Cíl práce cs

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Úvod do problematiky
Cíl práce
Struktura textové části této práce

Counter

Cílem této práce je analýza, návrh a vypracování modulu splňujícího dále uvedené požadavky. Takovýto modul bude dále nazýván prezentační systém nebo prezentátor.

  • Volba prezentovaných dat a formát prezentace mají být co nejflexibilnější a uživatelsky nastavitelné.
  • Z jedné šablony má být možné získat různé výstupní formáty.
  • Je zapotřebí zajistit, aby uživatelé mohli data získávat v souladu s bezpečnostní politikou informačního systému.
  • Uživatelem navrhovaného prezentačního systému má být koncový uživatel; primárně se nejedná o modul podporující vývoj prezentací vývojáři, ale o modul umožňující koncovým uživatelům vytvářet prezentace obsahující i data z různých datových zdrojů.
  • Prezentační systém má být založen na jazyce pro strukturní značkování, a to na XML nebo SGML.
  • Prezentační systém má být přístupný přes Internet.
  • Prezentační systém má z pohledu vývoje oddělit roli správce výstupních formátů, roli tvůrce SQL dotazů a roli vývoje samotného prezentačního systému. Znalostní požadavky na každou z těchto rolí jsou velmi rozdílné. Cílem této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat samotný prezentační modul a popsat vazby na role tvůrce SQL dotazů a správce výstupních formátů.
  • Prezentační systém má poskytovat prostředky pro přístup k datům. V této práci budeme předpokládat jako datový zdroj relační databázi podporující dotazy v jazyce SQL. V návrhu systému se budeme snažit od tohoto předpokladu abstrahovat. Výsledný systém by měl být rozšiřitelný na libovolné datové zdroje se strukturou dat typu objekt-atributy.