Konstrukce prefabrikovaných lodžií B-CH-02 vychází ze zkušeností z montáží lodžií v několika předchozích letech. Principielně spočívá v technickém řešení zakotvení spodních nosných stěnových panelů nově budovaných lodžií do příčných nosných stěn stávajícího panelového objektu tak, že jsou kompletně vyloučeny jakékoliv zemní práce, zakládání pod úrovní terénu a tím i případná nutnost přeložek inženýrských sítí, které bývají z úsporných důvodů vedeny v minimálních vzdálenostech od stávajících objektů.

  Kotvení do obvodového pláště je řešeno speciálními kotevními přípravky, které se osazují do připravených kapes ve stávajícím obvodovém plášti. Kotevní přípravek se skládá ze dvou základních kusů, z nichž jeden se osadí na stavbě do stávající fasády a druhý je součástí prefabrikátu spodní nosné stěny lodžie. Fasádní kotevní přípravek je ke stávajícímu objektu přikotven přesně nadimenzovanými kotevními táhly, která jsou osazeny ve vyvrtaných otvorech v příčných nosných stěnových panelech. Při osazování těchto kotevních táhel je nutná přítomnost statika systému B-CH-02 z důvodů různých modifikací panelových systémů v průbehu jejich výstavby.
  Na vedlejší fotografii je zobrazena kapsa pro fasádní kotevní přípravek s nachystanými kotevními táhly. Táhla jsou před zatížením testována na pevnost ukotvení a při motnáži jsou dotahována předepsaným momentem dle statického výpočtu konkrétní stavby.
  Pohled na osazený fasádní kotevní přípravek s překontrolovanými a dotaženými kotevními táhly.
  Spodní nosné stěnové panely systému B-CH-02 jsou opatřeny pomocnými montážními bajonetovými uzávěry, které umožňují montážní osazení prefabrikátu tzv. "holýma rukama".
  Po rektifikaci nepřesností se provede zmonolitnění obou kotevních přípravků předepsanými sváry a tím vlastně dojde k osazení spodní nosné stěny lodžií na stávající objekt. Všechny práce při osazování spodních nosných stěn nekladou velké nároky na pracovní síly a mechanizaci. Kromě osazení vlastních stěnových dílců není potřeba těžké mechanizace (jeřábu). Jedná se o tzv. "tříchlapovou technologii".
  Na záběru jsou osazeny oba spodní nosné stěnové prefabrikáty lodžií, jsou rektifikovány, přivařeny a připraveny pro osazení podestové desky lodžie.

Vlastní tvar stěn lodžií je možno libovolně upravit dle architektonických požadavků na tvar díla. Jediným požadavkem vyplývajícím ze statického řešení je minimální výška spodního stěnového panelu, která se pohybuje od 1,6 m výše.

  Každá podestová deska je osazována pomocí stavitelných rektifikačních přípravků, pomocí kterých je možno přizpůsobit nově budovanou konstrukci montážním nepřesnostem stávajícího panelového objektu. Jedná se zejména o narůstání konstrukčních výšek jednotlivých podlaží.

Všechny nosné stěny ostatních, následujících podlaží jsou kotveny kluznými kotvami, které umožňují vertikální dilataci celého systému.