I-KOS

supervize koučování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-KOS

supervize koučování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-KOS

supervize koučování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-KOS

supervize koučování

 

 


I-KOS je občanské sdružení zaměřené na podporu rozvoje know-how pomáhajících profesionálů a organizací. Institut vychází vstříc nové společenské poptávce po vzdělávání budoucích supervizorů a koučů, kteří budou schopni nabízet pomáhajícím profesionálům a/nebo organizacím své odborné služby.

I-KOS za tímto účelem otevírá

200 hodinový výcvikový program

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ

 


Komu je výcvikový program určen?

Výcvikový program je určen zájemcům, kteří se chtějí profesně rozvíjet a realizovat jako supervizoři a/nebo kouči v oblasti pomáhajících profesí, především v sociálních a zdravotnických službách.

Co je cílem výcvikového programu?

Cílem programu je vybavit absolventy pro samostatnou práci supervizorů a koučů schopných nabízet své profesionální služby jednotlivcům i organizacím a pokrýt v místě svého působení tak narůstající poptávku po těchto službách.

Po úspěšném absolvování programu obdrží účastník "Certifikát systemického supervizora a kouče", který je dokladem o kvalifikaci pro práci s jednotlivci, týmy a organizacemi.

Je výcvikový program akreditován?

Výcvikový program je koncipován tak, aby odpovídal svým rozsahem i obsahem obecným požadavkům na přípravu profesionála pro výkon profese supervizora a kouče plynoucím ze srovnání s jinými, u nás nabízenými, výcvikovými programy tohoto druhu (není akreditován, neboť dosud neexistuje možnost akreditace těchto výcvikových programů v ČR).

Jaké znalosti a dovednosti získá účastník výcvikového programu?

Absolventi získají ucelený přehled o teorii a metodice supervize a koučování jakožto účinných formách pomáhání jednotlivcům, pracovním týmům i organizacím. Osvojí si praktické dovednosti nezbytné pro úspěšné vedení podpůrných konzultací a v sebezkušenostním procesu se sami přesvědčí o účinnosti a užitečnosti těchto způsobů profesionální práce.


Podmínky pro zařazení zájemce do výcvikového programu

Minimálně základní stupeň vysokoškolského vzdělání (tj. Bc. titul), min. 3-letá  praxe v sociálních a/nebo zdravotnických službách, v aktuální době běžící praxe v těchto službách, 3-stránkový esej zachycující osobní charakteristiku a sebehodnocení, popis dosavadní profesionální dráhy a konkrétní představu zájemce o cílech souvisejících s absolvováním výcvikového programu.

Lektoři si vyhrazují možnost přizvat zájemce na osobní pohovor.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků výcvikové skupiny je omezen, o zařazení rozhoduje pořadí došlých přihlášek.

Struktura výcvikového programu

200 hodin formou dvoudenních setkání po 20 výukových hodinách ve frekvenci cca po 4 týdnech ve skupině 15 – 20 účastníků.

Součástí programu je samostatná práce na zadaných úkolech a průběžné dokumentování vlastní praxe prostřednictvím videozáznamů.

Podmínky pro získání "Certifikátu systemického supervizora a kouče"

  • 80% účast

  • zpracování všech písemných úkolů zadaných v průběhu programu

  • presentace a obhajoba závěrečné práce 

 


Odborní garanti a kmenoví lektoři výcvikového programu

MUDr. František Matuška - psychoterapeut, psychiatr, lektor a supervizor  

PhDr. Vratislav Strnad - psychoterapeut, psycholog, lektor a supervizor

Termíny výcvikových setkání 2. běhu programu

1. setkání: 28. - 29. 4. 2005

2. setkání: 26. - 27. 5. 2005

3. a 4. setkání (čtyřdenní setkání): 23. - 26. 6. 2005

5. setkání: 8. - 9. 9. 2005

6. setkání: 6. - 7. 10. 2005

7. setkání: 10. - 11. 11. 2005

8. setkání: 8. - 9. 12. 2005

9. setkání: leden 2006

10. setkání: únor 2006

Místo konání

I–KOS, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Cena a způsob platby

Základní cena výcvikového programu:

24 000 Kč, tj. 120 Kč/1 hodinu výcvikového setkání

Možné způsoby platby:

jednorázová platba:             21 600 Kč (tj. sleva 10%)

splátková platba:                 2 splátky po 11 400 Kč (tj. sleva 5%)

           3 splátky: 10 000 Kč + 8 000 Kč + 6 000 Kč

 Podrobnosti týkající se plateb budou uvedeny ve Smlouvě o výcviku.

 Cena neobsahuje DPH.


Přihlášky

Zájemci o výcvikový program se mohou přihlásit písemně na adrese: I–KOS, Máchova 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo prostřednictvím e-mailu: i-kos@quick.cz, přihlášky zasílejte formou dopisu s udáním jména a příjmení, data narození, stávající profese, organizace pro niž pracujete, dále udejte Vámi zvolený způsob platby.  

Zahájení kurzu je podmíněno min. počtem 10 účastníků.


Informace a kontakty:

Adresa: I-KOS, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Telefon: MUDr. František Matuška - 603 223 510

E-mail: i-kos@quick.cz