Kontext cs

Úvod
Prezentátor
Analýza
Kontext
Analýza struktury prezentací
Pohled uživatele na prezentační systém
Požadavky na data z pohledu bezpečnosti
Struktura SQL dotazů
Shrnutí analýzy

Counter

V této části zasadíme analyzovaný prezentátor do kontextu, ve kterém má fungovat. Upřesníme v něm podsystémy, které již existují, a které tedy nebude zapotřebí dále analyzovat. Vyjmeme z celého prezentačního systému tu část, kterou můžeme zobecnit a zautomatizovat, a ta bude v dalších kapitolách zanalyzována a navržena.


Kontext

V diagramu jsme identifikovali tři větší komunikující celky. Tato práce se bude nadále zabývat celkem Presentator a celkem označeným jako QueriesFactory.

Celek označený jako GUI reprezentuje integrační prvek s vnějším okolím Prezentačního modulu. Toto uživatelské rozhraní má abstrahovat od detailů komunikace s uživatelem. GUI má zajistit, aby vstupem do Prezentátoru byla příslušná šablona reprezentovaná vstupně/výstupním rozhraním (IO Handle) --- nadále nás nebude zajímat, zda se jedná o Socket, soubor na daném počítači nebo např. přímo o řetězec. Úkolem GUI bude mj. předat prezentátoru informace potřebné k realizaci bezpečnostních opatření, předat rozhraní k získávání dat a aplikovat transformace vedoucí k výstupní prezentaci. Implementace zajišťující tyto jednotlivé činnosti již existují. Část GUI nebudeme v této práci nadále rozebírat; důvodem je, že GUI nebude znovupoužitelná a bude velmi záviset na konkrétní instalaci a použití prezentačního modulu.

V diagramu je již uveden návrh na dělbu rolí požadovanou v zadání práce.

Vymezením činnosti GUI jsme také upřesnili požadavky na prezentátor. Tyto požadavky lze nyní doformulovat následovně.

Vstupy:

  • Šablona s požadavky na data,
  • vlastní datový zdroj,
  • další informace z okolí prezentátoru.

Výstup: Šablona naplněná daty.