Ve sbírkových fondech bývalého městského muzea ve Stříbře po dlouhou dobu odpočíval téměř zapomenutý soubor starých černobílých diapozitivů. Až při katalogizaci muzejních sbírek se zjistilo, že jde o doku­mentárně cennou kolekci pohledů na Stříbro z poslední čtvrtiny 19. a po­čátku 20. století, kterou shromáždil bývalý gymnazijní profesor a první ředitel Stříbrského muzea Georg Schmidt. Vedle některých známých, a ve starší ně­mecké regionální literatuře publikovaných snímků, byla v této kolekci objevena celá řada záběrů o pohledů nových, takže celý soubor ve svém úhrnu poskytuje jedinečný a krásný pohled na město v období, ve kterém se završovala poslední etapa jeho urbanistických proměn a mizely některé z charakteristických architektonických památek, které v mi­nulosti vytvářely jeho siluetu i vnitřní strukturu. Právě tato skutečnost pod­nítila myšlenku seznámit s tímto materiálem formou web.stránek širší veřejnost a přispět tak k poznání  profilu doby, které v regionální historiografii o vlastivědě Stříbrska nebyla dosud věnována vetší pozornost přesto nebo snad právě proto, že je poměrně nedávného data.

Dosud nejstarší známý pohled na město Stříbro je z konce 18. stol. V podobě rozvinutého prospektu městské fortifikace spolu s vyobrazením dalších význačných městských budov je v r, 1779 vyvedl na mapě střibrského horního revíru Josef Bleidl a doprovodil tento pohled i schématickým náčrtem půdorysu města. Stříbro na tomto prospektu jakoby z oka vypadlo popisu z latinského akrostichu rakovnického městského písaře a humanisty Davida Crinita z Hlaváčova z roku 1575, kde je básnicky opěvováno jako město odvozující své jméno od třpytivého a chráněné mohutnými hradbami :

.. . Urbis, ob argenti quae ducit nomina venis,

Repperies quonam tempeře crevit opus.

V době, kdy Bleidlův prospekt Stříbra vznikl, spojovala město s dra­hým kovem sice již jen ústní tradice, ale mohutné opevnění bylo stále ještě realitou, třebaže snad realitou značně nahlodanou zubem času, protože na neutěšený stav těchto městských hradeb poukazovala již inspekční zpráva v roce 1766, Původní opevněni tvořil pás hradeb obklopu­jící nepravidelným kruhem starší městskou zástavbu soustředěnou na plošině kopce asi čtyřicet metrů vysoko nad řekou, která se někdy od poloviny 14. století postupně rozrůstala o nově vznikající zástavbu ve svahu nad Mží, tzv. Nové město, opevněné v 16. století novými hradbami s tzv. Koubkovou brankou. Hradby upevňovaly polokruhovité bastiony, které byly později, při bourání hradeb, až na jednou výjimku zničeny. Na sklonku 18, stol. byl však tento hradební pás v podstatě ještě nenarušen a do venkovního světa se otevíral pouze ve dvou směrech. Na západní straně to byla tzv. Velká, Horní nebo také Chebská brána, do které ústi" rovná komunikace vedoucí z ná­městí, aby odtud dále pokračovala jako silnice směrem na Rozvadov a do Bavorska a .svou druhou větví do tehdejšího Chebska, a na jihozápadní stra­ně pak tzv. Malá, Dolní či Pražská brána, od které ústila cesta na most přes Mži postavený v polovině 16. století a opatřený v letech 1555-1560 mostní věží. Od tohoto kamenného mostu vycházela silnice směrem na Pra­hu. Siluetě města tak jako dnes, dominovala i tehdy městská věž při farním kostele Všech svatých, jenž byl v letech 1754-1757 barokně přestavěn. Roz­měrné stříbrské náměstí protáhlého obdélníkového půdorysu bylo na severní a jižní straně lemováno dvěma řadámi měšťanských domů, jejichž přízemní nebo jednopatrová průčelí odrážela v průběhu staletí se měnící slohové vlny od pozdní gotiky a renesance až po historizující a eklektické styly 19, století. Západní části náměstí vévodila budova renesanční radnice obklo­pená na jihozápadní a západní straně zahradou, zatímco východní stranu náměstí uzavíral rozlehlý areál minoritského kláštera s klášterním kostelem Máři Magdaleny a dále tzv. panský dům, nazývaný řidčeji i zámkem, zmi­ňovaný již ve 20. letech 15. století, který byl snad původně sídlem králov­ských úředníků (roku 1422 jako „kónigsliches Schloss"). Ve střední části ná­městí pak stál v roce 1740 vztyčený mariánský sloup se sochařskou výzdobou z dílny plzeňského sochaře Lazara V/idmanna. Konečně u úpatí kopce u ře­ky stála nejstarší stříbrská církevní stavba, hřbitovní kostel P. Marie, jehož původ snad bezprostředně souvisel s hornickou osadou, předcházející v his­torii zdejšího osídlení vzniku vlastního města Stříbra.. Od konce 18. století zde však již nebyly konány pravidelné bohoslužby podobně, jako v román­ském kostelíku zasvěceném sv. Petru v nedaleké zaniklé vsi Doubravce, který též patřil pod stříbrskou farnost. Takový byl přibližně obraz města Stříbra, které na konci 18. století, chráněno nejen svým opevněním, ale i řadou vý­znamných privilegií, mezi nimi zejména právem vybírat mýto, žilo poměrně poklidným životem. Válečné události, kterými tak trpělo v minulém století, se tentokrát odehrávaly daleko od jeho chátrajících hradeb, doléhaly sem jen zprostředkovaně, a tak jediné útrapy, které rušily tuto relativní idylu, by­la léta s mimořádně krutými zimami nebo letním suchem, znamenajícím nouzi a hlad jako tomu bylo 1771—1772, 1774 nebo 1777. Kdysi podnikavé, bohaté a sebevědomé město pomalu upadalo do provinciální letargie podlamující jeho životaschopnost a to právě tváří v tvář přicházejícímu 19. století, které od samého počátku slibovalo být čímkoliv, jen ne stoletím pokojným a klidným.

První impulsy k změnám v životním organismu města vzešly z obno­vené těžby na stříbrských šachtách, která mě!a od poslední čtvrtiny 18. stol. vzestupnou tendenci a konjukturálního vrcholu dosáhla v 1. pól. 19. století. Příčin rozvoje stříbrského hornictví po předchozím mnohaletém úpadku bylo více, ale v popředí všech stála válka, resp. války, které po vypuknutí fran­couzské revoluce a zejména po uchvácení moci Napoleonem Bonapartem znovu zmítaly celou Evropou. Obrovské válečné výdaje a opakované po­rážky Rakouska donutily vídeňskou vládu využívat všechny hospodářské rezervy a zdroje bez ohledu na rentabilitu a hospodárnost a z této  naléhavé potřeby chvíle těžilo i stříbrské hornictví. Již v roce 1801 byl ve Stříbře, dopo­sud patřícím jako horní město pod jáchymovskou (1772-1785) a příbramskou (1785-1801) horní správu, zřízen samostatný horní úřad o v roce 1804 dokonce horní soud a správo pro cely plzeňský a klatovský kraj. Bylo vylepšováno i technické zařízení  bývalý Koubkův mlýn byl v roce 1796 přestavěn na stoupu a prádlo pro úpravu rudy a pod Ronšperkem byl na rameni Mže v letech 1797-1820 zřízen 213 metrů dlouhý náhon zásobující vodou stroje a zařízeni na šachtách Prokop, Jan Křtitel a dalších. Aby by! zajištěn dostatečný přísun olovnatých rud pro jáchymovskou tavírnu, kam se upravená o vypraná ruda dováželo, bylo dokonce na stříbrské šachty pře­místěno 500 havířů i jiných revírů a bylo pro ně zřízeno polovojenské pro­vizorní ubytování. Do jaké míry byl však tento „boom", ze kterého město nemálo získalo ošidný, a jak riskantní bylo spojovat hospodářskou budouc­nost města pouze s nim, se mělo ukázat až později. Varovné příznaky krize se objevily jíž záhy po roce 1800. Dne 19. prosince 1809 byl vydán dvorní dekret (tzv. Stříbrný patent), kterým se proti 3% statním obligacím konfis­kovalo veškeré stříbro ; církevního a veřejného majetku. Stříbro tak přišlo nejen o téměř 40 liber drahého kovu, ale především o cenné památky umě­leckého řemeslo jako byla nádherná stará stříbrná monstrance nebo stříbrný rám z obrazu stříbrské P, Marie, který městu věnovala císařovna Marie Terezie. Tehdejší děkan A. Pelargus si posteskl, že je nucen konat bohoslužby vpravdě v apoštolské chudobě. Necelé dva roky po „Stříbrném patentu" ná­sledoval rakouský státní bankrot v roce 1811 a 3% obligace jako celá řada dalších cenin měly rázem jen hodnotu potištěného papíru. Díky rozvoji těžby se měsro z těchto ran zotavovalo relativně dobře, ale ani tento proces neměl mít dlouhé trvání. V roce 1850 byla  ve Stříbře zrušena horní správa a o sedm let později zde působil již jen horní komisariát. Více o více pro­vozů přecházelo do soukromých rukou a spolu s tím klesala i chuť investovat, Klesající křivka prosperity stříbrského hornictví se sice ještě jednou vy­rovnalo v období pruskorakouské války, ale pak již měla trvale sestupnou tendenci. Postupně byly uzavírány jednotlivé cechy až 30. května 1909 těžbo ustala úplně. Spolu s úpadkem těžby. která vyhasla na chudost těžené rudy a v důsledku zahraniční konkurence, rostla hospodářská stagnace, a teprve nyní se ukázalo jak pochybená byla hospodářská politika města. Značný zdroj městských příjmů, který kdysi pramenil i toho. co moderně nazýváme tranzitem, vyschl již koncem 18. století, kdy; bylo dekretem císaře Františka II, z listopadu 1792 městu zrušeno právo mýta a rozvoj jiných průmyslových odvětví jak těžby, ustal téměř dříve, než začal. Tok v roce 1860 zastavila svou činnost městská papírna, která ještě v roce 1838 vyrábělo ročně 12400 svazků různých druhů papíru o která nemohla konkurovat papíru továrně vyráběnému, a podobně skončila výroba spodia a kostní moučky a další podniky. Teprve konec 19. a počátek 20. století přinesl určité oživení. V letech 1897-1900 byla převedena na moderní výrobu měst­ská cihelna, v roce 1903 byl vybudován nový tovární provoz firmy West-bohmische Glas u. Holzindustrie, v Jehož budovách se soustředilo dříve do­mácky organizovaná výroba rámových lišt o zrcadel, o konečně v roce 1898 byla dán do provozu podnik bratři Justů z Aše, který zaměstnával kolem 150 dělníků při výrobě předložek;, rohoží a běhounů i kokosového vlákna. Ale ani toto skutečnost již nemohl'a změnit nic na faktu, že kdysi významné o bo­haté královské město se stalo chudým provinčním městečkem, chudým pří­buzným své vlastni velké minulosti.

K prvním korekturám na starém obrazu města Stříbra daly podnět ještě na samém konci 18. století živly. V červenci roku 1792 zápálil blesk střechu minoritského kostela, který byl od listopadu 1785, od zrušeni františkánského kláštera za josefínských reforem, ve správě města s celým kon­entem. Stříbřití užívali minoritský kostel jako kostel farní, protože v původním farním kostele Všech svatých se objevily nebezpečné trhliny ve zdivu, a do budov františkánského konventu byla umístěna tehdejší trojtřídni škola a děkanství. Po požáru v roce 1792 města opravilo původní farní kostel, aby bylo kde konat bohoslužby, ale kostel minoritský se již neopravoval a byl ponechán svému osudu. Proč se tak stalo a proč se město nesnažilo obno­vit stavbu, která tak výraznou měrou utvářela po staletí jeho podobu v tak exponovaném prostoru jako bylo náměstí, dnes již, přesně nevíme. Snad zde svou roli sehrála dobová osvícenská atmosféra, ale stejné tak to mohly být i důvody finanční spojené s maloměstským pragmatismem. Skutečností je, že trosky kostela s ohořelým barokním průčelím doslova strašily na stříbrském náměstí až do počátku 70, let 19. stol. K daleko závaznějším a trvalejším zá­sahům do dosavadní stavební struktury města došlo v souvislostise stavbou nové císařské silnice z Plzně na Rozvadov a Cheb (1812-1832), která měla pro Stříbro existenční význam i když v poněkud jiném ohledu, než se tehdy domnívali městští radní. Od roku 1382. listinou krále Václava IV. vydanou v Českých Budějovicích, mělo totiž Stříbro výsadu, že veškerý obchodní provoz na tehdejších silnicích směrech v okolí Stříbra musel procházet městem, které zde mělo právo vybírat mýto. Město naopak za toto privi­legium bylo povinno udržovat v dobrém stavu jeho správě svěřené úseky cest. O drženi tohoto privilegia, jehož platnost městu obnovila Marie Terezie v silničním patentu z roku 1765 vedlo město Stříbro po celou dobu jeho existence urputný zápas ať již se vzdálenějšími Domažlicemi a Horšov­ským Týnem nebo odvěkým a blízkým rivalem, městečkem Kladruby. Nejnověji se spor vyhrotil právě kolem stavby nové silnice, když kladrubští inter­venovali za pomoci některých pražských dopravců o vedení této silnice pres Kladruby s odůvodněním, že tato trasa je kratší a terénně výhodnější. Ústřední úřady silnici přes Stříbro samozřejmě potřebovaly, mj, i pro zvý­šený dopravní ruch související s obnovenou těžbou, nicméně taktické váháni. které dávaly najevo, vyděsily stříbrské natolik, že se město zavázalo vybu­dovat i celkové délky 10326 sáhů na své vlastní náklady 2270 sáhu nové silnice (tj. něco přes 4 km) aby kladrubské nároky odvrátilo. Paradoxem celé situace byla skutečnost, že stříbrští vedli tento spor v liché naději, že se podaří přimět Vídeň k odvoláni reskriptu i roku 1792, který zrušil Stříbru mýto, a je i možné, že kdyby městská rada tušila, jak marné její naděje jsou, podstatně by ve své horlivosti polevila. Stejně nešťastně se městu podařilo vyřešit otázku správy kamenného mostu přes Mži. Protože náklady na údrž­bu, které nesla městská správa, se zdály střibrským příliš vysoké, snažili se přenést je na stát i za cenu vzdání se zisku i mostného. Roku 1822 se to skutečně Stříbru povedlo Ovšem s tím výsledkem, že erár s převzetím mostu okamžitě pronikavě zvýšil i mostné, které teď byli nuceni na svém vlastním mostě platit i střibrští. Do jisté míry vrhají tyto příklady trochu světla mj. i do temné okolnosti, za kterých byl ponechán zpustnutí poškozený minoritský kostel, a proto snad neni tato odbočka v našem vyprávěni zcela zbytečná, Výstavbě nové silnice padla za obět nejdříve západní část městského opev­něni, kde byly u roce 1813 zbourány relativně dobře zachované hradby včetně městské prachárny v blízkosti Horní brány, která zůstala v této fázi přestavby města ještě stát, V následujícím roce 1814 byly zbořeny tři domy v okolí Dolní brány o roku 1839 i samotná Dolní brána. Strážnice při Dolní bráně zůstala ještě stát, ale necelých deset let nato (1847) byla prodána a brzy poté zbořena a na jejím miste postaven dům čp. 445, V témže roce bylo prodána a posléze zbourána strážnice při Horní bráně o konečně raku 1877 byla zbořena i vlastni Horní brána. Systém městského opevnění se prakticky rozpadl a ty části hradeb, které ještě zůstaly stát, zejména na tzv. Novém městě, byly prodány a využity jako stavební parcely, přičemž nezříd­ka byla část hradby využita jako jedna ze zdi nově stavěného domku nebo jako jeho základ. Z původních asi 17 bastionů zůstal stál jen jediný - dneš­ní tzv. husitská bašta, rovněž původně přestavěná na dům, ktérý nesl čp. 333, Tak, jak se měnila vnější silueta města, měnila se i jeho tvář vnitřní. Většina domů na náměstí byla v 1. polovině 19. století opatřena empirovými nebo klasicistními fasádami a v zahradě na jižní straně radnice byl r. 1811 postaven v duchu pozdního rokoka pavilón s mansardovou střechou a balustrovým zábradlím v jehož architektonické siluetě vzdáleně doznívají chinoiserni motivy rokoku tak blízké. Na severní straně radnice pak bylo roku 1830 přestavěná pekárna chleba, postavená původně roku 1690. Město jí pak roku 1865 prodalo hodináři Franzi Forklovi, ktérý si zde zřídil dílnu a krárn. V letech 1863-88 se dočkala nové fasády také budova radnice a na místě starých sgrafit byla podle návrhů prof, Schwerdtnera z Plzně provede­na sgrafita nová. K definitivně nové tváři této části stříbrského náměstí pak přispěla mj, i přestavba hotelu a restaurace „U bílého Iva" (dnešní Evropa), provedená začátkem 80. let 19, století. V jednoduchém novorenesančním stylu tu bylo postavena nárožní bloková budova, Jedna z mála dvoupatro­vých staveb ve městě v té době, které mohl konkurovat snad jen dům čp. 193 postavený rovněž v novorenesančním stylu na počátku 90. let 19, století v bývalé Chebské ulici. Na východu i straně náměstí, kde stál již zmíněný minoritský klášter a kostel, zmizela po polovině 19. století další významná historická budova o jejími původu víme velmi málo. Byl to již zmíněný pan­ský dům, jeho; vznik přisuzovala ústní tradice osobě Kristiána llova, který byl v letech 1623-1634, tedy až do svého zavražděni v Chebu (1634), držite­lem Stříbra, Panský dům však byl mnohem starší. V historických pramenech je o něm zmínka již v roce 1422, kdy je uváděn jako „konigiiches Schloss" a neobstojí tedy ani názor některých regionálních německých historiků (G, Juritsch), kteří jeho vznik kladli do poloviny 15. století, do souvislosti s úsilím Buriana z Cutštejno trvale uchvátit Stříbro jako rodovou državu. Zdá se, že nejblíže pravdě by mohl být názor kladoucí vznik panského domu" do sou­vislosti s výkonem královské moci ve městě. Poslední podobu střibrského „zámku" nám zachovala veduta z počátku 19, století, kde je zobrazen jako bloková budova kryta dvojitou sedlovou střechou. Na místě zbořeného pan­ského domu byl 1. záři 1862 slavnostně položen základní kámen nové stříbrské školni budovy, která byla nejdříve školou obecnou, od roku 1870 pak reálným a konečné roku 1879 klasickým gymnáziem. Stavba školy je zajíma­vá pamětním spisem, přiloženým k jejímu základnímu kameni z něhož se dozvídáme mj., že Stříbro mělo v roce 1862 podle posledního sčítáni celkem 4066 obyvatel, při těžbě a zpracování olovnaté rudy pracovalo kolem 500 pracujících a převládajícím jazykem ve městě byla němčina. Tyto údaje Je možné.z dalších zdrojů doplnit; město mělo v této době přes padesát že­bráků a dalších více jak šedesát osob žilo jen z příležitostné práce a obecni podpory. Samotná budova gymnázia je snad význačná především tím, že dokumentuje jak houževnatě se držel při životě tzv. josefínský kasárensky stavební styl. Nová škola byla otevřena v roce 1864 a o devět let později, v roce 1873, byla v její těsné blízkosti, na místě konečně zbořeného minoritského kostela, postavena budova obecné a měšťanské školy, jejíž v celku jednoducjá architekura se středním převýšením do štítu se pro změnu inspirovala duchem novogotiky, Hovoříme-li již o změnách města na jeho východní straně , je rovněž  nutné zmírnit se o přestavbě areálu městského pivovaru, který byl vždy vydatným zdrojem příjmů města a stříbrské pivo vyhlášené svou kvalitou. Někdy kolem přelomu 18. a 19. století došlo k sjednocení tří ve městě působících pivovarů. Městského  nebo také vrchnostenského pivovaru (jako takový byl označován již v 15. století), pivovaru klášterního a konečné obecního pivovaru. V letech 1805-1807 bylo provedena přestavba celého areálu do té podoby, v jaké známe bývalý stříbrský pivovar v podstatě ještě dnes i když jeho budovy plní jinou funkci, Definitivní po­dobu východnímu konci město pak dalo zřízení městského parku založeného roku 1872 na ploše asi 14 ha, z části na úzerní bývalých zahrad minoritského kláštera a dále pak na obou svazích terénu přiléhajícího k městu. Při dolním toku potoka protékajícího údolím parku, jeho ústí u Mže a na jejích březích, se pomalu rozrůstala kolonie hornických domků z nichž většina ustoupila již v naši době výstavbě nové čisticí stanice. Hlavní vstup do par­ku, dnes bohužel značně devastovaného, tvoří bráno vedle budovy gymná­zia, sestavená z pozdně renesančního portálu z bývalého domu čp 63, Na západním okraji města došlo po zboření Horní brány k významnější stavební činnosti až na sklonku 19. a počátku 20. stol., kdy byl v roce 1902 dostavěn státní učitelský úřad v jehož prostorách sídlí dnes zemědělská škola. Okolí ústavu tvořil dodnes zachovalý park o rozloze asi 1 ha  jenž se později spojil s parčíkem okolo městského kina, postaveného však až v ro­ce 1925, Okolí města na jihu dotvořila železniční trať dráhy císaře Františka Josefa budovaná v letech 1861-1871 a otevřena plnému provozu 28. ledna 1872, jejíž stavbě padla za oběť mj. i bývalá papírna. Krajina zde dostala nové akcenty nejen budovou nádraží a obou železničních mostů, ale i dal­šími stavbami hospodářských a průmyslových objektů jako byl provoz již zmíněné firmy Westbohmische Glas u. Holzindustrie, sklad firmy bratří Justů ap. Spolu se železnicí dorazil do Stříbra i telegraf, jehož první stanice byla uvedena do provozu 10. července 1873, a nakonec i telefon, zavedený ve Stříbře roku 1909. Železnicí, telegrafem a telefonem, těmito atributy moder­ní, technicky orientované společnosti, získalo Stříbro trvalý a bezprostřední kontakt s novým vnějším světem, který začalo pomalu rozpačitě navazovat již v okamžiku, obrazně řečeno, kdy byly sneseny první kameny z jeho hradeb.

Zpět