|  O nás …  | Stanovy  |  Akce  | Obrazárna  |  Okolí   | Kontakty  | Hlavní strana |  Napište  | Aktuálně |Popis: liliePopis: lilie

 

 

STANOVY

Sečská lilie, z.s. (dále jen „spolek“)

 

 

Článek I.
Název, sídlo, postavení spolku

1.      Spolek  je založen  na  principu  dobrovolnosti  a demokratických  zásadách  v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2.      Spolek působí pod názvem:  Sečská lilie, z.s.

3.      Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činností vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

4.      Sídlem spolku je:  Pilská 352, 538 07 Seč

 

Článek II.
Účel spolku

1.      Účelem (hlavní činností) spolku je podpora a rozvoj sportovního, kulturního a společenského života v regionu, podpora a rozvoj cestovního ruchu. Svojí prací popularizovat a zviditelňovat Obec Seč doma i v zahraničí.

2.      Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku.

3.      Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní spolek tyto hlavní úkoly:

a.       organizuje, řídí a koordinuje sportovní, kulturní a společenské akce pro občany regionu,

b.      zabezpečuje rozvoj a podněcuje zájem veřejnosti o dění v Obci Seč,

c.       zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,

d.      podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti,

e.       může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti

 

Článek III.
Členství

 1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby,  názorově souznící s náplní a cíli spolku. Členství vzniká rozhodnutím valné hromady spolku o přijetí člena.
 2. Valná hromada spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj spolku. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů spolku s hlasem poradním.

 

 

Článek IV.
Práva a povinnosti členů spolku

 1. Členové mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku,
  2. volit a být voleni do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
  3. hlasovat na valné hromadě spolku,
  4. účastnit se všech akcí pořádaných spolkem,
  5. navrhovat své zástupce do orgánů spolku,
  6. podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami,
  7. písemně zplnomocnit jiného člena spolku k hlasování jeho jménem v průběhu valné hromady, které se nemůže osobně zúčastnit, a to na základě plné moci. Člen spolku, který takto pověřil jiného svým zastupováním, je považován na valné hromadě spolku za přítomného.
 2. Povinnosti členů spolku jsou zejména:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku
  2. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku,
  3. aktivně se účastnit na organizaci, řízení a koordinaci spolkem pořádaných akcí

Článek V.
Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká :

a.       vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto stanov,

b.      vystoupením,

c.       úmrtím člena – fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce – právnické osoby,

d.      zrušením spolku.

 

 

Článek VI.
Vyloučení člena ze spolku

Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl. V. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem  rozhodnutí valné hromady spolku o jeho vyloučení.

 

 

Článek VII.
Vystoupení člena ze spolku

 1. Člen spolku může vystoupit ze spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Výkonnému výboru spolku.
 2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Výkonnému výboru spolku.

 

 

Článek VIII.
Orgány spolku

1.      Orgány spolku jsou :

a.       Valná hromada,

b.      Výkonný výbor.

 

 

Článek IX.
Valná hromada

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2.      Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok výkonný výbor spolku. Den, místo a čas konání zasedání oznámí výkonný výbor všem členům spolku písemně.

3.      Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru, případně jiný člen výkonného výboru pověřený předsedou výkonného výboru.

4.      Valná hromada spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny za všech členů spolku. Pro účely usnášeníschopnosti valné hromady se neužije poradních hlasů uvedených ve čl. III. odst. 2 těchto stanov.

5.      K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných členů spolku, přičemž každý člen spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.

6.      Vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady spolku zajišťuje výkonný výbor spolku.

 

 

Článek X.
Působnost valné hromady

1.      Valná hromada spolku zejména :

a.       Projednává zprávu o činnosti spolku a jeho hospodaření za minulé období předkládanou výkonným výborem spolku,

b.      Schvaluje stanovy spolku, vnitřní předpisy a řády spolku a veškeré jejich změny,

c.       Schvaluje změnu účelu spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti,

d.      Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období,

e.       Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období,

f.       Volí na jednoleté období členy výkonného výboru spolku v čele s předsedou, dále místopředsedu, hospodáře a dva členy výkonného výboru spolku navržené jednotlivými členy spolku.

g.       Schvaluje záměr udělení čestného členství spolku,

h.      Projednává a schvaluje změnu názvu spolku,

i.        Rozhoduje o přijetí členů spolku nebo o vyloučení stávajících členů spolku,

j.        Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení spolku,

k.      Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.

 

 

Článek XI.
Výkonný výbor spolku

1.      Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami.

2.      Členy výkonného výboru spolku volí valná hromada spolku na dobu 1 roku.

3.      Výkonný výbor spolku je složen z předsedy, místopředsedy, hospodáře a 2 členů.

4.      Předseda a místopředseda jsou jedinými statutárními zástupci spolku, vystupují samostatně.

5.      Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svojí činnost ku prospěchu účelu spolku a  s ohledem na jeho zájmy.

6.      Schůze výkonného výboru spolku svolává předseda výkonného výboru spolku, a to podle potřeby, nejméně však 1x v kalendářním roce.

7.      Výkonný výbor spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení výkonného výboru spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy výkonného výboru spolku.

8.      Výkonný výbor spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání ostatní členy spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

 

 

Článek XII.
Působnost výkonného výboru spolku

 1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem spolku v době mezi konáním valných hromad.
 2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny valné hromadě spolku.
 3. Výkonný výbor spolku zejména:
  1. Svolává valnou hromadu,
  2. Oznamuje členům spolku den, místo a čas konání zasedání valné hromady,
  3. Vyhotovuje zápis ze zasedání valné hromady spolku,
  4. Svolává mimořádnou valnou hromadu spolku.

 

 

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne 2.března 2014 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

 

 

 

 

|  O nás …  | Stanovy  |  Akce  | Obrazárna  |  Okolí   | Kontakty  | Hlavní strana |  Napište  | Aktuálně |