SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Rehabilitační třída

  Tuto třídu navštěvují děti s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které potřebují intenzivní rehabilitační péči.
  Součástí vybavení je i vodní lůžko, které přispívá svojí příjemnou teplotou k celkovému uvolnění spasticidy dětí, či je stimuluje k pohybové aktivitě.
  Jednou z oblíbených aktivit jsou výtvarné činnosti, učitelky nabízí dětem možnost malování v různých polohách. Malování na zemi dává dětem větší možnost lépe realizovat svůj výtvarný projev.
  Vzhledem k těžšímu postižení dětí v této třídě se pracuje většinou individuálně. Je zapotřebí speciální vybavení a pomůcky. Velkým pomocníkem pro děti i učitelky jsou rehabilitační židle "Kubík", které pomáhají proti spasmům, ale jsou i prevencí proti stresům a brzkému vyčerpání.

  Děti mohou v sedačkách trávit většinu času, a to nejen při pracovních činnostech, ale i na školní zahradě.
  Třída je vybavena počítačem s příslušenstvím. Pro těžce postižené děti je někdy počítač jedinou možností ukázat své znalosti a dovednosti. Pomocí speciálních programů si procvičují jemnou motoriku, zrakové vnímání, paměť, soustředění i logické myšlení. Ke skupinové relaxaci dobře slouží rehabilitační molitanový bazén. Využívá se především k uvolnění a k navození pocitu sounáležitosti a bezpečí.

  Mezi vodoléčebné procedury patří také koupel ve výřivé vaně s perličkou. Zároveň je i velice prospěšná, protože dítě se prohřeje a uvolní a je lépe připraveno na následné rehabilitační cvičení.

  Velký gymnastický míč je výborná cvičební pomůcka, na které se dá nejen hravě a zábavně cvičit, ale také správně a zdravě sedět. Vzhledem k různým velikostem míčů a jejich velké nosnosti je cvičení doporučené všem dětem i rodičům.

Oční třídy

  Děti s očními vadami si říkají pastelky. Prostřednictvím hry s pastelkami rozvíjejí své zrakové vnímání při cvičeních, která nazýváme pleoptická. Zajímavou a netradiční činností je pro děti práce s keramickou hlínou, ze které umí vytvořit milé drobné suvenýry, které si po vypálení mohou odnést domů nebo někomu darovat.

Třídy pro děti s více vadami

  Muzikoterapie využívá hudbu jako léčebný a výchovný prostředek. Již naši předkové využívali působení rytmu na lidskou psychiku i k doprovodu činnosti - hudba usnadňuje pohyb. Život člověka je neodlučitelně spojen s rytmem, pohybem a zpěvem. Zpěv kladně ovlivňuje dýchání, srdeční činnost, koordinaci pohybů a psychiku.

  Spojení hudby, zpěvu a pohybu může dítě uklidnit nebo naopak podněcovat k aktivitě, k vyjádření gestem a pohybem, usnadňuje navazování kontaktů (tanec). Vhodně volená hudba dokáže vyvést dítě z duševní izolace, probouzí zájem o okolní svět, pomáhá při učení i uchovávání informací. Působí pozitivně na duševní i tělesnou stránku dítěte, poskytuje mu vnitřní harmonii a řád, pomáhá při překonávání psychických zábran. Příjemné smyslové prožitky vedou k vytváření radostné a tvořivé atmosféry v dětském kolektivu.


LOGOPEDIE - GLOBÁLNÍ ČTENÍ

Máte dítě s komunikačními potížemi - lehčími i závažnějšími?
Chcete mu pomoci v jeho dalším rozvoji?
  Některým dětem s mentálním postižením působí vzdělávání pomocí běžných metod značné potíže. Zařazujeme tedy i netradiční přístupy, jelikož jim chceme usnadnit orientaci v sociálním prostředí. Jde o alternativní výuku čtení s využitím globální metody. Jsou to soubory slov z nejrůznějších oblastí, které dítě obklopují, a ty jsou na kartách. Vychází se z celku ( z věty, slova ) a každý obrázek je doplněn textem.
  Součástí každodenní péče je i využívání speciálních počítačových logopedických programů. Ty jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, fonematický sluch, gymnastiku mluvidel, rozlišování zvuků a plní i funkci motivační.
  Naše logopedické pracoviště nabízí:

 • péči o děti s prostými i mnohočetnými dysláliemi,
  dysfáziemi, koktavostí, symptomatické poruchy řeči

 • metodické vedení rodičů při práci s dítětem doma

 • rozvoj formální i obsahové stránky řeči

 • výuka alternativních forem komunikace - piktogramy

 • znak do řeči

 • výuka čtení globální metodou, sociální čtení

 • znaková řeč neslyšících

 • při nápravě využívají děti množství pomůcek

 • mají možnost využívat PC program


DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Hra na flétnu

  Každý rok probíhá v naší MŠ výuka hry na zobcovou flétnu. Vzhledem k fyzickým předpokladům a volním vlastnostem dětí se hry na flétnu účastní výhradně předškolní děti. Podle barevného označení na flétně děti hrají a tím rozlišují jednotlivé tóny. Koncem školního roku děti zvládnou formou napodobování učitelky zahrát až 20 lidových písní.

  Hra na zobcovou flétnu podporuje hudební cítění a vnímání, zlepšuje dýchání, kultivuje projev dětí, rozvíjí volní vlastnosti. Podchycují se první známky hudebního nadání. Nadšení a zájem dětí o flétničku je velký a přirozená touha něco dokázat a předvést, spolu s pravidelným cvičením, přináší dětem radost a uspokojení.


Jóga

  Rozvíjí schopnost sebeuvědomění, vnímat vlastní tělo. Spojuje výhody cvičení a relaxace. Vede ke zklidnění nadměrně živých dětí, pomáhá vytvořit správný životní styl.

Výuka německého a anglického jazyka

  Pro děti, které mají správnou výslovnost a chuť se něco zajímavého naučit nabízíme rodičům možnost seznamování s cizím jazykem, v současné době to jsou němčina a angličtina.
  Děti se učí prostřednictvím her ( pohybových, stolních ) a hudebně-pohybových činností ( tanečky, zpěv ).
Pokud mají děti říkanky, rozpočítadla, tanečky a písničky zvládnout, musíme je neustále opakovat. Každé opakování musí být v něčem nové. Změna může být rytmická, zvuková, motorická. Hojně využíváme obrazových doplňků, pro korekci správné výslovnosti audio, nebo video kazet.

  Tyto činnosti sice nenaučí děti domluvit se německy, ale vytvoří se u nich kladný vztah k cizímu jazyku, základ, který mohou později rozvíjet a hlavně uspokojení a radost z toho, že dovedou něco víc než ostatní.

Práce s počítačem

  Ve všech třídách probíhá individuální práce na počítačích. Za pomoci speciálních programů dochází k rozvoji soustředěnosti, slovní zásoby, paměti, představivosti, trpělivosti, jemné motoriky, prostorové orientace.

Plavecký výcvik

  Velmi vhodný pro všechny děti umístěné v mateřské škole, uvolnění spasmů u dětí s DMO, zklidnění dětí neurotických, pvní seznámení s vodou.

Keramika

  Cílem je rozvoj jemné motoriky, vyjádření svých vnitřních pocitů. Pro děti s postižením je tato činnost jedním ze způsobů jak okolí sdělit své nálady a přání, ale i možnost relaxace a uvolnění. Výrobky jsou vypalovány ve vlastní keramické peci a veřejnost je může vydět v areálu školy.


SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Úspěch nebo neúspěch integrace nezávisí na charakteristikách studenta, ale spíše na představivosti, svědomitosti a tvořivosti rodin, učitelů a správců škol.

 Školství má odpovědnost za vzdělání všech dětí včetně zdravotně postižených. Stále větší počet zdravotně postižených dětí je integrováno v běžných školách. Proto bude stále více dětí, rodičů a učitelů, kterým nabízíme pomoc.

 Ptáte se do jaké školy dítě integrovat? Jak pomoci, aby se dítě cítilo dobře? Jak se zdravotně postižené dítě pohybuje po třídě, budově, doma? Jaké speciální pomůcky bude potřebovat? Jak bude zajištěna speciální práce, např. výuka slepeckého písmy? Jak se dítě vyrovná s omezením plynoucím ze zdravotního postižení?


  K zodpovězení Vašich otázek vzniklo SPC pro klienty, rodiče, učitele i další zájemce. Nabízíme Vám pomoc vě věku dítěte od 3-15 let.
 • seznámení s metodikou práce v rodině

 • seznámení s pomůckami a hračkami

 • výuka slepeckého písma

 • výuka chůze s bílou holí

 • výuka práce s lupou

 • výuka na počítači pro nevidomé

 • zapůjčení pomůcek

 • psychologické vyšetření dítěte

 • návštěvu oční lékařky zabezpečující péči o děti se zrakovou vadou - léčba šilhání a tupozrakosti

 • zraková stimulace v temné komoře

 • informace o sociálních výhodách

 • výběr a pomoc při začlenění dítěte do školy

 • možnost pravidelných návštěv v SPC

 • možnost návštěvy spec. pedagoga v rodině, škole

 • zprostředkování kontaktu s jinými rodiči ke konzultaci zkušeností

 • PORTAGE -program práce s těžce zdravotně postiženým dítětem v rodině

 • TEACH PROGRAM - program pro práci s autisty

 • metodická pomoc při začlenění zdravotně postiženého dítěte
 • pomoc při zpracování individuálních plánů
 • zapůjčení a doporučení vhodných pomůcek s adresářem výrobků
 • informace o legislativě a normativech pro zdravotně postižené děti
 • hospitace u zkušených pedagogů
 • kontrolní vyšetření lékařské i psychologické
 • zapůjčení odborné literatu

  V temné komoře, která je součástí SPC pro zrakově postižené děti je prováděna zraková stimulace. Cílem této stimulace je rozvíjení i nepatrných zbytků zraku, což má velký význam pro celkový rozvoj dítěte. Především však ke správné orientaci v prostoru, vytváření představ, rozvoji paměti, pozornosti i myšlení. Může být také bohatým zdrojem estetických zážitků.
  Nácvik správného používání zraku je prováděn pracovnicemi SPC prostřednictvím speciálních pomůcek jako je light box s příslušenstvím, světelná koule, neónová zářivka s využitím luminiscenčních barev hraček, či pomůcek běžné denní potřeby.
  Tato cvičení probíhají krátkodobě a opakovaně, neboť používání zraku při této stimulaci je velmi namáhavé.

  V SPC pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, psycholog, instruktoři bodového písma, instruktor chůze s bílou holí, externě oční lékařka.

PSYCHOLOG


  Psycholog je v SPC součástí týmu. S dětmi, jejichž vývoj potřebuje podpořit speciálním, poučeným způsobem, pracují speciální pedagogové, školení především v praktických stimulačních postupech - vědí jak na to.
  Psycholog se snaží využívat znalostí o vývoji a fungování psychiky k tomu, aby praktické postupy odpovídaly vývojovým potřebám a možnostem každého dítěte, slouží mu k tomu i diagnostické metody. Podílí se na koncipování individuálního programu, který cíleně pomáhá mírnit handicap speciálním tréninkem nebo tam, kde to není možné, nalézt náhradní cestičky k cíli. Jeho trvalou snahou je získávat porozumění pro individuální zvláštnosti, pro hodnotu dítěte jako individuality. Někdy to není snadné ani v rodině, mezi lidmi dítěti nejbližšími. Práce s rodiči nebo i širší rodinou je samozřejmou součástí péče SPC.
  Psycholog se snaží být oporou rodičům, kteří se potýkají s tím, že vývoj právě jejich dítěte, v některém ohledu neodpovídá jejich představám. Rodičům, kteří často musí čelit pocitům zklamání, úzkosti, ohrožení, někdy i tíživým pocitům viny ( třeba že neposkytují dítěti dost péče nebo že nějakým způsobem zapříčinili handicap ). Konkrétní formou je poradenské vedení, někdy i dlouhodobé. V posledních dvou letech využíváme jako účinný způsob podpory vývoje dítěte i posilování rodiny postup podle programu Portage. Rodiče využívají i nabídku setkávání rodičů ve skupině. Mají zde prostor pro sdílení zkušeností a svépomocné posilování s možností poradit se s klinickou psycholožkou.
  Centrum se stará o děti, které potřebují specializovanou péči v zařízeních - mateřských i základních školách v širokém regionu.

 

PORADNÍ DEN


  Tradicí školy a speciálně pedagogického centra se stalo pořádání "Poradních dnů". Tyto dny jsou vždy tématicky zaměřené - na děti a mládež se zrakovým, mentálním, tělesným postižením. Přednášky jsou určeny pro rodiče dětí s postižením i pro zájemce z řad učitelů mateřských i základních škol.

  Teoretická část je vždy proložena praktickými ukázkami pomůcek a metodických postupů, aby posluchači načerpali maximum informací upotřebitelných v praxi při práci s dětmi. Přednáší vždy odborníci z daného oboru. Jako hosté bývají lidé, kteří mají osobní zkušenost s postižením.Speciální třídy, Logopedie, Aktivity školy, Speciálně pedagogické centrum, Psycholog, I. školkový ples

Demlova 28, Jihlava, 586 01, telefon: 066 732 35 12           smsji@quick.cz