se na nový řádek stiskem šipky dolů, znovu potvrdíme ENTER a zadáme další počet osoboměsíců. Takto bychom vlastně měli zadávat počty osob pouze při prvním provádění vyúčtování v programu Služby, protože nemáme v programu Předpis zadány počty osob v bytech. V následujících letech bychom si měli vždy počty osob z předpisu, kde je opravujeme pravidelně (průběžně při změně), nahrát do programu Služby a podle ročního hlášení od vedoucího samosprávy opravit osoboměsíce pouze v bytech, kde došlo ke změně.

 

Předpokládejme, že náš dům má vodoměry na studenou a teplou vodu instalovány a proto si nyní nahrajeme jejich odečty z programu Vodoměry. Před nahráváním potvrdíme jako rozvrhový klíč po stisku klávesy K - úlohu číslo 2 - Studená i teplá voda dle měřidel tj. m3 spotřeby. Úlohu opustíme stiskem klávesy ESC.

 

Co potřebujeme vědět před výpočtem ceny vody podle m3

V praxi se často stává, že zjištěná spotřeba vody v bytech k 30.12. převyšuje fakturovanou spotřebu vody na patním měřidle. Je to způsobeno tím, že vodárna fakturuje odečet vody prováděný 15.12. jako stav k 31.12., zatím co  pracovník, pověřený prováděním odečtů v bytech družstva začíná kolem 30.12. a u těch uživatelů, které nezastihl doma, provádí odečty později, tj. i v lednu následujícího roku. Tomuto nesouladu se dá zabránit pouze tak, že se družstvo dohodne s vodárnou na termínu provádění odečtů vodoměrů, nebo se pracovník provádějící odečty pro vodárnu předem ohlásí předsedovi výboru samosprávy, že jde  provést odečet. Teprve ten den a následující, by měl určený pracovník samosprávy provádět odečty v jednotlivých bytech. Ke každému odečtu by měl poznačit datum, kdy byl odečet skutečně  proveden. Rovněž pracovník v družstvu by měl odečtové listy takto přesně zanést do evidence v programu Vodoměr, tzn. u každého bytu uvést datum, kdy byl odečet proveden a odečty patních měřidel zadávat se skutečným datem odečtu (pokud ho zná). Takto by se dala celkem přesně zjistit skutečná výše ztrát v rozvodech. Převyšuje-li stav naměřený na patním měřidle součet odečtů v bytech rozdílem do 20-ti %, dá se považovat měření za přiměřené možnostem. Pokud jsou ztráty v rozvodech vyšší než 20 %  nebo stavy naměřené na měřidlech v bytech převyšují stav na patním měřidle v domě, měli bychom začít hledat chybu:  - možnost úniku vody - zkreslené odečty v bytech - chybně opsané odečty z odečtových listů - cizí zásah do funkce vodoměru (podezřele nízké spotřeby)  -  vadné patní měřidlo - vadná měřidla v bytech - neměřené spotřeby v bytech - chybné datum odečtu patního vodoměru atp. Je nám jasné, že absolutního souladu zřejmě nedosáhneme nikdy, spíše ojediněle, ale můžeme se pokusit omezit množství nesrovnalostí. Z tohoto důvodu je nutné považovat odečty naměřené v bytech za poměrové díly pro rozpočítání nákladu na vodu. Nelze tedy požadovat ve vyúčtování služeb fakturaci SV a TUV pouze podle stavu na měřidle v bytě. (Musí být vždy zohledněny ztráty v rozvodech)

 

Řadu z výše uvedených nedostatků můžeme vyloučit použitím pro vyúčtování služeb odečtů měřidel za období odpovídající faktuře od vodárny. Viz bod 12a) Nastavení základních hodnot např. od 15.12.1998 do 15.12.1999. Pokud ale dojde ke zvýšení ceny vody k 31.12.1999, je vhodné dohodnout s vodárnou co nejzazší odečet, poněvadž jinak by uživatelé platili ve skutečnosti zvýšenou cenu vody již od data posledního odečtu tj. např. od 15.12.1999.

 

V programu Vodoměry lze rovněž již při typování spotřeb k jednotlivým měřidlům zachytit chybné odečty několika způsoby:

- Program ihned po zadání odečtu hlásí markantní rozdíly jt. zvýšenou - sníženou spotřebu v %,

- Lze vytvořit několik kontrolních  několik sestav jako např.

   Vyhledat odečty menší jak 1m3 a porovnat  % poměr TUV vůči   SV,

   Vyhledat chybné odečty menší jak 0,

   Vyhledat chybné odečty - % odchylka je větší nebo menší jak 100 %,

Tyto kontroly by měly být provedeny vždy již před zahájením prací na vyúčtování tepla.

 

Nyní si můžeme nahrát odečty vodoměrů z programu Vodoměry. Zůstaneme v obrazovce Základní výpočty + rozvrhový klíč a stiskneme klávesu:

 

M - Nahraj data

Potvrdíme úlohu Odečet vodoměru studené vody. Program nám ohlásí: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO - NE.  Potvrdíme prosvětlené okno ANO a program nahraje do všech bytů v domě odečty bytových vodoměrů SV. Potom znovu stiskneme klávesu M, přesuneme se na úlohu Odečet vodoměru teplé vody, potvrdíme a znovu odpovíme na dotaz, zda má pokračovat ANO. Program nahraje odečty bytových vodoměrů TUV do jednotlivých bytů. Při změně ceny vody v průběhu vyúčtovávaného období zobrazí program v úloze "Základní výpočty + rozvrhový klíč" při nahrávání odečtů do jednotlivých bytů - celkový součet - spotřebu za celý rok. Ve vyúčtování ale bude počítat každé období samostatně, a takto bude i spotřeba rozepsána ve vyúčtování na jednotlivce. (Odečet a cena za každé  období změny ceny samostatně).

 

Náplň funkcí  – Nastavit m3 studené vody na 0 a Nastavit m3 teplé vody na 0 – odpovídá jejich názvu. Potvrdíme-li, program ohlásí: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ANO-NE? Potvrdíme-li ANO, objeví se ve všech  bytech u zvoleného odečtu zápis 0.00. Nahrajeme-li chybné období odečtů vodoměrů, nemusíme používat tuto úlohu, poněvadž zvolením nového období a nahráním nových hodnot se původní hodnoty přepíšou, jako-by nikdy neexistovaly. Úloha je určena pro případ, že bychom nechtěli ve vyúčtování služeb odečty vodoměrů z nějakého důvodu uvádět.

 

Ztráty v rozvodech studené a teplé vody

Jak dnes již všichni víme, součet bytových vodoměrů většinou nedopovídá odečtu naměřenému na patním měřidle v domě. Shody bychom dosáhli pouze v případě, že by nikomu v domě nekapaly kohoutky, neprotékal záchod a v momentě provádění odečtu patního měřidla vodárnou by byli všichni uživatelé doma a byl by současně proveden odečet v jednotlivých bytech. Všechny tyto požadavky se daří splnit pouze velmi pilnému vedoucímu samosprávy v domě, který má maximálně 6 bytů. Protože ale musíme ve vyúčtování vody rozúčtovat na jednotlivé uživatele spotřebu vody patního měřidla, jehož odečet je většinou vyšší, než součet všech odečtů naměřených v bytech, byla do programu vytvořena úloha, která rozpočítá rozdíl mezi odečtem patního měřidla a součtem bytových vodoměrů do vyúčtování každého bytu v daném domě poměrovým dílem podle spotřeby naměřené na bytovém vodoměru. Princip výpočtu je tento:

Celkový odečet na patě domu  mínus součet bytových vodoměrů = počet m3 ztrát v rozvodech: součet bytových vodoměrů = poměrový díl připadající na 1m3 spotřeby v bytě x odečet v bytě = celkový počet m3 ztrát v rozvodech na daný byt. Ve výsledku domu pak rozúčtováváme spotřebu patního měřidla. Tuto funkci zajišťuje

 

klávesa F8 - Patní vodoměry

v úloze "Základní výpočty + rozvrhový klíč. Po jejím stisku nám program nabídne dvě úlohy:

- Zobrazit pouze SV - Studenou vodu

- Zobrazit pouze TV - Teplou vodu

              

Zvolíme tedy Zobrazit pouze SV - Studenou vodu a na obrazovce se nám objeví seznam všech uživatelů bytů v domě ve tvaru číslo sekce, číslo bytu, jméno, a ve sloupci SV (odečet studené vody) byt a SV Celkem odečty studené vody nahrané z programu Vodoměr - naměřené v jednotlivých bytech ve zvoleném období. Ve sloupci poměr je zatím 0.00, to znamená, že zatím jsme poměrový díl spotřeby nepočítali.

 

Zbývající dva sloupce v tabulce odečtů vodoměrů slouží pro výpočet sankcí. Pokud víme, že budeme v domě účtovat paušální spotřebu nebo paušální spotřebu spolu se sankčním navýšením, provedeme to před rozdělováním ztrát v rozvodech do odečtů jednotlivých bytů, jinak by se nám mohlo stát, že uživatel bez sankčního odečtu by měl větší náklad na vodu, než uživatel, kterému jsme naúčtovali paušál i sankční odečet.  Viz popis účtování sankcí níže.

 

Stiskneme-li znovu klávesu F8 - Odečet na patě domu - objeví se tabulka, kde jsou zobrazeny za každý typ měřidla na prvním řádku celkové odečty v bytech a na druhém řádku odečet  patního  vodoměru pro stejný typ dodávky vody. Tj.  SV, SV v prádelně, TV a TV v prádelně. Podmínkou zobrazování odečtů na patních (fakturačních) měřidlech v  domě v této úloze je, že jsme je zadali do programu Vodoměr podle faktur přijatých.

V této fázi vyúčtování jsou však odečty patních měřidel pouze orientační hodnotou, poněvadž k tomu, aby nám ve vyúčtování pro jednotlivce vycházela fakturovaná cena vody, musíme odečet přepočítat podle částky nákladu v Kč v účetnictví a nyní již i v celkovém nákladu, který jsme uvedli do vyúčtování pod klávesou N. Máme-li tedy celkový náklad na studenou vodu v domě   např. 30.000,--  Kč, vydělíme ho fakturovanou  cenou za lm3 studené vody 36,05 Kč  a výsledek 832,18m3 zadáme do okna "Zadejte odečet SV na patním vodoměru". Program okamžitě vyčíslí rozdíl - skutečnou ztrátu v rozvodech.

 

Účtování spotřeby studené vody v prádelně – poměrným dílem do všech bytů:

Spolu s vyúčtováním studené vody můžeme poměrovým dílem naúčtovat do jednotlivých bytů i spotřebu vody na patním měřidle v prádelně. V takovém případě by musela být cena vody ve výpočtové tabulce pod klávesou N - Náklady -  součtem nákladů na studenou vodu za dům a studenou vodu samostatně fakturovanou za patní měřidlo v prádelně. Potom bychom částku 30.000 vydělili 36,05 a z výsledku 832,18 odečetli počet m3 naměřených v prádelně např. 60. Do řádku "Zadejte odečet SV na patním vodoměru"  bychom pak doplnili částku 772,18 m3 a v odečtu prádelního vodoměru bychom ponechali naměřenou hodnotu 60 m3. Nyní bychom mohli pokračovat zadáváním odečtů na patním měřidle TV - teplé vody, ale pro snadnější vizuální kontrolu je vhodné počítat každou vodu zvlášť ve výpočtu k tomu určeném.

 

Pokud prádelní vodoměr nechceme vyúčtovávat a jeho stav se nám nahrál do programu Služby spolu s ostatními odečty, musíme stav prádelního vodoměru smazat, jinak by se nám do vyúčtování počítal a cena za 1m3 vody by nám nevycházela ve vyúčtování na jednotlivce správně.

 

 

Odejdeme ESC a program se nás zeptá: Mám rozpočítat PATNÍ ** vodoměr SV na jednotlivce  ANO-NE ?, odpovíme ANO a objeví se další dotaz:   Mám rozpočítat prádelní vodoměr SV na jednotlivce ANO-NE ?, ať už odpovíme ANO či ne, objeví se dotaz: Mám rozpočítat PATNÍ ** vodoměr TV na jednotlivce ANO-NE ?, v této fázi výpočtu odpovíme NE a objeví se: Mám rozpočítat prádelní vodoměr TV na jednotlivce ANO-NE ?. Opět odpovíme NE a program se vrátí k původní tabulce odečtů vodoměrů studené vody, kde již vidíme, že dosadil do jednotlivých bytů poměrový díl ztráty v rozvodech Pokud jsme potvrdili i výpočet prádelny, dosadil zde i poměrovým dílem spotřebu vody v prádelně do jednotlivých bytů.

 

Odečet vody na patním měřidle v prádelně můžeme rozdělit do jednotlivých bytů i manuálně tzn. že na dotaz:Mám rozpočítat prádelní vodoměr SV na jednotlivce ANO-NE ? Můžeme odpovědět i NE, přes to, že v tomto okně odečet ponecháme. Po stisku klávesy ESC můžeme celkovou naměřenou hodnotu v prádelně rozdělit do jednotlivých bytů podle údajů obsluhy prádelny, tj. podle toho, kdo z uživatelů v prádelně pral a kolik vody při tom spotřeboval.

 

Manuální zadávání spotřeby vody v prádelně do jednotlivých  bytů:

Pomocí šipek se přesuneme nahoru na první řádek a poklepáváním na klávesu ENTER si nastavíme blikající kurzor do okna Prádelna. Doplníme odečet, stiskneme klávesu šipka dolů a takto postupujeme, dokud nerozdělíme celkový odečet naměřený na patním měřidle v prádelně.

 

 

Zadávání odečtů patních vodoměrů dle vyúčtovávaných období změny ceny vody

V úloze "Základní výpočty + rozvrhový klíč" stiskneme klávesu F8- Patní vodoměr, vybereme si SV nebo TV a objeví se nám odečty vody v jednotlivých bytech. Aby nám při tisku na jednotlivce vycházela fakturovaná cena vody za 1m3, je třeba před vlastním výpočtem ceny vody na byt po výpočtu paušálu a stanovení sankce  stisknout znovu klávesu F8 - Odečet na patě domu a program nám nabídne tři sloupce: Patní, prádelní, byty a tolik řádků období, kolik změn ceny vody jsme do programu k tomuto domu  zadali. Doplníme tedy podíl nákladu v korunách z UCE a ceny za l m3 vody fakturované v jednotlivých obdobích do sloupců Patní, případně prádelní jako  počet m3 za každé období změny ceny vody.. Sloupec byty nevyplňujeme, doplní si program sám. Nyní odejdeme ESC a na otázku: Mám rozpočítat patní vodoměr na jednotlivce ? Odpovíme stiskem klávesy ENTER na prosvíceném okně ANO. Program sečte všechny odečty vodoměrů v bytech + paušály + sankce a výslednou částku odečte od celkového odečtu patního měřidla za každé vyúčtovávané období. Pak přidá  ke každému odečtu v bytě i poměr patního měřidla. (Celkovou částku paušálu + případné sankce v bytě rovněž povýší o podíl patního měřidla.) Takto rozdělí do bytů ztráty v rozvodech za každé vyúčtovávané období..  Nyní odejdeme ESC na výpočtové okno a dále  pokračujeme ve výpočtu stiskem klávesy V - Výpočty - viz popis dále..

 

 

Sankce

Než začneme uplatňovat sankce, je třeba si zkontrolovat, zda jme připraveni na vymáhání jejich úhrady uživatelem. Znamená to tedy, že musíme písemně prokázat, že uživatel neumožnil návštěvu pracovníka provádějícího odečty i přes  to, že byl k tomu vyzván..

K této problematice jsme získali komentář  k vyhl. 245/95 Sb. od ing. Vilibalda Zunta z Ministerstva průmyslu a obchodu české republiky zpracovaný ing. Černým v  březnu 1997.

 

               Z něho uvádíme:

·      "Nájemní smlouvy o užívaní bytu uzavřené po l. lednu 1995, kdy nabyla účinnost novela občanského zákoníku tj. zákon 267/1994 Sb., musí obsahovat mj. způsob výpočtu úhrad za plnění spojená s užíváním bytu. Vyžaduje se, aby tyto údaje byly určitelné tj. alespoň s odkazem na příslušný právní předpis, nebo aby tyto údaje byly stanoveny přímo ve smlouvě s určením jejich výše. V případě vytápění a teplé užitkové vody je tímto předpisem vyhláška 245/95 Sb.. Doporučuje se, aby se způsob výpočtu úhrad za poskytování služby vytápění a poskytování TUV i vody doplnil i do nájemních smluv uzavřených před 1.1.1995, neboť se tím může předejít následným nedorozuměním a sporům.

 

·      Stanovení zvýšeného podílu spotřební složky nákladů na teplo k vytápění pro spotřebitele, který odmítnul měření nebo odečet: Správný (právně nenapadnutelný)  je takový způsob  řešení rozúčtování, který je v souladu s vyhláškou, a který je předem dohodnutý se všemi nájemníky, nejlépe v nájemní smlouvě nebo platném dodatku k ní.

 

·      V souvislosti s tím je na místě si připomenout znění par. 692 odst.3 občanského zákoníku "Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli  nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.  Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.

 

·      Neprovedený odečet měření z viny nájemníka - základní problém v praxi bude bezpochyby v prokazování zavinění. Průkazní břemeno bude vždy na vlastníku domu. Základní situace při nezjistitelných náměrech tepla v bytech a způsoby řešení, jsou podle našeho názoru následující: Vlastník domu se rozhodne instalovat měření v bytech. Někdo z nájemníků odmítne si nechat toto měření nainstalovat. Tato situace je typická pro aplikaci ustanovení par.6 odst. 9 a par.7 odst.8 vyhlášky. Pokud si nájemník nechá namontovat měření dodatečně, bude se mu počítat naměřená spotřeba od začátku nejbližšího zúčtovacího období. Využití náměru z části zúčtovacího období by vyžadovalo znalost celkových nákladů na dům za tuto část zúčtovacího období, a dále provedení odečtů náměrů v bytech k termínu dodatečné instalace měření u tohoto nájemníka. To však by s sebou neslo otázku, kdo bude tyto vícenáklady na vyúčtování a rozúčtování hradit. Nabízí se jediná odpověď: Ten, kdo tyto náklady zavinil.

 

·      Neprovedený odečet měření nezaviněný nájemníkem - v tomto případě se nejedná o neměřený odběr, ale o nezjištěný náměr. Aplikace par. 6 odst.9 a par.7 odst.8 nepřichází v úvahu. Doporučujeme pro rozúčtování daného zúčtovacího období určit podíl nákladů připadající na dotčeného nájemníka z průměrných  nákladů zúčtovací jednotky na 1 metr čtvereční podlahové plochy s tím, že v následujícím období bude provedeno doúčtování podle náměru za 2 období.

 

                     Konec citátu z komentáře."

 

 

Paušál u studené vody - (nezjištěný náměr)

Pro výpočet ceny studené vody dosud platí vyhl. 144/78 Sb. ve znění vyhl. 185/88 Sb. o odběru studené vody.  Par. 20 - Nelze-li přesně zjistit výši odběru vody za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období minulého roku. Jde-li o nový odběr nebo změnu v odběrových poměrech, určí se výše tohoto odběru podle ročních směrných čísel spotřeby vody, která jsou přílohou vyhlášky. Pokud tedy nemáme v naší směrnici o vyúčtování služeb stanoven způsob výpočtu průměrné spotřeby studené vody v bytě, měli bychom postupovat podle této vyhlášky takto:

 

V úloze Výpočet vyúčtování služeb, Stanovení nákladů SV+TV+TO+rozvrhový klíč po zvolení střediska a potvrzení pokračování ve výpočtu v obrazovce Základní výpočty + rozvrhový klíč nejprve nahrajeme odečty studené vody z programu Vodoměr stiskem klávesy M - nahrát, pak po stisku klávesy F8  - patní vodoměr  zvolíme Zobrazit pouze SV - studenou vodu a do sloupce Paušál uvedeme buď odečet stejného bytu v loňském roce nebo použijeme pro výpočet paušálu směrných čísel v příloze vyhlášky. Vypočítanou hodnotu uvedeme k danému  bytu ve sloupci Paušál. Zapíšeme hodnotu a potvrdíme ENTER.

 

Povýšení paušální spotřeby studené vody o sankční odečet  procentem:

Takto zadanou hodnotu (paušál) je možno povýšit ve sloupci Sankce v % (pokud máme % navýšení v interní směrnici).  Přesuneme se kurzorem do sloupce sankce, zadáme (zvolené procento navýšení)  např. 10 a potvrdíme ENTER.  Program zobrazí součet Paušál + sankce  ve stejnojmenném sloupci a ve sloupci SV celkem. 

 

Další způsoby stanovení paušální spotřeby studené vody:

Najedeme si prosvětleným řádkem na uživatele, který nemá odečet studené vody, stiskneme klávesu F5 - výpočet paušálu a objeví se nám nabídka:

 

Počítat paušál na SV - studenou vodu dle osoboměsíců

Zvolíme-li tuto úlohu,  počítač vezme celkový počet m3 na dům a vydělí tento celkovým počtem osoboměsíců v bytech s měřenou spotřebou vody. Pak výsledný podíl na l osoboměsíc vynásobí počtem osoboměsíců v bytě bez odečtu vody. I takto stanovený paušál se dá povyšovat o sankce.

 

Počítat paušál na SV – (Stejně jako TV dle vyhl. 245/95 Sb.) -  studenou vodu dle průměru m3 na byt

Celková  spotřeba studené vody v bytech s měřeným odečtem : počet měřených bytů x 1 byt bez měření. Takto stanovené částky se dají rovněž povyšovat o sankce v %.

 

Nyní je třeba rozpočítat ještě ztráty v rozvodech. Stiskneme znovu klávesu F8 a do okna odečet patního měřidla doplníme počet m3 vody dle nákladu na dům v UCE, jak výše uvedeno u popisu úlohy "Ztráty v rozvodech". Znovu připomínáme, že před výpočtem ceny vody nejprve zkontrolujeme, zda mají v domě všichni uživatelé odečty měřidel, chybějící odečty buď zajistíme nebo doplníme paušální odečty, případně můžeme paušální odečet povýšit i o sankční odečet procentním navýšením paušálu a teprve potom  rozpočítáváme ztráty v rozvodech. Jinak by se nám mohlo stát,  že by uživatel bez sankce měl větší náklad na vodu, než uživatel, kterému jsme naúčtovali pouze paušál bez podílu na ztrátách v rozvodech. Takto jsme kompletně nachystali odečty studené vody pro výpočet nákladů na jednotlivé byty. Při odchodu z této úlohy provádíme vizuální kontrolu celkového počtu m3 vody zadaného do výpočtové tabulky na dům. Na obrazovce "Základní výpočty + rozvrhový klíč" byl těsně po stisku klávesy M – Nahrát data, celkový součet m3 vody naměřený v jednotlivých bytech. Pokud jsme pracovali s programem správně, měl by konečný stav m3 studené vody ve sloupci SV m3 po proúčtování paušálu, sankčních odečtů, spotřeby vody v prádelně a rozdělení ztrát v rozvodech  odpovídat 832,18 m3 (viz výše uvedený příklad), což je celkový náklad na SV v účetnictví vydělený fakturovanou cenou za l m3 vody.

 

Jak se projeví převody členských práv ve vyúčtování služeb ?

Při kontrole nahraných odečtů vodoměrů studené a teplé vody se nám může stát, že dům má příkladně 6 bytů a program vytvoří do vyúčtování 7 řádků se jmény uživatelů. Počet řádků ve vyúčtování domu závisí na způsobu, jak provádíme převody členských práv v programu ZPP+CLE.

Provádíme-li převod "Vzájemným vyrovnáním", vymění program pouze jména uživatelů a počet vyúčtovávaných řádků vyúčtování bude odpovídat počtu bytů v domě. Jak bylo již řečeno v programu ZPP – při převodech "vzájemným vyrovnáním"  předpokládáme, že si uživatelé vzájemně vyrovnali mezi sebou všechny pohledávky a nový uživatel přebírá i případnou odpovědnost za vzniklý nedoplatek vyúčtování služeb. V současné době jsme ale nuceni stále častěji (v souvislosti s převody bytů mezi vlastníky) provádět převody "Přes družstvo", kdy program u každého uživatele, který v bytě bydlel i jeden měsíc ve vúčtovávaném roce, vytvoří samostatný řádek vyúčtování. Je to proto, že při převodu přes družstvo, musíme každému uživateli, který v bytě bydlel, vystavit samostatné vyúčtování. Jinak se převody v programu Služby vlastně nemusíme vůbec zabývat, poněvadž program samostatně rozdělí roční náklad každému z bydlících, úměrně odečtům vodoměrů či počtu měsíců, po které v bytě, v daném roce, každý z nich bydlel.

 

Sankce za neumožnění odečtu teplé vody

Spustíme si  "Výpočet vyúčtování služeb" - Stanovení nákladů SV+TUV+TO + rozvrhový klíč, zvolíme středisko, pokračovat ve výpočtu a v obrazovce "Základní výpočty + rozvrhový klíč " nejprve pomocí klávesy M – nahrajeme odečty  teplé vody do jednotlivých bytů. Nyní  stiskneme klávesu F8 - Patní vodoměr a z nabízených možností si vybereme - zobrazit pouze TV – teplou vodu (studenou vodu, která je dodávána jako teplá tj. nosič).  (Zde záměrně uvádíme TV – (NOSIČ), poněvadž navýšením počtu m3 spotřeby studené vody, která je dodávána jako teplá, dosáhneme i poměrného navýšení ohřevu teplé vody u těchto bytů). Počítač nám zobrazí nahrané odečty v jednotlivých bytech. Nyní se musíme rozhodnout u každého jednotlivce, který má nulový odečet vody - zda mu naúčtujeme pouze paušál = průměrnou spotřebu vody v domě nebo zda mu tuto spotřebu navýšíme i o procentní sankci dle našich směrnic pro vyúčtování služeb.

 

Paušální náklad - průměr spotřeby TUV - najedeme si pomocí šipek na uživatele s nulovým odečtem a jakmile máme kurzor ve sloupci Paušál, stiskneme klávesu F5 - výpočet paušálu. Objeví se nám okno:

               - Počítat paušál na  TV - teplou vodu dle vyhl. 245/95 Sb.

               - Počítat paušál na SV - studenou vodu dle osoboměsíců

               - Počítat paušál na SV - studenou vodu dle průměru m3.

Potvrdíme tedy Počítat paušál na TV dle vyhl. 245 ENTER a počítač doplní paušální částku do sloupce paušál tak, že součet všech naměřených m3 v bytech s odečtem vody vydělí: součtem podlahových ploch všech měřených bytů. Takto získaný náklad na m2 vynásobí počtem m2 podlahové plochy bytu bez odečtu. Pokud počítáme vyúčtování služeb po obdobích změny ceny vody, vypočítá paušál připadající na každé období samostatně a pak uvede do sloupce Paušál k danému bytu jejich součet = výslednou průměrnou spotřebu - paušál.

 

Nyní vlastní výpočet sankce za neumožnění odečtu TUV

Navýšení spotřební složky o 1- 300%  - ve sloupci sankce uvedeme % navýšení např. 300 a potvrdíme ENTER. Počítač okamžitě zobrazí celkovou částku ve sloupci Paušál + Sankce. Takto postupujeme u každého bytu bez odečtu samostatně, poněvadž každý uživatel může mít % navýšení jiné.  Jakmile máme doplněny hodnoty na všechny řádky odečtu TUV, stiskneme znovu klávesu F8 a pokud máme měření u teplé vody na patě domu, doplníme stav patního měřidla po obdobích do sloupce  Patní. Odejdeme ESC a počítač se nás zeptá:  Mám  rozpočítat patní vodoměr TV na jednotlivce ? Potvrdíme ENTER prosvětlené okno ANO a počítač se nás znovu zeptá: Mám  rozpočítat prádelní vodoměr TV na jednotlivce ?, odpovíme ANO - NE a   počítač nám nabídne tabulku patních odečtů studené vody. V této části výpočtů odvoláme ESC a na otázky, zda má rozpočítat odečet SV na jednotlivce odpovíme NE. Počítač sečte všechny odečty teplé vody naměřené v bytech, přičte k nim paušální částky odečtů v bytech bez měření, sankční odečty v bytech bez měření a porovná jejich součet se stavem patního měřidla. Rozdíl rozpočítá do všech bytů v domě podle zadaných hodnot odečtů nezávisle na tom, zda se jedná o naměřenou spotřebu či sankční odečet. Pokud tedy chceme při výpočtu TUV zohledňovat odečet patního měřidla v domě, musíme nejprve nahrát odečty z programu Vodoměr, pak doplnit paušální spotřeby a sankce do bytů bez odečtů a teprve rozdělit zbylou spotřebu (ztráty v rozvodech) do všech bytů poměrně podle výše zadaných hodnot v bytech. Opačný postup není možný !  Nemáme-li měření TUV na patě domu, ukončíme zadávání odečtů vody po doplnění posledního sankčního odečtu ESC.

 

Než začneme provádět výpočet ceny tepla, musíme si doplnit počet dílků - odečty měřidel na radiátorech, pokud nám výpočty ceny tepla neprovádí přímo firma, která dodala měřidla. Doplnit počet dílků můžeme:

- ručně nebo

               - po stisku klávesy F6 - Nahrát dílky radiátorů z programu ZPP.

 

Ručně - V úloze stanovení nákladů SV+TV+TO + rozvrhový klíč - potvrdíme, zadáme středisko, a v okně Základní výpočty + rozvrhový klíč stiskneme klávesu F4 - Dílky a objeví se nám tabulka, kde zadáme ke každému bytu počet dílků. Pokud chceme zadávat pouze dílky a žádné koeficienty, zadáme vždy např. pouze 30 a šipkou dolů se přesuneme na dalšího uživatele. Pokud byt nemá odečet, nevyplňujeme nic.  Po doplnění všech odečtů stiskneme znovu F4 – součet a zkontrolujeme celkově zadaný počet dílků. Nemáme-li odečty ze všech bytů, rozhodneme se, zda uživateli naúčtujeme pouze paušální odečet nebo zda mu paušál povýšíme i o sankci. V takovém případě zůstaneme v pracovním okně zadávání dílků – dále viz paušální odečet + sankce..

 

Z programu ZPP - (Podmínkou samozřejmě je, že je do programu ZPP nejprve zadáme v úloze Plochy, po stisku klávesy F4 - Dílky radiátorů. Další postup viz program ZPP.)  Než provedeme vlastní nahrání dílků, počítač se nás zeptá, zda chceme při dělení odečtů za jednotlivá období změn ceny tepla rozdělit zadané dílky dle % vyhl. 245/95 Sb. dle období nebo rovným dílem. Zvolíme tedy k rozdělení použít procenta na topení, ENTER, původní hodnoty budou přepsány - mám pokračovat ? Odpovíme ANO a počítač doplní do každého období patřičný díl poměrových dílků na radiátorech.

 

Odečty dílků při změně ceny tepla v průběhu zúčtovávaného období

Zadáme-li do úlohy 12 a) Změnu ceny tepla např. ve tvaru 01.01.1999 do 30.06.1999 a od 01.07.1999 do 31.12.1999, vytvoří program ke každému uživateli dva řádky na počet dílků tj. za každé období jeden odečet. Pokud bychom měli v roce i dvanáct změn ceny, vytvoří program tolik řádků pro zadání odečtů dílků, kolik změn ceny tepla jsme do programu zadali. Následně pak program počítá cenu tepla pro každé období samostatně, ve výpočtové tabulce "Základní výpočty + rozvrhový klíč" uvede součet těchto dílčích nákladů, ve vyúčtování pro jednotlivce uvede náklad na teplo za každé období změny ceny samostatně a závěrem vyčíslí náklad na teplo celkem. 

 

Sankce za neumožnění provedení odečtu ve vyúčtování tepla

Legislativa -  par.6 odst.9 vyhl. 245/95 Sb. Spotřební složka vytápěných místností bez měření  připadající na m2  podlahové plochy je o 30% vyšší, než je průměrná hodnota spotřební složky  v místnostech s měřením. Připadá v úvahu i v momentě, kdy jsou na radiátorech připojeny indikátory  spotřeby tepla, či jiná poměrová měřidla tepelné pohody v bytě a někteří uživatelé v domě odmítnou jejich připojení.

 

Vlastní výpočet paušálních částek (nezjištěný náměr) - neprovedený odečet nezaviněný uživatelem

V úloze  F4 – dílky, po doplnění všech známých dílků do jednotlivých bytů, stiskneme klávesu F5 - Výpočet paušálu a počítač doplní paušální částku odečtu do každého bytu bez odečtu tak, že sečte všechny odečty v daném domě za každé období (změny ceny), vypočítá průměrný počet dílků  na m2 podlahové plochy bytů s měřením x podlahová plocha bytu bez měření a součet dílčích paušálních částek po obdobích dosadí jako paušální částku do sloupce Dílek..

 

Sankční odečet - neprovedený odečet z viny nájemníka

Ve stejné úloze, ale ve sloupci Sankce v % - doplníme počet procent (30), o které chceme navýšit paušální - průměrný počet dílků na každý byt. Počítač okamžitě přepočítá počet dílků a výslednou částku zobrazí  ve sloupci přepočítané dílky. Aby bylo možno poznat paušální  a sankční odečty od těch skutečných, zobrazuje se hvězdička za celkovým počtem % ve sloupci sankce i když počítáme pouze paušál. Bez označení tedy zůstávají normálně naměřené hodnoty. Stiskneme-li klávesu F4 - součet dílků, počítač zobrazí v horní části obrazovky součet dílků ve sloupci dílek a součet dílků ve sloupci přepočtený počet dílků. Nejprve tedy musíme vždy vypočítat paušál - průměrnou spotřebu a pak teprve sankční odečet v %. Opačný postup není možný!

 

 

 

Výpočty

Zůstáváme stále v pracovním okně "Základní výpočty + rozvrhový klíč". K vlastnímu provádění výpočtů stiskneme klávesu V – Výpočty a objeví se nám všechny výpočty, které můžeme provádět v této obrazovce:

 

               a)       Výpočet pro studenou vodu

               b)       Výpočet ceny tepla

               c)       Výpočet pro teplou vodu

 

Výpočet provést:

               d)       Výpočet GJ pro teplo

               e)       Výpočet GJ pro teplou vodu

               f)       Vyřazení členů pro výpočty.

 

Ad a) Výpočet pro studenou vodu

Potvrdíme ENTER a program se nás zeptá: Výpočet provést ANO-NE? Odpovíme-li ANO, dosadí do všech bytů náklad na dodávku studené vody v korunách. Na konci domu – sloupce  je uveden součet vyúčtovaných nákladů. Zkontrolujeme, že zúčtovaná částka odpovídá zadání v horní části obrazovky a pokud se vyúčtovaná částka liší od zadané pouze o zaokrouhlení, přejdeme na:

 

 

Ad b) Výpočet ceny tepla

Legislativa:

S platností od 1.1.1996 platí vyhl.245/95 Sb. o pravidlech pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele, novelizovaná vyhl. 85/98 Sb.

Zásadní změna pramení z par.6 odst.2 - Náklady na teplo k vytápění v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na složku základní a spotřební, přičemž na základní složku připadne 30-50% a na spotřební složku 50-70% nákladů.

 

par.6 odst. 4 - Spotřební složka se rozdělí na spotřebitele úměrně údajům měřičů tepla...

 

par.6 odst. 5 - Základní složka se rozdělí v poměru jejich podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru. Podlahovou plochou je plocha místností v bytě kromě lodžie a balkónu. tj. dosavadní užitková plocha.. Z ní nyní musíme vypočítat  pomocí koeficientů dle přílohy l k vyh. 85/98 Sb. započitatelnou plochu pro každou jednotlivou místnost bytu,  následně pak započitatelnou podlahovou plochu celého bytu a od vyúčtování služeb za rok 1999 ji používat pro výpočty nákladů na teplo  a teplou vodu. Vlastní výpočet viz popis programu ZPP+CLE – ZPP – oddíl 3. Plochy – F3 – Výpočet započitatelné podlahové plochy.

 

par. 6 odst. 7 - V zúčtovací jednotce, kde u spotřebitelů nejsou instalovány indikátory nebo měřiče tepla se náklady rozdělí dle podlahové  plochy bytu. (Nově započitatelné podlahové plochy bytu) V tomto případě vyhláška neumožňuje žádnou jinou dohodu.

 

Výpočet ceny tepla a převody bytů

 

Tabulka % rozdělení nákladu na teplo dle vyhl. 245/95 Sb.

Než začneme provádět vyúčtování tepla, měli bychom si nastavit tabulku pro rozdělení nákladu na teplo u převodů  "přes družstvo" tzn. vyúčtováváme-li služby jak s odcházejícím, tak i s novým uživatelem bytu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo Metodické pokyny k vyhlášce 245/95 Sb., referent ing. Miloš Hejda: "Nejsou-li instalována měřidla na otopných tělesech u spotřebitelů, potom se celkový podíl nákladů na vytápění, odpovídající započitatelné podlahové ploše,  rozdělí podle procentuální klimatické náročnosti v jednotlivých měsících takto:

 

Leden 19%, únor 16 %, březen 14%, duben 9%, květen 2%, červen - srpen 0%, září 1%, říjen 8%, listopad 14%, prosinec 17%. "

 

Najedeme si do programu  Sluinic, úloha "Úprava tabulky procent pro ukončené užívání", potvrdíme a do nabízené tabulky doplníme výše uvedená procenta takto: do sloupce "Pouze_to" doplníme na řádek 01 hodnotu 19, 02=16,03=14,04=2,09=1,10=8,11=14 a 12=17. Vzhledem k tomu, že ohřev teplé vody se již ve vyhlášce 245/95 Sb. z tohoto hlediska neřeší, počítáme ho rovným dílem ve všech měsících. K tomu účelu doplníme: do sloupce "Pouze_tvod" na prvních 11 řádků 8,3333333 a na řádku 12=8,333337.

 

Jakmile máme doplněny tyto hodnoty, stiskneme klávesu ESC a počítač nám napíše Zprávu: Součet procent pro teplo je 100%, součet procent pro TUV je 100%. Stiskni libovolnou klávesu. Pokud by hlásil, že počet procent nesouhlasí, musíme se vrátit a opravit případnou chybu. Po odchodu z programu musí být v tabulce zadáno celkem 100 % v každém z těchto dvou sloupců. Třetí sloupec již nevyužíváme, sloužil vyhlášce 197/57 Sb.

 

Vlastní provedení výpočtu ceny tepla:

Potvrdíme-li úlohu Výpočet ceny tepla a na otázku: Výpočet provést ANO-NE - potvrdíme prosvětlené okno ANO, objeví se nám tabulka, kde do posledního prosvíceného okna: Zadejte procenta na poměrové dílky doplníme, kolik procent z částky na teplo chceme rozpočítat podle měřidel. Zadáme tedy např. 70% a potvrdíme ENTER Znovu odpovíme na dotaz Výpočet provést ANO – NE ? a program nám nabídne všechny plochy, které jsme si určili v ZPP, že se nám mají ve výpočtech služeb zobrazovat. Zbývajících 30% rozpočítáme podle započitatelné podlahové plochy. Přesuneme se pomocí šipek nahoru – dolů na řádek s textem započitatelná podlahová plocha a program rozdělí náklad na teplo do jednotlivých bytů.

 

U domů, kde nemáme instalována měřidla, uvedeme do počtu dílků 0%.

Program potom ve výpočtu rozdělí veškerý náklad podle zvolené plochy. (Správně by to měla být započitatelná)

 

Výpočet ceny tepla při změně ceny tepla v průběhu vyúčtovávaného období

V domech, kde nemáme měřidla spotřeby tepla na radiátorech v bytech a dojde ke změně ceny tepla, rozepíšeme v nákladech cenu tepla po obdobích a ke každému období uvedeme i jednotkovou cenu za l GJ. Viz popis "Vlastní provádění vyúčtování tepla - Stanovení nákladů". Výpočet pak provedeme stiskem klávesy V - Výpočty v úloze "Základní výpočty + rozvrhový klíč". Program dosadí do výpočtové tabulky celkem náklad na byt za rok, ale do vyúčtování pro uživatele rozepíše cenu tepla dle jednotlivých období a celkem. V domech, kde máme měřenou spotřebu tepla v bytech, zadáme nejprve do "Základních výpočtů + rozvrhový klíč" pod klávesu F4 - Dílky - dílky do každého období změny ceny. Potom program dosadí do výpočtové tabulky celkem náklad na byt za rok, ale do vyúčtování pro jednotlivce uvede počet naměřených dílků, cenu za l GJ a náklad za každé vyúčtovávané období samostatně. V závěru vyčíslí náklad na teplo celkem.

 

Dále jestliže se uživatel odstěhuje a my mu chceme vyúčtovat část roku např. do 30.8, musíme provést v programu ZPP+CLE - převod přes družstvo a ve vyúčtování potom  zaplatí pouze poměrný díl tepla za staré ceny. Nový uživatel bude mít zákonitě nedoplatek, poněvadž bude platit za teplo již vyšší cenu.

 

 

ad c) Výpočet pro teplou vodu

Legislativa:

Dle vyhl. 245/95 Sb. se náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody připadající na zúčtovací jednotku rozdělí na složku základní a spotřební, přičemž základní složka činí 10-30% a spotřební 70-90% nákladů. Náklady na dodávku teplé užitkové vody (studená voda dodávaná jako teplá- nosič) se rozdělí na složku základní 5% a spotřební 95% nákladů. Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele dle započitatelné podlahové plochy – novela vyhl. 85/98 Sb. Spotřební složka se rozdělí podle údajů vodoměrů. K této složce se připočte podíl nákladů spotřeby dle vodoměrů ve společných prostorách. V zúčtovací jednotce, kde u spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry se náklady na dodávku teplé užitkové vody rozdělí, není-li dohodnuto jinak, podle započ. podlahové plochy.

 

Vlastní výpočet TUV dle vyhl.245/95 Sb.:

Znovu začínáme v úloze "Základní výpočty + rozvrhový klíč" – stiskneme klávesu V – Výpočty, zvolíme Výpočet pro teplou vodu, potvrdíme Výpočet provést ANO, vybereme si plochu, podle které budeme rozdělovat základní složku a program nám nabídne tabulku, kde znázorní členění výpočtu TUV. V záhlaví tabulky je celkový náklad na ohřev TUV tak, jak jsme ho zadali do nákladů pod klávesou N.  Do prosvětleného okna uvedeme náklad na ohřev TUV, program okamžitě vyčíslí kolik procent z celkového nákladu na teplou vodu činí náklad na ohřev TUV a zbývající náklad na nosné médium.  Dále doplníme % pro základní složku (podle vlastního interního předpisu) na ohřev vody např. 30% a na nosné médium na započitatelnou podlahovou plochu zřejmě 5%. Potvrdíme ENTER a na otázku: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ANO-NE ? Odpovíme potvrzením prosvětleného okna ANO. Počítač provede výpočet.

 

Výpočet TUV pouze dle odečtů vodoměrů

Pro družstva, která chtějí provádět výpočet TUV pouze podle měřidel uvádíme,  že pokud do nákladu na ohřev uvedeme celý náklad na TUV a do procent na  plochu i do procent na nosné médium uvedeme 0%, rozdělí program náklad na TUV do jednotlivých bytů pouze podle m3 vody.

 

Výpočet ceny teplé vody pro domy bez instalovaných bytových vodoměrů (dle osoboměsíců)

I zde začínáme v úloze Základní výpočty + rozvrhový klíč. Zvolíme-li pro vyúčtování po stisku klávesy K – rozvrhový klíč 4 – Studená voda dle m3, teplá voda dle osoboměsíců a spustíme-li po zadání N- nákladů -Výpočet pro teplou vodu, výpočet provést ANO, objeví se nám nová nabídka:

 

·        Počítat TUV dle osoboměsíců a plochy (dle vyhl. 85/98 Sb.) nebo

·        Počítat TUV pouze podle osoboměsíců.

 

 

Počítat TUV dle osoboměsíců a plochy:

Program nám nabídne všechny plochy z programu ZPP – oddíl 3.Plochy, vybereme si,  kterou plochu má pro výpočet použít a další postup vyúčtování již známe. Náklad na vodu rozdělíme na náklad na ohřev a nosič. Dále každý z těchto nákladů rozdělíme na základní složku a spotřební složku. Potom potvrdíme Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO- NE?  Základní složku počítač rozdělí podle zvolené plochy, spotřební složku rozdělí do jednotlivých bytů podle počtu osoboměsíců.

 

 

Počítat teplou vodu pouze podle osoboměsíců (počtu osob)

Potvrdíme stejnojmenný výpočet - druhou úlohu v této nabídce a počítač výpočet provede.

Předpokladem obou výpočtů je, že jsme si předem do úvodní obrazovky počty osoboměsíců buď nahráli z programu Předpis nebo doplnili dle hlášení od vedoucích samospráv.

 

Výpočet změny ceny teplé vody po obdobích

U měřené spotřeby TUV můžeme vyčíslit náklad na ohřev a nosič TUV samostatně za každé období změny ceny TUV, ať se změnila cena studené vody, která byla dodávána jako teplá, nebo cena za l GJ nutný pro ohřev této vody. Předpokladem je, že si zadáme buď do úlohy "Nastavení základních hodnot pro VYU" viz popis bodu 12a) změnu ceny TUV po obdobích nebo přímo před výpočtem konkrétního domu do "Změna ceny teplé vody" jednotlivá období platící vždy pro jednu cenu TUV. Potom při zadávání nákladů na vodu musíme rozepsat účtovaný náklad na M3 a cenu za l GJ po obdobích, jak je uvedeno v popisu k úloze "Vlastní provádění vyúčtování" - "Stanovení nákladů" a po stisku klávesy M - Nahrát odečty vodoměrů TUV. Tyto odečty nahráváme za celé období současně, ale program je při vlastním výpočtu použije podle zadaných období. Po stisku klávesy V - Výpočty, úloha "Výpočet pro teplou vodu", potvrdíme výpočet ANO, zvolíme zřejmě započitatelnou podlahovou plochu (ale můžeme zvolit i jinou z nabízených ploch) a program bude žádat rozdělení nákladu za první období změny ceny na náklad na ohřev a nosič. Zadáme tedy náklad na ohřev a program sám dosadí do tabulky cenu za nosič. Potom doplníme procento, jak velkou část z nákladu na ohřev TUV chceme rozdělit dle m2 plochy a procento, jak velkou část z nákladu na nosič (studenou vodu, která je dodávána jako teplá) chceme rozdělit dle m2 plochy. Po doplnění celé tabulky pro první období změny ceny se nás program zeptá: Mám pokračovat ? NE - oprava - ANO. Je-li vše v pořádku, potvrdíme ANO a program nám nabídne stejnou tabulku pro rozdělení nákladu na TUV pro další období změny ceny. Doplníme tedy náklad na ohřev a program sám tentokrát doplní zbytek  tj.  náklad na nosič a opíše zadaná procenta na rozdělení dle m2 z předešlé tabulky. Objeví se pouze dotaz: Mám pokračovat ? NE - oprava - ANO. Potvrdíme-li ANO, a pokud je to konec zadaných období změny ceny TUV, objeví se hláška: Původní hodnoty budou přepsány. Mám pokračovat ? ANO - NE. Potvrdíme-li ANO, provede program výpočet. V pracovním okně "Základní výpočty + rozvrhový klíč" se nám objeví roční náklad na TUV na každý byt celkem a ve vyúčtování na jednotlivce budeme mít rozepsány náklady na ohřev a nosič za každé období změny ceny TUV samostatně. I v tomto výpočtu by měla vycházet cena studené vody, která je dodávána jako teplá u každého domu ve výši fakturační ceny studené vody platné v každém ze zúčtovávaných období.

 

ad d) Výpočet GJ pro teplo

Stále pracujeme v úloze Základní výpočty + rozvrhový klíč. Výpočtem nákladu na teplo na každý byt výpočty tepla nekončí. Musíme ještě vypočítat, kolik GJ tepla bylo do každého bytu dodáno -  pro tiskové výstupy pro jednotlivé uživatele.  Stiskneme klávesu V- Výpočty a potvrdíme úlohu Výpočet GJ pro teplo. Program se nás ještě zeptá: Máte již proveden výpočet pro teplo ANO-NE ? Potvrdíme-li ANO, program zobrazí provedený výpočet na obrazovce. Pokud je výpočet v pořádku, mělo by být u každého bytu v prvním sloupci uvedeno O.K., ve druhém sloupci Náklad topení Kč, ve třetím sloupci, kolik GJ bylo do bytu dodáno pro topení a ve čtvrtém sloupci je počet GJ vynásoben cenou za 1 GJ. V hlavičce tabulky je uveden celkový počet GJ dodaných do zvoleného domu pro teplo. Z úlohy odejdeme ESC a přejdeme na

 

ad e) Výpočet GJ pro teplou vodu

Znovu stiskneme klávesu V – Výpočty, potvrdíme Výpočet GJ pro teplou vodu a program se nás zeptá: Máte již proveden výpočet pro teplou vodu ? Odpovíme –li ANO, program zobrazí stejnou tabulku, jako u GJ pro teplo. Opět platí, že u každého bytu by mělo být uvedeno O.K. V záhlaví tabulky je opět uveden celkový počet GJ, které daný dům spotřeboval na dodávku TUV. Z úlohy odejdeme ESC.Úloha je určena pro dosazení celkově spotřebovaných GJ pro ohřev teplé vody do jednotlivých bytů pro tisky pro jednotlivce.

 

ad f) Vyřazení členů pro výpočty

Jedná se pouze o novou nabídku stejné úlohy, jakou jsme od programu dostali při zvolení střediska před potvrzením POKRAČOVAT ve výpočtu. Viz popis úlohy ad 2a) Vyřazení členů pro tento výpočet..

 

Jakmile dokončíme poslední výpočet z úlohy Základní výpočty + rozvrhový klíč, měl by nám přestat blikat nerozúčtovaný rozdíl nákladů v pravé horní části obrazovky. Částka v okně Rozdíl nákladů by měla po dokončení výpočtů SV+TO+TUV vyjadřovat  pouze zaokrouhlení výpočtů.

 

 

Další funkce v úloze "Základní výpočty +rozvrhový klíč"

 

F5 – Podrobnosti - Po provedeném vyúčtování se pohybujeme pomocí šipek nahoru a dolů. Stiskneme -li F5- podrobnosti, objeví se nám prohlížecí obrazovka potvrzeného uživatele z programu Služby, ve které vidíme předpisy vyúčtování služeb dle jednotlivých let vzniku a k nim platby celkem za každý rok zvlášť. V posledním sloupci je saldo vyúčtování služeb dle jednotlivých let a celkem, předpis penále a saldo penále. Pokud bychom zde stiskli klávesu T - platby topné sezóny, objevil by se nám celkový přehled o všech platbách daného uživatele.

 

H – Hledej - Po stisku této klávesy se nám objeví normální hledací okno, s jehož pomocí si vyhledáme libovolného uživatele v domě, který máme právě spuštěný. Program se na hledaného uživatele nastaví prosvětleným řádkem.

 

T - Tisk jednotlivce - Po stisku klávesy T -Tisk program vytvoří na obrazovku vyúčtování služeb pro uživatele, na kterém právě svítí prosvětlený řádek ve vyúčtování. Po stisku klávesy ESC se nás program zeptá: TISK - Mám tisknout soubor ANO/NE? Po stisku klávesy A vytiskne vyúčtování na tiskárně. Úlohu lze dobře použít i pro kontrolu právě prováděného vyúčtování, kdy po stisku klávesy T na libovolně zvoleném bytě můžeme zkontrolovat budoucí tvar tiskového výstupu pro jednotlivce. V tomto případě na dotaz: Mám tisknout soubor ANO - NE? odpovíme NE a tisková sestava nenávratně zmizí.

 

Údaj na  posledním řádku obrazovky znázorňuje dobu užívání každého bytu, na kterém zrovna stojí prosvětlený řádek ve výpočtové tabulce. Jedná se o Jméno, adresa, užívání od např., 01/01/1991 do   /  /   . Není-li uvedeno datum do, znamená to, že uživatel v bytě stále bydlí. Je-li uvedeno datum do kratší, než je vyúčtování služeb, měl by být nad nebo pod tímto bytem uživatel, který v bytě bydlel zbývající část roku. Tento údaj je důležitý při používání výjimek (vynechat z výpočtu) – můžeme z výpočtu vyloučit byt pouze za celé vyúčtovávané období, nelze vyloučit z výpočtu pouze jeho část. Pokud má uživatel ukončené užívání do, musíme najít pomocí této úlohy i uživatele, který v bytě bydlel zbytek vyúčtovávaného období a rovněž ho označit * - vynechat z výpočtu.

 

 

Zadávání tepla a TUV ručně - podle výpočtů dodavatelů měřidel  v programu
SluInic - Inicializace služeb
 

Většina firem zpracovávajících odečty měřidel na radiátorech nemá program na vyúčtování ostatních služeb a předá družstvu tiskový výstup, kde jsou uvedeny pouze složky nákladů topení, teplé vody a někdy i studené vody. Poněvadž družstvo většinou nechce posílat uživatelům 2 vyúčtování, je možné jako nouzové řešení v tomto programu zadat již vypočítané náklady ručně a celkové vyúčtování včetně tiskových výstupů pro jednotlivce tisknout z programu Služby.

 

               Tuto funkci lze používat pouze pro vyúčtování bez změny  ceny - nelze počítat po obdobích !

 

 

Než  začneme, spustíme každý z takto vyúčtovávaných domů v programu Služby a zkontrolujeme, zda nemáme nastavenu v období vyúčtování "Změnu ceny tepla, teplé vody a pokud bychom chtěli takto zadávat i studenou vodu, tak i studené vody". Máme-li v Nastavení základních hodnot za družstvo uvedenu změnu ceny tepla či TUV, musíme přímo u těchto domů v úloze výpočet vyúčtování služeb, Stanovení nákladů SV+TV+TO+ rozvrhový klíč, po zvolení střediska spustit úlohu změna ceny tepla, pak změna ceny teplé vody a nastavit vyúčtování těchto domů na celé tj. jedno období.

     

              

               Vlastní zadávání:            

Spustíme program Slu_Inic, pomocí šipek se přesuneme na "Ruční oprava nákladů SV,TV,TO, potvrdíme ENTER, zvolíme středisko a počítač nám nabídne:

               -    oprava TO - topení - pouhá editace,

               -    oprava TO - rozpočítat 30-70, - úloha není vhodná pro družstevní byty !!! NEUŽÍVAT !!!

               -    oprava TV - teplé vody,

               -    oprava SV - studené vody.

 

Oprava TO - topení - pouhá editace.  Potvrdíme ENTER a do prvního sloupce uvedeme celkově naměřený počet dílků za období na teplo. Ve sloupci se pohybujeme tak, že zadáme počet dílků a přesuneme se pomocí šipky dolů na dalšího uživatele. Jakmile máme doplněny všechny dílky za dům, přesuneme se pomocí šipek na další sloupec - Náklad na m2, do kterého doplníme roční náklad na podlahovou plochu, pak se přesuneme na sloupec s názvem - Náklad na dílky - zde uvedeme spotřební složku nákladu na teplo za zúčtovávané období. Do sloupce Počet GJ uvedeme celkový počet dodaných GJ na teplo za vyúčtovávané období. V posledním sloupci celkem počítač okamžitě sečítá Náklad na m2 + Náklad na dílky. Zadané hodnoty nijak nezapisujeme, odejdeme ESC. Tato úloha spolupracuje přímo s databankou  v programu Služby.

 

·      Takto zadané hodnoty již v programu Služby nepřepočítáváme.  Jakmile do stejného domu vstoupíme v programu Služby ve výpočtech tepla  a provedeme výpočet tepla, údaje zadané ve Slu_Inic zmizí a počítač si bude pamatovat údaje vypočítané v programu Služby!

 

Oprava TV - teplé vody

Spustíme-li tuto úlohu, objeví se nám seznam uživatelů, ke kterému budeme doplňovat stejně jako v topení          jednotlivé sloupce, ze kterých se skládá náklad na teplou vodu. Nejprve tedy doplníme sloupec

               Voda M3 - uvedeme zde spotřebu studené vody, která je dodávána jako teplá. Pak doplníme sloupec

Náklad na ohřev m2(30%) - zde uvedeme základní složku = částku připadající na m2 podlahové plochy na každý byt za celé období, pak doplníme –

               Náklad na ohřev m3 (70%) - zde doplníme spotřební složku = částku nákladu na ohřev dle m3,

Náklad na nosič m2 (5%) - doplníme základní složku -  částku za studenou vodu, která je dodávána jako teplá, připadající na byt dle podlahové plochy a

Náklad na nosič m3 (95%) - doplníme spotřební složku nákladu na studenou vodu, která je dodávána jako teplá = částku připadající na byt dle dodaných m3 vody. Dále postoupíme na sloupec

               Počet GJ - zde uvedeme celkový počet GJ potřebný k ohřátí uvedené teplé vody.

               V posledním sloupci Celkem TV počítač vyčíslí celkový náklad na dodávku TUV do každého bytu. 

     

Oprava SV - studené vody

               Do této úlohy doplňujeme pouze 2 sloupce:

               Počet m3 SV - studené vody za celé období a

               Náklad na SV - studenou vodu celkem.

 

 

Výpočet vyúčtování při  namontování měřičů tepla v průběhu roku

Necháme-li v některém domě namontovat měřidla na radiátory např. v březnu, při vyúčtování tepla budeme potřebovat vyúčtovat první 2 měsíce podle m2 podlahové plochy a zbytek roku dle naměřených hodnot.

              

               Jak budeme postupovat ?

Máme-li stanovenu jednotnou změnu ceny tepla pro všechny domy v družstvu od 1.7.1999 v úloze Nastavení základních hodnot, zvolíme úlohu Výpočet vyúčtování SV+TV+TO+Rozvrhový klíč, zvolíme středisko a  pomocí šipek si na nabízené obrazovce zvolíme úlohu změna ceny tepla. Zde smažeme poslední zadaný řádek zřejmě s textem od 01.07.1999 do 31.12.1999  pomocí klávesy F8 - smazat,  na prvním řádku doplníme 1. změnu ceny tepla končící 28.02.1999, stiskem klávesy F2- přidávat,  si vytvoříme období od 01.03.1999 do 30.06.1999 a dalším stiskem F2 vytvoříme poslední období od 01.07.1999 do 31.12.1999.  Takto jsme vytvořili 3 období. Jedno neměřené a 2 měřená s různými cenami za 1 GJ. Nyní odejdeme ESC a potvrdíme řádek Pokračovat ve výpočtu.  Po stisku klávesy N - Náklad, zadáme náklad na teplo dle období. Odejdeme ESC a do tabulky žádající cenu za 1 Gj  doplníme cenu za 1 Gj. od 01.03.1999 do 30.6.1999 a od 1.7.1999 do 31.12.1999. Cenu za období od 1.1.1999 do 28.2.1999 nevyplňujeme, poněvadž toto období se bude počítat dle m2 započ. podlahové plochy. Odejdeme ESC až na úvodní výpočtovou tabulku a po stisku klávesy F4 dílky, doplníme počet dílků naměřených na radiátorech ve dvou měřených obdobích. Do období od 1.1.1999 do 28.2.1999 nevyplňujeme k jednotlivým uživatelům nic. Jakmile máme hotovo, odejdeme ESC a  po stisku klávesy V - výpočty  zvolíme  výpočet ceny tepla, výpočet provést ANO, zadáme procento poměrových dílků platné pro období od 01.03.1999 do 31.12.1999  a počítač provede výpočet. Nyní ještě provedeme přepočet GJ na teplo pro tiskové sestavy v úloze V - výpočet Gj pro teplo. Takto bychom měli vyúčtovat teplo v jednom vyúčtování, i když máme měřený odběr pouze po  část roku.

 

 

 

ad 2b) Stanovení nákladů - ostatní položky

Potvrdíme ENTER a zadáme čtyřmístné číslo střediska. Objeví se nabídka:

- Pokračovat ve výpočtu

- Rozdělit na sekce pro výpočet a tisk

 

POKRAČOVAT  VE   VÝPOČTU

Úlohu "Pokračovat ve výpočtu" potvrdíme v případě, že chceme počítat všechny náklady na "OSTATNÍ POLOŽKY" na DŮM = společně najednou pro celý dům.  Objeví se nám tabulka, kde jsou v řadě za sebou názvy jednotlivých ostatních služeb, které chceme vyúčtovávat. Služby jsou zobrazeny v tom pořadí, jak jsme si je zvolili v  oddílu Nastavení základních hodnot pro VYU (viz popis k úloze ad 12b) Stanovení, co se bude vyúčtovávat z OSTATNÍCH položek. Další dva sloupce zobrazují aktuální stav vyúčtování tj. Součet nákladů na dům, součet vyúčtovaných nákladů v bytech a rozdíl. Tato tabulka se nám bude pro kontrolu průběžně zobrazovat po provedení každého výpočtu. Odvoláme ESC a  "Kurzor se nám objeví ve sloupci prvního nákladu, který můžeme vyúčtovávat. Je to místo, kde je prosvícený řádek přerušen a bliká kurzor. Do tohoto sloupce program dosadí vypočítané hodnoty.  Po nabídce služeb, které můžeme vyúčtovávat se pohybujeme poklepáváním na klávesu ENTER. Kurzor se pohybuje jako-by v kruhu. tzn. nejprve se zobrazí 1., 2., 3., 4., 5., sloupec a pak znovu první atd.

 

Pokud tedy jsme na správném sloupci, stiskneme současně klávesy CTRL+V a objeví se tabulka žádající

způsob výpočtu tj.:

- pevná částka Kč do položky - Nezohledňuje výměny - (převody "přes družstvo"),

- roční náklad na dům - zohledňuje výměny,

- roční náklad na osoby - Zohledňuje výměny,

- pevná částka na byt - zohledňuje výměny,

- pevná částka na m2 - zohledňuje výměny,

- pevná částka na osobu - zohledňuje osoboměsíce,

- roční náklad dle m3 SV - zohledňuje m3,

- roční náklad dle m3 TV - zohledňuje m3,

- roční náklad dle M3 SV+TV - zohledňuje m 3,

- roční náklad dle výtahu - zohledňuje výměny,

- jaká záloha - takový náklad - zohledňuje předpisy,

- výpočet prádelny dle KW - zohledňuje poměrové dílky,

- výpočet dle poměrových dílků - zohledňuje poměrové dílky,

- výpočet dle zákona 72/94 Sb.a vyhl. 85/97 Sb. - zohledňuje vlastnictví bytů

              

Pod čarou je text " Vyřazení členů pro tento výpočet - udělení výjimky".

               Tato obrazovka se nám objeví vždy, kdykoliv se rozhodneme vyúčtovávat kteroukoliv z ostatních položek.

 

Pevná částka Kč do položky

Potvrdíme-li, objeví se prosvětlené okno pro zadání částky. Můžeme zadat i částku na 2 desetinná místa tj. např. 10,25 atp. Objeví se výběr dalšího možného postupu:

 

Výpočet

Návrat bez zápisu

Bez výpočtu, ale zapsat.

Tato tabulka se nám bude zobrazovat vždy před rozdělením zadaného nákladu na některou z ostatních služeb.

 

Zvolíme-li Výpočet, program výpočet provede tj. v tomto případě naúčtuje zadanou částku do všech bytů bez rozdílu. Po dokončení výpočtu se na obrazovce objeví sumář vyúčtování ostatních položek, kde bude ve sloupci Součet dům -  celkový náklad na vyúčtovanou službu, ve sloupci Součet bytů - celkově vyúčtovaná částka a ve sloupci - rozdíl bude rozdíl těchto dvou částek celkem. (zaokrouhlení). Pokračovat ve výpočtu dalšího sloupce můžeme po stisku klávesy ENTER nebo ESC.

 

Návrat bez zápisu znamená, že jsme zadali chybnou částku a chceme se vrátit k výpočtu znovu.

 

Bez výpočtu, ale zapsat - program si zapíše náklad do sumáře vyúčtování ostatních položek do sloupce Součet dům, ale ve sloupci Součet bytů zůstane 0 - náklad do bytů nerozdělí.

 

 

Roční náklad na dům

Úlohu lze použít pro výpočet většiny ostatních služeb. Vyplníme částku (může být i na 2 desetinná místa), potvrdíme výpočet a počítač nám nabídne veškeré plochy, které jsme si v ZPP označili (údržba souboru ploch), aby se nám při výpočtech zobrazovaly, tzn. zřejmě přepočtená užitková plocha, podlahová plocha dle vyhl. 245/95 Sb, započitatelná podlahová plocha dle vyhl. 85/98 Sb., pořizovací cena bytu, spoluvlastnický podíl dle Zák.72/94 Sb., případně výše úvěru, ale můžeme počítat i dle počtu osob v předpisu. (Nepošle-li  dům vyplněný dotazník o počtu osob.) Takto můžeme vyúčtovat např.:

     

·      spotřebu elektrické energie společných prostor,

·      odvoz tuhého domovního odpadu (popela),

·      úklid společných prostor.,

·      kominické služby - dle počtu  užívaných komínových vývodů,

·      měřidla - dle počtu měřidel tepla či vodoměrů v každém bytě,

·      kabel - pouze bytům, které mají kabelovou televizi.

·      spotřebu el. energie a náklady na opravy STA - společné televizní antény

 

Podmínkou výpočtů je vyplnění těchto sloupců  - měřidla, kabel, komíny v programu ZPP -oddíl 3 Plochy. Počet zásuvek kabelové televize v bytě vyplňujeme v programu ZPP v případě, že nechceme kabelovku účtovat všem, ale pouze do bytů, ve kterých je kabelová televize používána. Tam, kde uživatel sice zásuvku na kabelovou televizi má, ale (uzamčenou) - není přihlášen jako příjemce kabelové televize, uvádíme do sloupce 0. Počítač při vyúčtování rozdělí roční náklad pouze na byty, kde je počet zásuvek vyplněn. Rovněž náklad na provedení odečtů na radiátorech můžeme rozpočítat podle počtu radiátorů v jednotlivých bytech. Spotřebu elektrické energie STA můžeme účtovat pouze uživatelům, kteří jsou na společnou televizní anténu napojeni. Počet komínových vývodů na byt se může u jednotlivých domů lišit podle způsobu vytápění každého domu.

 

Roční náklad na osoby

Do prosvětleného okna doplníme roční náklad (např. na odvoz pevného domovního odpadu)  a program ho po potvrzení  úlohy Výpočet - rozdělí do nákladů na byt podle počtu osoboměsíců v programu Služby. Připomínáme, že můžeme počítat osoby dle skutečného stavu v daném roce  podle hlášení, které nám poslal vedoucí samosprávy. Před výpočtem však musíme najet do úlohy Výpočet  vyúčtování služeb, Stanovení nákladů SV+TV+TO, zvolit středisko, které budeme vyúčtovávat, potvrdíme Pokračovat ve výpočtu ENTER, stiskem klávesy K zvolit rozvrhový klíč na domě na osoby tj. úloha č. 1 - 3 - 4, osoboměsíce nahrát po stisku klávesy M - nahrát data z předpisu, opravit dle zaslaného dotazníku od vedoucího samosprávy a pak můžeme rozvrhový klíč opět změnit na úlohu 2- Studená i teplá voda dle měřidel. Program si počty osoboměsíců zapamatuje, i když je nebude na obrazovce ve výpočtech zobrazovat. Po provedení vyúčtování domu počty osoboměsíců  zobrazí  v tiskových sestavách nejen pro dům, ale i pro jednotlivce.

 

Pevná částka na byt

Je obdobou úlohy Pevná částka Kč do položky. Rozdíl je pouze v tom, že tato úloha zohlední převody bytů přes družstvo, tzn. že uživateli, který se odstěhoval naúčtuje pouze poměrnou část z ročního nákladu  - tolik dvanáctin, kolik měsíců v bytě bydlel a stejně postupuje i u nového uživatele.. Do prosvětleného okna doplníme roční náklad na byt a potvrdíme Výpočet.

 

Pevná částka na 1 m2

Doplníme roční náklad na 1 m2 a potvrdíme výpočet. Program nám nabídne seznam všech ploch z programu ZPP. Přesuneme se pomocí šipek na zvolenou plochu a potvrdíme ENTER. Program doplní do každého bytu takovou částku nákladu, která odpovídá násobku zvolené plochy např. 56m2 x zadaná částka na 1m2 např. 5 = 280 Kč.

 

Pevná částka na osobu

Známe-li roční náklad na 1 osobu, můžeme ji doplnit zde v této úloze do nabízeného prosvětleného okna a program po potvrzení výpočtů doplní náklady do jednotlivých bytů podle počtu osoboměsíců zadaného do vyúčtování služeb.

 

Roční náklad dle m3 SV

Doplníme roční náklad a po potvrzení úlohy Výpočet, program rozdělí tuto částku do bytů podle počtu m3 studené vody, které každý byt v tomto vyúčtovávaném období odebral, a které jsme si nahráli do vyúčtování služeb z programu Vodoměry.

 

Roční náklad dle m3 TV

I zde doplníme roční náklad a po potvrzení úlohy Výpočet, program rozdělí tento náklad do jednotlivých bytů, podle celkově naměřené spotřeby TUV v programu Vodoměry za zvolené období.

 

Roční náklad dle M3 SV+TV

Tuto úlohu si vyžádal vývoz septiků - (jímek), který je ve skutečnosti Stočné. Zadáme roční náklad, potvrdíme Výpočet a program částku rozdělí do jednotlivých bytů podle součtu spotřeb studené a teplé vody z programu Vodoměr za zvolené období pro vyúčtování. Pokud nemáme měřidla na TUV v bytech, je možné vyúčtovat náklad na vývoz septiků i podle samotných odečtů studené vody jak výše uvedeno  nebo dle vyhl. 85/97 Sb. dle rozhodnutí družstva - je možno počítat podle kterékoliv plochy, počtu osoboměsíců či na každý byt stejně.

 

Roční náklad dle výtahu

Potvrdíme, zadáme roční náklad na provoz výtahu, potvrdíme úlohu  Výpočet a vybereme si, jak velkému okruhu uživatelů budeme náklad na užívání výtahu počítat  tj.,  zda chceme první dvě podlaží vynechat a rozpočítat náklad na výtah až od 3. podlaží nebo první podlaží vynechat a rozdělovat náklad již od 2. podlaží či vynechat první  3-4 podlaží. Potvrdíme jednu z nabízených možností a program nám nabídne:

               Výpočet dle plochy

               Výpočet dle osoboměsíců.

Rozhodneme se tedy, podle jakého klíče náklad rozdělíme tj. chceme-li  počítat dle m2 přepočtené užitkové plochy  (může být i kterákoliv jiná plocha) nebo dle počtu osob v předpisu, zvolíme výpočet dle plochy. ( V tomto případě si vybereme libovolnou plochu, nebo ve stejné úloze potvrdíme dle osob v předpisu) Chceme-li počítat podle počtu osoboměsíců v programu Služby, zvolíme druhou možnost - výpočet dle osoboměsíců.   Program vynechá zvolený počet podlaží a rozdělí roční náklad do zbývajících bytů podle zadaného klíče.

 

Jaká záloha - takový náklad

Je to úloha pro vyúčtování těch nákladů, které se vyčerpají v plné výši "na korunu". Např. správní poplatek, odměny funkcionářů, splátka úvěru atp. Před spuštěním tohoto výpočtu je třeba mít nahrané zálohy z programu NAJ!

 

Výpočet prádelny dle KW

I. Doporučený způsob zúčtování nákladů prádelen

Podle evidence v prádelně zúčtovat přímo ve studené vodě každého uživatele spotřebu studené a teplé vody v prádelně. Tento způsob předpokládá  účtování čtvrtletní spotřeby vody přímo na dům na analytický účet 315 - spotřeba studené vody v bytech.(315 - spotřeba TV v bytech. Nemáme tedy na SV a TUV v prádelně zvláštní analytický účet, ale máme podružné měřidlo v prádelně). To znamená, že po stisku klávesy F8 v úloze "Základní výpočty + rozvrhový klíč" zadáme do jednotlivých bytů, které v prádelně praly, do sloupce prádelna, jejich naměřenou spotřebu vody v prádelně dle deníku prádelny a po dalším stisku klávesy F8 uvedeme celkový součet spotřeby vody v prádelně do okna odečet patního měřidla v prádelně. Stejně můžeme rozpočítat i spotřebu TUV v prádelně. Další postup viz popis účtování ztrát v rozvodech výše. Pak provedeme výpočet studené vody, případně TUV a zbude nám rozúčtovat spotřebu plynu, mzdu obsluhy prádelny, spotřebu el. proudu v prádelně, (pokud má vlastní elektroměr), případně opravy pračky - mandlu. Pro tento účel si můžeme vytvořit ve "Stanovení nákladů - ostatní položky" samostatný sloupec prádelna.  Celkovou částku nákladů získáme z analytického účtu MD 315.. Náklady prádelny.  Doporučujeme k rozpočítání celkového zbylého nákladu použít jednotný rozpočítací klíč a sice poměrový díl, který získáme např. spotřebou KW z deníku prádelny. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku uživatelé peroucí v prádelně platí za praní a máme o jejich úhradách evidenci - účtovali jsme platby za praní na 315 náklady prádelen DAL, můžeme si tyto platby zadat do sloupce prádelna ke každému z těchto uživatelů ručně jako zálohy. Rozdíl k zúčtování by pak měl odpovídat zůstatku na analytickém účte prádelny k 31. 12. každého roku.   

 

II. doporučený způsob zúčtování nákladů prádelen

Nemáme-li v prádelně samostatné měřidlo na spotřebu vody, můžeme soustřeďovat všechny ostatní náklady na praní na jeden analytický účet a rozpočítat je podle naměřené spotřeby KW v deníku prádelny do jednotlivých bytů ať už ve sloupci prádelna, do kterého si do zálohy zadáme částky hrazené průběžně obsluhou prádelny na účet (315...) družstva do jednotlivých bytů opět dle deníku prádelny, nebo ve sloupci Ostatní vyúčtujeme pouze hospodářský výsledek prádelny. Studenou vodu v tomto případě ponecháme na patním měřidle a rozúčtujeme ji do jednotlivých bytů poměrně podle spotřeby vody v bytě tzn. zřejmě ve ztrátách v rozvodech.

 

III. možný způsob zúčtování nákladů prádelen

V případě, že obsluha prádelny nedodá seznam osob, které praly v prádelně, rozúčtujeme případný schodek v provozu prádelny podle přepočtené  užitkové plochy do všech bytů v domě ve sloupci Ostatní.

 

Vlastní postup vyúčtování prádelny dle KW

Potvrdíme a doplníme uživatelům, kteří prali, spotřebu KW k jejich jménu. Zadáme číslo a stiskneme klávesu šipka dolů. Částku na posledním řádku zapíšeme ENTER. U uživatelů, kteří v daném roce neprali, nevyplňujeme nic a počítač jim pak žádný náklad nepřiřadí. Jakmile máme doplněno, odejdeme ESC a zadáme do prosvětleného okna "výpočet prádelny dle KW" celkový náklad, který chceme rozpočítat. Potvrdíme výpočet a počítač zadanou částku rozdělí do jednotlivých bytů.(Program provede výpočet tak, že částku nákladu dělí součtem zadaných odečtů v jednotlivých bytech a takto získanou hodnotou násobí odečet na každém bytě - v zásadě použije počet KW jako poměrový díl k rozdělení nákladu.)

 

Výpočet dle poměrových dílků

Pracuje na stejném principu, jako předešlá úloha. V této úloze můžeme rozpočítat libovolnou částku dle zvolených poměrových dílů, aniž bychom specielně vytvářeli sloupec v úloze plochy v programu ZPP tj. jednorázově. (Na jedno použití). Výpočet je značně variabilní. Můžeme dělit náklad podle počtu komínových vývodů, zásuvek STA, zásuvek pro kabelovou televizi, spotřeby plynu v prádelně, četnosti praní v prádelně za rok, atd.Po potvrzení této úlohy zadáme opět ke každému bydlícímu poměrový díl a přesuneme se pomocí šipek k dalšímu. Zadaný poměrový díl u posledního bytu v řadě potvrdíme ENTER, aby se nám zapsal a odejdeme ESC. Do prosvětleného okna "Výpočet dle poměrových dílků" zadáme náklad, který chceme rozdělit a potvrdíme Výpočet.  Program částku nákladu vydělí součtem zadaných poměrových dílů a výsledkem vynásobí poměrové díly v jednotlivých bytech. Pokud jsme do bytu nezadali žádný poměrový díl, žádný náklad mu nepřiřadí.

 

Výpočet dle zákona 72/94 Sb.a vyhl. 85/97 Sb.

Potvrdíme-li tuto úlohu,  nabídne nám program 3 možnosti:

               - Kombinovaný výpočet Hodnota bytu/Spoluvlastnický podíl - v domě vlastníci i nájemci

               - Dle hodnoty bytu - v domě jsou pouze nájemci

               - Dle spoluvlastnického podílu - v domě jsou pouze vlastníci

 

Tyto výpočty použijeme v případě, že jsme se s vlastníky nedohodli na jiném způsobu výpočtu tj. na jednotném klíči dělení nákladu za poskytnutou službu společném i pro nájemce. Znamená to tedy, že počítač rozdělí celkovou částku na nájemce dle hodnoty bytu a na vlastníky dle spoluvlastnických podílů:

 

Kombinovaný výpočet Hodnota bytu/Spoluvlastnický podíl - v domě vlastníci i nájemci: Potvrdíme a rozhodneme se, zda chceme pro vlastníky použít sloupec spoluvlastnický podíl či podíl - podle toho, který ze sloupců jsme si vyplnili pro tento účel v ZPP. Potvrdíme ENTER zvolený výběr a  program nám zobrazí rekapitulaci výpočtu tzn. Částku účtovanou nájemcům, částku účtovanou vlastníkům a celkovou částku. Potvrdíme ENTER prosvětlené okno Výpočet a počítač provede výpočet – dosadí náklady do jednotlivých bytů.

     

               V případě, že jsme se spletli a v domě budou pouze vlastníci, počítač nám to oznámí:

Výpočet odmítnut, počet nájemců 0 a vyjádří celkový spoluvlastnický podíl. Vrátíme se tedy zpět na předešlou obrazovku a  rozhodneme se, zda použijeme úlohu:

 

Dle spoluvlastnického podílu

V domě jsou pouze vlastníci, potvrdíme ENTER a vybereme si z nabídky: spoluvlastnický podíl nebo konečný zlomek - podíl. Potvrdíme ENTER zvolený výběr, potom Výpočet a program  výpočet provede.. Pozor ! Použijeme-li výpočet pro dům, ve kterém zůstal i jeden nájemce, program před výpočtem zobrazí upozornění, že jde o dům, ve kterém jsou nájemci i vlastníci, jejich počet vyčíslí, ale v případě, že si hlášky nevšimneme a potvrdíme výpočet, výpočet provede, ale nájemcům žádný náklad nedá. Pro rozdělení nákladu podle spoluvlastnického podílu do všech bytů v domě lze stejně dobře použít i všeobecnou úlohu "Roční náklad na dům", rozpočítat dle plochy - Spoluvlastnický podíl bytů.   Pokud by byli v domě pouze nájemci, můžeme se opět rozhodnout, zda použijeme úlohu: 

 

Dle hodnoty bytu

V domě jsou pouze nájemci nebo v úloze "Roční náklad na dům" – pořizovací  hodnota v Kč  rozdělíme částku dle hodnoty bytu.  Výhodou kombinovaných výpočtů je, že nás v případě různého vlastnictví bytů na to upozorní.  Výhoda je to však pouze v případě, že jsme se s vlastníky a nájemci nedohodli na jednotném klíči pro dělení nákladů v domě. Pokud hodláme čerpat náklady všem jednotně, je výhodnější používat úlohu  Rozpočítat dle plochy, poněvadž její obsluha je rychlejší.

 

Stiskneme-li kdykoliv ve výpočtové tabulce  klávesu F9 - náklady na dům nebo CTRL+C - Součty, objeví se znovu sumář vyúčtování. Nemáme-li u některé položky provedeno vyúčtování, ale máme-li zadán náklad, bliká v této obrazovce nevyúčtovaný rozdíl (kontrola) - stejně jako v oddílu  Výpočty SV+TV+TO- úloha Základní výpočty + rozvrhový klíč.

 

Společná televizní anténa - dle rozhodnutí družstva - můžeme počítat dle kterékoliv plochy jako roční náklad na dům, či na byt. V úloze Roční náklad na dům lze zvolit "Na každý byt stejně" nebo můžeme rozdělit náklad  v úloze "Pevná částka na byt". Před výpočtem vydělíme roční náklad počtem bytů a částku na byt zadáme do nákladového okna. Potvrdíme výpočet a počítač tuto částku doplní do všech bytů..

 

               Pod čarou je úloha: Vyřazení členů pro tento výpočet  - udělení výjimky:

Pokud všichni uživatelé STA neužívají, ale někteří mají vlastní satelit, je možno použít úlohu Vyřazení členů pro tento výpočet - udělení výjimky a zde označit uživatele, které chceme z výpočtu vynechat. Program zobrazí všechny uživatele v domě v řadě za sebou. Po obrazovce se pohybujeme pomocí šipek nahoru a dolů. Každého uživatele, kterého chceme vynechat z výpočtu označíme * (hvězdičkou).  Jakmile jsme hotovi, odejdeme ESC. Vybereme si libovolnou úlohu ve všeobecných výpočtech Ostatních položek vyúčtování a provedeme výpočet. Označení v této úloze "vydrží" vždy pouze pro ten jeden konkrétní výpočet. Pro každý další výpočet se musí provést označení znovu. Pokud ale budeme chtít, aby nám toto označení vydrželo i pro příští vyúčtování služeb, můžeme

 

               vytvořit novou plochu (nový rozpočítací klíč) pro vyúčtování:

Spustíme si program ZPP, oddíl 3 Plochy, vybereme si jednu z volných ploch (ve které zatím nemáme žádné hodnoty) a do tohoto sloupce doplníme jedničku u těch uživatelů, kteří STA užívají. Uživatelům, kteří mají satelit do nové plochy doplníme 0. Tyto hodnoty se nám zobrazí v programu Služby v úloze Roční náklad na dům jako jedna z nabízených ploch. Potom můžeme tento sloupec používat k výpočtům STA nastálo – případně upravovat plochu pouze o hlášené změny. Aby se nám nová plocha nabízela v programu Služby s názvem STA, spustíme si v programu  ZPP - oddíl Údržba - tisk - ostatní a označíme předmětnou plochu A - zobrazovat a přepíšeme  její původní název na STA. Potom se nám bude v programu Služby nabízet jako jedna z ploch STA. Takto můžeme v programu Služby vytvořit  libovolný nový rozpočítací klíč.  

 

Manuální zadávání nákladů do vyúčtování:

Pokud by nám výše uvedené způsoby výpočtů nestačily a my bychom potřebovali doplnit částky každému uživateli ručně, zvolíme si pouze sloupec výpočtové tabulky a po zadání nákladu u prvního uživatele stiskneme klávesu šipka dolů, doplníme další částku a tak doplníme ručně náklad do celého domu. Náklad u posledního uživatele potvrdíme ENTER, aby se nám zapsal.  Program není na tuto volbu připraven, proto sice sečte celkovou částku po stisku kláves CTRL+C, ale nenapíše součet jako náklad do kontrolní tabulky pod klávesu F9. Aby se nám tam součet dostal, musíme ve zvoleném sloupci stisknout klávesy  CTRL+V, doplnit do úlohy roční náklad na dům celkovou částku nákladu do prosvětleného okna a bez výpočtu odejít ESC. Po této akci se nám náklad zobrazí i v sumáři pod klávesou F9.

 

 

ROZDĚLIT NA SEKCE PRO VÝPOĆET A TISK

Spustíme-li oddíl Výpočet vyúčtování služeb, úloha Stanovení nákladů -  ostatní položky, odpovíme na  zadej objekt – zadáním čísla střediska a zvolíme úlohu "Rozdělit na sekce pro výpočet a tisk", můžeme nabízenou tabulku, ve které jsou všechny výpočty označeny na dům * - hvězdičkouzměnit na vyúčtování po vchodech – každý vchod samostatně, nebo vytvořit současně vyúčtovávané skupiny vchodů.

 

Výpočet po sekcích – každá sekce samostatně označíme např.: 1,2,3,4,5,6, = vyjmenujeme všechny vchody v domě.

 

Vytvoření skupin současně vyúčtovávaných vchodů:             1+2,3+4,5+6, = mezi dvojicemi i trojicemi

 tj. současně vyúčtovávanými vchody doplníme + (plus)

 

 

Kombinace sdružených sekcí – vchodů:                                            1,2+3+4,5+6, = Celý společně vyúčtovávaný

blok uzavřeme čárkou.

 

 

Příklad

Zvolili jsme si dům, mající 10 vchodů. Osvětlení společných prostor a provoz výtahů je měřeno v každém vchodě samostatným fakturačním měřidlem, úklid společných prostor placenou uklízečkou je prováděn pouze v některých vchodech v domě. Prádelny jsou v domě 2, jednu prádelnu využívá polovina domu  a druhou druhá polovina domu. Dům má jeden výbor samosprávy a náklady na odměny placeným funkcionářům samospráv jsou účtovány celému domu společně. Zvolíme oddíl "Výpočet vyúčtování služeb", úloha  Stanovení nákladů – ostatní položky, doplníme číslo střediska a z nabídky si vybereme "Rozdělit na sekce pro výpočet a tisk" a program nám zobrazí tabulku všech služeb, které jsme si zadali  ad 12 b) a c), jako služby určené k vyúčtování. Např.

 

Položka      Název položky                           Zadání sekcí pro výpočet a tisk – VZOR    NASTAVENÍ !!!!

 

SVETLO   Elektřina spol.prostor                        1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,

POPEL      Odvoz dom.odpadu                        *

UKLID      Úklid spol.prostor                        1+2+3+4,5,6+7+8+9+A,

OSTATNÍ  Prádelny + mandlovny                          1+2+3+4+5,6+7+8+9+A,

              

Jakmile dokončíme zadání, odvoláme Esc a zvolíme pokračovat ve výpočtu. Objeví se nám rekapitulace hodnot – NABÍDKA   VÝPOČTU, které jsme do tabulky nastavení pro vyúčtování zadali. Potvrdíme tedy např., elektřina společných prostor ENTER a objeví se nám seznam všech vchodů domu, který právě vyúčtováváme. Potvrdíme ENTER první vchod, znovu potvrdíme ENTER sumář vyúčtovávaných ostatních služeb a program nám nabídne výpočet elektřiny tak, jak ho již známe. Rozdíl je pouze v tom, že nám nabídne pouze jeden vchod a ne celý dům. Stiskneme tedy současně CTRL+V – Výpočet, zvolíme např. Roční náklad na dům (v tomto případě bude program počítat vchod) a doplníme roční náklad na spotřebu el. proudu pro tento vchod.. Potvrdíme výpočet a program nám nabídne všechny plochy, které je možné pro výpočet použít. Zvolíme-li např. přepočtenou užitkovou plochu, program výpočet provede a dosadí do bytů náklady připadající na každý byt dle zvolené plochy. Vrátíme se ESC na funkci Pokračovat ve výpočtu, znovu potvrdíme výpočet elektřiny společných prostor, zvolíme druhý vchod v domě, po stisku kláves CTRL+V zvolíme výpočet "Roční náklad na dům", zadáme částku, potvrdíme Výpočet, zvolíme plochu a zkontrolujeme sumář. Po výpočtu každého vchodu vidíme v sumáři pouze náklad toho vchodu, který zrovna počítáme. Takto pokračujeme až do posledního vchodu. Jakmile dokončíme poslední vchod, vrátíme se zpět na úlohu Pokračovat ve výpočtu a mohli bychom po potvrzení této úlohy počítat dle plochy odvoz domovního odpadu.  Tento výpočet jsme si nastavili na výpočet pro celý dům. Pokud jsme dosud v tomto domě nepočítali žádnou službu podle počtu osob a chceme odvoz tuhého domovního odpadu podle počtu osob účtovat, vrátíme se na oddíl Stanovení nákladů SV+TV+TO + rozvrhový klíč, zvolíme středisko, pokračovat ve výpočtu a potvrdíme službu, kterou jsme počítali  na DŮM. (Např. výpočet tepla) Po stisku klávesy K – Rozvrhový klíč, doplníme do bytů počty osob po stisku klávesy M – Nahrát data. Program nám oznámí: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO – NE. Potvrdíme ANO a případně počty osob  opravíme podle hlášení od vedoucího samosprávy na aktuální stav. Jakmile máme počty osob v pořádku, vrátíme se zpět do oddílu Stanovení nákladů – ostatní položky a po zvolení střediska a potvrzení úlohy Pokračovat ve výpočtu, potvrdíme výpočet pro odvoz domovního odpadu. Nabízený sumář potvrdíme ENTER a po stisku kláves  CTRL+V – Výpočty potvrdíme "Roční náklad na osoby a do prosvětleného okna doplníme roční náklad na odvoz domovního odpadu na dům. Potvrdíme výpočet a program dosadí do jednotlivých bytů náklady. Vrátíme se zpět na Stanovení nákladů – ostatní položky, potvrdíme Pokračovat ve výpočtu a zvolíme úklid společných prostor. Program nám nabídne rozdělení vchodů pro výpočet tak, jak jsme si ho v úvodní obrazovce nastavili. Potvrdíme tedy první skupinu vchodů tj. 1-4, potvrdíme Pokračovat ve výpočtu a po stisku klávesy ENTER na nabízeném sumáři výpočtů stiskneme klávesy CTRL+V – Výpočty a zvolíme výpočet Roční náklad na dům, zadáme částku a v našem případě potvrdíme přepočtenou užitkovou plochu. Potvrdíme  Výpočet a program rozdělí náklad do těchto čtyř vchodů. Odvoláme ESC, potvrdíme Pokračovat ve výpočtu, znovu zvolíme úklid společných prostor a protože v 5. vchodě  si uživatelé provádějí úklid sami, zvolíme skupinu vchodů 6-A. Potvrdíme sumář ENTER a provedeme výpočet i pro druhou skupinu vchodů, jak výše uvedeno. Vrátíme se na:

 

Pokračovat ve výpočtu  a z nabízené tabulky si vyberme výpočet Ostatní – Náklady prádelny a mandlovny. Potvrdíme ENTER a program nám nabídne rozdělení vchodů pro výpočet. Potvrdíme první polovinu domu ENTER, potvrdíme nabízený sumář ENTER a současně stiskneme klávesy CTRL+V – Výpočty. Z nabízených úloh vybereme tentokrát "Výpočet prádelny dle KW, doplníme podle deníku obsluhy prádelny naměřené počty KW do jednotlivých bytů – připomínáme, že hodnotu zapisovanou do posledního bytu musíme potvrdit ENTER, odvoláme ESC a do prosvětleného okna doplníme náklad na provoz prádelny a mandlovny sloužící pro první polovinu domu. Potvrdíme výpočet a program dosadí do jednotlivých bytů náklady. Odejdeme ESC na úlohu Pokračovat ve výpočtu.  Nyní budeme počítat druhou prádelnu v domě, sloužící pro druhou polovinu domu, ale obsluha této prádelny nedodala deník prádelny pro rozúčtování. Vybereme si  výpočet pro vchody 7-A a nabízený sumář potvrdíme ENTER. Současným stiskem kláves CTRL+V  vyvoláme výpočet a zvolíme Roční náklad na dům. Do prosvětleného okna doplníme roční náklad na provoz druhé prádelny a potvrdíme Výpočet. Z nabízených ploch vybereme např. přepočtenou užitkovou plochu a rozdělíme náklad do všech bytů druhé poloviny domu. Provedené výpočty si můžeme zkontrolovat buď v oddílu Výpočet vyúčtování služeb,  v úloze Porovnání záloh a nákladů pro Ostatní položky nebo v oddílu Tvoření tisků, Tisk vyúčtování SLU pro dům na  A3. Protože jsme pro výpočet prádelny použili 2 klíče, musíme uvést do textu vyúčtování pro jednotlivce "neutrální" nebo "kombinovaný" rozvrhový klíč. Program neumí použít pro tisk jednoho typu služby dvou rozvrhových klíčů. Uvedeme tedy do úlohy ad 12c) Úprava textů ostatních položek vyúčtování do sloupce "Text vyúčtovacího klíče" např. KW/m2 přep.pl. nebo společný neutrální klíč např. poměr. Dílky.

Konec příkladu.

 

 

Ad 2c) Stanovení záloh + hospodářský výsledek

 

            Hospodářský výsledek

Vyhláška 85/97 Sb. vlastně uzákonila od 1.10.1997 rozsah nezúčtovávaných položek a tím vrátila zpět pojem hospodářský výsledek střediska. Ztráta z hospodaření  družstva s domem  vykázaná za uplynulý rok se má dle par. 3, odst. 2b) rozdělit na jednotlivé nájemce podle poměru rozdělovaných nákladů na jednotlivý byt  k celkovým rozdělovaným nákladům vynaloženým na výstavbu domu (par. 3-10 a par. 14 výnosu 78/1991 Sb.) - jinými slovy - dle pořizovací hodnoty bytu. Současně platí dle Zákona 72/94 Sb., že se vlastníci podílejí na nákladech na správu jejich bytu poměrem svých spoluvlastnických podílů.

 

V oddílu Výpočet vyúčtování služeb, úloha Stanovení záloh + Hospodářský výsledek, žádá program číslo střediska. Pokud máme celý dům zadaný v účetnictví jako  jedno středisko, zadáme do prosvětleného okna číslo střediska např. 0016 a prosvětlené okno za číslem střediska potvrdíme ENTER. Druhou možností je provést výpočet pro každý vchod zvoleného domu samostatně. V takovém případě po zápisu čtyřmístného čísla střediska vepíšeme do prázdného okna i číslo vchodu, který chceme počítat samostatně. Program zobrazí zvolený dům (vchod) na obrazovce a v hlavičce uvede počet zobrazených vchodů = adresu. Stiskneme klávesu N - náklady na dům a objeví se dotazové okno, žádající hospodářský výsledek a roční zálohu na služby na dům celkem. Ztrátu v hospodaření doplňujeme se znaménkem mínus (-2654ENTER), přebytek – zisk vyplňujeme bez znaménka. Doplníme částku hospodářského výsledku  a roční zálohu na služby na dům (údaj získáme v AE k účtu 324 dle domů – stav k 31.12. každého roku) a potvrdíme poznámku ENTER. Objeví se dotaz: Mám  přepočítat hospodářský výsledek ? Potvrdíme-li prosvětlené okno ANO, nabídne nám 2 možnosti:

               - Rozpočítat dle plochy  nebo

               - Výpočet dle zákona 72/94 Sb. a vyhl. 85/97 Sb.

 

Rozpočítat dle plochy - tento výpočet použijeme, pokud chceme rozpočítat náklad nezávisle na tom, zda jsou v domě nájemci a vlastníci jednotným klíčem tzn. dle pořizovací hodnoty bytu nebo si můžeme zvolit kteroukoliv z ploch zadaných v ZPP (i spoluvlastnický podíl).Vybereme si tedy např. hodnotu bytu, potvrdíme ENTER a program provede výpočet.

 

               Výpočet dle zákona 72/94 Sb. a vyhl. 85/97 Sb. nabídne 3 možnosti:

               - Kombinovaný výpočet Hodnota bytu/Spoluvlastnický podíl - v domě vlastníci i nájemci

               - Dle hodnoty bytu - v domě jsou pouze nájemci

               - Dle spoluvlastnického podílu - v domě jsou pouze vlastníci

 

      Kombinovaný výpočet – Hodnota bytu/Spoluvlastnický podíl: Tento výpočet použijeme v případě, že jsme se s vlastníky nedohodli na jednotném klíči pro dělení nákladů společném pro nájemce i vlastníky.  Znamená to tedy, že počítač rozdělí celkovou částku HV na nájemce dle hodnoty bytu a na vlastníky dle spoluvlastnických podílů.  Potvrdíme a objeví se nabídka: Kombinovaný výpočet Hodnota bytu/Spoluvlastnický podíl - v domě vlastníci i nájemci. Potvrdíme a rozhodneme se, zda chceme pro vlastníky použít sloupec spoluvlastnický podíl či podíl - podle toho, který ze sloupců jsme si vyplnili pro tento účel v ZPP. Potvrdíme ENTER a  počítač nám zobrazí rekapitulaci výpočtu tzn. Částku účtovanou nájemcům, částku účtovanou vlastníkům a celkovou částku. Potvrdíme Výpočet a program rozdělí případnou ztrátu HV do jednotlivých bytů. 

     

               V případě, že jsme se spletli a v domě budou pouze vlastníci, počítač nám to oznámí:

Výpočet odmítnut, počet nájemců 0 a vyjádří celkový spoluvlastnický podíl. Vrátíme se tedy zpět na obrazovku výpočtu HV a  rozhodneme se, zda použijeme následující úlohu:

 

Dle spoluvlastnického podílu - v domě jsou pouze vlastníci: Potvrdíme a vybereme si z nabídky spoluvlastnický podíl nebo konečný zlomek - podíl. Potvrdíme ENTER a  počítač provede výpočet. Zvolíme-li tento výpočet pro dům, kde jsou i nájemci, program nás na to upozorní: Pozor smíšené vlastnictví ! a vyčíslí počet nájemců a počet vlastníků. Potvrdíme-li přes to výpočet, rozpočítá HV pouze mezi vlastníky a nájemcům ponechá nulu.

Druhou možností rozdělení HV (všem dle spoluvlastnického podílu) je v úloha Rozpočítat dle plochy, kdy zvolíme jako rozpočítací klíč  Spoluvlastnický podíl bytů.

 

Pokud by byli v domě naopak pouze nájemci, můžeme se opět rozhodnout, zda použijeme úlohu  Dle hodnoty bytu  v domě jsou pouze nájemci, nebo v úloze Rozpočítat dle plochy rozdělíme částku dle hodnoty bytu. Výhodou těchto výpočtů je, že nás v případě kombinovaného vlastnictví bytů na to upozorní.  Výhoda je to však pouze v případě, že jsme se s vlastníky a nájemci nedohodli na jednotném klíči pro dělení nákladů v domě. Pokud hodláme čerpat náklady všem jednotně, je výhodnější používat úlohu  Rozpočítat dle plochy, poněvadž její obsluha je rychlejší.

 

Z Á L O H Y

Kdykoli budeme hovořit o zálohách ve vyúčtování služeb – myslíme tím  měsíční předpis úhrad za užívání bytů tak, jak byl stanoven v programu Předpis. Nahrajeme-li zálohy nebo zadáme-li zálohy ručně, znamená to částky, které měl uživatel za vyúčtovávané období zaplatit, nikoliv částky, které skutečně uhradil. Jak uvidíme v následující úloze, po provedení vyúčtování zohledníme skutečně uhrazené zálohy z programu Nájem ve vyúčtování služeb tak, že případně výsledný přeplatek snížíme o nedoplatek v programu NAJ. Tento způsob vyúčtování považujeme za méně náročný – pracný, než kdybychom chtěli ihned v první části vyúčtování pracovat se skutečně uhrazenými zálohami a navíc přehlednější  nejen pro obsluhu programu, ale i pro uživatele, za dosažení stejných konečných výsledků.

 

Záloha na dům (z UCE), kterou jsme do programu zadali pod klávesou N - Náklady Dům  se nám objeví v pravém horním rohu obrazovky Stanovení záloh + hospodářský výsledek  jako Záloha na dům. V této úloze vždy zpracováváme jeden dům samostatně. Hromadně lze zadávat zálohy v úloze ad 2h).

 

Zálohy na jednotlivce – automaticky z programu NAJ

Pokud provozujete i program NAJ firmy Popovský, můžete si veškeré zálohy za požadované období nahrát automaticky z tohoto programu: Oddíl Výpočet vyúčtování služeb, Stanovení záloh + Hospodářský výsledek, potvrdíme a zvolíme středisko, kterému chceme nahrávat zálohy. Stiskneme klávesu:

 

                M – Nahrát data. Objeví se nám několik dalších možností:

 

               Nahrát zálohy v normálním vyúčtovacím období.

               Nastavit zálohy na 0

Ve střední částí nabídky je zobrazeno období, za které program zálohy automaticky nahrává a pod ním datum poslední uzávěrky v programu NAJ. Poslední úloha v této nabídce je:

               Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období.

 

Nahrát zálohy v normálním zúčtovacím období:

Zkontrolujeme období, za které budeme nahrávat data z nájmu a potvrdíme "Nahrát zálohy v normálním zúčtovacím období. Objeví se: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO – NE. Potvrdíme-li ANO, dosadí program na řádek každého bytu celkovou zálohu na služby za zvolené období. Program nám nahraje veškeré zálohy, které měl každý jednotlivec zaplatit do jedné položky u každého bytu. Jedná se ovšem o zvolené položky, které chceme vyúčtovávat.(SV+TUV+TO+Ostatní položky uvedené v úloze 12b)+12c). V průběhu vyúčtovávání je máme na obrazovce jako jednu sumu celkem, ale ve výsledné tiskové sestavě za dům, či ve vyúčtování pro jednotlivce jsou již jednotlivé zálohy u každé služby rozepsány samostatně. Jakmile se objeví zálohy ve sloupci zálohy u každého bytu, zobrazí se i jejich součet na konci tohoto sloupce. V pravém horním rohu stejné obrazovky uvidíme porovnání nahraných záloh z programu NAJ a záloh z UCE na řádku Rozdíl záloh. Pokud je vše v pořádku, celkové částky se rovnají a ve sloupci Rozdíl záloh bude uvedena  0 – nula.

 

Nastavit zálohy na 0

Potvrdíme-li, program ohlásí: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ANO – NE. Chceme-li vynulovat, potvrdíme ANO. Program dosadí do všech bytů do sloupce záloh 0.

 

Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období:

Úloha byla specielně vytvořena pro jedno družstvo, kterému fakturoval dodavatel tepla dodávku za období od  1.11.1997 do 30.11.1998. Z toho důvodu uživatelé platili zálohy na teplo o 1 měsíc pozadu, proti dodávkám ostatních služeb. Abychom dosáhli správných částek v zálohách na jednotlivé byty, musíme nejprve nahrát zálohy klasickým způsobem v úloze "Nahrát zálohy v normálním vyúčtovacím období" a úlohou "Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období" přepíšeme pouze tu konkrétní zálohu, kterou  chceme nahrát odlišně. Potvrdíme úlohu Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období a objeví se nám nabídka:

 

               Nahrát topení + TUV

               Nahrát TUV

               Nahrát topení

               Nahrát SV

               Nahrát topení + TUV + SV

               Změna datumů OD a DO

               Od 01.12.1997 do 30.11.1998

 

Potvrdíme úlohu Změna datumů OD a DO a do prosvětleného okna doplníme datum, (odlišné od data v úloze 12a), které nám vyhovuje, např. od 01.12.1998 do 30.11.1999. Potvrdíme ENTER a přesuneme se pomocí šipek na zálohu, kterou chceme odlišně nahrávat. Zvolíme-li např. Nahrát topení ENTER, program zálohy nahraje.

 

Obrazovka stanovení záloh + hospodářský výsledek  nám nabízí ještě další funkce:

 

ENTER – OpravaProgram umožňuje stejně jako ve výpočtech SV, TO, TUV, a ostatních položek i zde opravit manuálně výsledek automatického výpočtu, nebo tento manuálním zadáním přímo nahradit. Potvrdíme-li ENTER libovolný řádek vyúčtování, můžeme opravit částku účtovaného hospodářského výsledku. Ostatní sloupce nejsou přístupné.

 

C – Součty – Program při rozdělení HV do jednotlivých bytů součet sám nezobrazí. Je třeba součet vyvolat stiskem Klávesy C

 

F5 – Podrobnosti – Objeví se přehled předpisů a plateb vyúčtování služeb dle jednotlivých let celkem v řadě za sebou -  uživatele, na kterém jsme nastaveni prosvětleným řádkem Potvrdíme-li v této obrazovce klávesu T – Platby topné sezóny – získáme přehled všech plateb, které zvolený uživatel uhradil od  počátku evidence služeb v tomto programu.

 

               H – Hledej – slouží k hledání uživatelů v tomto domě

 

Q – Kalkulačka - Objeví se nám malá kalkulačka, s jejíž pomocí můžeme provádět jednoduché výpočty - sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Obsluha kalkulačky:

chceme-li pracovat s kalkulačkou v prohlížecí obrazovce a současně prohlížet rastr domu,  zmenší se její pracovní okno po stisku klávesy M - Mini. Obrázek kalkulačky si můžeme přesunout do libovolného rohu pracovního okna pomocí šipek nahoru, dolů a do stran. Jinak sečítáme tak, že na číselné klávesnici vyťukáme číslo, stiskneme klávesu +, vyťukáme druhé číslo. Součet získáme stiskem klávesy ENTER.

Odčítání: Vyťukáme číslo, stiskneme klávesu - mínus, vyťukáme druhé číslo. Rozdíl získáme stiskem klávesy ENTER.

Násobení: Vyťukáme násobenec, stiskneme *hvězdičku, vyťukáme násobitel a výsledek získáme ENTER.

Dělení: Vyťukáme dělenec, stiskneme klávesu /- lomítko, vyťukáme dělitel a po stisku ENTER získáme podíl.

Chybné jednotlivé číslo smažeme pomocí klávesy L, součet několika čísel smažeme pomocí klávesy C.  Pracovní okno kalkulačky můžeme odvolat klávesou <O>.  

 

T – Tisk podrobnostiProgram zobrazí vyúčtování služeb toho uživatele, na kterém jsme byli nastaveni prosvětleným řádkem před stiskem klávesy T.

 

Na posledním řádku je znázorněna doba užívání bytu, na kterém právě svítí prosvětlený řádek ve výpočtové tabulce. Jedná se o Jméno, adresu, užívání od např. 01/01/1991 do   /  /   . Pokud je údaj v tomto tvaru, znamená to, že tento uživatel v bytě bydlel celé vyúčtovávané období a bydlí ta dosud. Údaj je důležitý pro kontrolu vyúčtování při převodech bytů přes družstvo.

 

 

Ad 2d) Zůstatky služeb + saldo nájemného + služby minulých let

 

Je poslední obrazovka vyúčtování služeb. Potvrdíme-li ENTER tuto volbu, zeptá se nás počítač na číslo střediska. Zadáme ho do prosvětleného okna na obrazovce a potvrdíme ENTER. Objeví se nám čtyři sloupce: Zůstatek SLU =  dosavadní výsledek vyúčtování služeb, saldo NAJ = aktuální zůstatek v programu Nájem a SLU min. let = aktuální saldo ve vyúčtování služeb z minulých let a v posledním sloupci je částka K zúčtování – Celkem. Ve sloupci Zůstatek služeb jsou celkové částky (Náklady – zálohy = zůstatek právě prováděného vyúčtování ) dle jednotlivých bytů v tomto středisku. V dalších dvou sloupcích zatím žádné částky nejsou, protože jsme je tam zatím nedoplnili. Provozujeme-li program NAJ firmy Popovský, stiskem klávesy M - nahrát salda NAJ dostaneme obrazovku: 

Nahrát aktuální salda NAJ

Nastavit salda na 0

Období OD např. 01.01.1999

Období DO např. 31.12.1999

Uzávěrka NAJ k 31.12.1999

 

Nahrát aktuální salda NAJ:

Nejprve zkontrolujeme aktuální období vyúčtování a poslední datum uzávěrky v NAJ a pokud je vše v pořádku, můžeme začít zohledňovat ve výsledku vyúčtování nedoplatky NAJ či vyúčtování služeb z minulých let. Potvrdíme-li nahrát aktuální salda NAJ, objeví se nám tabulka možných variant nahrávání stavů:

 

Všechna salda – Varianta 1 – Částka do 0

Saldo < 0          - Varianta 1 – Částka do 0 - nedoplatky

Saldo > 0          - Varianta 1 – Částka do 0 - přeplatky

 

Potvrdíme-li jednu z nabízených možností jako Varianta 1, program ohlásí: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO – NE. Zvolíme tedy ANO  a program nahraje salda podle toho, kterou z úloh jsme si vybrali. Ve vyúčtování lze zohlednit nejen přeplatky, ale i nedoplatky nájemného. Do tisku vyúčtování se pak členovi nahraje pouze tak vysoká částka, jakou je možno zúčtovat v SE. To znamená, že jestliže má nedoplatek v TS a přeplatek v NAJ, nahraje se mu přeplatek do vyúčtování pouze ve výši nedoplatku v TS. Jestliže má přeplatek i v NAJ i v TS, nenahraje se mu přeplatek do TS vůbec, poněvadž je dnes již možno vracet přeplatky NAJ pomocí diskety do spořitelny průběžně a navíc bychom mohli vrátit přeplatky i těm, kdo si záměrně platí nájemné předem. Jestliže přes to do vyúčtování přeplatek z NAJ doplníme ručně, program automaticky přeplatek z NAJ do TS nepřetáhne a musíme ho přeúčtovat ručně.

 

Všechna salda – Varianta 2 – Celé nedoplatky

Saldo < 0          - Varianta  2 – Celé nedoplatky

Saldo > 0          - Varianta 2 – Celé nedoplatky

 

Varianta 2 - Do vyúčtování členovi se nahraje saldo NAJ v plné výši dluhu, případně přeplatku, ale při účtování do UCE program zadrží pouze dluh, který se rovná přeplatku ve službách. Přeplatky v NAJ zadrží pouze ve výši, jaký byl nedoplatek ve službách. Pokud je přeplatek ve službách i v NAJ, nepřeúčtuje nic, ale celkovou částku vrátí dle výpočtů na sporožiro, složenkou, pokud ji obsluha nesmaže. Potom je třeba přeplatek z NAJ při účtování vratky (na běžném účte nebo v pokladně) rozepsat na analytické účty NAJ a Služeb.

 

Nastavit salda na 0

Úlohu můžeme použít v případě, že po nahrání zůstatků z NAJ změníme názor a rozhodneme se ve vyúčtování nezohledňovat saldo NAJ. V tom případě potvrdíme ENTER  a program nám ohlásí: Původní hodnoty budou přepsány. Mám pokračovat ? ANO – NE. Potvrdíme-li ANO, vynuluje sloupec Salda NAJ na 0.00.

 

Zohlednění salda vyúčtování služeb minulých let vyvoláme stiskem klávesy S - nahraj salda minulých let.

Zobrazí se nabídka:

Nahrát služby minulých let

Nastavit služby minulých let na 0

Aktuální rok vyúčtování služeb např. 1999

Nahrávám rok 1998 a menší

 

Nahrát služby minulých let:

Všechny  +  i  -  =  přeplatky i nedoplatky

Služby minulých let < 0  = pouze nedoplatky

Služby minulých let > 0  = pouze přeplatky

Potvrdíme li kteroukoliv z těchto možností, program ohlásí: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO – NE. Po potvrzení prosvětleného okna ANO, program  nahraje zůstatek služeb tzn. výslednou částku - součet dluhů za všechny roky, které má v evidenci. Nahranou částku nijak neupravuje.

 

Nastavit služby minulých let na 0

I v této úloze je možno změnit názor na poslední chvíli a nahrané zůstatky služeb minulých let prostě vynulovat. Opět stiskneme klávesu S a zvolíme Nastavit služby minulých let na 0. Program se nás znovu zeptá: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO – NE. Potvrdíme-li ANO, nastaví zůstatky služeb minulých let na 0,00.

 

Poslední sloupec v této obrazovce zobrazuje Celkový výsledek vyúčtování služeb = rozdíl. Částka označená mínus znamená dluh, částka bez znaménka znamená přeplatek. V pracovních obrazovkách jsou všechny náklady počítány na 2 desetinná místa. Tohoto stavu není třeba si všímat, poněvadž ve výsledné sestavě vyúčtování je výsledná částka vyúčtování služeb zaokrouhlena na celé koruny v případě přeplatku směrem dolů, v případě nedoplatku směrem nahoru.

 

Ruční oprava nahraných částek

Potvrdíme-li libovolný řádek – libovolného uživatele ve vyúčtování ENTER, objeví se 2 prosvětlená okna: Saldo z programu Nájem a Služby minulých let. Žádný jiný sloupec v této obrazovce nemůžeme opravovat. Po stisku klávesy ENTER prostě částku, kterou ve vyúčtování nechceme -  přepíšeme. Údaj nijak nezapisujeme, pouze znovu potvrdíme ENTER.

 

Ve spodní části obrazovky jsou opět nabídky, jako: F5 – Podrobnosti, H- Hledej, C- Součty, Q – Kalkulačka, T – Tisk vyúčtování na jednotlivce – viz popis ad 2c).

 

 

Ad 2e) Ruční nasazení nebo oprava záloh na dům

znamená, že budeme opravovat zálohy pro jednotlivé byty v celém domě. Potvrdíme a zvolíme si jednu ze dvou nabízených možností:

 

- záloha na byt - SV, TV, TO,

- záloha na byt - ostatní položky,

 

Pokud budeme chtít vyúčtování ve tvaru:

Studená voda: Záloha mínus náklad je rozdíl, Teplo:  záloha-náklad=rozdíl, budeme muset zadávat zálohy na každou službu samostatně.

 

Záloha na byt - SV,TV,TO

Potvrdíme ENTER a zvolíme si středisko, např. 0001. Objeví se nám nabídka: Studená voda, Teplá voda, Topení. Na prvním řádku, kde je kurzor, můžeme začít editovat. Ke každému uživateli doplníme částku zálohy na studenou vodu a potvrdíme ENTER. Kurzor se nám posune na teplou vodu. Můžeme doplnit opět zálohu nebo přeskočit ENTER na teplo. Znovu doplníme částku zálohy a přesuneme se pomocí šipky dolů na dalšího uživatele. Takto můžeme postupně doplnit zálohy do všech bytů v domě. Druhou možností zadávání záloh je, pohybovat se po řádku svisle dolů, tzn. že nejprve zadáme studenou vodu do všech bytů v domě tak, že zadáme částku, stiskneme klávesu šipka dolů a tak pokračujeme až na konec sloupce. Poslední číslo ve sloupci musíme potvrdit ENTER, aby se kurzor přesunul do vedlejšího sloupce.  Přesuneme se pomocí šipky nahoru na první byt ve sloupci Teplá voda a zase zadáváme zálohy shora dolů. Jakmile máme vyplněny všechny zálohy v domě, provedeme kontrolu součtu současným stiskem kláves CTRL+C - Součet. Pokud souhlasí, odejdeme ESC, pokud nesouhlasí, najdeme chybu, přesuneme se pomocí šipek na chybnou částku a opravíme (normálně přepíšeme správnou částkou). Znovu vysoučtujeme. Takto postupujeme tak dlouho, dokud součet záloh neodpovídá celkové částce záloh na SV+TV+TO v UCE. Pod klávesou F9 – Náklady dům můžeme prohlížet, zda zadaná záloha pokryje skutečné náklady na služby za dům celkem. 

 

Záloha na byt - ostatní položky

Počítač nám nabídne všechny ostatní položky v tom pořadí, jak jsme si je označili v bodě 12 b) Nastavení základních hodnot -  "Stanovení, co se bude vyúčtovávat z ostatních položek". Stejně, jako v předešlé úloze doplníme zálohy ve všech sloupcích na jednotlivce, vysčítáme CTRL+C a odejdeme ESC. I zde můžeme průběžně prohlížet po stisku klávesy F9 – Náklady dům tj. zda zadaná záloha pokryje skutečné náklady na ostatní položky.

 

 

Ad 2f)  Porovnání záloh – nákladů  SV, TUV, TO

Ad 2g) Porovnání záloh - nákladů pro ostatní položky vyúčtování

Jsou kontrolní funkce, kde nic nezadáváme, ani neúčtujeme, pouze porovnáváme, jak jsme stanovili předpis úhrad, zda stanovená záloha na služby pokryje skutečné náklady na služby a na základě takto zjištěných výsledků můžeme potom upravovat měsíční předpis úhrad na jednotlivce v programu Předpis. Podkladem pro porovnávání je právě prováděné vyúčtování, které máme zrovna v počítači  - tzn., že nelze porovnávat, pokud nemáme v programu vypočítané vyúčtování služeb. Můžeme postupovat tak, že nejprve vypočítáme dům (Výpočet vyúčtování služeb – Stanovení nákladů SV+TV+TO + Rozvrhový klíč) a potom můžeme spustit úlohu Porovnání záloh – nákladů pro SV,TUV a TO. Opačný postup není možný.

Potvrdíme- li  jednu z úloh ad 2f) nebo Ad 2g) ENTER, program se nás zeptá na číslo střediska. Po jeho zadání nám nabídne porovnání záloh ve tvaru Záloha mínus náklad je rozdíl. Pohybujeme-li se pomocí šipek doleva či doprava po prosvětleném řádku posunuje se nám kurzor neustále vodorovně, po jednom uživateli, mohlo by se zdát, že v kruhu. Po stisku klávesy šipka dolů – nahoru, pohybujeme se v jednom sloupci shora dolů - nahoru. Chceme-li prohlížet vedlejší sloupec, stiskneme ENTER a kurzor se přesune do vedlejšího sloupce. I v tomto sloupci se můžeme pohybovat shora dolů pomocí šipek nahoru a dolů. Po stisku klávesy F5 – Podrobnosti se dostaneme na konto uživatele, kde můžeme prohlížet předpis a platby celkem za každý rok vyúčtování služeb a po stisku klávesy T – platby TS – jednotlivé platby za vyúčtování služeb.

 

Ad 2h) Hromadné nahrání záloh (předpis nájemného)

Nejjednodušším způsobem nahrání záloh do programu Služby je tato úloha. Potvrdíme-li, rozhodneme se, zda chceme nahrávat zálohy pro celé družstvo současně v úloze "Všechny objekty" nebo zda nahrajeme pouze určitý rozsah domů – např. jedno sídliště, který budeme zpracovávat dnes v úloze "Výběr objektů". Ať již zvolíme kteroukoliv z těchto úloh, program se nás před vlastním zahájením nahrávání zeptá: Původní hodnoty budou přepsány, mám pokračovat ? ANO – NE. Dotaz "Původní hodnoty budou přepsány" je v programu naprosto záměrně, poněvadž se nás před zahájením nahrávání ptá, zda jsme si jisti, že jsme zatím do programu nic nezadali ručně – odlišně od informací, které program získá v programu Předpis. Zvolíme-li "Všechny objekty" program přepíše veškeré zálohy ve všech domech, takže chceme-li některou zálohu stanovit odlišně – zúčtovat ve vyúčtování něco NAVÍC, nejprve nahrajeme pevné částky z programu Předpis a potom můžeme opravovat, přidávat atp. Opačný postup není možný. Potvrdíme-li Mám pokračovat ? ANO, provede kontrolu bytů  a po jejím dokončení nám nabídne dvě možnosti:

 

Nahrát zálohy v normálním vyúčtovacím období

Předpokladem pro správnou funkci této úlohy je, že si nejprve množství vyúčtovávaných položek z předpisu zadáme jak do hlavního menu pro výpočty v úloze ad 12) Nastavení základních hodnost pro vyúčtování, tak odchylky i k jednotlivým domům po zvolení čísla střediska. Tzn. že nahraje pouze zálohy na služby, které chceme vyúčtovávat a za období, které jsme si v těchto  úlohách zvolili. Teprve potom můžeme začít nahrávat zálohy hromadně.

 

Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období:

Úloha byla specielně vytvořena pro jedno družstvo, kterému fakturoval dodavatel tepla dodávku za období od  1.11.1997 do 30.11.1998. Z toho důvodu uživatelé platili zálohy na teplo o 1 měsíc pozadu, proti dodávkám ostatních služeb. Abychom dosáhli správných částek v zálohách na jednotlivé byty, musíme nejprve nahrát zálohy klasickým způsobem v úloze "Nahrát zálohy v normálním vyúčtovacím období" – Všechny objekty a úlohou – Výběr objektů "Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období" přepíšeme pouze tu konkrétní zálohu, kterou  chceme nahrát odlišně a pouze u těch domů, kterým je v odlišném termínu fakturováno. ( např. jedno sídliště) Potvrdíme úlohu Nahrát topení, TUV nebo SV v jiném období a objeví se nám nabídka:

 

               Nahrát topení + TUV

               Nahrát TUV

               Nahrát topení

               Nahrát SV

               Nahrát topení + TUV + SV

               Změna datumů OD a DO

               Od 01.12.1997 do 30.11.1998

 

Potvrdíme úlohu Změna datumů OD a DO a do prosvětleného okna doplníme datum, (odlišné od data v úloze 12a), které nám vyhovuje, např. od 01.12.1998 do 30.11.1999. Potvrdíme ENTER a přesuneme se pomocí šipek na zálohu, kterou chceme odlišně nahrávat. Zvolíme-li např. Nahrát topení ENTER, program zálohy nahraje.

 

 

Ad 2ch) Hromadné nahrání salda nájemného + služby minulých let

Úloha svým obsahem odpovídá popisu úlohy ad 2d) Zůstatky služeb + saldo nájemného + služby minulých let jak výše uvedeno. Potvrdíme-li, program nám nabídne:

 

Nahrát salda nájemného

Nahrát služby minulých let

 

Zvolíme-li jednu z těchto možností, objeví se nám nabídka: Všechny objekty – Výběr objektů. Další postup viz bod ad 2d)

 

 

 

Ad 2i) Kontrolní sestava s nulovými zálohami (kontrola po nahrání záloh)

Spuštění této úlohy by mělo následovat po nahrání všech záloh do všech bytů v družstvu, které budeme vyúčtovávat a po provedení výpočtů vyúčtování služeb v těchto domech. Úloha nám pomůže odhalit domy, kde máme dodavatelem účtovány náklady na služby, ale zálohy uživatelům na tyto služby zatím nebyly v předpisu úhrad stanoveny.  Program zobrazí na obrazovce kódy všech bytů v domě v řadě za sebou a vedle každého kódu bytu název služby nebo služeb, pro které nebyla tomuto bytu účtována záloha. Při odchodu nám program nabídne: Mám tisknout tuto sestavu na tiskárně? A dá nám vybrat z možností: Tisk na tiskárnu – Odvolat.

 

 

Ad 2 j) Nahrání všech položek předpisu - (NAK_CLEN.TOTAL_PRED)

Nabízí:

Všechny objekty

Jeden objekt

Výběr objektů

Změna datumů OD a DO

Termín např. 01.01.1999 do 31.12.1999 – Datum je určeno pro celý předpis – všechny služby. Nabízené datum lze po stisku klávesy ENTER přepsat na jiné období.

 

Úloha je určena pro nahrání kompletního předpisu úhrad za užívání bytů z programu Předpis do programu Služby za zvolené období a uvedení celkové částky předpisu do vyúčtování pro jednotlivce, jako orientační hodnotu. V masce vyúčtování pro jednotlivce pak lze vytvořit text např. ve tvaru:

 

Celkový předpis úhrad za rok 1999 je 24 000, -- Kč,

z toho za služby zúčtováno………….-21 600,-- Kč,

               Na nezúčtovávané náklady uhrazeno..    2.400,-- Kč. (Jedná se o tvorbu FBH, splátku úvěru, daň z nemovitostí,                                                                                         

                                                                                       správní poplatek,  pojištění budovy atp.)

 

Uváděný text je určen pouze pro pochopení náplně funkce obsluhou programu. Vlastní text do MASKY vyúčtování pro jednotlivce si musí každý uživatel velmi pečlivě rozvážit a nastavit sám. (správce sítě – jiný odborný pracovník)

 

 

Doporučený postup provádění vyúčtování služeb

 

1.   Nasazení počátečních zůstatků ad 4) Účtování nedoplatků - přeplatků služeb

 

2.   Vytištění zůstatků a jejich odsouhlasení na evidenci v UCE - ad 8) - Tvoření tisků - Tisk zůstatků vyúčtování služeb - Zůstatky <> 0 Kč

 

3.   Nastavení základních hodnot vyúčtování ad 12 a,b,c) - Období, změny ceny, počet vyúčtovávaných položek

 

4.   Výpočet vyúčtování služeb - ad 2a) Výpočet SV+TUV+TO - Zvolíme objekt, v případě potřeby

4.1.   nastavíme počet současně vyúčtovávaných sekcí SV,TUV+TO,

4.2.   označíme vyřazení členů pro tento výpočet, v případě potřeby

4.3.   snížíme počet vyúčtovávaných položek pro ten konkrétní dům,

4.4.   můžeme upravit text některé z vyúčtovávaných položek pro ten konkrétní dům, můžeme

4.5.   nastavit změnu ceny tepla, SV či TUV pro tento dům,

4.6.   *POKRAČOVAT VE VÝPOČTU*

4.7.   K - Rozvrhový klíč,

4.8.   M - Nahrát data (odečty vodoměrů, počty osoboměsíců)

4.9.   F8 - kontrola nahraných odečtů, zadáme paušální spotřebu vody, sankce za neumožnění odečtu, znovu

4.10. F8 - odečet patního měřidla, rozpočítat ztráty v rozvodech u každé vody samostatně.

4.11. F4 - dílky radiátorů + sankce za neumožnění odečtů či namontování měřidel, 

4.12. N - Náklady na dům (současně vyúčtovávané sekce)  SV+TUV+TO + cena za 1GJ

4.13. V - Výpočty SV+TUV+TO, výpočet GJ pro teplo, výpočet GJ pro TUV,

4.14. Stanovení nákladů ostatní položky ad 2b) - zadáme středisko, pokračovat ve výpočtu, (můžeme rozdělit

 i na současně vyúčtovávané sekce pro ostatní položky)

4.15. CTRL+V - Výpočty jednotlivých ostatních položek vyúčtování

4.15. Stanovení záloh + hospodářský výsledek ad 2c) (pokud chceme zálohy nahrávat po domech) +

rozdělení (vyúčtování)  HV - hospodářského výsledku.  Hromadné  nahrávání záloh ad 2h) - Ruční nasazení záloh ad 2e)

4.17.  Hromadné nahrání salda nájemného +služby minulých let ad 2ch)

 

5.   Tisk vyúčtování služeb pro domovní důvěrníky a jednotlivé bydlící ad 8)

 

6.   Začlenění předpisu služeb ad 3)

 

7.   Převod nájem-> služby a služby -> nájem ad 6)

 

8.   Převod služby minulých let ad 7)

- Proúčtování vyúčtování v programu účetnictví družstva (SE)

- Zaúčtování vyplacených přeplatků vyúčtování služeb v pokladně ad 4) před prováděním hromadných vratek a odsouhlasení zůstatků na účtech jednotlivců se stavem v UCE v programu účetnictví družstva.

 

9.   Vytvoření souboru vratek pro spořitelnu prostřednictvím programu Sporožiro

 

10. Vytvoření souboru vratek složenkou prostřednictvím programu Složenky "H"

11. Vytištění složenek na nedoplatky v úloze Tisky ad 8 - Tisk složenek

12. Účtování úhrad nedoplatků a vratek přeplatků ad 4)

13. Tisk upomínek ad 8)

14- Účtování plateb a předpisu penále ad 5)

15. Zazálohování celého programu i s daty do archivu na CD disk (teprve těsně před dalším vyúčtováním)

16. Ukončení ročního období + údržba ad 11)