Ukazatele jakosti pitné vody.

    Při svém toulání po pramenech, studánkách a potůčcích jsem se často setkával s pojmem kvality nebo čistoty vody. Shánění těchto údajů, vztahujících se ke kvalitě vody, je pro laika často spojeno s určitými obtížemi. Norma (ČSN 75 7111 Pitná voda), která tuto oblast řeší, není většinou při ruce v knihovnách ani se nedá koupit v běžném knihkupectví. Hodnoty jsou v této normě uvedeny jako hodnoty mezní. Ke kvalitě vody se vztahují i normativy (hodnoty B a C) vydané v metodickém pokynu Ministerstva pro správu národního majetku a privatizaci a Ministerstva pro životní prostředí  ČR  ze dne  18.5.1992 v zákoně č. 92 ze dne 18.5.1992. Určitým řešením k získání potřebných informací je obrátit se na hygienický institut, výzkumný ústav či chemickou laboratoř.
    Na této stránce se pokusím část nejdůležitějších ukazatelů ČSN 75 7111 o jakosti vody zveřejnit. S bližším požadavkem je však nutno vyhledat již výše zmíněné instituce. Samotné stanovení těchto ukazatelů jakosti je již zcela v rukou výše zmíněných institucí a prostředky prodávané v obchodech pro zjišťování kvality vody mají pro běžného obyvatele většinou velice informativní charakter, protože sledují pouze některé jakostní ukazatele. Je to např. obsah dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, chloridů, pH vody, ale méně často obsahy minerálů, kovů a již vůbec ne mikrobiologické složení.

Vybrané ukazetele a normativy pro podzemní vody.

Ukazatel Povolená hodnota
dle ČSN 75 7111
Ukazatel Povolená hodnota
dle ČSN 75 7111
celk. mineralizace < 1000 mg/l zinek < 5.0 mg/l
hořčík < 125 mg/l kadmium < 0.005 mg/l
amonné ionty < 0.5 mg/l olovo < 0.05 mg/l
fluoridy < 1.5 mg/l rtuť < 0.001 mg/l
chloridy < 100 mg/l hliník < 0.2 mg/l
sírany < 250 mg/l CHSK - Mn < 3.0 mg/l
dusičnany < 50 mg/l ropné látky < 0.05 mg/l
dusitany < 0.1 mg/l aktivita alfa < 0.1 Bq/l
měď < 0.1 mg/l