Stanovy TJ 

 

 

S T A N O V Y

Tělovýchovné jednoty EMĚ Mělník

___________________________________________

I.

Základní ustanovení

 

1. Tělovýchovná jednota EMĚ Mělník (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V TJ Mělník se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a kluby. 

2. Sídlem tělovýchovné jednoty je Pražská 417, 27601 Mělník

 

II.

Poslání a cíle

1. Základním posláním tělovýchovné jednoty je :

1.      organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

2.      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

3.      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností

4.      budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

5.      vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ  k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

6.      hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci

7.      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

III.

Orgány TJ

   

 1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů (odborů) a organizací. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
 2. Valná hromada zejména :
  1. rozhoduje o založení TJ  a zániku TJ, v případě zániku o majetkovém vypořádání
  2. rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice TJ
  3. rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ
  4. volí výkonný výbor a revizní komisi
  5. rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru) nebo organizace
  6. rozhoduje o rozpuštění oddílu (odboru) nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem
  7. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ , schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům (odborům) a organizacím
  8. stanoví hlavní směry činnosti TJ  pro příští období
  9. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ

 

 1. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 2. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ  v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
 3. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu a místopředsedu. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 4. Výkonný výbor zejména :
  1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
  2. organizuje a řídí hospodářskou činnost TJ
  3. připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob
  4. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ
  5. spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů (odborů) a sdružených organizací
  6. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami
  7. k zabezpečení činnosti TJ  vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

 

 1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 2. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

   

IV.

Společné zásady členství

 

 1. Členem TJ  se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky    pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
 2. Výši členských příspěvků stanoví valné hromady jednotlivých oddílů, odborů, klubů.
 3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.

Práva a povinnosti členů

                                      

 1.  Základní práva řádných členů TJ  jsou :

1.      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ  jako  celku a to za podmínek Stanov TJ.

2.      účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají

3.      uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím   zástupce oddílu či odboru  v orgánech TJ

4.      účastnit se jednání orgánů TJ, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování

5.      volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů TJ

 

2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

1.      dodržovat Stanovy TJ a základní etické a mravní normy sportovce

2.      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  TJ

3.      šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno

4.      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v TJ, pokud  o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl

5.      řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen

 

3. Řádné členství zaniká :

1.      vystoupením člena

2.      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

3.      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

4.      úmrtím člena či zánikem TJ ( dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením     s  jiným  sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění )

 

VI

Majetek TJ  a hospodaření

 

1. Zdrojem majetku TJ  jsou zejména :

  1.      příspěvky členů TJ

2.      příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

3.      příjmy z vlastní hospodářské činnosti

4.      příspěvky a dotace od sportovních svazů

5.      státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

majetek převedený do vlastnictví TJ  členem TJ  .

 

2.      Hmotný i nehmotný majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje valná hromada (výkonný výbor). Současné užívání sportovišť a sociálního zázemí nezakládá žádný vlastnický vztah k příslušnému majetku pro jednotlivé oddíly. V případě odchodu oddílu ze sdružení (TJ) má přednostní právo na pronájem příslušných prostor dle běžných nájemních smluv.

3.      Kromě majetku, ke kterému má TJ  vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

4.      Hospodaření s majetkem TJ  upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku TJ  a ostatního majetku.

5.      Vlastní hospodářská činnost TJ  se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ  i jednotlivých oddílů, odborů a klubů dle Zásad hospodaření TJ.

6.      Jménem TJ  vystupuje předseda nebo jiný jím pověřený člen výkonného výboru nebo tajemník TJ dle schváleného organizačního řádu TJ.

   

V Mělníku 7.5.2002                                     TJ EMĚ Mělník