Jméno Jakub Schikaneder mi ještě před několika roky vůbec nic neříkalo. Pak jsem ve Valdštejnské jízdárně náhodou objevil jeho výstavu a po shlédnutí několika obrazů jsem byl okouzlen jejich krásou. U autora mě nejvíc zapůsobila jeho práce se světlem a stíny, které z jeho obrazů jakoby vyzařují. Kouzelná atmosféra minulého století z maleb přímo srší a mistrovsky prokreslené postavy promlouvají k pozorovateli...
Proto jsem se rozhodl, že mu věnuji několik hodin práce, a udělám mu taky jednu stálou "výstavu" s malou autobiografií. Už jsem sice jednu podobnou stránku našel, ale myslím si, že to vůbec nevadí. V galerii můžete obdivovat jeho malby.

Jakub Schikaneder se narodil 27.února 1855 v rodině celního úředníka v Praze. I když literatura vylíčila skromné, téměř až chudinské prostředí z kterého vzešel, pravdou je, že příslušnost ke střední vrstvě pražské společnosti mu poskytla možnost studia a svobodnějšího rozhodování, než znali skuteční nuzáci. Navíc mladý Schikaneder dostal do vínku porozumění rodiny pro své umělecké sklony. Bylo to patrné díky kulturní tradici rodiny, do které se významně zapsal Jakubův předchůdce, slavný vídeňský komik a dramatik konce 18. století, Emanuel Schikaneder, pozdější ředitel divadla v Brně, který se stal slavným především díky svému libertu pro Mozartovou Kouzelnou flétnu. Divadelní sklony se podle tradované pověsti, kterou zaznamenal ve studii o Jakubu Schikanederovi Viktor Šuman, u našeho malíře záhy projevily. Je vlastně otázkou - proč si zvolil dráhu malíře, když byl slavný nadáním a zjevem tak dobře disponován pro divadlo, které si v druhé polovině 19. století stávalo v Praze zřejmě nejpopulárnějším druhem umění. Výtvarný talent byl patrně nejsilnější z vloh, kterými byl nadán. Výtvarné a literárně-divadelní předpoklady doplňovalo i nadání hudební, v němž byl nejdříve ze všech druhů umění vzdělán, a které také nejhlouběji proniklo do povahy a skladby jeho tvůrčího myšlení. Definitivním vstupem do profesionálního světa umění pro Schikanedera znamenalo přijetí na Akademii v Praze. Začal zde studovat roku 1870, v době, kdy mu bylo teprve patnáct. Záhy se zde mezi svými spolužáky prosadil jako dovedný kreslíř a vnímavý kamarád. Již z roku 1871 pochází kresba tužkou, portrétní studie jeho nejbližšího přítele Mikoláše Alše. Kresba dokládá nejen zjevný Schikanederův talent, ale i povahu studia na tehdejší Akademii. Kresba se pevně drží stereometrické hmoty hlavy portrétovaného. Kdyby nebyla prodchnuta zvláštní přátelskou laskavostí, byla by bližší kresbě podle sádrového modelu než podle skutečnosti. Profesoři tehdejší pražské akademie Josef Matyáš Trenkwald, Jan Sweets a Antonín Lhota vedli školu v duchu idealizace klasických forem, které dominovali ve figurálním umění střední Evropy po většinu 19. století.

Lyrický akcent akademického klasicismu, odvozený z pozdního romantismu dűsseldorfské školy, byl však slabou příležitostí pro generaci talentů doby, v níž se Evropou nesly myšlenky Pařížské komuny. Schikaneder spolu s Mikolášem Alšem, Františkem ženíškem, Josefem Tulkou, Emanuelem Krescencem Liškou prožíval kontrasty a konflikty, které se hromadily mezi generacemi mládí. Prvním známým Schikanederovým pokusem o vystoupení na veřejnosti bylo vystavení obrazu nazvaného Poslední dílo na Žofínském salonu roku 1876. Jan Neruda Schikanedera tehdy pochválil a předpověděl mu pěknou budoucnost. Psychologický aspekt, který se objevil například v psychologicky laděné malbě Příšerná společnost, svědčil o Schikanederově snaze vymanit se z vlivu školní akademické manýry a uplatnit něco z podnětů dobové žánrové malby i ze svých recesí, kterými se na akademii bavil. Zájem o provokující psychologické motivy nakonec způsobil, že Schikaneder po cestě do Paříže roku 1878 zakotvil na několik let u Gabriela Maxe na mnichovské Akademii. U Maxe mohl pokračovat v hlubším a důslednějším vnímání rozporuplnosti dobového umění a kultury. To jej však málo kvalifikovalo k tomu, aby uspěl v soutěži na výzdobu Národního divadla, jež se stala nejvýznamnější příležitostí pro české výtvarné umění v celém 19. století. Schikaneder obeslal soutěž vlastním návrhem na oponu a společným návrhem na výzdobu královské lože, vytvořeným s Emanuelem Krescencem Liškou. Návrh na oponu neuspěl, zato výzdoba královské lože vlysem znázorňujícím tři nejvýznamnější období českých dějin, byl Schikanederovi a Liškovi zadán. Vlys znázorňoval dobu Přemyslovců, Lucemburků a Habsburků. Kompoziční a kresebné řešení bylo dílem Schikanederovým, Liška se více uplatnil při malířském provedení vlysu. Výzdoba královské lože a výpomoc, kterou Schikaneder poskytl svému příteli Mikoláši Alšovi při provedení lunet ve Slavnostním foyeru divadla, Schikanederovi mnoho slávy a úspěchu nepřinesly. Když roku 1881 divadlo bylo zničeno požárem, ředitel František Schubert rozhodl Schikanederovu a Liškovu nepoškozenou malbu nahradit výzdobou novou. Neúspěch byl signálem potřeby změny Schikanederově tvorbě i motivem jejího dalšího vývoje do poloh sociální kritiky a odlišného výrazu, než znala tehdejší česká výtvarná lyrika. Touha po ideálu, která byla důležitým motivem českého tvůrčího myšlení 19. století , se ve vývoji dalšího Schikanederova díla osmdesátých let projevovala více v konfrontacích s dobovou skutečností než její oslavou.

Vývoj Schikanederova díla osmdesátých let

První polovina osmdesátých let byla dobou stylového hledání a dotváření Schikanederovy tvorby. Schikaneder pobýval v Mnichově a v Paříži. Po svém návratu do Prahy se v jeho tvorbě ozývá několik výrazných motivů evropského malířství té doby. Zájem o sytou malbu, která svou materiální syrovostí přispívá k realističnosti a bezprostřednosti výrazu. V dílech první poloviny osmdesátých let se již objevují náznaky světelného symbolismu. Zatím dostatečně dobře nevíme, jak jeho největší dílo osmdesátých let, Přísaha Lollardů či Modlitba Lollardů (vystaveno na Žofíně 1882), ve skutečnosti vypadalo. Známe jen jeho popis z kritiky, kterou napsal Miroslav Tyrš. Teskné ladění, které se vyskytuje již na začátku Schikanederovy tvorby a které pak charakterizovalo většinu jeho díla, posilovala již od počátku 80. let snaha najít v kresbě a černobílém grafickém projevu přechody jemnějšího odstínění a výraznějšího psychologického vyjádření. Podobně jako celá řada umělců té doby i Schikaneder hledal inspirace pro světlem odlišné vaklérové nuance v barokním holandském malířství. Zejména v Rembrantově díle, kterým se tehdy také začaly intenzívně zabývat rozvíjející se dějiny umění, nalézal motivy pro procítěné podání černobílého kresebného a grafického projevu. Ztotožňování s holandskými inspiračními zdroji vedlo jej k celoživotnímu častému uplatňování holandských námětů nebo námětů od severního moře. Jeden z takových motivů uplatněných v kresbě založené na valérech představuje Pohřeb dítěte na mořském pobřeží z roku 1884. Uplatněním teskných motivů v Schikanederově tvorbě nevedlo ani k technické, ani k námětové nebo tematické jednostrannosti. Schikanederův projev se výrazně obracel k analýzám různých možností obrazového podání emotivních námětů, a to i těch, které pocházely z pomezí psychické patologie. Pozorovatelské malířsko-psychologické zájmy s přídechem ironie, které se již projevily v obraze Příšerná společnost, neochably u něho ani v osmdesátých letech jak především dokládá obraz z roku 1887 Společnost na terase. Kolísání mezi psychicko-patologickým svědectvím a vcítěním souviselo s konflikty a absurditami, do kterých se dostávaly obrazové narace ve stylu historického malířství. Úspěch obrazu Modlitby Lollardů, který Tyrš prohlásil za mimořádné umělecké dílo, přispěl k zakázce, kterou byla příprava reprezentativního vydání Heydukovi epické básně Za volnost a víru, připravené do tisku a vydané roku 1883. Ve více jak šedesáti ilustracích Schikaneder zhodnotil své školení v historické a žánrové malbě, především ve prospěch elegického tónu a existenčně zaměřených výtvarných narací. Zde naznačil celou řadu motivů, kterými se jeho tvorba ubírala od akademického historismu k sociálnímu svědectví. Byly to především tragické události, ke kterým Heydukovo líčení z doby bělohorské poskytlo podněty a které se pak staly náměty některých Schikanederových malířských děl osmdesátých let. Jedním z námětů, uplatněných v ilustracích Za volnost a víru je pohled na vůz vezoucí skomírajícího hrdinu básně, který se stal motivem obrazu Truchlivý návrat, nejvýraznějšího známého Schikanederova díla osmdesátých let. Náznaky zájmů o symbolické vyjádření se v Schikanederově tvorbě osmdesátých let nejvíce projevily v jeho zájmech o svět ženy. Byla to v tehdejší Evropě hlavně pařížská kultura, která se obrátila k podobám a osudům žen v moderní civilizaci jako nejvýraznějšímu tématu moderní doby. Mezi prvními díly s ženskou tematikou, které Schikaneder vytvořil po svém návratu do Prahy, byly obrazy Bylinářka(1883), Jarní idyla (1884),Dozvuky zimy(1884). V námětu je v nich ještě mnoho konvenčního, jedná se o žánrové pohledy z venkova, v nichž se uplatnily prvky alegorie, obrazy naznačovaly spojitosti ročních období přírody s věkem žen. Tuto rámcovou souvislost však popírá jak provedení malby, které na sebe soustřeďuje největší díl pozornosti, tak i její nové zaměření na symbolické významy činností, postojů, detailů a nálad, do kterých je zobrazení žen zasazeno. S motivy žen se v Schikanederově tvorbě osmdesátých let také výrazně projevily nové podněty převzaté povětšinou z francouzského, ale také z holandského, anglického a německého malířství. Zatímco obraz Ženy u piana navazuje na celou řadu v té době po celé Evropě studovaných motivů světla interieru, drobná studie Sedící dámy (1879) v sadě navazuje na kompozici impresionistického Monetova obrazu Jaro (1872). Schikanederovy exkurzy osmdesátých let podniknuté do různých oblastí tehdejšího malířství, končily především v realistických a naturalistických studiích postav žen, v nichž nejdříve krystalizoval jeho názor a styl. Obrazy Výměnkářka (1885) a Žena loupající brambory (1887) předznamenávající realistické motivy v tehdejší české literatuře a paralerně s tehdejšími sociálními studiemi Vincenta van Gogha obdobně zhodnocující odkaz holandského realistického malířství 19.století - vším tím se Schikanederova tvorba dostávala ke svému výrazu. Podstatné místo v tomto období samého konce 80. let představují obraz Na dušičky (1888) a kresby s podobnými náměty osamění a smutku ze stejné doby.

Geneze a ohlas Schikanederova programového díla

Vznik obrazu Vražda v domě souvisel jak se situací v české kultuře konce 80. let, tak i s vývojem Schikanederova vlastního díla. Obojí bylo připraveno na vize a rezultáty, jimiž se česká kultura snažila vyrovnat svá kritéria a své představy s Evropou. Jedním z nejvíce diskutovaných pojmů, s kterým se česká umělecká kritika, česká literatura i výtvarné umění snažilo vypořádat, byl pojem realismu. Jestliže nástup realismu ve výtvarném umění oddálila především národní euforie spojená s výzdobou Národního divadla, v které triumfoval nacionálně laděný historismus plný alegorií a idealizací, pak literatura si v v širším záběru svého námětového a žánrového spektra kladla otázku realismu a naturalismu souvisleji a důsledněji. Schikanederovo dílo, které po celá osmdesátá léta kolísalo mezi alegoriemi a svědectvím, mezi klasicizujícím akademismem a moderním sociálně zaměřeným naturalismem na konci osmdesátých let, dospělo k nejvýznamnějšímu pokusu o malířské vyjádření tendencí realismu a naturalismu v českém kulturním prostředí. Motivem, který poskytoval možnost reagovat na dobové kulturní dilema, byla konfrontace individua společnosti a společnosti, konfrontace svědectví o sociální realitě s představami a tužbami tuto realitu vidět jako svět kulturních konvencí, očekávání, potřeb a snů. Prostředky pro takové spojení byly v Schikanederově tvorbě připraveny v dominantní řadě námětů jeho díla osmdesátých let, kterými se staly podoby, příběhy a osudy žen. Zatímco v teskně laděných alegoriích i sociálně motivovaných žánrových motivech malířovy předcházející tvorby jeho obrazy byly vždy buď žánrově nebo náladově jasněji určené, námět Vraždy v domě vyústil v konfrontaci elegie s reportáží, nálady s dokumentem. Závažnost řešení takového úkolu ovlivnilo i Schikanederovu volbu formátu obrazu. Více jak tři metry široké plátno bylo věnováno námětu, který se v té době mohl objevit jen jako žánrový motiv nebo vysloveně jen jako časopisecká ilustrace nějakého literárního zpracování námětu z oblasti tehdejší periferie života. Schikanederovo manifestační porušení dobových žánrových norem vyvolalo rozpaky kritiky v jejím úkolu dílo klasifikovat. Schikaneder své dílo považoval za tak důležité, že se rozhodl jím obeslat téhož roku (1890) v Berlíně připravovanou mezinárodní výstavu soudobého malířství. Kritika výstavy ale nepochopila malířovu snahu překonat dilema dobových kulturních konvencí. Námět si vyložila jako detektivku, v níž je nejdůležitější trik obrazové události odhalení vraha mrtvé dívky. Téma smrti nebylo námětem žánrovým, ale námětem realistického svědectví. Výsledkem nebyl poznatek, kdo je vrah, ale znázornění události, která v morálním a filozofickém slova smyslu zůstává nevysvětlitelná. Obraz představoval konflikt a odstup od dobových konvencí rozumovosti a citovosti. Znázorňoval chvíli, v níž si české prostředí začalo klást otázky vlastní jeho pojetí skutečnosti, otázky směřující k vyústění snah o pochopení a uplatnění realismu v autentických souvislostech nastávajících změn české kultury.

Dotvoření Schikanederova malířského stylu v letech 1890 - 1910

V první polovině devadesátých let české umění prožívalo konec dlouhotrvající krize, když jeho vývoj směřoval k jednomu z nejdramatičtějších a nejhlubších zvratů v celých dějinách české kultury. Tvořila se nová generace v čele s F.X.Šaldou. Schikaneder byl však věkem, zkušenostmi a postavením jinak disponován než mladá generace a rozdíly mezi nimi činily jej starším,posilovaly jeho vlastní autostylizace odstupu, noblesy a smutku až do poloh habitu outsidera, až k dobovému ztotožňování osamělých postav jeho obrazů s ním samotným. Změna v Schikanederově tvorbě po roce 1890 znamenala především důslednější uchopení motivů, které prostupují celé jeho předcházející dílo. To se zejména týkalo nového uplatnění strukturních vztahů psychických, smyslových, námětových a technických prvků malby a důslednější artikulace její světonázorové orientace. Schikanederova tvorba z let 1890-1915 je jedním z nejopožděnějších, ale také nejdůslednějších zužitkování vlivů Arthura Schopenhauera na vývoj moderní evropské kultury. Celá Schikanederova tvorba a osobnost se utvářely v odstupu od zápasu dominantního modelu životních situací liberalizující se moderní společnosti. Schikanederovy vlastní sklony vidět svět očima úzkostné a soucitné citlivosti umocnil již v závěru jeho studijních let sentimentálně psychologizující malíř, profesor mnichovské Akademie Gabriel Max. Přístup ke světu za hranicí vše okupující pudové vůle vedl Schikanedera k uplatnění námětů věnovaných obětem boje o přežití, majetek a moc bezmocným existencím, zejména ženám a dětem. Ty se staly základním motivem jeho tvůrčí ouvertury osmdesátých let. Obrat v Schikanederově tvorbě devadesátých let znamenal přechod od názorností, od povrchu jevové reality k jejímu skrytému smyslu. Byl to obrat od izolované postavy, hmoty a objemů k malbě souzvuků světel, barev a tónů. Obrat v Schikanederově díle znamenal ať už záměrné či bezděčné naplňování a nové ověřování významné intence Schopenhauerovy filozofie, hledající v abstraktním médiu hudby prostředek nového přiblížení světa citů světu vědy, která stále více a více utvářela moderní civilizaci a jako prvek nedostatečně začleněný do kultury se také stále více podílela na ohrožení a odcizení mezi člověkem a světem. Nejsilnějším podnětem k harmonizaci do fragmentů rozpadajícího se vědomí, ústícího v pocitech stesku a představách zoufalství, tohoto Schikanederem silně prožívaného a programově studovaného tématu tvorby, se mu staly inspirace čerpané z francouzského a evropského malířství 19. století. Byly to zejména projevy, které navazovaly na fyzikální a fyziologické studie světla a barev, které především v postimpresionismu ústily ve vize nové sociální harmonie. Jádrem Schikanederova úsilí o nové utváření obrazu za hranicemi realismu, impresionismu a naturalismu byla především snaha o vyjádření psychických stavů a myšlenkových motivů reagujících prohloubením citlivosti na krizi moderní existence. I když Schikaneder byl dostatečně obeznámen s pařížským uměním konce osmdesátých a počátku devadesátých let, promlouvaly k němu především ty projevy, které dávaly naději, že spojí vše dohromady, valér i barvu, jevovost i fantazii, jistoty vyzařující ze společenství tvořeného uměleckou komunikací s úzkostmi moderní existence. Místo civilizační utopie se však v Schikanederových obrazech devadesátých let a prvního desetiletí 20. století utváří styl proměňující smyslové vnímání a psychické prožívání událostí skutečnosti v obřad duševního usebírání, obřad uchovávání smyslu těch životních událostí, které se v dimenzích hromadnosti a přetržitosti moderního života stávají pomíjivou trivialitou.

Rozptýlení do množství citových vztahů k všední skutečnosti se stalo výraznou součástí poetiky Schikanederovy tvorby. Všednost a triviálnost se mu stávaly anatezí stylizačních postojů a intencí jeho díla dobírajícího se jimi ke svému výrazu.

Vraždou v domě skončilo období, v němž Schikaneder usiloval o nalezení cesty k malbě prostřednictvím uplatnění pádného malířského rukopisu často spojeného s efekty barevné hmoty expresívně nanášené a roztírané, jak to například uplatnil obraz Truchlivý návrat. Od počátku 90. let se Schikanederův výtvarný projev proměňuje. Součástí této změny je uplatnění subtilnější a pevnější malířské techniky a malířského rukopisu. Olej a lineární kresbu začínají střídat pastely a jemně roztírané uhlové kresby. Ze Schikanederova projevu se vytrácejí ostré kontrastní prvky. Jemný splývavý rukopis a matematicky vyvážená kompozice začínají poskytovat citovým napětím dimenze hlubšího souzvuku niterného života se smyslově přístupným světem. Inspirace z francouzského post-impresionismu a luminismu pomohly Schikanederovi upevnit a zhodnotit jeho citovou orientaci k vizualitě, prohloubit zájem o stavbu obrazu a jeho ontologii. Post-impresionistické teorie doplňovaly psychologicky založená studia umění a exemplifikovaly roli souzvuků odlišných smyslových vjemů a představ v uměleckém prožitku. Sledováním citlivosti se Schikanederovo dílo sice dostávalo k motivům ústraní, stylizovalo se ústraním, ale to především proto, aby mohlo najít svůj přístup k tématům doby. Po roce 1890 se Schikanederova malířská tvorba nově soustřeďuje k vnímání krajiny, města a interiéru, jako k tématům poetiky útěchy a duševní rekonvalescence.

Hledání symbolických významů světla v krajinných protivech

Na počátku Schikanederova obratu od figurálního malířství z pomezí alegorické a žánrově realistické malby ke krajině byly pastely utonulých dívek a mnicha na mořském břehu z první poloviny 90. let. Nový je zde motiv kontrastu konečnosti lidského života a nekonečnosti světa přírody i důraz na duchovní stránku obrazového tématu. Zatímco v sběračkách bylin a metařkách listí z předcházejícího desetiletí bylo jádrem poetiky obrazového vyjádření napětí mezi hmotným zobrazením a stále ještě věcně popisným pohledem na životní příběh s metafyzickými duchovními významy symbolizovanými křížem, hrobem či jinými kulturně-religiózními objekty v krajině, v pastelech z počátku devadesátých let se znázornění životní události a s ní spojeného duševního ladění a duchovního zaměření obrazu soustřeďuje především na světelné pojetí krajiny. Odhmotněná kresba postav utonulých dívek stejně jako postava mnicha v pastelu Kontemplace (1893) se stávají součástí malby jako psychologicky ztvárněného světelného prostředí. Duchovně psychologický prvek vyobrazení není tlumočen zobrazením duchovních symbolů, ale výrazem kompozice a uplatněním světla v návaznosti na motiv.

V době mezi lety 1896-1899 vznikla většina Schikanederových kreseb a maleb s krajinnými motivy, nepočítáme-li k nim soubor obrazů mořského pobřeží z pozdního období. Do skupiny patří obraz V podvečer ( kolem 1898 ) s motivem protikladů světla přímého osvětlení zapadajícího slunce a rozptýleného světla odraženého od oblohy, dále pak rozměrná díla Poslední pomazání (1897) a Sníh (1899) .

Zdá se, že dobově atraktivní téma harmonického protikladu, který se stal základní myšlenkou tvarové psychologie, úzce koresponduje s Schikanederovým pojetím světla a barvy v obraze. Díla z let 1895-1899 toto pojetí uplatňují se symbolickou názorností. Poslední pomazání je kompozicí protikladů rozptýleného studeného měsíčního světla s oranžemi a červení umělého světla otevřeného stavení, stejně jako kompozičního protikladu dvou postav a vztahů přírody a příbytku či temporality okamžiku s osudovou událostí. Studie Symbolického výjevu z druhé poloviny devadesátých let pak dokládá cíl uplatnění barevných, světelných a významových protikladů: harmonické znění obrazu, jako tvůrčího protikladu neodvratnosti životního údělu a strasti.

Prolínání světel a lidských osudů v ulicích staré Prahy

Když v devadesátých letech Schikaneder hledal motivy harmonického vyvážení protikladů v obraze, dotknul se námětu, který se stal charakteristickým motivem jeho zralého díla. Jde o postavy v odlehlém zákoutí Starého Města. Patrně z doby kolem roku 1894 pochází obraz Milenců kráčejících setmělou ulicí kolem zdi s městskou svítilnou a světlem jakéhosi okna prosvětlujícího šero v pozadí obrazu. Co v předcházející Schikanederově tvorbě nezmohly náměty truchlivých osudů a čeho nedocílila konfrontace lidského údělu s lyrickým působením krajiny, se náhle objevilo v prostředí historického města jako souvislost protikladů touhy po bezprostředním prožitku osobního štěstí a vnímání pomíjivosti a anonymity života. Teprve teď' se mohl zhodnotit zájem o epizody a fascinace okamžikem, kterým byla zaujata historická a žánrová malba, z kterých jeho tvorba vycházela. Teprve teď' našel adekvátní prostředí pro lyrická dramata, poetiku přechodů od výtvarného umění k obřadům, od velkého panoramatu realistického svědectví k důvěrné souvislosti mysli a obrazu. Město se v Schikanederově tvorbě objevilo jako daleko nosnější motiv harmonizací dynamických protikladů obrazové struktury a životních osudů než byly jeho starší žánrové a náladové motivy. Jeho pojetí sahalo od sluncem zalitých impresionistických obrazů Pissara a Moneta, přes světelné analýzy post-impresionismu Signaca a Seurata až k nokturnům Američana Jamese McNeil Whisstlera či Angličana Atkinsona Grimshawa. To, co Schikanedera odlišovalo od tendencí evropského malířství, byl přesah jeho vizí důvěrnosti a intimity na pozadí stavů odcizení, přesah, který vedl od citového dialogu mezi postavami k dialogu postav s prostředím historického města. Praha se stala Schikanederovým nejsilnějším argumentem, motivem, který mu umožňoval stejně tak dobře udržovat krok s nastupující generací českých literátů a výtvarníků, jako domýšlet motivy psychických reminiscencí, přechodů mezi stavy bezprostředního vnímání a fantazie, které se staly společným předmětem zájmů vědy i umění.

Svými městskými nokturny se přibližoval pozoruhodné skladbě Prahy jako místu prolínání nikdy neukončených a do sebe uzavřených vrstev historie. Dotknul se její lidské blízkostí, vstoupil do souvislostí její dobové kultury. Hudba, malířství, ale zejména poezie v touze po intimitě vztahů, lidských osudů s místem, řečí, zvukem nacházela v pražských motivech tkáň přechodů mezi touhou a realitou.

Interiéry: kresby a malby přechodové zóny existence

Umění 19. století, které objevovalo krajinu a město jako rezonanty měnící se psychiky moderního člověka, vstupovalo do interiérů jako do laboratoří dobových osudů a duší. Mezi typické významy a druhy interiérů 19. století, které přitahovaly malířské analýzy, patřily místnosti domácností, nevěstinců, studoven, blázinců, vězení stejně tak jako místnosti ticha, šelestu záclon, nezodpověditelného tázání plného bezděčných či záměrných pohledů stranou míjejícího života. Část Schikanederova díla věnovaná žánrovým ilustracím a kresbám vykazuje již od konce sedmdesátých let obeznámenost s celým repertoárem možností, které v motivech postav v interiéru vedly k sdílným výrazům dobového životního pocitu a názoru. Interiér dával sentimentálním a moralizujícím naracím zakotvení v zažité skutečnosti.

Od devadesátých let se Schikanederovy studie interiérů soustředily na analýzu přechodů světla. Vedle toho, že mu interiéry poskytovaly stejné světelné bohatství, jaké nalézal v nokturnech ze staré Prahy, poskytovaly mu také ještě soustředěnější možnost vnímat motivy přechodů mezi světlem a stínem jako motivy přechodů v lidském osudu. Smrt, překvapení, setkání a loučení, to byly náměty osudové změny tohoto z nejpoutavějších motivů umění 19. století. Jestliže máme v souhrnu charakterizovat vývoj Schikanederova díla a místo studií interiéru v něm, pak se zdá, že představují ověřování a vyznačování hranic událostí, ověřování významu místa a chápání hlubšího smyslu věcí, než je jen jejich iluzivní a popisná existence.Jestliže v Schikanederových ilustracích z počátku 80. let byly dramatické příběhy součástí perspektivně uspořádaných pohledů do místností, od poloviny 90. let se v malířových uhlových kresbách a postupně i malbách interiér zklidňuje, je stále výrazněji určován světlem v plošném prostoru vyobrazení. Motivy životních událostí nabývají v zcelující se struktuře kresby a malby nové významy. Efekty tragiky a prvky citové triviality se rozplynuly a přehodnotily v pevné tvarové a významové stavbě obrazu. Dominantní se v Schikanederově pojetí námětu obrazu stala hrana mezi interiérem a exteriérem, mezi světem zde a tam. Tato hrana v obraze U kolébky z roku 1902 je hranou světla jemně modelujícího postavu mladé ženy schýlené nad kolébkou i hranou dvou poloh či podob života, které se vzájemně stýkají: citové a duchovní, bezútěšně teskné a harmonicky vyrovnané. Na této hraně nabývá zobrazení postav v Schikanederových obrazech nové významy, tato hrana nově začleňuje obraz do situací života a zakládá ontologický smysl jeho obrazů jako přechodů mezi smyslově přístupnými a duchovně založenými vrstvami či podobami skutečnosti. Pastel Žena u okna z doby kolem roku 1900, olej Žena mezi dveřmi (1899-1902), zejména pak Večerní interiér (1909-1910), obdobně jako nokturno V podvečer na Hradčanech (před 1910) činí z překročení hranice motiv, kterým se Schikanederova tvorba přibližovala tématům duchovních tendencí umění počátku 20. století. Znázorňuje obrat k "druhému břehu reality", k jejímu duchovnímu významu, který se stal jedním z motivů utváření abstraktního umění. Harmonické vyvážení barev a světel, horizontál a vertikál, transparentnost konstrukce obrazu, to byly motivy jeho vrcholných děl U dívčina lože ( před rokem 1910) a Mrtvá dívka (z let 1909-1910). V těchto motivech Schikanederova tvorba pokračovala v cestě zhodnocování vizuálních modelů uspořádanosti světa, jak je přinášelo holandské malířství v rozsahu sahajícím od Vermeera a Rembrandta až k Israelsovi, aby se dostala blízko výtvarným rezultátům sociálně programových duchovních aspirací moderního umění směřujících zužitkováním theosofických a antroposofických zkušeností k abstraktnímu malířství. Schikanederova malba se uskutečňovala na hranici kategorií a světů obecného a soukromého. Měla především podobu usmíření. Byla podmíněna i omezena přecitlivělostí, nejistotou, rozechvěním. Její vstřícnost osudovým námětům byla těžce vydobytou základnou, která mohla existovat, pokud ona rovina konstrukce obrazů byla utvářena v napětí dvou světů, dvou modelů, výtvarné vize i potenciální mýtické narace, moderní objektivity i úzkosti subjektivního vnímání reality. Schikanederova díla měla jen jako zapomenutá arcidíla starší doby zůstat stranou hlavní cesty iniciátorů avantgardních obřadů.

Schikaneder se přiblížil moderní době, jejím námětům a radostem paradoxně až v době, kdy už byl téměř zapomenut, kdy byl mimo profesorské úvazky, mimo jakýkoliv podíl na veřejném uměleckém životě. Dostal se do situace za hranicí priorit a starostí praktického života. Uvolnění v struktuře jeho projevu nastalo především proto, že mnohé jeho úzkostné prožitky, které přinášela jeho přecitlivělá představivost, zhojilo obecné neuvěřitelné lidské přežití kataklysmatu 1. světové války. Poprvé bez pocitů tíhy sociálního závazku ke společnosti, bez tíže zodpovědnosti ke škole a dalším povinnostem se skrytá, ale stále nějak živá, šťastná a úsměvná povaha Schikanederova projevila bez ironie, bez křečí překonávané úzkosti. V Schikanederových obrazech z posledních let jeho života se události, věci a představy vynořují lehčeji a jasněji, ale přesto nakonec s poetikou stesku po tom, co už se nikdy nevrátí.

Použitá literatura:

Tomáš Vlček - Jakub Schikaneder

http://www.home.sk/www/jpr/podbrano.htm

 

Jestli moje stránky někomu udělaly radost nebo se někoho dotkly, nechť mi to, prosím, sdělí.


Autor:  Radek Pinkava
E-mail: RPinkava@seznam.cz
Optimalizováno pro 1024x768 True color
19.11.2000