LOGO Psychologies
Úvod Knihy Příspěvky Léky Pošta Úvod


Obranné mechanismy ega

 

 

Školský rok :1998/99
Samotný termín Obranné mechanizmy ega vychádza z teoretickej koncepcie Sigmunda Freuda, ktorý termín zaviedol, vychádzajúc z filozofických prác F.Nietzscheho .Pochopenie principiálneho aspektu predpokladá vysvetlenie psychického štrukturálneho modelu osobnosti S.Freuda.
Podľa neho sa v priebehu ontogenézy sa u každého jedinca (ktorý je od narodenia tabula rasa) vplyvom rodičovskej výchovy a vplyvom spoločenskej morálky vytvára psychická inštancia, ktorá vykazuje určitú relatívnu samostatnosť a od Ja energetickú nezávislosť. Táto inštancia obsahuje interiorizované morálne súdy a formy vyvinuté ako antagonistické prvky pudovým intenciám. Freud ju nazval Nadja , alebo Superego. Jej manifestáciu popisuje na príklade melanchólie :“Najnápadnejším rysom tejto choroby je sposob ako Nadja - svedomie zaobchádza s Ja. Vo svojich zdravých obdobiach dokáže melancholik byt na seba viac či menej prísny ,ako každý iný, ale v melancholickom záchvate jeho Nadja neskonale zprísnje spíla úbohému Ja , ponižuje ho a týra ,hrozí mu najtažšími trestmi ,robí mu výčitky koli činom spáchaných v dávnej minulosti ,ktoré boli vtedy brané na ľahkú váhu ,akoby celé toto medziobdobie zhromažďovalo obvinenia a iba čakalo až takto zosílí a aby sa s nimi vytasilo a na zálade týchto obvinení odsúdilo. Ubohe Ja ,ktoré mu je vydané na milosť a nemilosť ,súdi Nadja podľa najprísnejších mravných meradiel, zastupuje nároky morálnosti , a tu nám začína byť jasné ,že náš mravný pocit viny je výrazom napatia medzi Ja a Nadja. “Doležitou funkciou Nadja je , že je nositeľom ideálu Ja ,ktorým Ja samo seba meria , ktorému sa túži pripodobniť a ktorého požiadavky stáleho zdokonaľovania sa snaží splniť. Ideálne Ja je takto podľa Freuda zbytkom predstavy, ktorú kedysi dávno malo dieťa o rodičoch ,a je výrazom obdivu pociťovaného k tejto dokonalosti, ktorú im dieťa pripisovalo. U malého dieťaťa ,kde je ešte nedostatočne Superego vyvinuté preberá túto úlohu vonkajší ,rodičovský faktor, ktorý koriguje a deteminuje slobodu Ja. Ja (Ego) z tohtom pohľadu je subjektívna duševná inštancia ,ktorá umožnuje človeku individuálnu sebareflexiu a reflexiu okolia. Súvisí s vývojom osobnosti a umožňuje intersociálnu komunikáciu. Vedie od vnímania pudov k ich ovládaniu, tak že reprezentačnú stránku pudov včlenuje v širšiu súvislost. Ego je súčastou Id (Ono) ,ktorá bola modifikovaná priamym vplyvom vonkajšiho sveta. Predstavuje to čo može byt nazvané rozumom a praktickým zmyslom. Id je neorganizovaná časť psychického aparátu, historicky potomkom nevedomého ,rovnako ako je ego potomkom vedomého .Id vývojovo predchádza egu ,tzn. ,že psychický aparát začína ako nediferencované Id ,ktorého časť sa rozvinie v štrukturované ego .Id obsahuje všetko , čo je prítomné pri narodení , čo je zakotvené v konštitúcii, predovšetkým teda pudy ,ktoré majú povod v somatickej organizácii a ktoré tu nachádzajú svoje prvotné psychické vyjadrenie. Id je amorálne ,nepozná žiadne dobro ani zlo. Id si možme priblížit pomocou analogie :nazývame ho chaosom ,kotlom víriacim excitáciami...je naplnený energiou získanou z pudov ,ale nieje nijak organizované ,nevytvára žiadnu kolektívnu volu , ale iba nutkanie zaistiť vyplnenie pudových potrieb podriadených dohľadu princípu slasti. -Freud(1933)Zhrnúc rozdiely medzi ego a id dá sa povedat , že Id je primitívne Ego civilizované ,Id je neorganizované Ego organizované, Id sa riadi princípom slasti ,ego princípom reality, Id je emočné Ego racionálne ,Id sa prisposobuje primárnym procesom , ktoré neberú zreteľ na rozdielnosti rozpory priestor a čas ,Ego sa prisposobuje sekundárnym procesom , ktoré sú analytické a rešpektujú princípy rozporu a kategórie priestoru a času.
Ďalšími pojmamy ktoré je potrebné uviesť je Vedomie ,Predvedomie a Nevedomie. Do vedomia spadajú obsahy ,ktoré si subjekt uvedomuje prípadne aktuálne percipuje, skrátka sú momentálne uvedomené. Nevedomie, ako adjektívum chápe Freud ako vzťah k duševným procesom ,ktorých si není subjekt vedomý. Nevedomé sú tie časti duše v ktorých sídlia dynamicky nevedomé duševné procesy - opak vedomia. V roku 1920 Freud premenoval nevedomie na id a vedomie na ego.Nevedomie je metaforickým ,antropomorfným pojatím - entitou ,ktorá ovplyvňuje Self ,aniž by si to uvedomovalo. Je štruktúrou zo špecifickými charakteristikami. Do systému nevedomia patria : primárny proces (pohyblivosť ,katexia), bezčasovosť a náhrada vonkajšej reality realitou psychickou.- Freud (1915). Nevedomie je teda celok duševných procesov prebiehajúcich mimo vedomú pozornosť. Od Nevedomia sa odlišuje Predvedomie. Jeho obsahy si okamžite neuvedomujeme ,pretože naše vedomie može zachytiť iba malý úsek našeho prežívania. Obsahy predvedomia sú schopné uvedomenia ,pri danom podnete si na nich možeme bez problémov spomenúť. Ak sa obsahy ktoré mal člověk usporiadané ako predvedomé , zrazu stanú vedomými ,potom je možné vidieť rozdiel medzi predvedomím a nevedomím jasnejšie.V tomto prípade sa vyskytuje pocitový nevedomý odpor ,prejavujúci sa účinkom na vzpomínanie.
Duševný aparát je dynamická veličina v ktorom sú jednotlivé komponenty vo vzájomnom niekedy jednostrannom vzťahu. Duševné zdravie závisí od miery konfliktu medzi nimi , alebo od sposobu komunikačných vztahov. Konflikt je rozpor medzi zjavne , alebo aktuálne inkompatibilnými silami. Vnútorný alebo psychický konflikt sa može odohrávať medzi pudovými impulzmi , napríklad libidóznymi, alebo agresívnymi .alebo medzi štruktúrami napr. Medzi egom a id .Nie každý psychický konflikt je z hľadiska psychoanalýzy neurotický, iba vtedy ak jedna jeho strana je nevedomá, alebo ak je riešený pomocou inej obrany než je sublimácia.
Dynamika osobnostnej psychickej štruktúry sa prezentuje v konkrétnej manifestácii a forme konfliktu. I.Sarnoff rozlišuje pojmy vývoj a dynamika. Vývoj , podla neho, poukazuje na chronologický prípad determinant intervenujúcich premennýcha hypotetických konštruktov, ktoré sa týkajú behaviorálnych zmien, ktoré sa objavujú v priebehu života individua, zatiaľ čo dynamika označuje špecifické zposoby takých intervenujúcich premenných a hypotetických konštruktov, ktoré fungujú v determinácii otvoreného chovania individua a interagujú jedna s druhou .Dynamika osobnosti tak pojednáva o motívoch a obecných princípoch ľudského chovania vo vzťahu k základnému osobnostnému explanačnému konštruktu, ktorým je EGO .
Zmyslom chovania je udržanie vnútornej psychickej rovnováhy , ktorá je daná tiež pocitom hodnoty seba samého.(ego - vztažná motivácia). V smere tejto tendencie -udržovania hodnoty seba vystupujú špecifické mechanizmy ,ktorých zmyslom je udržanie a reštaurácia pozitívneho sebaocenenia. E.R.Hilgard rozlišuje následujúce mechanizmy reštaurácie pozitívnej hodnoty ega : 1) mechanizmy obrany proti úzkosti, 2)mechanizmy sebaklamu. U prvého z nich bola empiricky preukázaná spevňujúca funkcia redukcie úzkosti (strachu) : spevňované je chovanie vedúce k redukcii ,takéto aktivity ,alebo rituály majú charakteristiky obranných mechanizmov. -Nakonečný(1997). Všetky stavy získaného strachu sú stavy napatia a ako také vystupujú ako získané popudy, tj .motivujú učenie a chovanie-pretože redukujú vnútorné napatie. Mechanizmy chovania sú spevňované a naučené ako sposoby redukcie úzkosti. U človeka sa vedľa pocitov úzkosti resp. Strachu, uplatňujú tiež pocity viny vyvolané zlým rozhodnutím a neúspechmi vyvolané pocity zlyhania. Mechanizmy sebaklamu podporujú sebaoceňovanie .Príkladom je racionalizácia o ktorej sa zmienim neskor, alebo agresia ,ktorá je sposobom riešenia problému a ak je úspešná vedie k pocitu víťazstva ,avšak premiestnená agresia je prejavom falošného obvinenia a obsahuje tak prvky sebaklamu. Uvoľňuje však vnútorné napatie .Človek klame sám seba dvomi sposobmi :1. Popieraním impulzov , rysov ,alebo spomienok ,2.maskovaním , konverziou , premieňaním impulzov rysov a spomienok. Najvýraznejšou evidenciou popretia je amnézia (výberová strata pamati ,potlačenie spomienok spojených so znížením hodnoty Ja ).Maskovanie sa prejavuje mnohými sposobmi napríklad projekciou. Sebaklamanie popretím ,a lebo maskovaním navodzuje reštauráciu sebaocenenia.
Psychoanalýza označuje pojmom obrana každú techniku , ktorá núti ego aby ju použilo pri konfliktoch , ktoré možu viest k neuróze. Jej funkciou je chrániť ego ,može byt vyvolaná a) úzkosťou zavinenou zvýšením pudovej tenzie, b) úzkosťou zavinenou zlým svedomím-hrozbami Superega, c) reálnym nebezpečím. Koncepcia obrany je obvykle založená na termínoch , ktoré naznačujú , že ľudské ego je obklopené hrozbami voči prežití, ako bolo vysvetlené vyššie. Tieto hrozby prichádzajú z Id , zo Superega a z vonkajšieho sveta. Ego sa preto musí sústavne brániť. Koncepciu obrany je lepšie nevymedzovať iba negatívne, ale zahrnúť do nej všetky techniky , ktoré používa Ego ku zvládaniu, kontrole , kanalizácií a a fungovaniu tých síl ktoré možu viest k neuróze. Podľa tejto koncepcie sa tiež predpokladá že neuróza je zapríčinená neschopnosťou brániť sa, podľa tohoto názoru niesu inhibície vytvorené úspešným vytesnením neurotických symptómov. Vytesnenie ,ako najdoležitejší obranný mechanizmus funguje tak ,že vylučuje nejaký duševný obsah z vedomia. Tento proces popísal už Nietzsche: „To som urobil hovorí pamať. To som nemohol urobiť hovorí moja hrdosť. Nakoniec pamať povolí“ „Hrdosť“ z ktorej vytesnenie vychádza odpovedá ideálu ega v psychoanalytickom poňatí. Vytesnenie samo o sebe je normálny duševný proces , ktorý sa v našom živote stále potom kde sa sociálne obmedzenia stanú tak silnými , že vnútorný odpor voči nim sa už nedá vedome spracovať a posúdiť , ale musí byt vybavený už pred vstupom do vedomia , pretože sa toto obmedzenie už i v oslabenej forme - vedomého - predkladania javí ako ohrozujúce. V detstve je to prípad kedy musia byt vytesnené duševne nepriateľské hnutia voči ochraňujúcim rodičom. Až potom čo sa vinou obzvlášt nepriaznivých vnútorných ,či vonkajších vplyvov (veľká sila pudu, silné myšlienkové obmedzenia až po myšlienkovú kontrolu) vytesnenie nepodarí može viesť ku chorobným javom. Príkladom je žena , ktorá rozvýja neurotické ochrnutie nohy ,pretože sa jej nepodarilo psychicky vytesniť sexuálnu túžbu po svojom švagrovi. Ochrnutie na seba teraz priťahuje toľko pozornosti , že sa dá vytesnenie sexuálnej túžby dostatočne zaistiť.
Psychoanalytická literatúra popisuje tieto základné obranné ego-mechanizmy patriace do oblasti psychopatológie :
1) Regresia 11) Racionalizácia
2) Vytesnenie 12) Poprenie
3) Reaktívna formácia 13) Identifikácia s útočníkom
4) Izolácia
5) Odčinenie
6) Projekcia
7) Introjekcia
8) Obrat proti sebe
9) Zvrat
Sublimácia- ktorá patrí skor do oblasti normality než neurózy.
Ďalšie ego obranné mechanizmy , ktoré popisuje iná ako nepsychoanalytická literatúra :
1) Kompenzácia 12) Popretie skutočnosti
2) Konverzia, útek do nemoci 13) Superkonformita
3) Premiestnenie 14) Autoakuzácia
4) Utek do fantázie 15) Diskriminácia
5) Identifikácia 16) Symbolizácia
6) Vzdor odmietanie 17) Senzitivita
7) Potlačenie 18) Časový zvrat
8) Fixácia 19) Odchýlenie impulzov
9) Rezignácia,apatia 20) Obmedzenie impulzov
10) Utek 21) Opačné reagovanie
11) Agresia

Regresia je návrat na na skorší sposob reagovania , formám uspokojovania pudov , alebo zvládania podnetov. Ide o obranný proces , pomocou ktorého sa subjekt vyhýba úzkosti návratom na ranejšie štádium libidózneho a ego vývoja, štádium , na ktoré sa regreduje je determinované existenciou fixačných bodov. Teória regresie predpokladá , že s výnimkou ideálnych prípadov infantilným štádiám člověk úplne neodrástol , takže ranejšie typy chovania zostávjú dostupné ako alternatívne sposoby fungovania. Regresia je často krokom od skutočnostne orientovaných , logicky kontrolovaných postupov k obrazne symbolickému prežívaniu, od sekundárneho postupu k primárnemu postupu. Regresia sa dá navodiť taktiež hypnózou.
Vytesnenie je obranný mechanizmus pri ktorom dochádza ku vytlačeniu (zabudnutiu) neprijateľného impulzu z vedomia do nevedomia. Freud rozlišoval medzi primárnym vytesnením , pri ktorom sa člověk bráni pudovému impulzu vobec a sekundárnym , pri ktorom sú i odvodeniny a zmenené prejavy impulzov udržiavané v nevedomí. Návrat vytesneného predstavuje nechcený výboj neprijateľných odvodenín primárneho impulzu do vedomia, ale nie zrušenie primárneho vytesnenia. Podľa Freuda sú celý vývoj ega i adaptácia na prostredie závislé na primárnom vytesnení, bez primárneho vytesnenia sa impulzy okamžite vybíjajú halucinatórnym splnením priania .Extrémna miera sekundárneho vytesnenia vedie k defektnému vývoji ega a k Symptómom, nie k sublimácii. Koncepcia vytesnenia predpokladá vytesňujúce činitele, buď ego ,superego a stimulus ktorým je úzkosť.
Reaktívna formácia (opačné reagovanie) obranný mechanizmus pri ktorom je neprijateľný impulz zvládnutý zvýraznením opačnej tendencie. Starostlivosť može byt reaktívnou formáciou proti krutosti , čistotnost proti koprofílii atd. V klasickej teórii je reaktívna formácia považovaná za obsedantnú obranu. Nevedomý zavrhovaný impulz prežíva vo svojej povodnej infantilnej podobe.
Izolácia je sociálne osamotenie , ktorým subjekt zabraňuje aby sa nepríjemné udalosti stali súčastou kontinua významných prežitkov. Ak urobil alebo zažil niečo nepríjemné čo by malo význam pre jeho neurózu, vkladá medzi to a ďalšie udalosti interval v ktorom sa nesmie nič ďalšieho stať - prežitok nieje zabudnutý , iba je pripravený o svoj afekt. Jeho asociatívne spojitosti sú vytesnené , alebo prerušené , takže zostáva izolovaný nieje reprodukovaný obvyklými rcionálnymi procesmi. Pri dlhotrvajúcej izolácii dochádza ku poruchám dospievania, pretože sú narušené prirodzené formy sociálnej komunikácie. Izoláciu typicky obsedantný neurotici u ktorých hrá rovnakú úlohu ako vytesnenie u hystérie. Má vzťah ku štiepeniu a disociácii. Ak sa stane izolácia trvalým osobnostným rysom hovoríme o introverzii.
Odčinenie (reparácia) . Pri reparácii dochádza k odčineniu viny pomocou činu určeného ku konaniu dobra, ktoré si človek, ako si predstavuje, spáchal voči ambivalentne obsadenému objektu. Proces odčinovania voči fantazíjne deštruovanému objektu.
Projekcia - Je schopnosť vidieť duševnú predstavu ako objektívnu realitu - premietnutie nevedomého motívu do inej osoby. Klasickým príkladom je erotomanický perzekučný blud neukojenej ženy , ako dosledok popretia , projekcie a zvratu. V rámci psychoanalýzy sa rozlišujú dva významy projekcie : a) nesprávna interpretácia duševnej aktivity, akoby išlo o skutočne zažité udalosti, napr. sny a halucinácie, b) proces lokalizácie vlastných impulzov , prianí a aspektov self do vonkajšieho objektu ( ja ho nemilujem , ale on miluje mňa).Projekcii predchádza popretie - subjekt poprie že cíti danú emóciu, ale tvrdí že tá patrí niekomu inému. Často býva projekcia doprevádzaná zvratom , kedy sa týka objektu priamo v zmysle obrátenia pólov. Projikované pocity pramenia v historicky vo vonkajšom objekte , ktorý bol predtým introjikovaný . Tieto objekty sú zásobníkom projekcie, takže može dojsť k tomu že príjemca je vybavený nielen aspektmi objektov pacientovej minulosti , aspektmi pacientovho self v minulosti. Prjekcia má významnú terapeutickú hodnotu , pretože umožnuje vidieť vlastné nespracované komplexy na druhej osobe. Predpokladá sa že tejto technike sa dieťa učí tím že zvaľuje vinu na druhých a vyhýba sa tak trestu- projekcia je častá u osob v minulosti trestaných, hľadajúcich sposob vyhnutia sa bolesti, alebo inej forme trestu.
Introjekcia je sposob obrany pri ktorom sa na rozdiel od identifikácie prijímajú iba časti vztažnej osoby. Tím je vzťah tam „vonku“ nahradzovaný vzťahom k predstavovanému objektu vo „vnútri“ .Introjekcii predchádza internalizácia , pri ktorej sa vnemy menia na predstavy a stávajú sa časťou našej duševnej štruktúy. Superego je tvorené introjekciou rodičovských postáv a može byť rozdelené na vačší počet dielčich introjekcií. Introjekcia je okrem obrany normálny mechanizmus vývojového procesu. Obranou je z dovodu eliminácie separačnej úzkosti , normálnym mechanizmom preto že poskytuje subjektu vačšiu autonómiu.
Obrat proti sebe chápe psychoanalýza ako jednu z foriem pudovej premeny , pri ktorom dochádza napríklad u sadizmu k transformácii na masochizmus. V obecnejšom zmysle možeme hovoriť o tendencii trestania seba samého, či vykupovaní, ako sposobe vyrovnávania sa z životne náročnými situáciami. príkladom je prísna náboženská výchova, ktorej dosledkom je že dieťa chápe životné udalosti iba v intenciách hriechu, previnenia, trestu a odplaty. Neúspech chápe potom ako trest za skutočné , alebo domnelé prehrešky, ak nebolo potrestané reálne z vonku vytvorí si systém odplaty v podobe odopretia si niečoho príjemného.
Zvrat - Podľa klasickej teórie ide o pudový zvrat kedy ego používa schopnosti pudu ku zvratu napr. sadizmu v masochizmus, voyerizmus v exhibicionizmus atd.
Sublimácia je premena pudovej energie na nepudovú, spoločensky akceptovateľnú formu. Premenu kvality emócie doprevádzajúcu aktivitu tak, že sa stáva desexualizovanou a deagresifikovanou. Uvoľnenie aktivity spod nadvlády pudovej tenzie. Niektoré definície obsahujú tiež sociálny prvok, tzn. Že skutočná sublimácia je sociálne prijatelná. Poňatie sublimácie vyžaduje vysvetlenie vývoja vyšších funkcií z funkcií nižších. Dokaz na ktorom je toto poňatie založené je dvorakého druhu :1) nájdenie nových záujmov a obohatenie behom psychoanalytickej liečby, 2) vznik regresívnych symptómov u osob ktoré sa neuroticky zhrútili . Vo vačšine prác o sublimácii autori predpokládajú že pudy dostupnými sublimácii sú skor pregenitálne dielčie pudy než než dospelé sexuálne pudy. Anna Freudová ju považuje skor za obranný mechanizmus , pretože infantilným konfliktom , ktoré by inak viedli k neuróze poskytuje progresívne riešenie.
Štepenie (splitting) je proces rovnako považovaný za obranný mechanizmus, pri ktorom duševná štruktúra stráca svoju integritu a je nahradená dvoma , alebo vaicerými čiastočnými štruktúrami. Štepí sa jak ego tak objekt . Po rozštiepení ega prežíva subjekt iba jednu výslednú časť ako self , ďalšie dve vytvoria nevedomé odštiepené časti ega. Po rozštiepení objektu je emočný postoj ku obom štruktúram obvykle protikladný . Štiepenie ega je obvykle spojené s popretím a projekciou , táto triáda predstavuje schizoidnú obranu , pri ktorej sú časti seba popreté a pripísané objektom vo vonkajšom prostredí. (disociácia).
Popretie - obranný mechanizmus pomocou ktorého je popieraný nejaký bolestný prežitok, alebo nejaký aspekt seba. Popretie je forma poznania vytesneného bez získania vhľadu, pretože pretože obsah predstavy ktorý bol vytesnený neuznáva subjekt ako niečo vlastného. Je to symbolické zatváranie očí pred problémom ktorý by vyžadoval uvedomenie si „bolestivých“ aspektov. Popretie duševnej reality je prejavom maníckej obrany , spočíva v popretí vnútorného významu prežitku, zvlášť depresívnych pocitov. Popretie je nutné odlíšiť od negácie ,kde nepríjemný vnem sa prezrádza vonkajším prejavom svojho opaku.
Racionalizácia - rozumové zastieranie zposobou chovania , ktoré majú v skutočnosti iné motívy. (často u vzdelaných ľudí). Priebeh akcie je je určovaný ex post facto. Je podmienená výchovným terorom pseudorozumu, ktorý neskor v identifikácii z útočníkom posobí proti vlastným a cudzím pocitom.
Identifikácia s útočníkom je zvláštna forma identifikácie v ktorej sa za vzor neberie obdivovaná ,ale obávaná osobnosť. Splynutím s útočníkom dochádza ku redukcii strachu a eliminácii obáv.
Ďalšie formy ego - obranných mechanizmov sú podľa T.W.Costella a S.S.Zalkinda (1963) sú tieto :
Kompenzácia : osoba sleduje nejaké predsavzatie s vysokými osobnými nárokmi, aby sa vyrovnala s nejakým nedostatkom. Príkladom je robotník ktorému bol odmietnutý postup a stane sa predsedom futbalového klubu.
Konverzia , útek do nemoci . Ak je dieťa svedkom že si dospelý sťažujú v nenáročných životných situáciách na ronze bolesti a nemoci a dostane sa im určitých ohľadov a súcitu može si osvojiť túto techniku , ktorej extrémnou podobou je hypochondria a hystéria. Emocionálne konflikty sa prejavujú množstvom psychosomatických symptómov- astma , potiaže s krvným obehom, žalúdočné vredy, ako výsledok autoagresie, kožné choroby atď. Príkladom je bolesť hlavy u pracovníka deň po tom čo mu bol zamietnutý projekt.
Premiestnenie iritujúcich emócií na osoby, ideie a ktoré niesu v kauzálnom vzťahu ku vlastnej príčine.
Útek do fantázie - denné sny a iné formy imaginácie napomáhajú k úniku zo skutočnosti a k prežívaniu uspokojenia.
Identifikácia - jedinec zvyšuje svoj pocit sebaocenenia, hodnoty a istoty ak riadi svoje chovanie podľa inej osoby a často zvnútorňuje jej hodnoty a názory tím že sa podieľa na úspechoch druhého. Behaviorálne sa uskutočňuje napodobňovaním gest, reči, vkusom, jednaním, odevom a pod.
Vzdor, negativizmus chápeme ako techniku , ktorú dieťa používa ako obranu proti tomu ak ho druhý (najčastejšie rodičia a „pedagógovia“) prehliadajú , bezohľadne mu vnucujú svoje požiadavky, omedzujú jeho samostatnosť a pod. Vzdorovité chovanie často vedie k trestu ,ale dieťaťu je odmenou , že si svojím odporom dokázalo pritiahnuť pozornosť, prípadne že potrestalo dospelého tím že ho uviedlo do afektu. U dospelého tento aktívny , alebo pasívny odpor prebieha nevedome. Pokus o sebevraždu možeme chápať ako extrémnu formu úniku, prípadne ako upútavanie pozornosti, alebo autoagresiu.
Fixácia - Určitá reakcia sa udržiava i napriek tomu že sa opakovane ukazuje jej neúčelnosť. S psychoanalitického hľadiska sa jedná o ambivalentné pripútanie subjektu k objektu. Je preto dokladom neúspešného prechodu roznymi stupňami libidózneho vývoja. Fixovaná osoba používa zastaralé - infantilné sposoby reagovania, alebo k takémuto chovaniu regreduje.
Rezignácia, apatia, nezáujem- prerušenie psychického kontaktu so sociálnym okolím, s vylúčením emočných adekvátnych prejavov.
Útek z frustrujúcej ,alebo konfliktnej oblasti.
Agresia- nemusí mať podobu iba podobu priameho násilia , ale aj vyhrážok , nadávok, urážok, irónie a pod. Rovnako sa može prejaviť aj ako autoagresia. U detí sa agresia niekedy premení na techniku egocentričnosť a vzbudzovanie pozornosti. U dospelých sa prejavuje „pomstou“ za utrpenú porážku , alebo za obmedzovanie tým že potlačuje druhých a snaží sa ich ovládať a poškodzovať.
Superkonformita sa prejavuje zvačša po zlyhaní tím že jedinec plní všetky svoje povinnosti vo zvýšenej miere a prehnane poctivo, čím sa zabezpečuje před ďalšími výčitkami.
Autoakuzácia- jedinec obracia agresiu voči sebe , tím že sa obviňuje a trestá , čím odstraňuje možnosť aby to urobili iní.
Ďalejliteratúra popisuje iné metódy obranných ego- mechanizmov, tu ich delím na mechanizmus, obranu a predkladám stručnú metódu zvládnutia (E.R.Hilgard, R.L.Atkinson, R.C.Atkinson, 1971) :
Diskriminácia : oddiaľovanie idei do pocitu, idei od idei a pocitu od pocitu. Prejavuje sa snahou o ponechanie ideí bokom a ich oddelení od doprovodných emócii, disociácia. Metóda zvládania spočíva v potrebe získať racionálny odstup , či hodnotenie.
Symbolizácia : je taká analýza skúsenosti, ktorá anticipuje výsledky alternatívnych volieb. Obranou je racionalizácia, pomocou ktorej subjekt obetuje prijateľné vysvetlenie, aby bola zakrytá povaha nejakého impulzu. Zvládnutie spočíva v logickej analýze kauzálnych aspektov situácie.
Selektívne vedomie :výberová pozornosť, pri ktorej sa človek vyhýba pohľadu do tváre bolestných myšlienok a pocitov.
Senzitivita : chápanie nevyjadrených pocitov , alebo ideí druhých ľudí, sa odohráva prostredníctvom projekcie , kedy subjekt pripisuje vlastné znaky inej osobe. Metódou je empatický tréning, pri ktorom snaží zakúsiť prežitky inej osoby.
Časový zvrat : osoba žije minulými pocitmi a ideami. Tento mechanizmus sa odohráva prostredníctvom regresie, kedy chovanie nieje adekvátne veku a situácii, zbavuje od zodpovednosti, závazkov a prianí druhých, pretože minulé city sa užívajú k riešeniu súčasných životných problémov.
Odchýlenie impulzov : modifikácia túžby , alebo objektu impulzu (náhradný objekt potreby). Formou obrany je premistnenie, dočasné a neuspešné potlačenie neprijateľných impulzov. Zvládanie by sa malo odohrávať prostredníctvom hľadania alternatívnych ciest spoločensky prijateľného uspokojovania primitívnych pudov.
Obmedzenie impulzov : kontrola impulzov potlačením ich prejavov, dochádza k útlmu pocitov a ideí. Potlačené je symbolizované. Supresiou sa udržuje dezaprobovaný impulz pod kontrolou.
Funkciou vyššie uvedených obranných resp. Ego- defenzívnych mechanizmov je obrana ega , tj. eliminácia pocitu zníženia vlastnej hodnoty, reštaurácie pocitu pozitívnej hodnoty vlastného Ja v situáciách neúspechu a pod. Obranné mechanizmy sa stávajú doležitým regulátorom ľudského chovania a poukazujú na existenciu nevedomého regulatívneho psychického aparátu osobnosti, v tomto zmysle sú pripisované tzv. hľbinnej osobe. Celá rada týchto sposobov sa dá preukázať experimentálne , napr. projekcia, všetky sú pochopiteľné iba klinicky a len vo vzťahu ku koncepcii ega. Teória obrany ega má doposiaľ množstvo bielych miest. Je napríklad obrana ega obranou toho čo subjekt o sebe vie, sám o sebe cíti, alebo ide o ochranu osobnosti ako celku ? Dá sa predpokladať , že obe tieto aspekty sú v mechanizmoch obrany ega integrované. Obrana ega je obranou hodnoty Ja a súčasne integrity osobnosti, pretože poznatky a pocity zníženej hodnoty Ja vytvárajú vnútorné napatie a osobnosť funkčne dezintegrujú, sú to v podstate psychické komplexy ktoré nemože osobnosť plne asimilovať. Obranné mechanizmy sú autonómne fungujúce zposoby chovania , ktoré tvoria prechod k funkčným poruchám chovania - neurózam. Ak sú príliš rigidné a tím často paradoxné , možu byť už označené za neurotické obranné mechanizmy a sú analogické fyziologickému imunitnému systému. Vznik a vývoj technik možeme vysvetliť pomocou zákonou sociálneho učenia najma v rannom detstve. Býva často nevedomé napodobovanie zposobou , ktorým sa často chovajú v náročných životných situáciách rodičia ,alebo iné osoby sociálneho okolia. Jedinec si može osvojiť určitú techniku a tá sa pre neho stane habituálnym sposobom chovania a jednania. Existuje domnienka , že niektoré rysy osobnosti sa formujú okrem iného práve osvojením určitej techniky vyrovnávania sa z náročnými životnými situáciami.(napr. hostilita, egocentrizmus, introverzia, negativizmus a pod.) Experimentálne je potvrdená predovšetkým obrana vo vnímaní , či percepčné potlačenie: Do vedomia niesu pripúšťané dezintegrujúce dojmy , tj. pokusné osoby vykazujú vyššie percepčné prahy pre podnetové slová asociované z neúspechom, sprosté slová atď. J.S.Bruner a L.Postman dokázali selektívny vplyv emócií vo vnímaní a skutočnosť , že vnímanie objektov je determinované ich hodnotou (chudobné deti vnímajú mince a koláče ako vačšie ako deti z bohatých rodín). Vo vedomí sa uplatňuje emócigenná selekcia : negatívne emočne akcentované podnety sú ťažšie rozpoznávané a ich vnímanie vyžaduje vyššie podnetové prahy , než je obvyklé. To je analogické psychoanalytickému poňatiu cenzúrnej funkcii Ega v obsahu snov : potlačené impulzy dostávajú v obsahu snov prípustnú symbolickú podobu, aby nebol narušený spánok. W.P. Brown sa domnieva že emócie zvyšujú i znižujú prahy vnímania : podnety asociované s uspokojením potrieb vnemové prahy znižujú, podnety ohrožujúce sebacit a sebapňatie ich zvyšujú, takéto podnety však musia musia vyvolávať úzkosť. Experimentálne tiež potvrdená projekcia. Sposoby a formy obrany ega sú stále predmetom experimentálneho výzkumu i teoretických úvah. Táto téma je v podstate z dovodu diferenciálneho pohľadu roznych psychologických škol nevyčerpateľná. Faktom však ostáva neoddiskutovateľná terapeutická hodnota nahliadnutia daného mechanizmu.

Použitá literatúra :
Nakonečný M. - Encyklopedie obecné psychologie
Čáp J. - Psychologie výchovy a vyučování
Hartl P. - Psychologický slovník
Schmidbauer W. - Psychologie
Rycroft Ch. - Kritický slovník psychoanalýzy
Freud S. - Vybrané spisy I.
- Psychoanalytické chorobopisy
Kratochvíl S. - Klinická hypnóza
Artur s. Reber - Psychology - Dictionary