XML versus SGML cs

Úvod
XML
Vývoj značkování
Struktura XML dokumentu
Fyzická struktura dokumentu
Logická struktura dokumentu
Dokument
Jmenné prostory v XML
XML versus SGML
Motivace XML

Counter

V této kapitole zdůvodníme proč v této práci použijeme standardy XML a ne SGML.

SGML je standardem s obdobnou funkcionalitou jako XML. Jako standard ISO byl přijat v roce 1986. Stejně jako mnohé jiné standardy ISO i SGML je standardem složitým, který dává svým uživatelům velkou volnost ve vyjadřování a v použití. Tato volnost má však svoji stinnou stránku, a tou je obtížnost tvorby software pro zpracování SGML dokumentů. Je jenom málo softwarových produktů, které podporují všechny vlastnosti SGML. Navíc hlavní pole působnosti standardu SGML je oblast publikační. Tato je podpořena stylovým a transformačním jazykem DSSSL. Využití mocného, ale netriviálního deklarativního jazyka DSSSL také nijak nepodpořilo nasazení SGML mimo oblast publikování; např. dosud existuje velmi málo procesorů zpracovávajících styly DSSSL a v oblasti Open Source je citován prakticky pouze jeden (Jade).

Důsledkem komplexnosti SGML je jeho zjednodušená podmnožina určená teoreticky hlavně pro Web --- XML. Zjednodušená je předně pro tvůrce aplikací zpracovávající XML. Zjednodušení je dosaženo restrikcí deklarace SGML, kde jisté parametry určující vlastnosti SGML dokumentů jsou fixovány na konkrétní hodnoty. Větší část SGML dokumentů je automaticky převoditelná do XML. Podrobnosti o technickém srovnání XML a SGML naleznete v poznámce Jamese Clarka „Comparison of SGML and XML“ (Clark, 1997) .

Důležitou vlastností XML ve vztahu k této práci je, že byl velmi dobře přijat vývojáři software. Dobré přijetí se projevilo předně vývojem mnoha nástrojů zpracovávajících a podporujících zpracování XML dokumentů. V dnešním stavu vývoje se už vývojář např. nemusí starat o samotný prezentační výstup do různých formátů; tyto dříve poměrně komplexní části software jsou podpořeny slovníkem XSL FO a příslušnými procesory tohoto slovníku. A takovýchto slovníků a příslušných procesorů vzniká celá řada. Znovupoužití těchto stále přibývajících slovníků a procesorů pak velmi zjednodušuje tvorbu komplexních aplikací, a to je hlavní důvod, proč je v této práci použita právě rodina standardů XML.