Kapitola šestá

 

Shrnutí

 

V této kapitole se pokusím porovnat a shrnout výsledky analýzy vianismů ve všech třech románech.

V jednotlivých rozborech jsem se soustředila zejména na slovotvorný postup při tvoření vianismů; z následující tabulky je patrné, že autor postupně přechází              od derivace k mot-valises. Jinak řečeno, vychází nejprve z konkrétních zdrojů,
z reality, kterou pouze přikrašluje, jemně pozměňuje. V dalších románech ale „povoluje uzdu“ své fantazii a vrhá se do světa, ve kterém se představivosti nekladou žádné meze.

 

 

Pěna dní        

derivace

67,7%

 

Červená tráva  

derivace

25,6% 

mot-valise   

48,7%

 

Srdcerváč       

mot-valise         

62,5%

 

 

Pokud se zaměříme na jednotlivá lexikální pole, jež Vian buď rozšiřuje svými novými pojmenováními nebo vytváří zcela nová, uvidíme, že autor si ve všech dílech vytváří svůj imaginární svět, jež „zabydluje“ vlastními živočichy a rostlinami. Krásné příklady, kdy autor pracuje s existujícími označeními a přitom využívá své fantazie, jsou zařazeny v následujících skupinách: třetí kapitola „A“ a čtvrtá kapitola „B“. Další velice zajímavou skupinou jsou názvy měsíců (viz čtvrtá kapitola „A“). Vian dále vytváří nová pojmenování pro některé činnosti, dokonce se mu podaří vytvořit úplně nové lexikální pole týkající se vymyšleného sportu = plukování (viz třetí kapitola „C“). V neposlední řadě je třeba zmínit skupinu, která je zastoupena ve všech románech, a to označení osob, jejich povolání a křestní jména.

 

Nyní si povšimneme slovních druhů a jejich zastoupení v románech. Autor se zaměřuje především na pojmenování osob, zvířat, věcí nebo vlastností, v některých případech na označování dějů a činností. Z toho vyplývá, že nejčastějšími slovními druhy jsou podstatná jména a slovesa. Vianovská přídavná jména a příslovce se           v dílech také objevují, ale velice zřídka. Spíše ve velmi vhodných kontextuálních situacích, kdy se nedalo užít neutrální slovo.

Pro přehlednost se podíváme na procentuální zastoupení slovních druhů
v jednotlivých románech.

 

 

 

 

 

 

Pěna dní         

 

substantiva = 24,  verba = 4,  adjektiva = 3,  adverbia = 1

 

 

 

 

Červená tráva

 

substantiva = 26,  verba = 6,  adjektiva = 3,  adverbia = 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdcerváč     

 

substantiva = 41,  verba = 10,  adjektiva = 4,  adverbia = 2

 

 

Vidíme, že slovnědruhové zastoupení je vyrovnané.

 

zpět na úvodní stránku