historie obce . fotografie . vyhlášky obce . Heřmanický zpravodaj . kulturní a sportovní akce . e-podatelna . mapa . kontakty
3.6. 2002
   

Dne 3.6. 2002 naše obec zahájila provoz své vlastní internetové prezentace ...

   
         
   
Vydává ZO a starosta obce - Čtvrtletník č. 2 - Duben / 2002


Informace členek ČČK:

Duben 2002:
- uskuteční se členská schůze ČČK
- jarní úklid na místním hřbitově.
Květen 2002:
- v místní ZŠ proběhne kurs mladých zdravotníků pod vedením učitelů ZŠ paní Žílové a paní Pekárkové Členky ČČK , budou i v letošním roce zajišťovat (zdravotní) první pomoc při všech sportovních akcích


Sbor pro občanské záležitosti při OÚ. Svobodné Heřmanice

Pozvánka :
Každoroční beseda s občany důchodového věku se uskuteční dne 25.května 2002 od 14.00 hod na sále místního pohostinství .

Program: Vystoupení žáků ZŠ , beseda se zástupci obce , občerstvení , hudba a příjemná zábava.
Srdečně zvou členové SPOZ.
SPOZ připravuje Vítání novorozených občánků naší obce


Římskokatolická farnost Svobodné Heřmanice

Pozvánka:
V neděli dne 26.května od 11.00 hod v místním farním kostele se bude sloužit slavnostní mše ku svátku Nesvětější trojici.
Srdečně zve - Duchovní správa římskokatolické farnosti Svobodné Heřmanice


Při procházce po naší obci uvidí pán na stromě ženu a praví : Redbul Vám dal křídla ? né PITBUL !!
( OÚ. připomíná - zajistěte si své psy )


Povolení ke kácení dřevin - § 8 zákona č. 114/92 Sb.,

1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody , není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních , tj. za účelem obnovy porostů , nebo při provádění výchovné probírky porostů , a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody , který je může pozastavit , omezit nebo zakázat , pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
3) Povolení není třeba na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob , které pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí , popř. jinou charakteristikou.
4) Povolení není třeba ke kácení dřevin , je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví , nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten , kdo za těchto podmínek provede kácení , oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péči do 5 let na pozemcích žadatele o kácení , na pozemcích , které jsou v evidenci obce určené na výsadbu , popřípadě na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.


Zastupitelstvo obce informuje:

Na 29. VZZO , dne 1.3.2002 , byl schválen záměr obce o převodu stavebních pozemků p.č. 333,334,335,336 a 337 z majetku obce současným vlastníkům bytů v bytovém domě č.p. 231 - 232 . Kupní cena pozemků byla uhrazená v ceně bytů při jejich prodeji. Pokud zastupitelé tento záměr schválí dne 5.4.2002 na VZZO , budou se v měsíci dubnu sepisovat smlouvy o převodu. Současní vlastníci budou pozváni na místní OÚ. k podpisu smluv za přítomnosti právního zástupce obce.


VOLBY - 2002 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby se uskuteční ve dnech a časech:

den od do
pátek 14.6.2002 14.00 22.00
sobota 15.6.2002 8.00 14.00

Volební místo - budova obecního úřadu , I. patro zasedací místnost OÚ.

Voliči ( osoba starší 18 let nebo osoba která dovrší 18 let alespoň v druhý den voleb ) bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem , cestovním , diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky . Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volby do zastupitelstev obcí

Volby se uskuteční ve dnech a časech:

den od do
pátek 1.11.2002 14.00 22.00
sobota 2.11.2002 8.00 14.00

Volební místo - budova obecního úřadu I.patro zasedací místnost OÚ.


Do systému sběru v naší obci se ze 147 trv.bydlících rodin zapojilo do 10.3.2002 celkem 130 rodin. Ze zbývajících 17 rodin se jedná o 7 rodin kde žijí 2 a více občanů a 10 rodin kde žije jednotlivec Občané nezapojení do stanoveného systému sběru odpadů musí obci doložit písemné potvrzení jak s odpady nakládají.
Pro srovnání : v roce 2001 bylo do systému sběru odpadů zapojeno pouze 65 rodin.

Sběr plastů

V letošním roce bylo mezi naše občany rozdáno přes 1200 pytlů na sběr plastů , který je hrazen z rozpočtu obce. Dne 22.3.2002 se uskutečnil 1 svoz plastů a bylo odvezeno celkem 45 pytlů s plastovým odpadem. Další svoz plastového odpadu se uskuteční opět v pátek dne 26.dubna 2002, a následující opět v pátek dne 31.května. Svázané pytle s plastovým odpadem je třeba umístit před své objekty , odkud je bude pracovník OÚ. svážet. V určené dny se provádí tento svoz od 7.00 do 8.00 hod ráno.

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů v letošním roce 2 x.
1. sběr se uskuteční v sobotu dne 6. dubna.
2. sběr se uskuteční na podzim.
Kontejnery budou postupně umísťovány v ranních až dopoledních hodinách na určených místech.
1. Horní křižovatka
2. U bytovky 208 - 209
3. Spodní trafo

Do kontejnéru není možno dávat:
Popel a směsný domovní odpad , železo , sklo , běžné plasty

Co můžeme dávat do kontejnérů:
Plastové obaly znečistěné škodlivinami , filtry nasycené olejem , izolační hmoty , desinf. prostředky , kosmet.přípravky , olověné akumulátory , nikl-kadmiové akumulátory , ostatní motorové , převodové nebo mazací oleje , staré nátěrové hmoty , klížidla a lepidla , ředidla a rozpouštědla , mořidla a ředidla , kyseliny , hydroxidy , detergenty, odmašťovací prostředky , fotochemikálie , staré léky , pesticidy na hubení škůdců , postřiky , baterie , monočlánky , zářivky a výbojky , chladicí zařízení , elektronická zařízení , starý nábytek ,ojeté pneumatiky , domácí spotřebiče ( vysavače , fény , roboty , ) matrace , kočárky , koberce , linolea , křesla , gauče , plastové vany , kufry , sedačky z automobilů atd.,

Žádáme tímto všechny občany , aby využili v tento den přistavené kontejnéry a naházeli odpady následně po příkopech , do padolu nebo do kontejnérů na šifrové lomy.

Zároveň připomínáme , že v katastru naší obce není žádná povolená skládka !


Pozor na nové zákony !!

Všechny zákony jsou pravidelně odebírány a uloženy na místním obecním úřadě. Občané tak mají možnost do těchto zákonů nahlédnout , dělat si poznámky popřípadě si mohou potřebný zákon zapůjčit , nebo okopírovat

zák. č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší)
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.června 2002 , s výjimkou ustanovení § 19,21,22 a 37 která nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2003 V příštím čísle čtvrtletníku podrobněji o vybraných § , uvedeného zák.


Pozor na nové zákony !!

dnes - podrobněji Zákon č. 62/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů výběr:
,, § 42 a Přestupky na úseku občanských průkazů

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) úmyslně zničí , poškodí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu ,
b) nesplní povinnost požádat o vydání občanského průkazu v případech stanovených zákonem o občanských průkazech,
c) na opakovanou výzvu nepředloží požadované doklady k vydání občanského průkazu nebo se bez řádné omluvy nedostaví na příslušný okresní úřad k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu,
d) nepřevezme osobně občanský průkaz a neodevzdá dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu v případech stanovených zákonem o občanských průkazech,
e) poskytne nebo příjme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
f) nesplní povinnost neprodleně ohlásit poškození , zničení , ztrátu , odcizení a zneužití občanského průkazu,
g) poruší zákaz provádět zápisy , změny nebo opravy v občanském průkazu , v potvrzení o občanském průkazu , v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně rodinného stavu , po případě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem .
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000,-Kč Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.dubna 2002.


Základní Škola Svobodné Heřmanice informuje

· Školní besídka : se uskuteční ve čtvrtek dne 16.5.2002 v místní tělocvičně
· Sběr papíru : rodiče mhou dětem tento sběr , pokud možno tříděný ( noviny , časopisy a ostatní papír ) a řádně svázaný odevzdat v místní ZŠ nejpozději do 30.5.2002
· Dětský den: se uskuteční v sobotu dne 15.6.2002 na místním fotbalovém hřišti TJ - Sokol


Sportovní pozvánka

Mistrovská utkání ve fotbale - mužů a žáků začínají dne 30. března 2002
Před zahájením sezóny brigáda na přípravu hřiště TJ.

Turnaje:
Memorial Romana Lampy 22.června 2002
Žákovský turnaj 29.června 2002
Memorial Lubomíra Stankeho 4.července 2002

Srdečně zvou sportovci TJ - Sokolol Svobodné Heřmanice Trenérům i hráčům přejeme mnoho sportovních úspěchů.

   
     
     
   
historie obce . fotografie . vyhlášky obce . Heřmanický zpravodaj . kulturní a sportovní akce . e-podatelna . mapa . kontakty