Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kurýrní služby poskytované zasílatelem
 2. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetu, a to na webové adrese www.speed5.cz.
 3. Veškeré právní vztahy mezi zasílatelem a příkazcem se řídí českým právním řádem, ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
 4. V rámci zasílatelské smlouvy se zasílatelem lze dojednat odchylky od těchto Obchodních podmínek, toto musí být vždy učiněno písemnou formou a stvrzeno podpisy obou smluvních stran.
 5. Příkazce je povinen se seznámit s Ceníkem a Všeobecnými obchodními podmínkami kurýrní služby Speed5, které jsou pro obě strany závazné.

II. Výklad základních pojmů

 1. Příkazce je fyzická nebo právnická osoba, které zasílatel na základě její objednávky zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z místa podání do místa určení.
 2. Zasílatel je společnost René Dostál – autoslužby, kurýrní služba Speed5, IČ 63036088, se sídlem Sokolovská 40, 747 23 Bolatice.
 3. Odesílatel je fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. V případě, že odesílatel není shodný s příkazcem a je tedy určen objednávkou příkazce, není odesílatel ve smluvním vztahu se zasílatelem.
 4. Adresát je fyzická nebo právnická osoba, které je dle objednávky příkazce zásilka určena.
 5. Kurýr je osoba pověřená zasílatelem k převzetí, přepravě a doručení zásilky.
 6. Místo podání je příkazcem určené místo, kde je zasílatel povinen převzít zásilku nebo zásilky.
 7. Místo určení je příkazcem určené místo, kam je zasílatel povinen doručit zásilku nebo zásilky.

III. Podání zásilky

 1. Služby poskytované zasílatelem si lze objednat telefonicky. V telefonické objednávce uvede příkazce místo podání zásilky, místo určení, základní informace o rozměrech a hmotnosti zásilky, popřípadě jiné specifikace zásilky. Zároveň si s dispečerem sjedná požadovaný čas vyzvednutí a doručení zásilky.
 2. Příkazce je povinen po objednání přepravy zásilku připravit, aby mohla být bez časových prodlev převzata kurýrem. Nebude-li v dohodnutém čase zásilka připravena a čekání kurýra na zásilku přesáhne 20 minut, je příkazce povinen zaplatit za ztrátu času kurýra dle ceníku zasílatele.
 3. Zásilka musí být řádně zabalena, aby byla chráněna proti ztrátě nebo poškození. Obal musí odpovídat charakteru obsahu zásilky a délce přepravy s ohledem na běžnou manipulaci s ní. Obal zásilky nesmí poškodit jiné zásilky a ohrozit bezpečnost a zdraví osob s ní manipulující.
 4. Obsahem zásilky nesmí být: a) živá zvířata, b) peníze, šeky, kreditní karty, ceniny, směnky, drahé kovy, zbraně, umělecké předměty, apod., c) zboží podléhající zkáze vlivem teploty, d) výbušné, omamné a psychotropní látky, hořlaviny, chemické, radioaktivní a zkáze podléhající biologické látky, e) další předměty, které by mohly ohrozit lidskou bezpečnost a zdraví, f) předměty, jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštními podmínkami, g) předměty, jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro zasilatele.
 5. U rozměrnějších a těžších zásilek bude kurýr potřebovat přiměřenou pomoc. Při přepravě objemnějších zásilek, např. palet, je příkazce povinen zajistit, aby odesílatel i adresát disponoval vlastními manipulačními prostředky k provedení nakládky a vykládky.
 6. Zasílatel je oprávněn vyžádat si informace o obsahu zásilky. V případě pochybností, zda nejde o předmět, který nesmí být obsahem zásilky (bod III/4), má právo odmítnout podání zásilky k přepravě. Příkazce je povinen poskytnout informace o obsahu zásilky, a v případě pochybností kurýra není oprávněn přepravu zásilky vyžadovat. Pokud příkazce informace o obsahu zásilky neposkytne, nebo podá-li informace lživé či zkreslené, odpovídá za škodu vzniklou na přepravované zásilce, a za škodu vzniklou zasílateli. U zásilek do zahraničí je příkazce povinen v případě, že o to kurýr požádá, poskytnout k nahlédnutí obsah zásilky.
 7. Zasílatel nepřijme k přepravě zásilku, kde místem určení je místo nedosažitelné nebo dosažitelné jen s mimořádným úsilím, nebo jinak nevhodné. Adresátem zásilky nesmí být P.O.Box.
 8. Kurýr v místě podání vypíše Přepravní list, který obsahuje údaje o odesílateli (příkazci) a adresátovi včetně telefonických spojení, datum a čas podání zásilky, dispozice uvedené příkazcem k zásilce nebo způsobu dodání zásilky včetně doplňkových služeb. Obě strany opatří Přepravní list svým podpisem.
 9. Zásilka se považuje za podanou v okamžiku, kdy ji zasílatel převezme od odesílatele.
 10. Závazný právní vztah mezi příkazcem a zasílatelem vzniká buď podepsáním Přepravního listu nebo podepsáním smlouvy. Tímto okamžikem vzniká zasílateli závazek zajistit přepravu zásilky, a příkazci povinnost za přepravu zásilky zaplatit.
 11. Zasílatel se zavazuje: a) doručit zásilku v co nejkratším čase od jejího podání, nebo v čase smluveném s příkazcem, b) zachovávat mlčenlivost a informace poskytnuté příkazcem považovat za důvěrné, c) v případě nemožnosti doručení zásilky neprodleně informovat příkazce za účelem dalšího postupu, d) manipulovat se zásilkou s maximální péčí a eliminovat rizika jejího poškození
 12. Před převzetím zásilky kurýrem je příkazce povinen předat zasílateli závaznou objednávku přepravy v písemné podobě, jejíž součástí je akceptace sjednané ceny.
 13. Příkazce se zavazuje přijmout zpět zásilku, kterou nebylo možno doručit, především z důvodu chybné adresy, marného pokusu o doručení včetně odmítnutí zaplatit dobírku, z důvodů uvedených v bodě III/7, apod.

IV. Doručení zásilky

 1. Zásilka se považuje za doručenou okamžikem předání adresátovi, popřípadě osobám oprávněným zásilku přijmout dle bodu IV/2. Osoba přebírající zásilku stvrdí převzetí podpisem do Přepravního listu. Zároveň tímto podpisem stvrzuje, že zásilka byla zasílatelem předána kompletní (odpovídající počet kusů dle Přepravního listu), v dobrém stavu bez zjevných známek poškození, a že byla zásilka doručena v čase uvedeném na Přepravním listu.
 2. Příkazce má možnost specifikovat způsob doručení zásilky například v tom smyslu, že si vymíní předání zásilky pouze adresátovi. V opačném případě a při nezastižení adresáta může být zásilka předána i jiným osobám, které se vyskytují na místě určení (recepce, vrátnice, soused, apod.). Zasílatel není povinen kontrolovat totožnost adresáta.
 3. V případě, že příkazce využije služby „Zpětná zásilka“, je zasílatel povinen čekat na tuto zásilku maximálně 30 minut, a to zdarma. Pokud do té doby není zásilka připravena k převzetí, rozhodne zasílatel po dohodě s příkazcem, zda bude kurýr na zásilku čekat, přičemž příkazci je účtován poplatek za ztrátu času kurýra, jako při podání zásilky. Nedojde-li k převzetí Zpětné zásilky, sazba za Zpětnou zásilku se nevrací.
 4. V případě, že příkazce využije služby „Dobírka“, je zasílatel je povinen čekat na vyplacení dobírky maximálně 30 minut, a to zdarma. Pokud do této doby není dobírka adresátem uhrazena, zásilka nebude adresátovi předána a zasílatel neprodleně o této skutečnosti informuje příkazce (bod IV/5).
 5. Nelze-li zásilku doručit, protože adresát není přítomen, a na místě určení se nevyskytuje jiná osoba, která by byla oprávněna zásilku přijmout, z důvodu chybné adresy adresáta, z důvodů uvedených v bodě III/7 nebo z důvodu neuhrazení dobírky adresátem, je zasílatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat příkazce a vyčkat jeho instrukcí. Pokud nebudou tyto instrukce do 30 minut poskytnuty nebo nelze-li kontaktovat příkazce, považuje se zásilka za doručenou vrácením příkazci, který je povinen zaplatit za marný pokus o doručení. V případě, že zasílatel obdrží od příkazce další instrukce, je příkazce povinen zaplatit zasílateli za plnění těchto instrukcí. Odmítne-li adresát uhradit dobírku, nebude zasílatel akceptovat požadavek příkazce o předání zásilky adresátovi bez uhrazení dobírky.
 6. Do okamžiku předání zásilky adresátovi má příkazce možnost požádat, v případě, že je to technicky možné, o přerušení přepravy a vrácení zásilky zpět nebo aby bylo se zásilkou naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. Příkazce musí uhradit náklady s tím spojené.

V. Finanční ujednání, pojištění zásilek

 1. Ceny jsou stanoveny ceníkem zasílatele.
 2. Platba za přepravu zásilky je zpravidla realizována fakturou, splatnost faktury je 14 dní.
 3. Zasílatel je oprávněn žádat úhradu za přepravu zásilky v hotovosti při jejím podání, např. od příkazce, u něhož je špatná nebo dosud neověřená řádná platební kázeň.
 4. Cena za přepravu zásilky je účtována za vzdálenost „pobočka Speed5 -> místo podání -> místo dodání -> pobočka Speed5“, není-li na základě smlouvy se zasílatelem dojednáno účtování jiným způsobem.
 5. V případě neuhrazení nebo pozdního uhrazení faktury se příkazce zavazuje zaplatit zasílateli smluvní pokutu, která činí 2% z dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň se zavazuje zaplatit částku odpovídající slevě z celkové ceny za přepravu zásilky v případě, že mu takováto sleva byla poskytnuta. Uplatnění veškerých slev nabízených zasílatelem je podmíněno včasnou úhradou faktury.
 6. Zásilky přijaté zasílatelem k přepravě jsou automaticky pojištěny, a to do částky 500.000 Kč. U zásilek vyšší hodnoty než 500.000 Kč má příkazce možnost zažádat zasílatele o sjednání tzv. Rámcové smlouvy, čímž získá pojištění na jednu konkrétní přepravu, a to na částku odpovídající skutečné hodnotě přepravovaného zboží.

VI. Odpovědnost za škodu, reklamace

 1. Zasílatel odpovídá za ztrátu a škodu způsobenou na zásilce vlivem nedbalosti nebo nešetrného zacházení. Zasílatel odpovídá v každém případě jen za škodu skutečnou, odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.
 2. Zasílatel je povinen oznámit příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dověděl.
 3. Při vzniklé škodě na zásilce je zasílatel povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.
 4. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
 5. Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce je nutno uplatnit bezodkladně, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky nebo vrácení zásilky příkazci. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno uplatnit reklamaci do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena.
 6. Reklamaci odpovědnosti za škodu vzniklou pozdním nebo vadným doručením zásilky je nutno uplatnit bezodkladně, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky nebo vrácení zásilky příkazci.
 7. Nesplní-li zasílatel povinnost vyplývající z bodu III/11a, vrací polovinu částky za přepravu zásilky příkazci. Za nesplnění povinnosti se nepovažuje, je-li způsobeno okolnostmi, které zasílatel nemá možnost ovlivnit, jako je válka, stávka, kalamita, záplavy, dopravní situace apod. Zasílatel je povinen se při přepravě zásilky řídit dopravními předpisy a maximální rychlostí vozidla.
 8. Příkazce odpovídá za veškeré újmy, které zasílateli vzniknou tím, že nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal zasílateli zásilku s obsahem, který je dle bodu III/4 vyloučen z přepravy.
 9. Reklamace musí být vždy učiněna písemnou formou, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody a musí být doručena zasílateli ve lhůtě dle bodů VI/5 a VI/6.
 10. Není-li uplatněna reklamace ve lhůtě uvedené v bodech VI/5 a VI/6, platí, že zásilka byla doručena včas a bez závad.

VII. Obecné informace

 1. Zasílatel poskytuje své služby nonstop, přičemž v pondělí – pátek v době od 08 – 20 hod. za standardní ceny, v době od 20 – 08 hod., o víkendech a svátcích za příplatek. Zajišťuje přepravu zásilek v rámci ČR, na Slovensko, do Polska, popř., dojde-li k takovému ujednání s příkazcem, i do dalších zemí.
 2. Zasílatel je povinen uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se druhu zásilek, jejich počtu a další informace poskytnuté příkazcem.

VIII. Ostatní služby

 1. Zpětná zásilka : Kurýr po doručení zásilky adresátovi převezme zásilku od adresáta, kterou doručí zpět odesílateli (příkazci). Není-li dohodnuto jinak, má příkazce při využití služby „Zpětná zásilka“ stejná práva a povinnosti jako u standardních zásilek.
 2. Potvrzení o doručení zásilky : Příkazce má právo požádat, aby byl informován o doručení zásilky, a to buď telefonicky nebo formou sms. Přeje-li si příkazce být informován bezprostředně po doručení zásilky, uvede se tento požadavek do Přepravního listu. Pokud jsou při jedné doručovací jízdě doručovány zásilky do více míst určení, a příkazce požaduje potvrzení o každém jednotlivém doručení zásilky, je potvrzení druhé a každé další zásilky zpoplatněno dle ceníku zasílatele.
 3. Dobírka : Příkazce může zásilku zatížit dobírkou do hodnoty 50.000 Kč. Dobírka je doručena buď bezhotovostním převodem na účet příkazce, nebo je mu fyzicky doručena, a to buď do 48 hodin, nebo bezprostředně po doručení zásilky. Tato služba je zpoplatněna.
 4. Úhrada ceny za přepravu zásilky adresátem : Příkazce má právo požádat, aby cena za přepravu zásilky byla účtována adresátovi. Tato služba je realizována pouze s vědomím a písemným souhlasem adresáta.

  

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010.


 
Všeobecné obchodní podmínky  *  Objednávka přepravy  *  Ceník  *  Kontakt