Komunikační protokol programátoru AT-master
Osobní počítač (PC) komunikuje s programátorem AT-master prostřednictvím běžného sériového
rozhraní (COM).
Parametry: 9600Bd, 8 bitů, 1 stop bit, bez parity.

Princip použitého komunikačního protokolu je jednoduchý. PC posílá do programátoru jednoznakové povely,
za nimiž buď nenásleduje nic nebo následuje parametr, případně následují zapisovaná data. Programátor
provádí echo, tj. vrací do PC stejný znak, jaký přijal. Provedení každého povelu programátor potvrzuje
řetězcem " ok " resp. " error ".
Jednoduchost protokolu umožňuje použít ke komunikaci s AT-master em běžný terminálový program
(já používám výborný TeraTerm ) a programátor ovládat manuálně. To je velice užitečné jak při ladění
firmware, tak i při oživování.
Ukázka použití komunikačního protokolu v praxi je na stránce ruční řízení programátoru AT-master .


Popis jednotlivých povelů:

e (Erase)
Vymazání paměti.

w (Write)
Zápis do paměti (počet zapisovaných bytů je určen povelem s ). Následují zapisovaná data
v binárním tvaru. Komunikaci řídí programátor. Před každým znakem posílá do PC xon a po každém
znaku xoff .

r (Read)
Čtení obsahu paměti (počet čtených bytů je určen povelem s ). Čtená data jsou v hexadecimálním
tvaru. V režimu ED1.1 chrlí programátor data bez řízení, v režimu ED2.0 programátor reaguje na znaky
xon a xoff od PC.

l (Lock bit)
Nastaví maximální Lock Bit Protection Mode , tj. 3 nebo 4 podle typu čipu.

b N (lock Bit protection mode, N = 1 až 4)
Nastaví Lock Bit Protection Mode podle hodnoty N. Před vysláním znaku N je třeba počkat na znak
xon (v manuálním režimu - TeraTerm apod. se čekat nemusí).

m (read lock bit protection Mode)
Vrací aktuální Lock Bit Protection Mode (1 až 4). Funguje pouze u některých čipů.

s NNNNN (Set counter)
Nastavuje počet bytů pro zápis a čtení. NNNNN = 1 až 5 číslic v decimálním tvaru. Jediný příkaz,
který se zakončuje klávesou Enter (0ah nebo 0dh). Před vysláním každého znaku je třeba počkat
na znak xon (v manuálním režimu - TeraTerm apod. se čekat nemusí).

c (print Checksum)
Vrací kontrolní součet. Kontrolní součet se vždy vypočítává při vykonávání povelů p , g , r a w
(u povelů p a g z celé paměti, zatímco u povelů r a w z oblasti paměti dané povelem s ).
Obdrží-li programátor povel c , vrátí pouze dříve získanou hodnotu.

g (Get info)
Vrací typ čipu, počet nenulových bytů a nastavení ' s '. Nastavení oN nemá na činnost příkazu vliv.
Není-li nalezena platná signatura, vrací řetězec " Not found Atmel chip ".

p (Pgm parameters)
Vrací druhý byt signatury čipu, počet nenulových bytů a nastavení ' s '. Nastavení oN má vliv:
Pokud je Power Off Mode zapnut ( o1 ), příkaz vrací údaje uložené v paměti a nezapíná napájecí
napětí programovaného čipu.

i XXYY (Impose signature)
Zapíná (při i0000 vypíná) režim vnucení signatury (u poškozeného čipu). XX = 2.byt signatury,
YY = 3.byt signatury v hexadecimálním tvaru. Před vysláním každého znaku "X" a "Y" je třeba
počkat na znak xon (v manuálním režimu - TeraTerm apod. se čekat nemusí). Okamžitě po vyslání
druhého znaku "Y" programátor ověří platnost zadané signatury a zjistí počet nenulových bytů.
Je-li signatura platná, vrací " ok ", jinak vrací " error ".

o N (power Off mode, N = 0 nebo 1)
Nastavuje (N = 1) nebo ruší (N = 0) Power Off Mode. Před vysláním znaku N je třeba
počkat na znak xon (v manuálním režimu se čekat nemusí).
Zavedeno proto, že program ezdl4.exe neustále periodicky posílá povel ' p '. Zapnutí Power Off
Mode
tedy umožňuje vyměňovat programované procesory za chodu i při používání ezdl4.exe .

t (Test AVR)
Slouží pro otestování funkce AT90S1200 při možných problémech. Předpokládá se použití pouze
v manuálním režimu (TeraTerm apod.). Podrobnosti viz vestavěný "help".

a (Adjustment voltage)
Slouží pro kontrolu nastavení programovacího a napájecího napětí. Předpokládá se použití pouze
v manuálním režimu (TeraTerm apod.). Podrobnosti viz vestavěný "help".

? (Help)
Vrací seznam příkazů se stručným popisem.

Poznámka:
Uvedený komunikační protokol je z větší části beze změny převzatý z konstrukcí Easy Downloader 1.1
a Easy Downloader 2.0 (z důvodu kompatibility s ovládacím programem ezdl4.exe ).
Nově jsou doplněny pouze povely bN, m, oN, t, a a ?.

Úvodní stránka
Hlavní stránka AT-mastera
Historie vzniku AT-mastera
Ruční řízení AT-mastera
Programátor TSP-IC
Jakékoliv ohlasy a otázky pište prosím na adresu: lubos.ruckl@quick.cz
Aktualizováno: 9. 12. 2005